Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Njoftim – “Marrje ambjenti me qira për magazinimin dhe tregëtimin e materialit drusor”

  Njoftim – “Marrje ambjenti me qira për magazinimin dhe tregëtimin e materialit drusor”

  Në zbatim të ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 7, të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar), ligjit Nr. 68, datë 27.04.2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, VKB-së Nr. 157, datë 26.12.2019 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2020”,

  Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit-Bashkia Tiranë njofton hapjen e procedurës për “marrje ambjenti me qira pë magazinimin dhe tregëtimin e materialit drusor” me qëllim përmbushjen e detyrave dhe funksioneve administrative të saj.

  Kriteret, specifikimet e ambientit dhe dokumentacioni që kërkohet nga ofertuesi qiradhënës

  Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit kërkon të marrë me qira ambjent të përshtashëm magazinimin dhe tregëtimin e materialit drusore, me këto kritere dhe specifikime si më poshtë vijon:

  1. Pika e grumbullimit duhet të jetë brenda vijës së verdhë së Bashkisë Tiranë
  2. Të ketë aksesin e hyrjes/daljes
  3. Të ketësiperfaqe toke jo më pak se 5000 m2 të çertifikuar nga ZRPP
  4. Të jetë e rrethuar, e shtruar dhe e sistemuar ku të përfshihet dhe rrejeti i sistemimit të kanalizimeve dhe ujrave
  5. Të ketë ambjente për shërbime sanitare
  6. Të ketë ambjente për shërbimin e ndërrimit të veshjes dhe mbajtjen e mjetevetë punës
  7. Të ketë kontratë me OSSHE dhe UKT
  8. Të ketë kapanon jo më të vogël se 1000 m2
  9. Të ketë pajisje për asortimin e lëndës drusore si:
  • Sakanaster elektrike
  • Sëpatë çarëse elektrike
  • Sharrë druri me disk
  • Motorsharrë profesionale S36

  Oferta e qiradhënësit duhet të jetë e shoqëruar me: 

  • Kërkesa e subjektit/individit për pjesëmarrje në konkurrim;
  • Deklarata e hollësishme për vënien ne funksionim të objektit dhe pajisjeve;
  • Gent-plani i pasurisë.
  • Fotokopje e noterizuar e certificates së pronësisë dhe kartelës së pasurisë ose të dokumentacionit që është ndërtuar në përputhje me legjislacionin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit dhe të procedures për pajisjen me certificate pronësie
  • Përshkrim i gjendjes së ambjentit.
  • Përshkrim i gjendjes së pajisjeve të tij
  • Fotokopje e kartës së identitetit të ofertuesit qiradhënës.
  • Ekstrakti QKR-së (nqs është subjekt tregtar).
  • Oferta e qiradhënësit duhet të specifikojë çmimin mujor të qirasë.
  • Të interesuarit (ofertuesit qiradhënës) duhet të dorëzojnë të gjithë dokumentacionin brenda datës 06.03.2020, pranë zyrës së Protokollit në Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit