Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram
    a

    Blog Standard

    Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit kërkon të marrë me qira ambjente për përdorim zyra administrative, me këto kritere dhe specifikime si më poshtë vijon: Kriteret për ambjentin e zyrave administrative: Sipërfaqja e shfrytëzueshmë të jetë jo më pak se 570 m2. ; Të ketë minimumi një vend parkimi automjeti; Të ketë lidhje (kontratë) me rrjetin e energjisë elektrike dhe rrjetin ujësjellës-kanalizime; Ambjenti të jetë brenda territorit urban të qytetit të Tiranës; Sipërfaqja të jetë e ndarë në ambjente të veçanta, të përshtatshme për zyra administrative; Sipërfaqja e nevojshme të jetë në të njëjtën godinë. Oferta e qiradhënësit duhet të jetë e shoqëruar me dokumentacionin si vijon: Kërkesa e subjektit për pjesëmarrje në konkurrim; Ofertën, ku të ketë specifikuar çmimin mujor të qirasë (lek/muaj); Ekstrakt tregtar i subjektit (i vulosur elektronikisht) ose dokument identifikimi (ID) në rastin e ofertuesve individ; Dokumentacionin që provon pronësinë/disponimin e ambjentit (Çertifikatë pronësie shoqëruar me kartelën e pasurisë dhe hartën treguese, kontratë qiraje, kontratë porosie/sipërmarrje apo çdo akt tjetër që përbën titull pronësie sipas legjislacionit shqiptar në fuqi). Në rast se sipërfaqja e ambjentit nuk është pronësi të Subjektit ofertues, subjekti duhet të paraqesë kontratë qiraje të lidhur para noterit e cila duhet të jetë e vlefshme gjatë periudhës