Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Komunikime Publike

  Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit kërkon të marrë me qira ambjente për përdorim zyra administrative, me këto kritere dhe specifikime si më poshtë vijon: Kriteret për ambjentin e zyrave administrative: Sipërfaqja e shfrytëzueshmë të jetë jo më pak se 570 m2. ; Të ketë minimumi një vend parkimi automjeti; Të ketë lidhje (kontratë) me rrjetin e energjisë elektrike dhe rrjetin ujësjellës-kanalizime; Ambjenti të jetë brenda territorit urban të qytetit të Tiranës; Sipërfaqja të jetë e ndarë në ambjente të veçanta, të përshtatshme

  Në zbatim të ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 7, të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar), ligjit Nr. 68, datë 27.04.2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, VKB-së Nr. 157, datë 26.12.2019 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2020”, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit kërkon të marrë me qira ambjent të përshtatshëm pus vaditje, me këto kritere dhe specifikime si më poshtë vijon:

  Në zbatim të ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 7, të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar), ligjit Nr. 68, datë 27.04.2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, VKB-së Nr. 157, datë 26.12.2019 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2020”, shpallim kërkesën për "Marrje me qira ambjenti për fidanishte dhe sera". Kriteret, specifikimet e ambientit dhe dokumentacioni që kërkohet nga ofertuesi qiradhënës Agjencia e Parqeve dhe

  Bazuar në VKB Nr 41, datë 23/09/2015, për “Riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit dhe krijimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit (APR)”; VKB Nr. 27, datë 30/04/2007, “Mbi caktimin e territorit të Parkut të Madh të Liqenit Artificial (PMLAT) si zonë me trafik të kufizuar”; VKB Nr. 33, datë 23/05/2016, për “Kalimin e PMLAT (dhe asetet e ndodhura në të), ”Varrezat e Dëshmorëve”, Kopshti Zoologjik nga D.P.Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit në administrim