E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

February 2024

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dheRekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Inspektor/specialist I pranëDrejtorisë Administrim Pyje dhe Kullota në Sektorin e Inspektimit të Tregut është i lirë(vakant).Si më poshtë do të gjeni: 1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. 2.Detyrat kryesore të Inspektor/specialistit I. 3.Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati 4.Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. Përshkrimi përgjithshëm

Ju njoftojmë se Fusha e Voleyball e ndodhur në Parkun e Madh të Liqenit Artificial Tiranë, do të jetë jo funksionale përkohësisht deri më datë 4 Mars për arsye rikonstruksioni. Deri në datën e caktuar, nuk do të jetë e mundur të kryhen rezervime online apo fizikisht për Fushën e Voleyball!   Ju faleminderit për mirëkuptimin, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Tiranë

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së specialistit II pranë Drejtorisë Administrim Pyje dhe Kullota në Sektorin Prodhim Shitje, Material Drusor është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: 1.Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. 2.Detyrat kryesore të specialistit II. 3.Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati 4.Dokumentacioni, mënyra dhe afati

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Përgjegjës sektori pranë Drejtorisë Administrim Pyje dhe Kullota në Sektorin Prodhim Shitje, Material Drusor është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: 1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. 2.Detyrat kryesore të Përgjegjësit të Sektorit. 3.Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati 4.Dokumentacioni,

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit I pranë Drejtorisë Ekonomike në Sektorin Buxheti dhe Zbatimi i Kontratave është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati4. Dokumentacioni, mënyra

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit I pranë Drejtorisë Juridike në Sektorin Trajtim Asetesh është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati4. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit I pranë Njësisë së Prokurimit Publik është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati4. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. Përshkrimi përgjithshëm

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Drejtor drejtorie pranë Drejtorisë Administrim Pyje dhe Kullota është i lirë (vakant). Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës. Drejtori i Drejtorisë së Administrim Pyje dhe Kullota, është nënpunës i nivelit të mesëm drejtues dhe ka përgjegjësi për formulimin dhe zbatimin e politikës në fushën

Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Drejtor drejtorie pranë Drejtorisë Ekonomike është i lirë (vakant). Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës. Drejtori i Drejtorisë Ekonomike është nëpunës i nivelit të mesëm drejtues. Ai ka varësi direkte nga Drejtori i Përgjthshëm. Ai duhet të sigurojë mirëadministrimin e vlerave financiare dhe materiale dhe menaxhimin e buxhetit të Agjencisë së Parqeve