E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram
Image Alt

Blog Standard

https://youtu.be/yM4P-HjFAp4 Liqeni i Tiranës, strehë për qindra shpendë ujorë. Sipas Qendrës për Studimin dhe Ruajtjen e Shpendëve të Shqipërisë (Shpendët e Shqipërisë/Bird of Albania), 3160 shpendë uji janë numëruar së fundmi në Liqenin e Tiranës, siç e cilëson kjo qendër, një vend i shkëlqyer për kundrimin e shpendëve, pasi krahas shpendëve të ujit ka larmi edhe të harabelorëve.

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialist II në Sektorin Parku Rinia, Drejtoria e Administrimit të Parqeve Tematike pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Specialistit II. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës. Specialisti II është nëpunës i nivelit ekzekutiv dhe ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit. Ai ideon, realizon, ndjek dhe zbaton politikat e sektorit në përputhje me prioritetet dhe objektivat funksionale të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit. Detyrat kryesore të Specialistit II. Harton grafikun mujor të punës sipas turneve. Harton grafikun ditor për prezencën e punëtorëve. Kontrollon punën në park për cdo punëtor për zbatimin e detyrave të dhëna. Organizon mbarëvajtjen e punëve për ujitjen dhe gjelbërimin e Parkut Rinia. Harton dhe dërgon listprezencën mujore pranë drejtorisë së Burimeve Njerzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Agjensinë e Parqeve dhe Rekreacionit. Planifikon lejet vjetore dhe javore për secilin punëtor. Bashkë me Përgjegjësin e Sektorit hartojnë planin e

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Përgjegjësit të sektorit (zevendesues) pranë Drejtorisë së Financës në Sektorin e Buxhetit është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Pergjegjësit të sektorit. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës. Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës. Përgjegjësi i sektorit është nëpunës i nivelit të ulët drejtues. Ai ka varësi direkte nga Drejtori i Drejtorisë përkatës. Siguron mirëadministrimin e vlerave financiare dhe materiale dhe menaxhimin e buxhetit të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit. Detyrat kryesore të Përgjegjësit të sektorit. a) Paraqet dokumentacion të saktë dhe pa korigjime ku të përshkruhen veprimet ose ngjarjet sipas datës, objektit, treguesve sasiorë dhe të vlerës. b) Drejton procesin e nevojave buxhetore per fonde të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit duke zbatuar ligjet buxhetore ne fuqi. c) Propozon zgjidhje për probleme per fonde buxhetore të evidentuara. d) Të kryejë analiza periodike për veprimtarinë e sektorit dhe mbi këtë bazë, të informojë periodikisht Drejtorin e Financës për ecurinë e detyrave të

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Përgjegjësit të sektorit pranë Drejtorisë Administrim Pyje dhe Kullota në Sektorin Inspektim dhe Monitorim në Pyje është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni:            Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Pergjegjësit të sektorit. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës. Përgjegjësi i sektorit është nëpunës i nivelit të ulët drejtues. Ai ka varësi direkte nga Drejtori i Drejtorisë përkatës. Zbaton politikat shtetërore për çështjet e mbrojtjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm të pyjeve dhe biodiversitetit në tërësi. Detyrat kryesore të Përgjegjësit të sektorit. a) Organizon punën e Sektorit të Inspektimit dhe Monitorimit në Pyje, konform akteve ligjore e nënligjore, në zbatim të Kodit të Punës dhe Rregullores “Mbi detyrat dhe kompetencat e strukturave organizative” të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit; b) Monitoron zbatimin e akteve ligjore për pyjet dhe kullotat, faunën e egër dhe veprimtari të tjera që zhvillohen në fondin pyjor bashkiak. Angazhohet me studimin, programimin e poliktikave të zhvillimit të qëndrueshëm të Sektorit të

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Përgjegjësit të sektorit pranë Drejtorisë së Gjelbërimit Dekorativ në Sektorin e Kurorës së Gjelbër është I lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Përgjegjësit të sektorit. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës. Përgjegjësi i sektorit është nëpunës i nivelit të ulët drejtues. Ai ka varësi direkte nga Drejtori i Drejtorisë përkatëse. Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e punës. Drejton teknikisht punimet në mirëmbajtjen dhe shtimin e gjelbërimit dhe hapësirave të gjelbëra, parqet e reja që janë krijuar dhe do të krijohen në territorin e Bashkisë së Tiranës, në administrim nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Detyrat kryesore të Përgjegjësit të sektorit. a) Ka në varësi Specialistët e Sektorit Kurora e Gjelbër dhe përgjigjet për organizimin e punës, shpërndarjen e detyrave sipas planeve të punës ditore, javore dhe mujore të miratuara në Drejtorinë Gjelbërimi