Vendime të Këshillit Bashkiak

VKB nr. 28, datë 23.05.2016 Për Kalimin e funksioneve të Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale, Ujitjes dhe Kullimit pranë Drejtorise se Përgjithshme nr.2 të Punëtorëve të Qytetit si dhe Administrimit të Pyjeve e Kullotave pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit