E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

July 2024

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturësorganike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr.12714/1 prot., datë 28.03.2024, , ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të Ipranë Drejtorisë së Gjelbërimit Dekorativ në Sektorin e Kurorës së Gjelbër është i lirë(vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati4.

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturësorganike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr.12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Përgjegjësit tëSektorit pranë Drejtorisë Juridike në Sektorin e Kontratave dhe Marrëveshjeve është i lirë(vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Përgjegjësit të Sektorit.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati4. Dokumentacioni, mënyra

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturësorganike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr.12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të IIpranë Drejtorisë së Aktiviteteve Rekreative në Sektorin e Aktiviteteve në Natyrë është ilirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit II.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati4. Dokumentacioni,

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturësorganike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr.12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se 2 pozicione pune Specialist II pranëDrejtorisë Aktivitete Rekreative në Sektorin e Shkollës së Biçikletave janë të lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit II.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati4. Dokumentacioni, mënyra dhe

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturësorganike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr.12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se 2 pozicione pune Specialist I pranëDrejtorisë Aktivitete Rekreative në Sektorin e Shkollës së Biçikletave janë të lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni:1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Specialistit I.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati4. Dokumentacioni, mënyra dhe

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturësorganike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr.12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Përgjegjësit tëSektorit pranë Drejtorisë së Aktiviteteve Rekreative në Sektorin Shkolla e Biçikletaveështë i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: 1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.2. Detyrat kryesore të Përgjegjësit të Sektorit.3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati4. Dokumentacioni,