E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram
Image Alt

Blog Standard

Drejtor pranë Njësisë së Prokurimit Publik Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Drejtorit të Njësisë pranë Njësisë së Prokurimit Publik është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Drejtorit të njësisë. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. 1. Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës. Drejtori i Njësisë, është nëpunës i nivelit të mesëm drejtues dhe ka përgjegjësi për formulimin dhe zbatimin e politikës në fushën e prokurimeve. Të sigurojë zbatimin e ligjshmërisë në veprimtarinë e prokurimeve publike të institucionit. 2. Detyrat kryesore të Drejtorit të Njësisë. Të sigurojë zbatimin e ligjshmërisë në veprimtarinë e prokurimeve publike të institucionit; Të sigurojë mirëpërdorimet e fondeve publike të prokurimeve të institucionit; Të përgatisë dokumentacionin ligjor për zhvillimin e procedurave të prokurimit, sipas legjislacionit në fuqi; Të realizojë elektronikisht prokurimet e institucionit në faqen zyrtare të APP-së; Të përgatisë regjistrin vjetor të parashikimeve për prokurimet e institucionit; Të hartojë regjistrat 4 (katër) mujore për prokurimet e realizuara; Të hartojë regjistrin vjetor të realizimeve të prokurimeve të institucionit; Të sigurojë

Vend vakant: Specialistit II pranë Drejtorisë Komunikimi Publik në Sektorin Web, Rrjete Sociale Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 29.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit II pranë Drejtorisë Komunikimi Publik në Sektorin Web, Rrjete Sociale është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Specialistit II. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit. Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës. Specialisti II është nëpunës i nivelit ekzekutiv. Ai ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit. Ai zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e punës së sektorit veçanërisht në promovimin e punëve të institucionit në kanalet e ndryshme të komunikimit.  Detyrat kryesore të specialistit II. Ekzekuton planet e përcaktuara nga Përgjegjësi i Sektorit në përputhje me objektivat kryesore të punës duke synuar realizimin në kohe të planeve. Mban dhe përpunon një bankë të dhënash me kontakte telefonike dhe e-mail të shtypit të shkruar dhe elektronik, dërgon njoftime për median koordinuar me Drejtorin e Përgjithshëm. Mbajtja e marrëdhënies me