E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Njoftim për masat e reja për disiplinimin e hyrjeve në Parkun e Madh të Liqenit Artificial të Tiranës (PMLAT), Zonë me Trafik të Kufizuar (ZTK), në krahun lindor në dy hyrjet e rrugës “Gjeneral Nikols”.

Njoftim për masat e reja për disiplinimin e hyrjeve në Parkun e Madh të Liqenit Artificial të Tiranës (PMLAT), Zonë me Trafik të Kufizuar (ZTK), në krahun lindor në dy hyrjet e rrugës “Gjeneral Nikols”.

postim-zone-me-trafik

Bazuar në VKB Nr 41, datë 23/09/2015, për “Riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit dhe krijimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit (APR)”; VKB Nr. 27, datë 30/04/2007, “Mbi caktimin e territorit të Parkut të Madh të Liqenit Artificial (PMLAT) si zonë me trafik të kufizuar”; VKB Nr. 33, datë 23/05/2016, për “Kalimin e PMLAT (dhe asetet e ndodhura në të), ”Varrezat e Dëshmorëve”, Kopshti Zoologjik nga D.P.Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit në administrim të APR…”; Urdhërit të Kryetarit Nr 220, datë 17/05/2007, mbi “Organizimin e planit të lëvizjes dhe orareve në zonën me trafik të kufizuar PMLAT” i ndryshuar me Urdhërin e Kryetarit Nr 11050 datë 12/04/2016; Shkresës Nr. 134 Dt. 04.01.2017 nga DPPP, si dhe mbështetur në Ligjin Nr. 8378 Dt. 22.07.1998, Neni 39 të “Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar) dhe Rregullores për Zbatimin e Kodit Rugor”, informojmë se nga data 11 Janar 2017 nis funksionimin rregjimi i ri për disiplinimin e dy hyrjeve lindore të PMLAT. Hyrjet nga rruga “Gjeneral Nikols” do të paisen me sinjalistikën e re vertikale, me bllokim statik, ndalim kalimi automjetesh dhe motomjetesh si dhe pikë shërbimi të Policisë Bashkiake, postbllok me pistona ku kalimi do të kryhet vetëm me autorizime që lëshohen nga DPJAL – Bashkia Tiranë.

Subjektet dhe institucionet brenda kësaj zone që preken nga ky rregjim, duhet të marrin masa për t’u paisur me autorizimet përkatëse. Automjetet që hyjnë në PMLAT nuk do të lejohen të parkojnë në rrugët e brendshme të Parkut të Madh të Liqenit Artificial, Tiranë! Autorizimi do të përcaktojë targën, përdoruesin, orarin/datat e lejuara për hyrjet në ZTK