E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

June 2024

Në kuadër të nevojave të saj institucionale Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Bashkia Tiranë, zhvillon procedurën konkuruese me objekt: “Qiramarrje ambjenti për magazinimin e mallrave të institucionit”. Me qëllim marrjen pjesë në këtë procedurë subjektet/individët e interesuar duhet të plotësojnë kriteret si vijon:  • Sipërfaqja e objektit preferohet të jetë nga 1000 - 1300 m2; • Lartësia e objektit nga 3 m deri 5 m; • Objekti duhet të pozicionohet në një zonë jo më shumë se 8km nga qendra e Tiranës;   • Ambienti duhet të ketë kushte të përshtatshme për magazinim të mallrave të ndryshëm dhe të jetë i mbrojtur nga kushtet atmosferikë si dielli, lagështia, etj.; • Ambienti duhet të jetë i

https://youtu.be/mGT2YYsT91Q?si=vNrtEAdOYMW1p1tE Më 1 Qershor 2024, në Ditën e Fëmijëve, Tirana festoi hapjen madhështore të Shkollës së Re të Biçikletave, një objekt modern i dedikuar për promovimin e biçikletës si një mjet alternativ transporti tek të rinjtë e qytetit. Ky moment historik i rëndësishëm, nën kujdesin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit shënon një tjetër investim të suksesshëm të Bashkisë së Tiranës, duke reflektuar angazhimin e saj për krijimin e mjediseve urbane më të gjelbra dhe më të qëndrueshme.

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të I pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Sektorin e Burimeve Njerëzore është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të II pranë Drejtorisë së Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave në Sektorin e Inspektimit të Tregut është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit II.3. Kushtet

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Përgjegjësit të Sektorit (zëvendësues) pranë Drejtorisë së Komunikimit Publik në Sektorin Tirana Ime Outdoor është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Përgjegjësit të Sektorit.3. Kushtet dhe kriteret

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Përgjegjësit të Sektorit pranë Drejtorisë së Komunikimit Publik në Sektorin e Komunikimit Dixhital është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Përgjegjësit të Sektorit.3. Kushtet dhe kriteret që

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të I pranë Drejtorisë Juridike në Sektorin e Kontratave dhe Marrëveshjeve është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të I pranë Drejtorisë së Prokurimeve Publike në Sektorin e Prokurimeve të Investimeve është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe kriteret që

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të I pranë Drejtorisë së Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit (PMLAT) në Sektorin Pedalo në Park , pedalo kudo është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturësorganike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr.12714/1 prot., datë  28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të I pranë Drejtorisë së Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave në Sektorin e Kadastrës Hartografisë, GIS është i lirë ( vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe kriteret