E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Njoftim – “Marrje ambjenti me qira për magazinimin dhe tregëtimin e materialit drusor”

Njoftim – “Marrje ambjenti me qira për magazinimin dhe tregëtimin e materialit drusor”

Në zbatim të ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 7, të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar), ligjit Nr. 68, datë 27.04.2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, VKB-së Nr. 157, datë 26.12.2019 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2020”,

Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit-Bashkia Tiranë njofton hapjen e procedurës për “marrje ambjenti me qira pë magazinimin dhe tregëtimin e materialit drusor” me qëllim përmbushjen e detyrave dhe funksioneve administrative të saj.

Kriteret, specifikimet e ambientit dhe dokumentacioni që kërkohet nga ofertuesi qiradhënës

Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit kërkon të marrë me qira ambjent të përshtashëm magazinimin dhe tregëtimin e materialit drusore, me këto kritere dhe specifikime si më poshtë vijon:

 1. Pika e grumbullimit duhet të jetë brenda vijës së verdhë së Bashkisë Tiranë
 2. Të ketë aksesin e hyrjes/daljes
 3. Të ketësiperfaqe toke jo më pak se 5000 m2 të çertifikuar nga ZRPP
 4. Të jetë e rrethuar, e shtruar dhe e sistemuar ku të përfshihet dhe rrejeti i sistemimit të kanalizimeve dhe ujrave
 5. Të ketë ambjente për shërbime sanitare
 6. Të ketë ambjente për shërbimin e ndërrimit të veshjes dhe mbajtjen e mjetevetë punës
 7. Të ketë kontratë me OSSHE dhe UKT
 8. Të ketë kapanon jo më të vogël se 1000 m2
 9. Të ketë pajisje për asortimin e lëndës drusore si:
 • Sakanaster elektrike
 • Sëpatë çarëse elektrike
 • Sharrë druri me disk
 • Motorsharrë profesionale S36

Oferta e qiradhënësit duhet të jetë e shoqëruar me: 

 • Kërkesa e subjektit/individit për pjesëmarrje në konkurrim;
 • Deklarata e hollësishme për vënien ne funksionim të objektit dhe pajisjeve;
 • Gent-plani i pasurisë.
 • Fotokopje e noterizuar e certificates së pronësisë dhe kartelës së pasurisë ose të dokumentacionit që është ndërtuar në përputhje me legjislacionin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit dhe të procedures për pajisjen me certificate pronësie
 • Përshkrim i gjendjes së ambjentit.
 • Përshkrim i gjendjes së pajisjeve të tij
 • Fotokopje e kartës së identitetit të ofertuesit qiradhënës.
 • Ekstrakti QKR-së (nqs është subjekt tregtar).
 • Oferta e qiradhënësit duhet të specifikojë çmimin mujor të qirasë.
 • Të interesuarit (ofertuesit qiradhënës) duhet të dorëzojnë të gjithë dokumentacionin brenda datës 06.03.2020, pranë zyrës së Protokollit në Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit