E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

January 2024

Ju njoftojmë se Fusha e Voleyball e ndodhur në Parkun e Madh të Liqenit Artificial Tiranë, do të jetë jo funksionale përkohësisht deri më datë 28 Shkurt për arsye rikonstruksioni. Deri në datën e caktuar, nuk do të jetë e mundur të kryhen rezervime online për Fushën e Voleyball!   Ju faleminderit për mirëkuptimin, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Tiranë

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i ngritur pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave për procedurën konkuruese “Qiramarrje ambienti pus vaditje”, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi ofertën e vetme të paraqitur për  këtë procedurë konkurimi publik vëren: Z. Ilirjan Shkalla, ka paraqitur kërkesën për pjesëmarrje në procedurën konkuruese “Qiramarrje ambienti pus vaditje”. Dokumentacioni i paraqitur nga ofertuesi i plotëson të gjitha kërkesat, kriteret, specifikimet dhe dokumentacionin e kërkuar në njoftimin e publikuar nga APR. Komisioni vlerëson se z.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i ngritur pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave për procedurën konkuruese “Qiramarrje ambjenti për fidanishte dhe sere”, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi ofertën e vetme të paraqitur për  këtë procedurë konkurimi publik vëren: Z. Ilirjan Shkalla, ka paraqitur kërkesën për pjesëmarrje në procedurën konkuruese “Qiramarrje ambjenti për fidanishte dhe sere”. Dokumentacioni i paraqitur nga ofertuesi i plotëson të gjitha kërkesat, kriteret, specifikimet dhe dokumentacionin e kërkuar në njoftimin e publikuar nga