Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit është një institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës.

Struktura dhe numri i saj i punonjësve është i caktuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 41, dt. 23.09.2015 urdher nr. 14431, dt. 05.10.2015, i ndryshuar 3190/1 dt. 01.02.2016.

Marrëdhëniet e punës së APR janë të organizuara në bazë të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë. Njoftimet për vendet e lira të punës do të shfaqen në faqen tonë web.

Për çdo informacion në lidhje me proçedurat dhe kriteret për pozicionet pranë APR ndiqni format e poshtëshënuara të kontaktit: mund të kontaktoni me zyrën tonë të Burimeve Njerëzore, në Rrugën “5 Maji” ose nëpërmjet e-mailit: info@aprtirana.al


Vend i lirë pune: Kurator Artistik

Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR) shpall vendin e lirë të punës: Kurator Artistik (specialist I)  tek Drejtoria Rekreacionit & Organizim Aktivitete, pranë veprës së artit “Reja”.

Detyra kryesore në këtë pozicion është:                                                                                                                                

Të organizojë dhe ndjekë çdo ditë mbarëvajtjen e punës ditore, si dhe të planifikojë e koordinojë  menaxhimin e programit të aktiviteteve të vetë Institucionit të Bashkisë dhe Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit dhe projekt propozimeve të iniciuara nga institucione, organizata apo individë të ndryshëm të ardhur nga sektori publik apo privat.

Kush mund të aplikojë:                                                                                                                                                                        

Ky pozicion është i hapur për specialistë në fushën e administrimit të hapësirave kulturore apo menaxhimit të eventeve. Në këtë pozicion pune kërkohet (përveç kualifikimeve dhe kritereve të përshkruara më poshtë) një individ krijues, energjik, i papërtuar dhe i zellshëm si dhe me eksperiencë, zotësi dhe dëshirë për të operuar në disa fusha njëherësh.

Kriteret e Pranimit:                    

 • Të ketë mbaruar shkollën e lartë. (Preferohen kandidatët që kanë mbaruar studimet në Fakultetin e Arteve të Bukura si dhe në Fakultetin e Arkitekturë, Dizajn).
 • Të ketë diplomë të nivelit të dytë të studimeve (DIND).
 • Të njohë shumë mirë gjuhën angleze. Njohja e një gjuhe tjetër është pëparësi.
 • Të ketë aftësi krijuese.
 • Të ketë eksperiencë pune profesionale jo më pak se 3 (tre) vjet në fushën e menaxhimit të artit dhe eventeve.
 • Të ketë aftësi shumë të mira në komunikim.
 • Të ketë aftësi në punën në grup.
 • Të jetë i aftë të punojë nën presion.

Dokumentet që duhet të paraqesë kandidati:

 • Diplomë të shkollës së lartë.
 • Lista e notave.
 • Dëshmi/certifikatë të gjuhës së huaj.
 • Çertifikata apo dëshmi për kurse apo trajnime të bëra.
 • Çertifikatë familjare.
 • Një fotografi.

Dokumentacioni dorëzohet tek APR –ja, pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore, me adresë  Rruga “5 Maji” Tiranë, ose në mënyrë elektronike në adresën  info@aprtirana.al

Paga mujore është në nivelin III-b

Testimi do të zhvillohet në dy faza:  

Në fazën e parë do të bëhet përzgjedhja e kandidatëve mbi bazën e dokumentacionit të dorëzuar. Kandidatët fitues të fazës së parë do të lajmërohen për fazën e dytë.

Në fazën e dytë do të bëhet një intervistë me gojë nga ku do të dalë dhe fituesi. Intervista me gojë do të konsistojë në aftësitë që aplikanti ka për të përmbushur detyrën kryesore.

Dorëzimi i aplikimeve mbyllet në datën 10 korrik 2016.

Ju faleminderit!


Njoftim për konkursin e shpallur për vendin vakant “Kurator Artistik”

APR falenderon aplikantët për vendin e lirë të shpallur për kurator, kujdestar tek REJA. Nga gjithë dokumentat që janë depozituar vetëm aplikantët e paraselektuar që plotësojnë kriteret do të njoftohen për intervistën brenda datës 14 Korrik.