E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Ligje(Pyje dhe kullota)

Ligji Nr. 9385, date 4.5.2005 “Për disa ndryshime në ligjin 9385 datë 4.5.2016 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor

Ndryshuar me:

  1. Ligji Nr. 9533, datë 15.05.2006 “Për disa ndryshime në ligjin 9385/4.5.2016 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”
  2. Ligji Nr. 9989, datë 15.09.2008 “Për disa ndryshime në ligjin 9385/4.5.2016 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”
  3. Ligji Nr.10137, datë05.2009 “Për disa ndryshime në ligjin 9385/4.5.2016 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”
  4. Ligji nr.36, datë 14.02.2013 “Për disa ndryshime në ligjin 9385/4.5.2016 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”
  5. Ligji Nr. 48, datë 02.2016 “Për disa ndryshime në ligjin 9385/4.5.2016 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”

Ligji Nr. 38/2013 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 9693, datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor të ndryshuar”