E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram
Image Alt

Left Sidebar

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se janë të lira 2 (dy) pozicione të punës së Specialistit të II pranë Drejtorisë së Aktiviteteve Rekreative në Sektorin e Aktiviteteve në Natyrë. Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Specialistit II. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, , ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit të II pranë Drejtorisë së Gjelbërimit Dekorativ në Sektorin e Kurorës së Gjelbër është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Specialistit II. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit I pranë Drejtorisë së Komunikimit Publik në Sektorin e Koordinimit të Projekteve është i lire (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Specialistit I. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra

Në mbështetje të Ligjit nr.26/2019 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”; Ligjit nr. 57/2020 për Pyjet; Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar; Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, të ndryshuar; Ligjit nr.10279, datë 20.5.2010 “Për kundravajtjet administrative”; Ligjitnr.7850, datë 29.7.1994 për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë; Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, të ndyshuar; VKB- së nr.41 datë 23.09.2015, “Për Riorganizimin e Drejtorisë së