POLITIKA DHE KUSHTET E PRIVATËSISË DHE MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT (më poshtë do të quhet ‘APR’ ose ‘ne’) është një intitucion vendor, në varësi të Bashkisë Tiranë.

APR e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale si çështje të një rëndësie të veçantë ndaj është e përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’, Ligji nr 9918 datë 19.05.2008 ‘Për Komunikimet Elektronike dhe Postare’, Kodi i Procedurave Administrative si dhe aktet e tjera nënligjore shqiptare.

ÇFARË TË DHËNASH PËRPUNON APR?
Të Dhëna Personale: APR përpunon te dhënat personale të Vullnetarëve të Parkut, që përfshijnë emër, mbiemër, adresë, numër telefoni fiks, numër mobil dhe adresë emaili.

PËRPUNIMI I TË DHËNAVE DHE PËRHAPJA E TYRE:
Të dhënat personale që APR disponon nga Vullnetarët e Parkut, përdoren gjithmonë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe vetëm për kuadrin e zbatimit të kushteve të marrveshjes përkatëse.
Të dhënat personale përpunohen në mënyrë të ndershme, të drejtë dhe të ligjshme. Të dhënat personale përpunohen vetëm për atë periudhë kohe që është në përputhje me qëllimet specifike për të cilat këto të dhëna janë dhënë nga vullnetari.

PËRHAPJA E TË DHËNAVE PERSONALE TEK TË TRETËT:
APR nuk i transmeton të dhënat tuaja personale asnjë pale tjetër të tretë, me përjashtim të rasteve kur është dhënë pëlqimi juaj shprehimisht për një gjë të tillë. Nëse ju i keni dhëne pëlqimin tuaj një pale të tretë, me qëllim marrjen e të dhënave tuaja personale nga APR, atëherë APR nuk mban përgjegjësi për kalimin e këtyre të dhënave. Gjithashtu, APR është e detyruar që në mbështetje të kuadrit ligjor apo në zbatim të urdhërit të gjykatës kompetente, t’i përcjellë të dhënat tuaja personale organeve të specializuara të shtetit, për shembull në rast të një hetimi penal.
Vetëm me pëlqimin tuaj, APR mund të përdorë të dhënat tuaja personale për qëllime promocionale apo bamirësie dhe t’ua vendosë këtë infomacion në dispozicion dhe palëve të treta.
Nëse keni pyetje, vërejtje, kërkesa apo ankesa në lidhje me përdorimin e këtyre të dhënave nga ana e APR, atëherë lutemi të na drejtoheni me shkrim në adresën e mëposhtme:

AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONT
Përgjegjësi i Privatësisë
Rr. 5 Maji, 1017, Tiranë, Shqipëri

FAQJA E INTERNETIT E APR DHE TË DHËNAT PERSONALE:

Të dhënat tuaja personale që mblidhen nëpërmjet faqes sonë të internetit www.aprtirana.al, përpunohen për qëllimin që ato mblidhen dhe në përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe këtë deklaratë të privatësisë. Asnjë e dhënë personale nuk do të mblidhet nga APR pa pëlqimin e vizitorëve të sitit.

MASAT E SIGURISË NË LIDHJE ME TË DHËNAT PERSONALE:
APR, e ndërgjegjëshme për rëndësinë dhe sensitivitetin e të dhënave personale respekton në mënyrë rigoroze masat për sigurinë që parashikohen në Ligjin Nr.9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’. Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të teknikave të avancuara dhe moderne për të ruajtur bazat e të dhënave dhe sistemet e saj kompjuterike. Po ashtu, APR kujdeset që transferimi dhe regjistrimi i të dhënave të bëhet me masa të plota sigurie në përputhje të plotë me legjislacionin përkatës.

APR rezervon të drejtën që të ndryshojë apo modifikojë këtë politikë privatësie, në zbatim të çdo ndryshimi të mundshëm të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë.