E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Njoftim mbi klasifikimin përfundimtar për procedurën me objekt “Qiramarrje ambienti pus vaditje” dhe shpallje fituesi.

Njoftim mbi klasifikimin përfundimtar për procedurën me objekt “Qiramarrje ambienti pus vaditje” dhe shpallje fituesi.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i ngritur pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave për procedurën konkuruese “Qiramarrje ambienti pus vaditje”, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi ofertën e vetme të paraqitur për  këtë procedurë konkurimi publik vëren:

  • Z. Ilirjan Shkalla, ka paraqitur kërkesën për pjesëmarrje në procedurën konkuruese “Qiramarrje ambienti pus vaditje”. Dokumentacioni i paraqitur nga ofertuesi i plotëson të gjitha kërkesat, kriteret, specifikimet dhe dokumentacionin e kërkuar në njoftimin e publikuar nga APR.
  • Komisioni vlerëson se z. Ilirjan Shkalla ka paraqitur ofertën financiare me vlerë 78,000 (shtatëdhjetë e tetë mijë) lekë/muaj, pa TVSH e cila është nën fondin limit dhe plotëson kushtet për të qenë e vlefshme.
  • Oferta e paraqitur nga z. Ilirjan Shkalla, si ofertë e vetme e paraqitur vlerësohet me një total prej 100 pikësh dhe klasifikohet fituese.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi që oferta e paraqitur nga z. Ilirjan Shkalla të shpallet oferta fituese për procedurën konkuruese “Qiramarrje ambienti pus vaditje”.