E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Rregullorja e brendshme e APR

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E BRENDSHËM TË AGJENCISË SË PARQEVE DHE REKREACIONIT

 

KREU I – DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi

Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit (këtu e në vijim “Rregullore”), ka për qëllim:

 • Përcaktimin e rregullave bazë mbi të cilat do të krijohen marrëdhëniet ndërmjet niveleve të ndryshme hierarkike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për veprimtari efikase dhe transparente të institucionit ndaj qytetarit.
 • Përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve, rregullave të veprimtarisë së institucionit, detyrave të hollësishme të organizimit, funksionimit dhe marrëdhënieve ndërmjet strukturave dhe punonjësve që ushtrojnë aktivitetin brenda saj, përcaktimin e rregullave mbi administrimin e dokumentacioneve, rregullave të etikës dhe procedurave të tjera të menaxhimit. 

Neni 2

Baza Ligjore

Kjo rregullore mbështetet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjin 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar); ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; ligjin 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin 110/2015, datë 15.10.2015; ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për Rregullat e etikës në Administratën Publike”; ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (i ndryshuar); ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për Mbrojtjen e të dhënave personale”, (i ndryshuar); ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”; ligjin 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”; Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore” (i ndryshuar); Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 390, datë 06.08.1993 “Për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe ruajtjen e vulave zyrtare”; Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 41, datë 23.09.2015 “Për riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit dhe krijimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, (i ndryshuar me VKB nr 88, datë 26.07.2017 dhe VKB nr. 108, datë 28.09.2017); Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 33, datë 23.05.2016 “Për kalimin e Parkut të Madh të Liqenit Artificial, Tiranë (asetet e ndodhura në të), “Varrezat e Dëshmorëve” Sauk, Kopshti Zoologjik, nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit në administrim të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, kalimin e Amfiteatrit të Parkut të Madh të Liqenit Artificial nga Ndërmarrja e Dekorit në administrim të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit; Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 28, datë 23.05.2016 “Për kalimin e funksioneve të mirëmbajtjes së rrugëve rurale, ujitjes dhe kullimit pranë D.P.N.2, si dhe Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave, pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”; Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.159, datë 21.12.2018 “Për miratimin e programit afatmesëm 2019-2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës, për vitin 2019”; Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 49, datë 26.04.2018 “Për kalimin e administrimit të Parkut Rinia, si park rekreativ me gjithë elementët përbërës, nga Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit tek Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit”; Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.55, datë 26.04.2018 “Për kalimin e Bandës Frymore nga Qendra Kulturore “Tirana” pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”; Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.59, datë 30.12.2015 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar; Urdhërin nr. 4303, datë 10.02.2016 “Për instalimin e veprës së artit “Reja” të arkitektit Sou Fujimoto në lulishten pranë Galerisë Kombëtare të Arteve dhe administrimin e saj nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Bashkia e Tiranës”; Urdhërin e Kryetarit nr. 22708/2 datë 30.05.2019 Për “Miratimin e Strukturës, Organikës, si dhe Klasifikimin e vendeve të punës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”;

Neni 3

Objekti

Rregullorja ka për objekt:

 • Krijimin e një kuadri rregullator për funksionimin me efikasitet dhe efiçencë të veprimtarisë së institucionit;
 • Realizimin e funksioneve dhe kompetencave të saj të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë;
 • Përcaktimin e rregullave të detajuara për organizimin e strukturave të agjencisë;
 • Përcaktimin e kompetencave dhe marrëdhënieve ndërmjet strukturave;
 • Përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit dhe bashkëveprimit ndërmjet strukturave. 

Neni 4

Parimet kryesore

Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (këtu e në vijim “APR”) në ushtrimin e veprimtarisë së saj mbështetet në këto parime kryesore:

 • Parimi i barazisë: Të gjithë qytetarët trajtohen në mënyrë të barabartë, pavarësisht gjinisë, racës, fesë, arsimit, etnisë, gjendjes ekonomike e sociale, bindjeve politike e fetare, etj;
 • Parimi i ligjshmërisë: Të gjithë punonjësit gjatë ushtrimit të detyrave të tyre për          përmbushjen e funksioneve të institucionit, janë të detyruar të zbatojnë Kushtetutën dhe të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Askujt nuk i lejohet shmangia nga detyrimet ligjore, moszbatimi i ligjit apo zbatimi i gabuar i tij, për shkak të padijenisë së ligjit;
 • Parimi i ndalimit të konflikit të interesave: Asnjë punonjës i institucionit, nuk mund të jetë pjesë e një procesi vendimmarrës, nëse kjo ndalohet nga dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative dhe ligji për konfliktin e interesit;
 • Parimi i mbrojtjes së interesit publik: Institucioni duhet të veprojë në përmbushje të detyrave të saj, vetëm në interes të publikut;
 • Parimi i vazhdimësisë: Detyrat e ndjekura nga punonjësit e mëparshëm, që janë larguar nga detyra, do të vazhdojnë të realizohen nga punonjësit e rinj;
 • Parimi i transparencës: Institucioni duhet të jetë sa më transparent për publikun, në të gjitha vendimet apo veprimet që ndërmerr;
 • Parimi i ndershmërisë: Të gjithë punonjësit detyrohen të trajtojnë në mënyrë të ndershme dhe të paanshme të gjithë subjektet me të cilët hyjnë në marrëdhënie për shkak të detyrave apo kompetencave të tyre, duke zbatuar me rigorozitet parimet e etikës në administratën publike;
 • Parimi i bashkëpunimit: Të gjithë sektorët, nëpunësit e administratës dhe punëtorët duhet të sigurojnë bashkëpunimin për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta sipas përcaktimeve në këtë rregullore.

Neni 5

Simbolet

1. Logoja e Bashkisë përdoret në të gjitha aktet (vendime, urdhra, urdhëresa, autorizime, kontrata, shkresa etj) të dala nga institucioni.

2. Simboli i institucionit është logoja e APR, e cila do të përdoret si shenjë dalluese:

 • Në tabelat identifikuese që gjenden në hyrje të parqeve;
 • Në tabelat që do të informojnë publikun për parkun ose lulishten përkatëse;
 • Në rregulloren e parqeve si dhe në harta të ndryshme që do të gjenden nëpër parqet e mëdha; 
 • Në ambientet e ndryshme rekreative të ndërtuara dhe menaxhuara nga APR të tilla si: parqe lojrash për fëmije, fusha sportive, dhe ambiente të tjera argëtuese
 • Në të gjitha aktivitetet e organizuara nga APR.

3. Logoja gjendet në faqen zyrtare të APR-së në internet, ku publiku do informohet me aktivitetet e këtij institucioni. Logoja e APR-së do të vendoset në faqen zyrtare Facebook, Twitter dhe Instagram, për të krijuar dhe përforcuar imazhin e këtij institucioni.

KREU II – ORGANIZIMI I AGJENCISË

Neni 6

Struktura organizative

 1. Drejtori i Përgjithshëm 
 2. Zv/Dr. i Përgjithshëm 
 3. As/Specialist i Drejtorit të Përgjithshëm
 4. Njësia Luaj Tirana
 5. Njësia e Prokurimit Publik
 6. Njësia Planifikim & Administrim Financiar
 7. Drejtoria Komunikimi Publik
 • Sektori Tirana Ime Outdoor, Reja
 • Sektori Web, Rrjete Sociale

8.Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

 • Sektori i Burimeve Njerëzore
 • Sektori Juridik
 • Sektori Shërbimeve Mbështetëse

9. Drejtoria Teknike & Operacionale

 • Sektori Mirëmbajtje Teknike
 • Sektori Flota, Logjistika 
 • Sektori Task Forcë, Emergjenca
 • Sektori Kositje, Krasitje 

10. Drejtoria Administrimi i Parkut të Madh të Liqenit (PMLAT)

 • Sektori Inspektim Monitorim
 • Sektori Gjelbërimi PMLAT
 • Sektori Pastrimi PMLAT
 • Sektori Objekte dhe Sheshe Rekreative, PMLAT

11. Drejtoria Administrimi i Parqeve Tematike

 • Sektori Parku Zoologjik
 • Sektori Parqe Memoriale Tiranë & Pezë 
 • Sektori Parku Rinia

12. Drejtoria Gjelbërimi Dekorativ

 • Sektori Zbatimi Teknik
 • Sektori Kurora e Gjelbër
 • Sektori Prodhim Bimësie
 • Sektori Studim Gjelbërim

13. Drejtoria Projektim & Zhvillim

 • Atelier: Ideim, Projektim
 • Sektori Hartografi, GIS
 • Sektori Planifikim dhe Koordinim i Projekteve
 • Sektori Supervizimi & Zbatimi Teknik i Projekteve

14. Drejtoria Aktiviteteve Rekreative

 • Sektori Aktivitete Art dhe Kulturë në Natyrë
 • Sektori Aktivitete të Jetesës së Gjelbër dhe Edukimit Mjedisor
 • Sektori Aktivitete Sportive & Komuniteti
 • Sektori Amfiteatri dhe Banda Qytetit

15. Drejtoria Administrimi Pyje & Kullota

 • Sektori Administrim Pyje, Kullota & Shërbimi Këshillimor
 • Sektori Kontrolli & Mbrojtja e Pyjeve e Kullotave
 • Sektori Prodhim Shitje Material Drusor

Në ndihmë të strukturave të APR-së dhe Drejtorit të Përgjithshëm funksionojnë: Bordi Menaxhues, Këshilli Teknik dhe çdo këshill apo komision që del i nevojshëm për t’u ngritur në dobi të përmirësimit të punës.

Neni 7

Bordi Menaxhues

1. Bordi Menaxhues përbëhet nga Drejtori i Përgjithshëm, Zv/Drejtorët e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive / Njësive.

2.  Bordi ndihmon me sugjerime, këshillime dhe mendime profesionale në vendimmarrjen e 

Drejtorit të Përgjithshëm. Bordi, sipas çështjeve që trajtohen, dëgjon raportimet nga shefat e sektorëve ose specialistët brenda institucionit, në mënyrë që të ketë të gjithë informacionin e duhur për çështjet që diskutohen, në dobi të vendimmarrjes.

3. Bordi monitoron performancën vjetore të institucionit duke ndihmuar kështu në evidentimin e problematikave të veçanta si dhe në marrjen e masave për zgjidhjen e tyre, si dhe ndihmon në bashkërendimin e punës me institucionet e tjera. 

4. Bordi Menaxhues mblidhet një herë në javë për të diskutuar:

 • Plane të ndryshme të institucionit;
 • Zgjidhje të problemeve aktuale;
 • Propozime për ide dhe risi në dobi të institucionit; 
 • Mbi çdo çështje që shtrohet për diskutim nga anëtarët, lidhur me përmirësimin e punës.

5. Bordi Menaxhues mund të mblidhet edhe sa herë që një anëtar kërkon mbledhje për një çështje specifike. Çështja për diskutim bëhet e ditur përpara mbledhjes për t’u dhënë mundësi të gjithë anëtarëve të bordit të kenë të gjithë informacionin e duhur për çështjen në disktutim.

6. Bordi Menaxhues mblidhet çdo fundvit për të analizuar si më poshtë:

 • Ecurinë e institucionit gjatë vitit;
 • Vlerësimin e përformancës së ofruar në punë;
 • Eficencën (kohë, kosto, produkt);
 • Financat dhe planifikimin e buxhetit për vitin e ardhshëm;
 • Burimet njerëzore;
 • Nevojat për investime dhe burime njerëzore.

Neni 8

Këshilli Teknik

Këshilli Teknik, anëtarët e të cilit mblidhen një herë në muaj dhe në çdo rast tjetër me kërkesë të Drejtorit të Përgjithshëm, ka për detyrë:

 • Të miratojë në zbatim të rregullores të institucionit dhe legjislacionit në fuqi rregullat teknike të aktiviteteve, proceseve të veçanta dhe specifike;
 • Të miratojë rregullat e sigurimit teknik sipas sektorëve dhe proceseve të punës;
 • Të miratojë projekt-preventivat të hartuara sipas drejtorive përkatëse për objekte që do të planifikohen me financime të buxhetit dhe donacioneve;
 • Të miratojë standarte teknike për bazën materiale, bimësinë dekorative, makineri e pajisje etj;
 • Të miratojë raportet teknike lidhur me ndërhyrjet apo zhvillimet e aktiviteteve në hapësirat e parqeve nga subjekte shtetërore apo private, vendase dhe të huaja;
 • Të përcaktojë rregulloren teknike për aktivitete specifike që kryhen APR-ja (trajtimi i kafshëve dhe shpendëve, mirëmbajtje e objekteve memoriale, mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, mirëmbajtje e implanteve ujitëse, trajtimi i sipërfaqeve ujore, etj.);
 • Të përcaktojë rregullat teknike të proceseve të punës, duke hartuar dokumentacionin model sipas standarteve në fuqi (raportet teknike për prerje të pemëve të dëmtuara ose të vjetra në moshë, procesverbalet për dëmtime, procesverbalet për pastrimin e cungjeve, procesverbal për evadimin e pemëve të rrëzuara, procesverbal për zhvendosje të pemëve, kur kjo del si domosdoshmëri në procesin e punëve, procesverbalet për përdorimin e bazës materiale, procesverbale për mbjellje, procesverbale të marrjes në dorëzim, urdhër dorëzimet, akt kolaudimi, projekt preventivat, situacionet e realizimit të punimeve, planet e punës, evidencat e realizimit të punimeve dhe të shpenzimeve);
 • Të përcaktojë normativat për përdorimin e bazës materiale, formularë inventarizimesh, etj;
 • Të përgatisë procedurat për procese të punës në terren, pjesë të Manualit të Procedurave.

Neni 9

Drejtori i Përgjithshëm

1. Drejtori i Përgjithshëm organizon dhe drejton punën e institucionit për kryerjen e funksioneve të APR-së, nëpërmjet urdhërave, urdhëresave dhe akteve te tjera. 

2. Drejtori i Përgjithshëm, emërohet dhe shkarkohet nga Kryetari i Bashkisë dhe përgjigjet e raporton para tij dhe organeve hierarkike për funksionimin e APR-së .

3. Drejtori i Përgjithshëm ka këto kompetenca dhe detyra:

 • Të përfaqësojë APR-në në të gjitha marrëdhëniet e saj juridike dhe administrative dhe firmos në emër të saj; 
 • Të delegojë kompetencat e tij nëpërmjet urdhërave të brendshëm, referuar Kodit të Procedurave Administrative si dhe legjislacionit në fuqi, në rast mungese ose me porosi;
 • Të emërojë, transferojë dhe shkarkojë nga puna punonjësit, referuar strukturës së miratuar nga Kryetari i Bashkisë;
 • Të organizojë dhe drejtojë veprimtarinë e të gjithë institucionit për të siguruar funksionimin sa më të mirë të punës;
 • Të ndjekë bashkëpunimin me institucionet e tjera (njësi administrative, fondacione, donatorë për projekte të përbashkëta në kuadër të shtimit të sipërfaqeve të gjelbra, të parqeve të reja etj);
 • Të ngarkojë drejtorët në varësi të tij për zgjidhjen e problemeve që trajtohen, duke i caktuar kohën e raportimit për detyrat e dhëna dhe t’i thërrasë ata në çdo kohë për t’i raportuar për punën e kryer;
 • Të drejtojë dhe ndjekë përgatitjet e udhëzimeve dhe projekt vendimeve për Këshillin Bashkiak, në zbatim të legjislacionit dhe t’i paraqesë pranë Bashkisë së Tiranës;
 • Të kërkojë në mënyrë sistematike planifikimin e detyrave nga drejtoritë përkatëse dhe pasi i studion, bën vërejtje dhe i miraton ato. Miratimi përbën urdhër pune për drejtoritë dhe sektorët përkatës;
 • Të lidhë kontratat individuale me çdo punonjës të drejtorisë dhe të zgjidhë ato kur nuk plotësohen kushtet e kësaj kontrate nga punëmarrësi;
 • Të nxjerrë urdhëra e udhëzime dhe të vendosë sanksione në përputhje me interesat e APR-së dhe ligjet në fuqi;
 • Të drejtojë përpilimin e buxhetit dhe të vendosë prioritetet e miratuara nga Kryetari i Bashkisë;
 • Të nxjerrë urdhëra të brendshëm për administrimin e dokumentacionit dhe të vulës në zbatim të legjislacionit në fuqi;
 • Të drejtojë takimet e Bordit Menaxhues;
 • Të sigurojë etikën profesionale brenda institucionit, së bashku me stafin drejtues;
 • Të organizojë dhe ndjekë të gjitha detyrat që kanë të bëjnë me mirëadministrimin e pronave. 

Neni 10

Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm

1. Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm ka varësi direkte, emërohet dhe shkarkohet nga Drejtori i Përgjithshëm.

2. Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm ka këto detyra:

 • Të drejtojë dhe udhëheqë punën sipas fushave, organizimit dhe ndarjes së përgjithshme të punës së bërë nga Drejtori i Përgjithshëm dhe detyrat e caktuara prej tij dhe përgjigjet para tij për mbarëvajtjen e tyre;
 • Të ndjekë dhe kontrollojë punën e sektorëve pranë drejtorive në varësi dhe të raportojë çdo muaj pranë Drejtorit të Përgjithshëm. Gjithashtu ai raporton në çdo kohe kur kjo i kërkohet nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Të evidentojë kërkesat dhe rakordojë nevojat për bazë materiale të nevojshme për ecurinë e punës për të gjitha drejtoritë përkatëse;
 • Të mbikqyrë zbatimin e kontratave të lidhura në bazë të procedurave të prokurimit deri në fazën e realizimit të tyre;
 • Të ndjekë punën në terren nëpërmjet strukturave në terren, dhe të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të dala;
 • Të përfaqësojë institucionin në mungesë dhe me porosi të Drejtorit të  Përgjithshëm si dhe përgjigjet para tij për realizimin e funksioneve të deleguara.

Neni 11

Drejtori i Drejtorisë/Njësisë

1. Drejtori i Drejtorisë/Njësisë është nëpunës i nivelit të mesëm drejtues. Ai ka varësi direkte nga Drejtori i Përgjthshëm dhe Zëvendësdrejtori i Përgjthshëm.

2. Drejtori i Drejtorisë/Njësisë ka këto detyra:

 • Të hartojë përshkrimin e punës për çdo sektor, zyrë, njësi e vend pune;
 • Të parashikojë në planet mujore të punës, të gjitha detyrat që i dalin drejtorisë/njësisë sipas fushave përkatëse, të ndjekë sistematikisht plotësimin e tyre dhe të bëjë analizën në nivel drejtorie/njësie, në zbatim të detyrave të përcaktuara nga programet vjetore dhe periodike të miratuara;
 • Të bëjë shpërndarjen e punës dhe çështjeve që i adresohen drejtorisë/njësisë dhe të ndjekë e kontrollojë punën që bëhet nga përgjegjësit e sektorëve, punonjësit dhe zyrave, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara;
 • Të zbatojë, ndjekë dhe bashkërendojë plotësimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Të kontrollojë dhe firmosë të gjitha shkresat që përgatiten nga nëpunësit e drejtorisë/njësisë për struktura të tjera brenda APR-së;
 • Të kryejë analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë/njësisë dhe mbi këtë bazë, të informojë periodikisht Drejtorin e Përgjithshëm për veprimtarinë e drejtorisë/njësisë dhe për ecurinë e detyrave të ngarkuara në çdo sektor apo zyrë; 
 • Të delegojë urdhërat e eprorëve të tij dhe të mbajë korrespondencë me vartësit në formë shkresore, verbale dhe nëpërmjet komunikimit elektronik; të kërkojë mbajtjen e procesverbaleve në të cilat të pasqyrohet delegimi i punës dhe rezultati i arritur nga punonjësi i ngarkuar me një detyrë të caktuar;
 • Të bëjë vlerësimin e punës për çdo punonjës të drejtorisë/njësisë së tij;
 • Të firmosë kur i delegohet kjo kompetencë;
 • Të propozojë tek Drejtori i Përgjithshëm nevojat dhe kërkesat e drejtorisë/njësisë së tij, për t’u përfshirë në zërat e buxhetit.

Neni 12

Përgjegjësi i Sektorit/Zyrës

1. Përgjegjësi i sektorit është nëpunës i nivelit të ulët drejtues. Ai ka varësi direkte nga Drejtori i Drejtorisë përkatëse.

2. Përgjegjësi i sektorit ka këto detyra:

 • Të marrë masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në veçanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Të evidentojë problemet që dalin nga veprimtaria e përditëshme, si dhe problematikat e dala nga qytetarët, të përcaktojë zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe t’ia propozojë këto drejtorit përkatës;
 • Të kontrollojë punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Të kryejë studime për fusha të ndryshme dhe të organizojë sistemin e informacionit për sektorin që mbulon;
 • Të organizojë sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Të bëjë vlerësime pune për punonjësit e sektorit.

Neni 13

Specialisti

1. Specialisti është nëpunës i nivelit ekzekutiv. Ai ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit.

2. Specialisti ka këto detyra:

 • Të kryejë me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Të japë përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe të përgatisë propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Të ndjekë korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara. Të përgatisë materialin dhe pasi ta siglojë ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe Drejtorit të Drejtorisë/Njësisë;
 • Të mbajë përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Të punojë në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe të marrë pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon.

Neni 14

Teknik i mesëm

1. Tekniku i mesëm është punonjës i nivelit zbatues dhe ka varësi direkte nga përgjegjësi i 

sektorit. Ai është i kualifikuar për punë specifike dhe duhet të jetë i pajisur me diplomë ose 

çertifikatë për kryerjen e specialitetit. 

2.  Tekniku i mesëm ka këto detyra:

 • Të sigurohet për funksionimin normal të makinerive dhe pajisjeve dhe për çdo rast konstatimi të difektit të marrë masat për riparimin e tyre;
 • Të njohë mirë teknikën e përdorimit të veglave të punës, si dhe të mjeteve ndihmëse që duhen për realizimin e punës;
 • Të kontrollojë gjendjen e sistemit elektrik para fillimit të punës (prizat, automatet, etj) i cili duhet të jetë në kushte normale pune.
 • Të njohë dhe të zbatojë me përpikmëri rregullat e sigurimit teknik në mënyrë që të mos shkaktojnë rrezik për jetën e tij dhe të të tjerëve;

Neni 15

Shofer / Flota Logjistika

1. Drejtuesi i mjetit është në vartësi direkte nga përgjegjësi i sektorit. 

2. Drejtuesi i mjetit ka këto detyra:

 • Duhet të jetë i pajisur me lejen e qarkullimit sipas llojit të mjetit që drejton;
 • Duhet të shfrytëzojë me intensitet kohën e punës, të krijojë marëdhënie të rregullta me eprorët dhe kolegët;
 • Të kryejë me kujdes dhe në kohë detyrat që i cakton eprori;
 • Të mbajë veshur uniformën gjatë orarit të punës; 
 • Të sillet sipas rregullave që pasqyrojnë etikë;
 • Nuk duhet të konsumojë pije alkolike, gjatë orarit të punës;
 • Nuk duhet të pijë duhan e të flasë në celular gjatë lëvizjes me mjet;
 • Të respektojë shpejtësinë e lejuar të mjetit sipas llojit të rrugës dhe llojit të mjetit.
 • Të përgjigjet për sasinë dhe cilësinë e punës së kryer;
 • Të mbajë pastër dhe të bëjë kujdes për automjetin, duhet t’a mirëmbajë dhe t’a pastrojë për të qenë në gadishmëri në çdo kohë;
 • Të jetë i pajisur me autorizim nga institucioni, të ketë lejen e qarkullimit të mjetit, siguracionin e mjetit dhe dokumentin e nevojshëm për të dalë në qarkullim;
 • Mjeti nuk mund të vazhdojë udhëtimin, nëse drejtuesi i tij nuk ka marrë masa për të sistemuar ngarkesën.

Neni 16

Punëtor në terren

1. Punëtori i terrenit  ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit.

2. Punëtori i terrenit ka këto detyra:

 • Të kryejë me përpikmëri dhe në kohë të caktuar punët dhe detyrat të caktuara nga eprori; 
 • Të përgjigjet për cilësinë dhe sasinë e punës së kryer;
 • Të zbatojë dhe aplikojë masat për mbrojtje dhe sigurinë e shëndetit në punë dhe vetëmbrojtje; 
 • Të ruajë mjetet e punës dhe materialin më të cilin punon, për realizimin e saktë dhe me kohë të detyrave të ngarkuara;
 • Të zbatojë me përpikmëri disiplinën dhe etikën në punë. 

Neni 16/1

Punëtor me kontratë me kohëzgjatje të caktuar

Punëtori me kontratë me kohëzgjatje të caktuar, punësohet sipas nevojave të institucionit, kryesisht sipas ngarkesës sezonale. Numri i punëtorëve, afati si dhe pagesa, miratohen me Vendim të Këshillit Bashkiak.

Punëtori me kontratë me kohëzgjatje të caktuar ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit dhe ka të gjitha te drejtat dhe detyrimet sikurse punonjësit me kontratë me kohëzgjatje të pacaktuar. 

Neni 17

Asistent/e i/e Drejtorit të Përgjithshëm

Asistent /e i/e Drejtorit të Përgjithshëm ka këto detyra:

 • Të ndihmojë në përgatitjen e materialeve për titullarin;
 • Të sistemojë dhe kontrollojë rregullsinë e materialeve që do t’i kalojnë për firmë ose për shqyrtim Drejtorit të Përgjithshëm dhe të rakordojë me zyrën e protokollit sipas shënimeve të titullarit;
 • Të mbajë dhe të evidentojë porositë, afatet për ndjekjen e tyre, ecurinë dhe përgjigjen ndaj porosive;
 • Të kujdeset për mbarëvajtjen e korrespondencës dhe axhendës së takimeve të titullarit;
 • Të organizojë pritjen dhe sqarimin e personave që kërkojnë takim me titullarin;
 • Të marrë masa për sigurimin e linjës telefonike të titullarit, në funksion të komunikimit të vazhdueshëm;
 • Të koordinojë takimet dhe mbledhjet e planifikuara me pjesëmarrjen e titullarit, të mbajë proces-verbale për protokollimin dhe zbatimin e tyre;
 • Të evidentojë problemet dhe detyrat që dalin nga dosja e shqyrtuar nga titullari dhe t’i dërgojë ato në drejtoritë dhe sektorët përkatës për ndjekje;
 • Të realizojë me porosi të titullarit, mbajtjen e protokollit në takimet zyrtare.

Të gjithë punonjësit janë të detyruar të zbatojnë me përpikmëri urdhërat, udhëzimet dhe porositë e Drejtorit të Përgjithshëm dhe eprorit të drejtpërdrejtë në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe me këtë rregullore.

KREU III: FUNKSIONIMI I DREJTORIVE/NJËSIVE

Neni 18

Njësia Luaj Tirana

1. Njësia Luaj Tirana është në varësi direkte të  Drejtorit të Përgjithshëm.

2. Funksionet e Njësisë janë: 

 • Të hartojë planet e punës të Njësisë Luaj Tirana, dhe të ndjekë në mënyrë të përditshme dhe operative zbatimin e tyre;
 • Të mirëmbajë këndet e lodrave, këndet e forcës dhe terrenet sportive;
 • Të monitorojë sigurinë dhe funksionalitetin e këndeve të lodrave, këndeve të forcës dhe terreneve sportive;
 • Të ndërhyjë në përmirësim të infrastrukturës dhe pajisjeve në këndet e lodrave, këndet e forcës dhe terreneve sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Të evidentojë këndet e lodrave, këndet e forcës dhe terrenet sportive të ndërtuara prej vitesh, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Të bashkëpunojë me Drejtorinë Projektim dhe Zhvillim  dhe të jap asistencë teknike në përzgjedhjen e hapësirave të reja dhe hartimin e projekteve për kënde lodrash, kënde force dhe terrene sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Të përpilojë nevojat për pajisje dhe aksesorë për këndet e lodrave, këndet e forcës dhe terrenet sportive;
 • Të monitorojë zbatimin e masave për sigurimin teknik gjatë kryerjes së shërbimeve në këndet e lodrave, këndet e forcës dhe terrenet sportive duke mbrojtur në këtë mënyrë qytetarët dhe punonjësit;
 • Të administrojë dokumentacionin teknik dhe financiar të këndeve të lodrave, këndeve të forcës dhe terreneve sportive;
 • Të marrë pjesë dhe të bashkëpunojë në hartimin e projekt buxhetit vjetor të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit.

Neni 19

Njësia e Prokurimit Publik

1. Njësia e Prokurimit Publik, është në varësi direkte të Drejtorit të Përgjithshëm.

2. Funksionet e Njësisë janë:

 • Të sigurojë zbatimin e ligjshmërisë në veprimtarinë e prokurimeve publike të institucionit;
 • Të sigurojë mirëpërdorimet e fondeve publike të prokurimeve të institucionit;
 • Të përgatisë dokumentacionin ligjor për zhvillimin e procedurave të prokurimit, sipas legjislacionit në fuqi;
 • Të realizojë elektronikisht prokurimet e institucionit në faqën zyrtare të APP-së;
 • Të përgatisë regjistrin vjetor të parashikimeve për prokurimet e institucionit;
 • Të hartojë regjistrat 4 (katër) mujore për prokurimet e realizuara;
 • Të hartojë regjistrin vjetor të realizimeve të prokurimeve të institucionit;
 • Të sigurojë mbarëvajtjen e procesit të prokurimeve në respektim të afateve dhe detyrave funsionale në respektim të legjislacionit për prokurimet publike.

Neni 20

Njësia Planifikim & Administrim Financiar

1. Njësia Planifikim & Administrim Financiar, është në varësi direkte të Drejtorit të Përgjithshëm.

2. Funksionet e Njësisë janë:

 • Të garantoj para miratimit të shkresave/urdhrave me karakter financiar, lidhur me ligjshmërinë, rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efiçencës dhe efektivitetit;
 • Të përgatis dokumentin përfundimtar të buxhetit dhe të bashkërendis punën gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit të  APR-së;
 • Të bëjë llogaritjen e kostove të veprimtarive të përcaktuara nga drejtuesit e programeve;
 • Të kryej mbikëqyrjen dhe menaxhimin efektiv të punonjësve në varësi funksionale të tij, si dhe ruajtjen e nivelit të tyre profesional;
 • Të identifikoj dhe krijoi regjistrin e riskut, vlerësoj, kontrolloj risqet që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe të realizoj me sukses veprimtarinë e strukturave që ata drejtojnë;
 • Të dokumentoj të gjitha transaksionet financiare dhe të tjera dhe garantoj gjurmën e auditimit për të gjitha proceset që ndodhin në njësi;
 • Të vendosi pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi;
 • Të bëjë mbajtjen e sistemit të kontabilitetit, raportimit për vendimmarrjen, në funksion të realizimit të objektivave, kontabilizimin e plotë, të saktë dhe në kohë të të gjitha transaksioneve, si dhe përgatitjen e pasqyrave financiare të APR-së, në përputhje me rregullat e miratuara nga Ministria e Financave. Sistemi i kompjuterizuar i thesarit mund të përdoret për kontabilizimin dhe raportimin e transaksioneve financiare të njësisë publike, bazuar në kriteret e vendosura nga Ministria e Financave;
 • Të sigurojë ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe të dokumentacionit të njësisë kundrejt humbjeve, vjedhjeve, keqpërdorimit dhe përdorimit të paautorizuar;
 • Të garantoj mbledhjen e të gjitha borxheve të paarkëtuara dhe, në rastet kur nuk është i mundur të mblidhet ky borxh, duhet të ketë dokumentacion të plotë për të vërtetuar që kryen të gjitha përpjekjet për mbledhjen e tij, me përjashtim të rasteve kur përgjegjësia rregullohet me ligje të veçanta;
 • Të garantoj që të gjithë kreditorët të paguhen në kohë dhe në rastet kur kreditorët nuk janë paguar apo në rast ankesash për mospagesë nga kreditorët, Drejtuesi i Njësisë duhet t’ia shpjegojë rrethanat Drejtorit të Përgjithshëm.
 • Të propozojë zgjidhje për probleme financiare të evidentuara;
 • Të drejtojë procesin e dokumentimit, inventarizimit dhe ruajtjes së inventareve kontabël të aktiveve të qëndrueshme dhe qarkulluese;
 • Të përgatisë analiza financiare për të krijuar një sistem treguesish (vlerësues) me qëllim identifikimin e problematikave dhe ofrimin e opsioneve për zgjidhje;

Neni 21

Drejtoria Komunikimi Publik

1. Drejtoria Komunikimi Publik, është në varësi direkte të Drejtorit të Përgjithshëm.

2. Funksionet e Drejtorisë janë:

 • Të drejtojë punën në monitorimin në mënyrë periodike të medias së shkruar dhe vizive, duke informuar mbi pasqyrimin e aktiviteteve të institucionit;
 • Të ndjekë nga afër aktivitetet që zhvillohen nga institucioni duke u kujdesur për pasqyrimin e tyre;
 • Të përcjellë lajmet pranë mediave respektive, duke siguruar transparencë në komunikime, në interes të institucionit dhe qytetarëve;
 • Të sigurojë kontaktet me gazetarët të cilët paraqesin kërkesat për informacion pranë institucionit, lidhur me çështje të ndryshme për të cilat ata janë të interesuar, duke u mundësuar këtyre të fundit kontaktin e drejtpërdrejtë me personat përgjegjës, apo duke kontaktuar me drejtoritë dhe strukturat përkatëse, për sigurimin e një informacioni sa më korrekt dhe transparent për organet e medias vizive apo të shkruar;
 • Të koordinojë komunikimin e marrëdhënieve me median dhe qytetarët. Të kontribuojë me komunikata për publikun në mbështetje të promovimit të aktiviteteve dhe eventeve. Të prodhojë, publikojë dhe promovojë çdo performancë dhe aktivitetet, në e-mail, media sociale, web, shtyp, pasi ka marrë aprovimin nga Drejtori i Përgjithshëm, në mënyrë që të tërheqë sa më shumë qytetarë dhe mbështetje mediatike;
 • Të promovojë dhe të ngrejë strategji për ngritje fondesh në mbështetje të programit multikulturor të saj;
 • Të përcaktojë dhe monitorojë organizatorët e aktivitetit/eventit në zbatimin e të gjitha kritereve dhe kushteve të përcaktuara nga rregulloret;
 • Të planifikojë nevojat dhe kërkesat e hapësirës së kërkuar si dhe të menaxhojë buxhetin e përcaktuar sipas kontratës së nënshkruar prej palëve;
 • Të zhvillojë projekte të reja dhe të ndërrmarrë iniciativa krijuese sipas programit publik të veprës “Reja” në konsultim me Drejtorin e Përgjithshëm, partnerëve profesionalë të fushës krijuese, kabinetit të Kryetarit të Bashkisë etj;
 • Të marrë përgjegjësi operacionale dhe menaxhuese të problematikave në situata si: çështje të përgjegjësisë publike dhe sigurisë teknike, ndërprerje apo sigurim i aksesit publik, mirëmbajtje, pastrim etj;
 • Të promovojë në standartet e cilësisë dhe koherencës aktivitetin e Tirana Ime Outdoor, Reja.

3. Të drejtën për komunikimin me median dhe pasqyrimin e informacionit në rrjetet sociale e ka Drejtori i Përgjithshëm i APR-së. Me porosi apo autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm, 

komunikimi me median apo hedhja e informacionit në rrjetet sociale mund të bëhet edhe nga i autorizuari i tij / të autorizuarit prej tij. Materialet e shkruara, para publikimit duhet të 

miratohen nga Drejtori i Përgjithshëm, ose nga titullarët e tjerë të autorizuar prej tij. Ndalohet dhënia e informacioneve nga çdo punonjës i institucionit, pa miratimin paraprak të Titullarit.

Neni 22

Instalacioni “Reja”

Instalacioni “Reja” me një sipërfaqe rreth 541 metra katrorë dhe lartësi maksimale deri në 7 metra, të cilën arkitekti Fujimoto e ka përshkruar si “një terren transparent, një strukturë delikate, tre-dimensionale në të cilën çdo njësi është e përbërë nga shufra çeliku”, do të qëndrojë për një periudhë 4 vjeçare në administrimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit. “Reja” gjatë qëndrimit në Tiranë do të funksionojë si një Pavion (hapësirë alternative) në shërbim të komunitetit me fokus të veçantë në evente arti bashkëkohor, pa përjashtuar këtu eventet me natyrë rekreative, edukative apo social-kulturore. APR do të garantojë mirëadministrimin e veprës nëpërmjet angazhimit të një kuratori artistik dhe dy punonjës mirëmbajtjeje.

Neni 23

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse kryen administrimin dhe 

menaxhimin e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse në përputhje me dispozitat 

ligjore në fuqi.

2. Funksionet e drejtorisë janë:

 • Të drejtojë, të zhvillojë dhe monitorojë planin për rekrutimin e punonjësve në institucion;
 • Të drejtojë punën për zhvillimin e performancës bazuar në përshkrimet e punës në mënyrë që vlerësimi i bërë për punonjësit e APR-së të jetë i drejtë dhe i rregullt;
 • Të drejtojë punën për përgatitjen e planeve të bashkërenduara dhe të njehsuara për trajnimin e stafit të APR-së;
 • Të drejtojë punën për mirëadministrimin e burimeve arkivore të APR-së;
 • Të drejtojë punën për protokollimin e dokumentave zyrtare brenda APR-së, korrespodencën me Institucionet Shtetërore dhe me persona fizikë dhe juridikë si dhe me qytetarët;
 • Të sigurojë ndihmën e nevojshme juridike për veprimtarinë dhe aktet e nxjerra nga institucioni, komisionet dhe këshillat e tij, në lidhje me realizimin e funksioneve të institucionit;
 • Të sigurojë planifikimin, drejtimin, monitorimin e punës për ofrimin e shërbimeve mbështetëse për të gjitha strukturat e APR-së;

Neni 24

Drejtoria Teknike dhe Operacionale

1. Drejtoria Teknike dhe Operacionale kryen funksione teknike dhe operacionale mbështetëse me theks në sigurimin e organizimit, koordinimit teknik, mirëmbajtjes dhe gatishmërisë së mjeteve të shërbimit, të impianteve teknike, të flotës dhe menaxhimit të manovratorëve e të drejtuesve të mjeteve, mirëadministrimin e konsumit të lëndëve të para, shpejtësinë e reagimit në raste emergjencash me anë të Task-Forcës, në bashkëpunim me trupën e inspektorëve, së bashku me infrastrukturën në mbështetje të tyre për monitorimin dhe inspektimin e hapësirave të gjelbërta.

2. Funksionet e drejtorisë janë:

 • Të kryejë funksione teknike dhe operacionale, për sigurimin, organizimin, koordinimin teknik, mirëmbajtjen dhe gadishmërinë e mjeteve të shërbimit, të impianteve teknike, të flotës së transportit dhe menaxhimit të manovratorëve e të drejtuesve të mjeteve;
 • Të shqyrtojë planet, programet dhe menaxhimin e punës për Drejtorinë, në përputhje me kuadrin ligjor të institucionit;
 • Të miratojë programet e punës mujore dhe vjetore të sektorëve dhe drejtorisë;
 • Të evidentojë dhe të raportojë periodikisht të dhënat për zhvillimin e aktiviteteve në sektorët e DTO-së tek Drejtori i Përgjithshëm i APR-së; 
 • Të hartojë programet vjetore përkatëse për ndërhyrje, investime dhe mirëmbajtje të mjeteve të flotës së transportit, mirëmbajtjen e mjeteve teknike të ofiçinës, kositje dhe krasitje, task-forcës, për të qënë në gadishmëri pune, si në kohë normale dhe në raste emergjencash;  
 • Të planifikojë dhe mirëadministrojë konsumin e lëndëve të para dhe bazës materiale për sektorët e vartësisë dhe sektorët e drejtorive të tjera të APR-së;
 • Të koordinojë punën në aktivitetet që zhvillohen gjatë gjithë vitit me stafin e institucionit;
 • Të përpilojë kërkesat vjetore për mjetet e flotës së transportit, mirëmbajtjen e mjeteve teknike të ofiçinës, kositje dhe krasitje, task-forcës dhe ndjek ecurinë e sigurimit të tyre, mbi bazën e kërkesave të sektorëve, projekteve dhe preventivave për rikonstruksionin, riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre;
 • Të menaxhojë situatat dhe problematikat e krijuara gjatë ushtrimit të detyrës, të cilat kanë lidhje me funksionimin normal dhe të emergjencave në institucion.

Neni 25

Drejtoria Administrimi i Parkut të Madh të Liqenit (PMLAT)

1. Drejtoria Administrimi i Parkut të Madh të Liqenit Artificial mbulon mbrojtjen, inspektimin,  monitorimin dhe mirëmbajtjen e Parkut të Madh të Liqenit Artificial, (gjelbërimi dekorativ, lulishte, sipërfaqe të gjelbëra, këndeve të lojrave, fusha sportive, kënde force, banjot publike, infrastrukra rrugore, pedonale, korsitë e vrapimit, korsitë e biçikletave dhe elementeve dekorative si, stola, kosha, kazanë, kontenier, bisedka, monumente, buste, çezma, sinjalistika, etj).

2. Funksionet e drejtorisë janë:

 • Të hartojë planet e punës mujore dhe vjetore të Drejtorisë dhe sektorëve të vartësisë dhe të ndjekë në mënyrë të përditshme dhe operative zbatimin e tyre;
 • Të hartojë raporte pune, informacione, evidenca, procesverbale mbjelljesh, dëmtimesh, përdorimit të bazës materiale, etj;
 • Të propozojë nevojat vjetore për drurë, shkurre e lule dekorative dhe të ndjekë ecurinë e sigurimit të tyre, mbi bazën e nevojave të sektorëve dhe projekteve të reja për rikonstruksionin dhe rindërtimin e sipërfaqeve në ngarkim, brenda PMLAT; 
 • Të mirëmbajë dhe sipërfaqet e gjelbra (pastrimi i mbeturinave, gjetheve, punimi i drurëve, shkurreve dhe luleve dekorative, mbjellja e bimësisë dekorative, plehrimi organik dhe kimik, ujitja e bimësisë dekorative, prerja, pastrimi dhe heqja e barërave të këqija dhe ferrave, etj); 
 • Të mirëmbajë rrugët dhe sheshet, pedonalet, korsitë e vrapimit, korsitë e biçikletave (pastrimi i tyre, pastrimi i kanaleve kullues, pusetave të shkarkimit të ujrave sipërfaqësore, pasqyrat ujore, shatrivanë, etj); 
 • Të kontrollojë dhe të inspektojë Parkun e Madh të Liqenit Artficial të Tiranës, duke garantuar ruajtjen e të gjithë aseteve të tij (këndeve të lodrave, këndeve të forcës, fushave sportive, banjove publike, amfiteatrin,etj; drurët, shkurret dhe luleve dekorative; rrugët, sheshet, pedonalet, korsitë e vrapimit, korsitë e biçikletave, elementeve dekorative (stola, kosha, kazanë, kontenier, bisedka, buste e monumente, çezma, sinjalistikë, pasqyrat ujore, shatrivanë, etj);
 • Të evidentojë të gjitha problematikat që lidhen me kontrollin dhe ndalimin e aktiviteteve të paligjshme në PMLAT;
 • Të monitorojë në vazhdimësi drurët dhe bimësinë e degraduar dhe të bëjë me dijeni strukturat përkatëse brenda APR-së, për marrjen e masave për eliminimin dhe zëvendësimin e tyre me bimësi të re;
 • Të monitorojë zbatimin e masave për sigurimin teknik dhe shëndetit në punë gjatë kryerjes së shërbimeve në PMLAT, duke mbrojtur në këtë mënyrë qytetarët dhe punonjësit e parkut;
 • Të marrë pjesë dhe të bashkëpunojë në hartimin e projekt-buxhetit vjetor të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;

Neni 26

Drejtoria Administrimi i Parqeve Tematike

1.   Drejtoria Administrimi i Parqeve Tematike administron dhe drejton punën për mbrojtjen, trajtimin dhe zhvillimin e Parkut Zoologjik, Parqeve Memoriale dhe Parkut Rinia, (gjelbërimi dekorativ, lulishte, sipërfaqe të gjelbëra, infrastrukra rrugore, elementet dekorative si, stola, kosha, kazanë, kontenier, bisedka, monumente, buste, varret, sinjalistika, kafshët dhe shpendët, etj).

2. Funksionet e Drejtorisë janë:

 • Të hartojë planet e punës mujore dhe vjetore të Drejtorisë dhe sektorëve të vartësisë dhe të ndjekë në mënyrë të përditshme dhe operative zbatimin e tyre;
 • Të mirëmbajë, trajtojë dhe të mbarështojë kafshët dhe shpendët e egra në Parkun Zoologjik; 
 • Të mirëmbajë sipërfaqet e gjelbra brenda territorit të Parkut Zoologjik (bimësinë dekorative, punimi, plehrimi organik dhe kimik, luftimi i sëmundjeve, kositja e drurëve dhe shkurreve, kositja e barit në sipërfaqe të gjelbra, ujitja e bimësisë dekorative, etj);
 • Të mirëmbajë Parqet Memoriale (Varrezat Dëshmorët e Kombit dhe Varrezat e Dëshmorëve të Pezës), duke kryer pastrimin e mbeturinave në sipërfaqet e gjelbra, rrugët e sheshet, varret, monumentet, mirëmbajtja e bimësisë dekorative, punimin, plehrimin organik dhe kimik, kositja e drurëve dhe shkurreve, kositja e barit në sipërfaqet e gjelbëra, ujitja e bimësisë dekorative, etj;
 • Të ndjekë realizimin e proceseve të punës në lidhje me mirëmbajtjen e Parkut Rinia  (për bimësinë dekorative, kositje të sipërfaqeve të gjelbëra, krasitje, prerje të bimësisë dekorative, mirëmbajtjen dhe riparimin e elementeve dekorativë, baseneve ujore, veprave rekreative dhe atyre të artit, etj);
 • Të administrojë dokumentacionin teknik (raporte pune, informacione, evidenca, proçesverbale mbjellje, dëmtimesh, përdorimi bazës materiale, etj); për të gjithë sektorët;
 • Të evidentojë të gjitha problematikat që lidhen me kontrollin dhe ndalimin e aktiviteteve të paligjshme në territorin e parqeve;
 • Të monitorojë zbatimin e masave për sigurimin teknik dhe shëndetit në punë gjatë kryerjes së shërbimeve në këto parqe, duke mbrojtur në këtë mënyrë qytetarët dhe punonjësit;
 • Të ofrojë shërbim të kulturuar, për të tërhequr sa më shumë qytetarë tek Parku Zoologjik duke shtuar të ardhurat në këtë park;
 • Të marrë pjesë dhe të bashkëpunojë në hartimin e projekt-buxhetit vjetor të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;

Neni 27

Drejtoria Gjelbërimi Dekorativ

1. Drejtoria Gjelbërimi Dekorativ, administron, harton projekte dhe drejton punën për mbrojtjen, trajtimin dhe zhvillimin e parqeve rekreative ekzistues dhe parqeve të reja, zhvillimin e pyllit orbital dhe kurorës së gjelbër.

2.  Funksionet e Drejtorisë janë:

 • Të hartojë planet e punës mujore dhe vjetore, të Drejtorisë dhe sektorëve të vartësisë dhe të ndjekë në mënyrë të përditshme dhe operative zbatimin e tyre;
 • Të hartojë projekte për gjelbërimin e sipërfaqeve në parqet ekzistuese, parqet e reja, zhvillimin e pyllit orbital dhe kurorës së gjelbër, të cilat i dergon për miratim në fillim të hartimit të projekt-buxhetit të vitit pasardhës të APR-së;
 • Të ndjek zbatimin e projekteve për shtimin dhe trajtimin e parqeve rekreative ekzistues dhe parqeve të reja, zhvillimin e pyllit orbital dhe kurorës së gjelbër, me qëllim shtimin dhe popullimin e këtyre territoreve me bimësi pyjore, dekorative, frutore, të përshtatshme për kushtet e zonës, konform akteve ligjore e nënligjore;
 • Të evidentojë të gjitha problematikat që lidhen me zbatimin e rregullave dhe kritereve teknike në mbjelljet të bimësisë dekorative, sipërfaqeve të gjelbra me bar dhe luleve dekorative dhe të pezulloj çdo veprim që kryhet në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat teknike të përcaktuara;
 • Të përpilojë nevojat për fidanë (drurë, shkurre dhe lule dekorative), duke përcaktuar shumëllojshmërinë e llojeve dhe sasinë për çdo lloj mbi bazën e nevojave të sektorëve dhe projekteve të miratuara për rikonstruksion të parqeve ekzistuese dhe krijimin e parqeve të reja;
 • Të hartojë raporte pune, informacione, evidenca, proçesverbale mbjellje, dëmtimesh, përdorimi bazës materiale, etj,;
 • Të mirëmbajë sipërfaqet e gjelbra (pastrimi i mbeturinave, gjetheve, punimi i drurëve, shkurreve dhe luleve dekorative, mbjellja e bimësisë dekorative, plehrimi organik dhe kimik, ujitja e bimësisë dekorative, prerja, pastrimi dhe heqja e barërave të këqija dhe ferrave, etj); 
 • Të mirëmbajë në parqet rekreative, rrugët dhe sheshet, pedonale, korsitë e vrapimit, korsitë e biçikletave (pastrimi i tyre, pastrimi i kanaleve kullues, pusetave të shkarkimit të ujrave sipërfaqësore, pasqyrat ujore, shatrivanë, etj); 
 • Të administroj dokumentacionin teknik dhe financiar që shërben për zbatimin e projekt preventivave, në mbjelljet dekorative, në parqet ekzistuese, parqeve të reja, pyllin orbital dhe kurorës së gjelbër, si dhe të raportojë periodikisht të dhënat për zhvillimin e projekteve e aktiviteteve tek titullari i APR-së;
 • Të marrë pjesë dhe të bashkëpunojë në hartimin e projekt-buxhetit vjetor të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;

Neni 28

Drejtoria Projektim & Zhvillim

Drejtoria Projektim & Zhvillim është një strukturë e cila synon të tërheqë interesin dhe ndihmën e partnerëve, donatorëve si dhe të evidentojë dhe të planifikojë territore rekreative. Kjo Drejtori në bashkëpunim të ngushtë me strukturat e tjera të APR-së, synon hartimin e projekteve që përfshijnë komunitetin, krijimin dhe zhvillimin më tej të zonave të gjelbra me infrastrukturën e duhur rekreative, për  t’i dhënë mundësinë qytetarëve të shfrytëzojnë hapësirat publike.

Funksionet e drejtorisë janë: 

 • Të kërkojë, studiojë dhe të konceptojë projekte për krijimin dhe planifikimin e zonave të gjelbra ekzistuese si dhe zonave të reja duke bërë hartimin, përcaktimin e rradhës së punës dhe detajimin në hapa të projektit;
 • Të planifikojë territoret rekreativë të të gjithë hapësirave. Të përpunojë materialin hartografik për ndërtimin e projekteve të reja dhe të përgatisë materialet e informacionit mbështetës për Drejtorinë e Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit (PMLAT) dhe Drejtorinë e Administrimit të Parqeve Tematike. Gjithashtu të planifikojë strategjitë urbane të parqeve ekzistuese e ato të reja duke u koordinuar me Strukturat e Planet e Zhvillimit në nivel vendor e qëndror;
 • Të mbështesë, kontrollojë e sigurojë database-in e nevojshëm për rrjetin inxhinierik, topografik dhe të përgatisë preventivat përkatëse. Të studiojë, përditësojë e zhvillojë infrastrukturën e parqeve ekzistuese e të reja sipas projekteve të parashikura;
 • Të evidentojë dhe të masë hapësirat e nevojat për zhvillimin e projekteve në kuadër të misionit e politikave të APR-së, duke bërë azhornimin e bimësisë e më pas koordinimin e punëve brenda e jashtë Drejtorisë.

Neni 29

Drejtoria Aktiviteteve Rekreative

Drejtoria Aktiviteteve Rekreative ideon dhe realizon aktivitete dhe programe rekreative, artistiko-kulturore, sportive, edukuese, mjedisore, promovuese në gjithë hapësirën e parqeve rekreative që menaxhon APR, ku ekzistojnë dhe mund të përshtatet infrastruktura e nevojshme për realizimin e tyre. Drejtoria Aktiviteteve Rekreative synon të përcjellë tek qytetarët dhe vizitorët sloganin: “Të gjendesh ose të rigjendesh në brendësi të një parku, do të thotë të shkosh drejt rekreacionit, argëtimit, edukimit, sportit, sensibilitetit, turizmit, natyrës së gjelbër, faunës, florës, të takosh publikun e sotëm, por edhe të ardhshëm”.

Funksionet e drejtorisë janë:

 • Të hartojë, planifikojë dhe propozojë, kalendarin 1-vjecar të aktiviteteve në përputhje me prioritetet dhe objektivat funksionale të sektorëve dhe strategjisë së saj  në bashkëpunim me strukturat e tjera të APR-së dhe bashkëpunëtorë të tjerë potencialë;
 • Të konceptojë dhe realizojë aktivitete art-kulturë-rekreacion që do të zhvillohen në parqe (hapësirat e gjelbra, liqene, struktura atraktive) dhe në Amfiteatër në interes të komunitetit dhe vizitorëve;
 • Të organizojë dhe koordinojë punën në sektorë për realizimin në kohë dhe me cilësinë e duhur të aktiviteteve të kalendarit, por edhe të organizimeve ku APR-ja është bashkëpunëtore apo mbështetëse;
 • Të koordinojë (ose mbështesë) komunikimin e marrdhënieve mes të tretëve dhe Drejtorisë së Komunikimit Publik pranë APR-së, gjatë organizimit dhe realizimit të aktiviteteve në Amfiteatër;
 • Të marrë përgjegjësi operacionale dhe menaxhuese të problematikave në Amfiteatër në rastet kur është e nevojshme në situata si: mirëmbajtje, mbipopullim i kapaciteteve pritëse, ndërprerje apo sigurim i aksesit për vënien në dispizicion të të tretëve, etj.;
 • Të propozojë rivitalizimin apo përshtatjen e hapësirave të parqeve në funksion të aktiviteteve të kalendarit;
 • Të ndërtojë dhe koordinojë ura komunikimi dhe bashkëpunimi me partnerë të fushave të ndryshme me qëllim realizimin e objektivave të Drejtorisë;
 • Të hartojë dhe realizojë aktivitete edukative me komunitetin dhe partnerët, si dhe programe speciale në funksion të kategorive të veçanta të komunitetit;
 • Të promovojë dhe nxisë jetesën e gjelbër, edukimin ambiental të komunitetit për të menaxhuar sjelljet e tyre në lidhje me ekosistemet, aktivitetet sportive të të gjitha llojeve si elementët bazë për një zhvillim jetësor të shëndetshëm, të qëndrueshëm, të ekuilibruar;
 • Të hartojë, organizojë dhe garantojë realizimin e kalendarit të punës dhe aktiviteteve të Bandës;
 • Të zhvillojë projekte të reja dhe të implementojë iniciativa krijuese dhe interpretative në strukturën e Bandës, me qëllim shtimin dhe përsosjen e aktiviteteve artistike. 

Neni 30

Drejtoria Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

1. Drejtoria Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave, në përputhje me legjislacionin në fuqi, ka për detyrë zbatimin e politikave shtetërore për çështjet e mbrojtjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave.

2. Funksionet e drejtorisë janë: 

 • Të evidentojë të dhënat për zhvillimin e pyjeve në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 • Të kryejë studime dhe të përgatisë projekte për investimet në pyje e kullota si:  pyllëzime, zëvendësime, sistemime malore, shërbime kulturale, përmirësime pyjesh etj. si dhe të hartojë programet vjetore përkatëse për ndërhyrjet në këto investime;
 • Të realizojë shfrytëzimin e fondit pyjor mbi bazën e mundësive vjetore të shfrytëzimit për pyjet publike, në përputhje me planin operacional;
 • Të përpilojë raporte përfundimtare mbi gjendjen e fondit pyjor e kullosor dhe pasi i miraton ato në strukturat përkatëse, bashkëpunon  me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për regjistrimin e tyre;
 • Të studiojë dhe planifikojë çdo vit në bashkëpunim me sektorët e tjerë, ekonomitë pyjore dhe kullosore, që do të inventarizohen apo mbarështohen, në funksion të kryrjes së investimeve në sektorin e pyjeve;
 • Të realizojë dhe krijojë të ardhurat nga prodhimet pyjore e jo pyjore, kullotat, livadhet, si dhe ngashitja e lëndës drusore në këmbë dhe me asortimente, me qëllim plotësimin e nevojave të popullatës me dru zjarri dhe shëndetësimin e pyjeve, pa cenuar rregullat e vendosura nga ligji nr. 5/2016, “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”;
 • Të sigurojë mbështetje teknike, të planifikojëdhe organizojë programe trajnimi për përdoruesit e pyjeve, kullotave dhe burimeve të tjera pyjore, në përputhje me programin dhe nevojat;
 • Të ndjek zbatimin e standarteve për llojet drusore, ciklet e prerjeve, teknikat e shfrytëzimit dhe infrastrukturën në trajtimin dhe shfrytëzimin e fondit pyjor publik;
 • Të monitorojë dhe njoftojë strukturat përkatëse mbi zbatimin e dispozitave ligjore dhe të akteve nënligjore në fuqi për pyjet dhe kullotat, florën e faunën e egër dhe veprimtaritë e tjera që zhvillohen në fondin pyjor bashkiak nga subjektet private e publike, juridike e fizike;
 • Të parandalojë, zbulojë dhe njoftojë  mbi dëmtimin, pushtimin, shpërdorimin, tjetërsimin, shkretimin dhe degradimin e pyjeve e të tokës pyjore, cënimin nga ndërhyrjet e pakontrolluara në fondin pyjor dhe kullosor bashkiak;
 • Të parandalojë dhe njoftojë  rastet e shfrytëzimit dhe të tregtimit të paligjshëm të materialit drusor, të prodhimeve pyjore e jopyjore, kullotave, të florës e faunës së egër, të bimëve mjekësore, aromatike, eterovajore e tanifere natyrore, të prodhimeve pyjore e jopyjore të fondit pyjor bashkiak;
 • Të monitorojë  dhe njoftojë  veprimtaritë e subjekteve që grumbullojnë, përpunojnë dhe tregtojnë prodhimet e përftuara nga shfrytëzimi i pyjeve (trupa, lëndë ndërtimi, shtylla miniere, degë voze, dru zjarri, qymyr druri etj.) dhe prodhimet gjysmë të përpunuara (dërrasë, elemente etj.) në qendrat e përpunimit (gatrat, sharrat, cirkularet etj.) në magazinat dhe sheshet e depozitimit;
 • Të monitorojë dhe  njoftojë veprimtaritë e ushtruara nga çdo person fizik a juridik, që nuk shlyen detyrimet ligjore në afatet e caktuara dhe/ose që nuk respekton kushtet e kontratave;
 • Të kontrollojë dhe të marr në dorëzim punimet e kryera në pyje e kullota, pavarësisht nga burimi i financimit;
 • Të mbështes zhvillimin e agropylltarisë në fondin pyjor bashkiak.

KREU IV: FUNKSIONIMI I AGJENCISË

Neni 31

Bashkëpunimi ndërmjet strukturave të Administratës së APR-së

 1. Për realizimin e shpejtë, të saktë dhe me kompetencë të funksioneve të institucionit, të gjitha strukturat e administratës bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë me njëra – tjetrën. Ky bashkëpunim realizohet nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të dy a më shumë strukturave të veçanta në zgjidhjen e problemeve, në varësi nga natyra e tyre si më poshtë:
 1. Në rastin e delegimit të njëanshëm, strukturat marrin informacionin e nevojshëm në rrugë verbale, shkresore dhe/ose komunikimit elektronik;
 2. Në rastin e delegimit të dyanshëm/shumanshëm, strukturat i ofrojnë informacionin njëra – tjetrës dhe dalin me një produkt të përbashkët;

2. Konfliktet e krijuara për kompetencat dhe detyrat e çdo drejtorie, sektori, zyre apo nëpunësi trajtohen dhe zgjidhen sipas linjës së hierarkisë përkatëse.

Neni 32

Bashkëpunimi me institucionet e tjera

Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtën për të vendosur marrëdhënie me institucionet e tjera. Në raste të veçanta, këtë të drejtë e kanë vetëm punonjësit e autorizuar prej Drejtorit të Përgjithshëm.

Neni 33

Përfaqësimi ligjor i APR-së

Përfaqësuesi ligjor i APR-së është Drejtori i Përgjithshëm. Prezantimi në institucionet përkatëse bëhet nga juristët e Sektorit Juridik. Kur shihet e nevojshme, në përfaqësimin ligjor të institucionit, krahas juristit të Sektorit Juridik, për një përfaqësim më të specalizuar merr pjesë edhe nëpunësi i strukturës përkatëse me të cilin lidhet konflikti. 

Autorizimi për përfaqësimin ligjor lëshohet nga Drejtori i Përgjithshëm në emër të personit, i cili do të përfaqësojë institucionin në procesin gjyqësor për të gjitha shkallët e gjyqësorit.

Neni 34

Organizimi i eventeve

Përgjegjësinë administrative për organizimin e eventeve në ambientet e hapura dhe ato të mbyllura e ka Drejtoria e Aktiviteteve Rekreative. Të gjitha aktivitetet e zhvilluara nga institucioni dhe që janë konform ligjeve të Republikës së Shqipërisë marrin miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm.

Neni 35

Vizitat dhe delegacionet e huaja

APR-ja ka marrëdhënie bashkëpunimi me shumë institucione në nivel vendor, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Në përputhje me politikën e saj të zgjerimit të marrëdhënieve miqësore me institucionet dhe grupet e interesit, fton bashkëpunëtorët e saj të vendeve të huaja për vizita zyrtare si dhe merr pjesë në konferenca, grupe pune apo udhëtimi studimi, me qëllim shkëmbimin e eksperiencave. 

Informacioni për vizitat nga partnerë të huaj apo udhëtime brënda apo jashtë vendit,  i  drejtohen Drejtorit të Përgjithshëm. Përgatitja dhe realizimi i vizitave të bashkëpunëtorëve të huaj në APR, si dhe udhëtimet nga punonjës të APR-së, miratohen nga Drejtori i Përgjithshëm.

Neni 36

Marrëdhëniet me qytetarin

Marrëdhëniet me qytetarët realizohen në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative, ligjin për të drejtën e informimit si dhe me këtë rregullore.

Neni 37

Trajnimet dhe kualifikimet

1. Me qëllim respektimin e një prej të drejtave të punonjësve të institucionit, për t’u kualifikuar, trajnuar apo për të ndjekur studime pasuniversitare brenda dhe jashtë vendit, të cilat ndikojnë në rritjen e aftësive profesionale të tyre, duhet që:

 • Nëse trajnimi ose kualifikimi do të jetë me iniciativë të punonjësit dhe miratim të Titullarit, brenda dhe jashtë vendit, për një periudhë deri në 3 muaj, atëherë institucioni do të ndërpresë marrëdhënien juridike me punonjësin duke e konsideruar si një periudhë pezullimi. Gjatë kësaj periudhe pezullimi punonjësi nuk do të paguhet, por do t’i ruhet vendi i punës. Për të gjitha rastet kur Titullari nuk jep miratimin e tij, bëhet zgjidhja e kontratës së punës;
 • Punonjësi, i cili do të aplikojë në veprimtari trajnuese, kualifikuese etj, që kryhet brenda orarit zyrtar të punës, duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore. Në kërkesën e tij ai duhet të pasqyrojë llojin e trajnimit, vendin dhe programin e detajuar. Pas miratimit të kërkesës nga Drejtori i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, punonjësi i Burimeve Njerëzore do të përgatisë dokumentacionin zyrtar, i cili do të hartohet në 2 (dy) kopje. Kërkesës i bashkangjitet një grafik i detajuar, ku parashikohet se si do të bëhet zëvendësimi i orëve;
 • Nëse trajnimi iniciohet nga institucioni, të gjitha shpenzimet për të do të mbulohen nga ky i fundit, si dhe mungesa në punë do të jetë e justifikuar.

Neni 38

Hyrja dhe mbajtja e dokumentacionit

1. Dokumentacioni në institucion depozitohet dhe ruhet në Arkivë, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

2. Të gjitha shkresat e dërguara me postë zyrtare, dorëzohen për regjistrim në librin e protokollit, pranë Zyrës së Protokollit, që vendos vulën e hyrjes ku pasqyrohet numri i protokollit dhe data. 

3. Procedura e delegimit të korrespondencës hyrëse, pasi është protokolluar pranë institucionit siglohet nga Drejtori i Drejtorisë dhe shpërndahet në Drejtoritë përkatëse. 

4. Çdo akt që del nga institucioni kalon për konsultim në zyrën juridike e cila bashkërendon 

punën me strukturën që ka lidhje teknike me këtë akt. Çdo sugjerim i dhënë nga zyra juridike duhet të mbahet parasysh në materialin përfundimtar.

5. Kontratat publike, (akt) marrëveshjet, memorandumet dhe forma të tjera bashkëpunimi me entet publike dhe private vendase do të nënshkruhen nga Drejtori i Përgjithshëm.

6. Shkresat zyrtare të firmosura nga Drejtori i Përgjithshëm apo personi i autorizuar prej tij, 

dërgohen në Zyrën e Protokollit.

7. Ekzemplari i dokumenteve që mbahen në zyrën e protokollit dhe trajtohen nga institucioni, duhet të përmbajë këto elementë:

 1. Logo e Bashkisë;
 2. Nr.prot, datë;
 3. Lënda;
 4. Konceptoi (specialisti / përgjegjësi i sektorit);
 5. Pranoi ( Përgjegjësi i sektorit / Drejtori i Drejtorisë);
 6. Miratoi (Drejtori i Drejtorisë);
 7. Nr. i kopjeve te shkresës.

Neni 39

Vula dhe mënyra e përdorimit të saj

Vula zyrtare e APR-së identifikon këtë institucion në të gjithë dokumentacionin që del prej saj.

Vula ruhet në kasafortë dhe përdoret vetëm nga nëpunësi i protokollit dhe Titullari i institucionit. Në rast të konstatimit të humbjes apo dëmtimit të vulës, vihet menjëherë në dijeni Drejtori i Përgjithshëm, i cili merr masa për zëvendësimin e saj sipas procedurës ligjore. Përveç sa mësipër, në rastet e humbjes së vulës, bëhet dhe denoncimi në organet kompetente.

Vula e APR-së vendoset vetëm mbi firmën/nënshkrimin e Drejtorit të Përgjithshëm. Përjashtimisht vula vendoset dhe mbi firmën/nënshkrimin e personave të autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm apo kur ligji e parashikon shprehimisht vendosjen e vulës mbi dokumentacionin e dalë prej strukturave të veçanta.

Neni  40

IT, përdorimi i rrjetit dhe pajisjeve kompjuterike

 1. Përdorimi i rrjetit dhe pajisjeve kompjuterike në institucion menaxhohen nga IT. Të gjithë sistemet kompjuterike që janë pronë e institucionit duhet të përdoren vetëm për qëllime pune.
 2. Të gjithë nëpunësit e administratës do të kenë adresat e tyre elektronike zyrtare për komunikimin brenda dhe jashtë institucionit, në përputhje me adresën zyrtare të APR, e cila është www.aprtirana.al
 3. Përdorimi për nevoja personale i postës elektronike apo WEB-it është i ndaluar, duke garantuar përparësinë e përdorimit për qëllime pune. Cilitdo përdoruesi, kur konstatohet se  përdor këto burime për qëllime personale, mund t’i ndërpritet mundësia e përdorimit të këtyre burimeve.
 4. Punonjësit janë të ndaluar të angazhohen në komunikime të paligjshme ose shkelje të politikës së institucionit, e këtu duhet përfshirë (por nuk mbetet vetëm në këta kufij) komunikimi që është diskreditues, i pahijshëm, racist, me natyrë seksuale, ose që dëshmon për paragjykime fetare.
 5. Posta elektronike, që dërgohet nga këto sisteme duhet të konsiderohet si çdo lloj tjetër komunikimi. Këto mjete komunikimi në tërësinë e tyre përfaqësojnë institucionin, ndaj duhet të shkruhen në mënyrën e duhur dhe profesionale.
 6. IT është përgjegjës për kujdesin, sigurinë dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionit, hardware, software dhe shërbimeve të institucionit.
 7. Kompjuter, laptop, programet, pajisjet periferike, USB-të, kufjet apo çdo lloj tjetër pajisje kompjuterike që i jepet një përdoruesi nga institucioni në përfundim të përmbushjes së detyrës i kthehet dhe do të mbetet pronë e saj.
 8. Me përfundimin e marrëdhënieve të punës ose transferimit, punonjësit i ndalohet marrja në çdo formë, fshirja e materialeve nga kompjuteri, apo printimi i tyre, pavarësisht nga rëndësia e tyre. 
 9. Përmirësimet në “software”, instalime skedarësh dhe skedarë të tjerë të ekzekutueshëm (*.exe files), për shkak të rrezikut të lartë të viruseve të transmetuara në mënyrë elektronike, shkarkohen apo instalohen nga interneti me miratimin nga IT.

10. Sistemi i postës elektronike duhet të përdoret vetëm për qëllime pune.

11. Nuk ka të drejtë privatësie në krijimin, dërgimin apo marrjen e një e-maili. 

12. Asnjë nëpunës i administratës nuk mund të komunikojë jashtë institucionit me mjete komunikimi elektronike, për çështje pune, pa qenë i ngarkuar të kryejë këtë punë.

13. Punonjësi i institucionit nuk mund të përdori shenjat apo simbolet e institucionit në profilet personale në blogjet, forumet, enciklopeditë online (Wikipedia, AboutUs, Appropedia, etj.), platformat video (Youtube, Vimeo, etj.) dhe rrjetet sociale (Facebook, Twitter, Blog, Myspace, Linkedin, Instagram etj.).

14. Nuk lejohet përdorimi i linjës telefonike të brendshme për qëllime private, përveç rasteve familjare urgjente.

15. Në takime pune, mbledhje me titullarët e institucionit apo në raportimin tek eprorët, aparati i telefonit celular duhet të jetë i fikur ose pa tingull.

16. Të gjithë punonjësit që disponojnë numër celulari, janë të detyruar ta mbajnë këtë numër funksional, përgjatë gjithë kohës së punës dhe në rastet kur kërkohet nga eprori edhe jashtë orarit të punës. 

17. Punonjësi i institucionit gjatë qëndrimit në punë nuk mund të përdorë mjete të teknologjisë për argëtim (të cilat mundësojnë muzikë apo lojra elektronike) që ulin rendimentin, eficencën, pengojnë bashkëpunimin në grup dhe punën e të tjerëve, si dhe ulin përqëndrimin maksimal në detyrën që po realizohet dhe vështirëson komunikim me kolegët dhe eprorët.

18. Punonjësi i institucionit përdor në mënyrë korrekte mjetet dhe pajisjet që ka në dispozicion, vetëm për nevoja të punës.

KREU V: TË DREJTAT DHE DETYRAT

Neni 41

E drejta për pushime vjetore

 1. Çdo punëmarrës ka të drejtë për 4 javë kalendarike pushime vjetore. Kur punonjësi nuk ka kryer një vit të plotë pune, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohet në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. 
 2. Çdo punonjës dorëzon pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore kërkesën për leje, brenda muajit prill. Planifikimi i pushimeve vjetore të punonjësve bëhet nga Sektorit i Burimeve Njerëzore dhe pasi të jetë konsultuar me drejtuesit e APR-së, bëhet grafiku i pushimeve vjetore me qëllim vazhdimësinë normale të punës. Grafiku i pushimeve vjetore bëhet i ditur për të gjithë punonjësit jo më vonë se data 30 prill.
 3. Në rastet e ndryshimit të parashikimit për lejet vjetore, punonjësi duhet të bëjë me dije Sektorine Burimeve Njerëzore 30 ditë para se ai kërkon të bëjë pushimet vjetore. Këto ndryshime miratohen nga drejtori i drejtorisë  dhe paqyrohen dhe tek grafiku i pushimeve vjetore.
 4. Periudhat e paaftësisë së përkohshme në punë, konsiderohen si kohë pune.
 5. Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë një viti kalendarik të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të vitit pasardhës.
 6. E drejta e pushimeve humbet nëse ato nuk merren në kohën e duhur. 
 7. Pushimet vjetore nuk zëvendësohen me pagesë.
 8. Në raste e largimit nga puna, punonjësi  ka të drejtë për një shpërblim të barabartë me pagën e pushimeve të pakryera, deri në momentin e largimit.
 9. Gjatë kohës së pushimeve vjetore punonjësi është i detyruar të dorëzojë dokumentacionin që lidhet me punën. Dorëzimi i punës i bëhet eprorit direkt.

Neni 42

Raportet mjekësore

 1. Shtatzënia

Në zbatim të ligjit 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), kufizohet puna për gratë shtatzëna 35 ditë para lindjes dhe 63 ditë pas lindjes. Kur gruaja shtatzënë ka në barrë më shumë se një fëmijë, periudha e parë bëhet 60 ditë. Të ardhurat që përfitohen në rast leje lindje përcaktohen nga ligji mbi sigurimet shoqërore dhe paguhen nga fondi i sigurimeve shoqërore. Pas periudhës 63-ditore të paslindjes, gruaja vendos vetë nëse dëshiron të punojë ose të përfitojë nga sigurimet shoqërore. 

Institucioni nuk ka të drejtë të zgjidhë kontratën e punës gjatë periudhës që gruaja është me leje lindje.

 1. Paaftësia në punë 

Kur punonjësi nuk mund të punojë për shkak të sëmundjes, institucioni i paguan atij jo më pak se 80% të pagës për një periudhë prej 14 ditësh të pambuluara nga Sigurimet Shoqërore. Në qoftë se punonjësi do ketë një raport prej më shumë se 14 ditë në vazhdim, atëherë do të paguhet nga sigurimet shoqërore.

Në rast të mos-paraqitjes së raportit mjekësor, mungesa për shkak të sëmundjes nuk do të jetë e paguar dhe do të quhet e pajustifikuar. 

Institucioni rezervon të drejtën për verifikimin e raportit mjekësor.

 1. Përkudesja për fëmijët në ngarkim

Punonjësi me fëmijë të mitur deri në tre vjeç, ka të drejtë për një pushim të paguar deri në 15 ditë, kur fëmija i tij është i sëmurë, vërtetuar me raport mjekësor.

Në rast përkujdesjesh të domosdoshme për fëmijët në ngarkim, punonjësi përfiton pagën e tij, jo më shumë se 12 ditë mungesa në vit.

Institucioni nuk ka të drejtë të zgjidhë kontratën e punës gjatë periudhës së lejes të lindjes.

 1. Aksidentet

Institucioni për të parandaluar aksidentet dhe sëmundjet profesionale duhet të përcaktojë qartë rregullat e sigurimit teknik. 

Kur punonjësi  nuk ka mundësi të punojë për shkak të një aksidenti në punë ose të një sëmundje profesionale, ai përfiton kompesimet nga sigurimet shoqërore. 

Neni 43

Pushime të tjera

Punonjësit kanë të drejtë për pushime të tjera, përvec lejes vjetore, në të gjitha ato raste të cilat parashikohen nga dispozitat e Legjislacionit në fuqi.

Neni 44

Leje pa të drejtë page

 1. Punonjësi ka të drejtë, që në raste të veçanta, të kërkojë leje pa të drejtë page, për arsye shëndetësore, personale, për fëmijët, bashkëshortin apo prindërit. Kohëzgjatja e kësaj leje përcaktohet nga drejtuesi i institucionit, me propozimin e eprorit të drejtpërdrejtë. Kohëzgjatja maksimale e të gjitha lejeve të papaguara, brenda një viti kalendarik, nuk mund të jetë më e gjatë se 30 ditë. Për të përfituar leje pa të drejtë page punonjësi i drejtohet me shkrim sektorit të burimeve njerëzore jo më pak se 30 ditë para fillimit të kësaj leje. Pasi leja aprovohet nga drejtuesit ajo pasqyrohet tek grafiku i lejeve.
 2. Gjithashtu, për raste të pa parashikuara, punonjësit i miratohen deri 30 ditë leje të papaguara me procedurë të përshpejtuar, vetëm në rastet emergjente. Kjo mbetet në vlerësim të Drejtorit të Përgjithshëm.
 3. Ne rast se punonjësi nuk ka konsumuar lejen vjetore, leja pa të drejtë page nuk miratohet.

Neni 45

Festat  zyrtare

 1. Në zbatim të ligjit 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), punonjësi gëzon të drejtën e pushimit në ditët e Festave Zyrtare.
 2. Në ato raste kur punonjësi punon ditët e festave zyrtare ai mund të kompensohet në pagë apo në ditë pushimi, sipas Legjislacionit në fuqi.
 3. Pagesa në lekë apo ditë pushimi është në varësi të orëve të punës që janë kryer ditën e festës zyrtare.  

Neni 46

Kontrata Individuale e Punës

 1. Për çdo punonjës lidhet kontrata individuale e punës, fillimisht me një afat 3 mujor (koha e provës) dhe në përfundim të këtij afati, mbetet në zgjedhjen e Titullarit zgjatja e afatit dhe lidhja e një kontrate të re, kjo dhe në varësi të rezultateve të punës së kryer nga punonjësi.
 2. Kontrata individuale e punës mund të jetë e përkohëshme vetëm në rastet e zëvendësimit të punonjëseve për shkak të lejës së lindjes, paaftësisë të përkohëshme ose për shkaqe të tjera të ligjshme. 
 3. Kontrata individuale e punës i jep mundësinë të gjithë punonjësve të jenë pjesë e sindikatave duke iu dhënë kështu të drejtën të mbrojnë interesat e tyre. 

Neni 47

Disiplina formale dhe administrative

 1. Kohëzgjatja normale ditore e punës është 8 (tetë) orë në ditë, dhe kohëzgjatja normale javore e punës është 40 (dyzet) orë në javë, nga dita e hënë deri në ditën e premte nga ora 8:00-16:00. Ajo mund të jetë më e madhe ose më e vogël brenda limiteve të kohës maksimale të punës, sipas përcaktimeve të Legjislacionit në fuqi.
 2. Për punonjësit në terren orari i punës rregullohet me Urdhër të Brendshëm të Titullarit, duke respektuar kohën normale javore sipas legjislacionit në fuqi. Gjatë orarit të punës punonjësi është i detyruar ta shfrytëzojë me intensitet kohën e punës vetëm për qëllime pune dhe detyrat e tij funksionale. Punonjësit e institucionit mund të lëvizin jashtë tij në funksion të kryerjes së detyrave të tyre funksionale (takime në institucione të ndryshme, verifikime në terren etj), duke vënë në dijeni drejtorin përkatës dhe duke njoftuar, qëllimin e daljes, shkakun dhe orën e kthimit.
 3. Për probleme emergjente, Drejtori i Përgjithshëm mund të urdhërojë punonjësit të punojnë edhe jashtë orarit të punës, si në ditët e pushimit të festave zyrtare ashtu edhe në  fundjavë, sipas rregullave dhe procedurave të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi. 
 4. Mungesat në detyrë të rasteve shëndetësore justifikohen duke dorëzuar raport mjekësor ditën e parë të paraqitjes të punonjësit në punë. Çdo mungesë (shëndetësore ose jo) njoftohet brenda orës 10 të ditës së parë të mosparaqitjes së punonjësit pranë drejtorisë përkatëse e cila më pas njofton Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.
 5. Listëprezenca për çdo punonjës të institucionit përgatitet nga përgjegjësi i sektorit, miratohet nga Drejtori i Drejtorisë dhe dorëzohet pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, ditën e fundit të çdo muaji. Afati për dorëzimin e listëprezencës nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse pranë Njësisë Planifikim dhe Administrim Financiar, është data 1 e çdo muaji.

Neni 48

Kodi i Etikës dhe Komunikimi

APR bën të njohur tek punonjësit standartet e duhura që ndikojnë në sjelljen e tyre në ambientete punës si më poshtë:

 1. Punonjësit e institucionit duhet të ruajnë reputacionin, dinjitetin, si dhe të qëndrojnë larg çdo veprimi, qëndrimi apo sjellje që mund të dëmtojë emrin e punonjësit dhe institucionit që përfaqëson. 
 2. Punonjësi i APR-së qëndron besnik ndaj legjislacionit në fuqi dhe rregullores të funksionimit të brendshëm. Ai karakterizohet nga ndershmëria dhe përkushtimi për kryerjen e detyrës. Ai duhet t’i respektojë e t’u bindet eprorëve dhe të ndërtojë marrëdhënie të drejta me kolegët e vartësit, si dhe të reflektojë kurdoherë cilësitë e qytetarisë gjatë gjithë periudhës që është në marrëdhënie pune me institucionin.
 3. Çdo punonjës i APR-së mban përgjegjësi për veprimet që kryen gjatë ushtrimit të detyrës. Për rastet kur nuk bindet për ligjshmërinë e urdhrit që i jepet nga eprori, duke respektuar normat e mirësjelljes dhe komunikimit, i shpreh atij rezervat që ka, duke bërë dhe argumentimin  në mënyrë profesionale. 
 4. Punonjësi i APR-së gjatë ushtrimit të detyrës është i detyruar të zbatojë shkallën hierarkike, me përjashtim të rasteve të veçanta, kur ai çmon se interesi i punës e kërkon ndryshe.
 5. Punonjësi i APR-së u përmbahet normave të etikës, si gjatë orarit të punës, ashtu edhe jashtë tij.
 6. Punonjësi i APR-së ruan korrektësinë dhe etikën e komunikimit verbal dhe shkresor.
 7. Punonjësi i APR-së  manifeston frymë bashkëpunimi me kolegët dhe eprorët.
 8. Komunikimi verbal, si me kolegët dhe eprorët, ashtu edhe me qytetarë, partnerët apo persona vizitorë, në mjediset e institucionit nuk duhet të bëhet me zë të lartë, me përdorimin e shprehjeve të papërshtatshme e të pakontrolluara, por duhet të jetë brenda rregullave të etikës.
 9. Në komunikimin e përditshëm brenda institucionit, punonjësit duhet të respektojnë shkallën hierarkike. Gjatë komunikimit, çdo punonjës, duhet të karakterizohet nga etika dhe respekti i ndërsjelltë.
 10. Punonjësi duhet të përdorë tonin e duhur të zërit, të tregojë mirësjellje në përshëndetje dhe  në komunikimin e drejtpërdrejtë, në telefon apo në korrespondencë elektronike me kolegët, bashkëpunëtorët si dhe eprorët, gjithmonë duke respektuar njeri – tjetrin, duke vlerësuar pozicionin e secilit në punë si dhe autoritetin menaxherial sipas strukturës organizative të institucionit. 
 11. Punonjësi respekton urdhërat dhe udhëzimet e përgjithshme dhe të veçanta të punëdhënësit.
 12. Punonjësi kryen me përgjegjësi punën që i ngarkohet duke përdorur sipas rregullave të caktuara mjetet e punës, aparaturat dhe pajisjet e vëna në dispozicionin e tij.
 13. Punonjësi mbron me besnikëri interesat e ligjshme të institucionit. Gjatë vlefshmërisë së kontratës punonjësi nuk duhet të kryejë asnjë punë të paguar nga të tretë e cila dëmton punëdhënësin e qe përbën konflikt interesi.     
 14. Çdo punonjës kryen detyrat në mënyrë efikase, me cilësinë dhe standartet e kërkuara.
 15. Punonjësi raporton tek stafi drejtues për veprime të dyshimta, jo etike dhe të paligjshme të konstatuara gjatë punës.
 16. Punonjësi raporton tek stafi drejtues për çdo kërcënim, ngacmim seksual ose sjellje të dhunshme të konstatuar nga eprorët ose kolegët. 

Neni 49

Kodi i veshjes

 1. Meqenëse profesionalizmi dhe rezultatet e punës tonë janë prioriteti ynë, për të pasur një imazh sa më serioz të institucionit, punonjësit duhet t’i përmbahen një kodi të caktuar veshjeje, i cili përputhet me standartet e institucionit dhe me pozicionin e punës së gjithsecilit. 
 2. Paraqitja e jashtme është shumë e rëndësishme në ambientet e institucionit. Punonjësit duhet të kenë kujdes për të pasur një paraqitje sa më të rregullt dhe serioze, të thjeshtë dhe të pastër. Veshja e nëpunësve të administratës duhet të jetë serioze, ndërsa ajo e punëtorëve me uniformën përkatëse.
 3. Punëtorët duhet të kenë uniformën gjatë orarit të punës. Uniforma është e detyruar të përdoret vetëm gjatë orarit të punës dhe ndalohet të përdoret jashtë kohës normale të punës. 
 4. Nuk lejohen në punë veshje ekstravagante që nuk përputhen me kodin e etikës së veshjes (minifunde, dekolte, xhinse te grisura, apo çdo lloj veshje jo e hijshme dhe provokuese). 
 5. Për punonjësit që përfaqësojnë APR-në jashtë zyrave të saj (institucione shtetërore, institucione private, bashkëpunëtorë etj.) kërkohet një veshje zyrtare.

Neni 50

Duhanpirja, pijet alkoolike dhe drogat

Pirja e duhanit, konsumimi dhe shpërndarja e pijeve alkolike si dhe e lëndëve narkotike 

janë tëndaluara rreptësisht në ambjentet e punës e mjediset e brendshme të institucionit, gjatë orarit të punës dhe jashtë tij.

KREU VI: PROCEDURAT DISIPLINORE DHE ANKIMIMI

Neni 51

Procedurat dhe veprimi disiplinor

Shkeljet disiplinore në institucion kategorizohen në shkelje të lehta dhe të rënda. Për të bërë kategorizimin e shkeljes duhet marrë parasysh lloji i shkeljes, rrethanat e kryerjes së veprimit ose mosveprimit, qëllimi, pasojat, etj.

 1. Shkelje të lehta, por pa u kufizuar vetëm në to, do të konsiderohen:
 1. Shkelja e disiplinës formale lidhur me respektimin dhe zbatimin e orarit të punës;
 2. Qëndrimi dhe sjellja e parregullt etike, morale dhe profesionale në marrëdhëniet me kolegët, eprorët dhe publikun, kur nuk ka sjellë pasoja të rënda;
 3. Përfitimi i padrejtë i privilegjeve gjatë ushtrimit të detyrës, kur nuk kanë ardhur pasoja të rënda;
 4. Dhënie urdhëri në tejkalim të kompetencave dhe kur pasojat nuk janë të rënda;
 5. Shpërdorime nga pakujdesia të pasurisë së institucionit dhe kur pasojat nuk janë të rënda;
 6. Moszbatimi i urdhrave dhe udhëzimeve të eprorëve në përputhje me kompetencat dhe përgjegjësitë që kanë;
 7. Moszbatimi e mosrespektimi i afateve të caktuara për realizimin e detyrave te planifikuara dhe miratuara pa shkaqe të arsyeshme;
 8. Moskryerja pa shkaqe të justifikuara e detyrave të parashikuara dhe miratuara, sipas instancave, në tejkalim të afatit të përcaktuar, që nuk ka pasoja të rënda në procesin e punës;
 9. Mungesa pa arsye e punonjësit në vendin e punës, gjatë orarit zyrtar;
 10. Sjelljet jo korrekte të punonjësve në procesin e punës dhe jashtë tij, që cënojnë reputacionin e institucionit;
 11. Sjellja konfliktuale me eprorët ose kolegët;
 12. Mosrespektimi i kodit të etikës ose kodit të veshjes;
 13. Kryerja e veprimeve në tejkalim të kompetencave të përcaktuara në përshkrimet e punës;
 14. Pjesëmarrja në mbledhje, tubime apo organizime polike, gjatë orarit të punës.
 1. Shkelje të rënda, por pa u kufizuar vetëm në to, do të konsiderohen:
 1. Përsëritja e shkeljes së detyrave të punës në vazhdimësi, më shumë se dy herë, si dhe të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj apo akte te tjera nënligjore;
 2. Kryerja në mënyrë të përsëritur e shkeljeve të konsideruara të lehta;
 3. Kryerja e veprimeve, punëve ose veprimtarive që nuk kanë lidhje me detyrën e punonjësit të institucionit, gjatë kryerjes së saj (detyrës) kur sjellin pasoja të rënda;
 4. Shkelja e detyrave të përcaktuara në pershkrimet e punës, apo një pune në grup të dhënë nga eprori direkt;
 5. Shkelja e rregullave të përcaktuara për ruajtjen e sekretit, apo të mirëbesimit për të dhënat, të klasifikuara si të tilla, kur nuk përbën vepër penale;
 6. Neglizhenca në punën drejtuese dhe në ushtrimin e kontrollit mbi veprimtarinë e vartësit;
 7. Veprime apo mosveprime që ulin autoritetin dhe denigrojnë figurën e institucionit;
 8. Rrezikimi i jetës së punonjësve, apo personave të tretë, përmes mosrespektimit të rregullave mbi sigurinë në punë, sjelljes nga pakujdesia apo dhunës personale; 
 9. Vjedhja, mashtrimi, demtimi apo perdorimi i paautorizuar i pasurisë së institucionit;
 10. Mungesa e paarsyeshme në punë më tepër se 5 ditë pa ndërprerje apo 15 ditë brenda një viti kalendarik me ndërprerje;
 11. Kryerja e paautorizuar e punëve në dëm të institucionit.

Neni 52

Masat disiplinore

Punonjësi mban përgjegjësi të plotë për ligjshmërinë, korrektësinë dhe saktësinë e veprimeve të tij gjatë ushtrimit të detyrës dhe funksionit. Për shkeljet e detyrave të punës, ndaj punonjësit merren këto masa disiplinore:

Punonjësit të institucionit i jepet masë disiplinore për shkeljet e përcaktuara në nenet e mësipërme, si më poshtë:

 1. Vërejtje me shkrim;
 2. Vërejtje me paralajmërim për zgjidhje të kontratës së punës; 
 3. Zgjidhje të kontratës individuale së punës. 

Masat e mësipërme jepen në mënyrë të shkallëzuar, në përputhje me llojin e shkeljes dhe të pasojave të saj;

 1. Për shkeljet e konsideruara të lehta, jo të përsëritura, të cilat kanë si qëllim këshillimin dhe paralajmërimin e punonjësit, jepet masa disiplinore e parashikuar në shkronjën “a” të nenit 48 të kësaj rregulloreje.
 2. Për shkeljet e konsideruara të lehta, të përsëritura, jepet masa disiplinore e parashikuar në shkronjën “b” të nenit 48 të kësaj rregulloreje.
 3. Për shkeljet e konsideruara të rënda, jepet masa disiplinore e parashikuar në shkronjën “c” të nenit 48 të kësaj rregulloreje.

Zgjidhje e kontratës individuale të punës për të gjitha shkeljet e përmendura në pikën 3 të nenit 38 të kësaj rregulloreje. Zgjidhja e kontratës mund të zgjidhet në çdo kohë për shkaqe të justifikuara. Vlerësohen si shkaqe të justifikuara të gjitha rastet kur punonjësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të rëndë, si dhe me faj të lehtë në mënyrë të përsëritur, me gjithë paralajmërimin me shkrim të bërë nga institucioni.

Fillimi i procedimit për masat disiplinore propozohet nga eprori direkt i punonjësit.

Masa disiplinore e dhënë sipas shkronjës “a” dhe “b” konsiderohet e  përmbushur, kur brenda 1 (një) viti nga data e dhënies punonjësi nuk ka marrë masë tjetër disiplinore.

Masa disiplinore e përmbushur hiqet nga dosja vetjake e punonjësit.

Masat disiplinore jepet brenda 5 ditëve por jo më vonë se 1 muaj nga dita e konstatimit të shkeljes.

Masa disiplinore komunikohet brenda 5 ditëve nga dita e dhënies së saj, nga sektori i burimeve njerëzore. Ndalohet dhënia dhe komunikimi i masave disiplinore kur punonjësi është në periudhën e paaftësisë së përkohshme në punë, ose gjatë kryerjes së pushimeve vjetore të paguara dhe të papaguara. Në këto raste eprori do të shtyjë dhënien dhe komunikimin e masave disiplinore.

Shkeljet e disiplinës me paramendim, që përsëriten, që kryhen në prani të punonjësve të tjerë, ose në bashkëpunim, ndëshkohen më rëndë.

Kur ndaj punonjësit të institucionit, që për shkak të veprimeve të kryera, fillon një procedim penal, procedimi disiplinor pezullohet, deri në dhënien e vendimit të formës së prerë nga gjykata.

Neni 53

Procedurat e ankimimit

Punonjësi ndaj të cilit ka filluar procedimi disiplinor, gëzon të drejtën e ankimimit dhe të mbrojtjes pranë institucionit, i cili është i detyruar ta dëgjojë dhe të verifikojë pretendimet e ngritura.Kërkesa ankimore duhet të përmbajë: 

 1. Emrin dhe adresën e ankuesit;
 2. Aktin administrativ që kontestohet;
 3. Shkaqet e ankimit dhe rrjedhën e ngjarjes;
 4. Çdo dokument tjetër që vlerësohet si i rëndësishëm nga ankuesi.

Procedura e dhënies së masës disiplinore dhe ankimit bëhet në respektim të procesit të rregullt ligjor, duke i garantuar punonjësit të drejtën për t’u informuar, të drejtën për t’u dëgjuar dhe të drejtën për t’u mbrojtur.

Neni 54
Pavlefshmëria e masës disiplinore

Masat disiplinore janë të pavlefshme kur:

       1. Nga koha e kryerjes së shkeljes kanë kaluar tre muaj dhe nga dita e konstatimit një muaj.
       2. Nuk i komunikohen punonjësit brenda 5 ditëve nga momenti që i është dhënë.
       3. Në dhënien e saj janë tejkaluar kompetencat.
       4. Nuk janë parashikuar në aktet ligjore dhe nënligjore si të tilla.
       5. Nuk respektohen fazat e shqyrtimit të masës disiplinore.
       6. Mungojnë prova dhe fakte për shkeljen disiplinore

Neni 55

Zgjidhja e Kontratës Individuale të Punës

Marrëdhëniet e punës së punonjësit ndërpriten në rastet ( por jo vetëm) kur:

 1. Jep dorëheqjen. Në këtë rast institucioni duhet të shprehet brenda 30 ditëve nga kërkesa për dorëheqje, ose 10 ditë në rastet kur kërkohet  procedurë e përshpejtuar;
 2. Mbush moshën për pension të plotë pleqërie;
 3. Mbush moshën për pension të parakohshëm dhe kërkon të largohet nga puna në institucion;
 4. Bëhet i paaftë përgjithmonë nga ana shëndetësore, të vërtetuar me vendim të komisionit mjekësor;
 5. Bëhen shkurtime, në kuadër të ristrukturimit, dhe nuk mund të sistemohet në një vend tjetër pune, brenda institucionit;
 6. Përfundon kontrata e punës;
 7. Evidentohen shkelje të rënda në punë dhe për të cilat merret masa e largimit nga puna.

Marrëdhëniet e punës së punonjësit në periudhë prove ndërpriten në rastet kur, gjatë periudhës sëprovës, nuk ka aftësitë e nevojshme për kryerjen e detyrave.

Me përfundimin e marrëdhënieve të punës  punonjësi është i detyruar të dorëzojë dokumentacionin që lidhet me  punën dhe të gjitha mjetet e punës që ka në ngarkim.

Dorëzimi i punës i bëhet eprorit direkt.

Libreza e punës nuk do të jepet pa u mbyllur procesverbali mbi dorëzimin e punës dhe materialeve të  marra në dorëzim.

KREU VII: DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 56

Njohja me rregulloren

 1. Të gjithë punonjësit e institucionit duhet të njihen individualisht me këtë rregullore dhe nëse e shohin të nevojshme të kërkojnë sqarime dhe interpretime për këtë të fundit, pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse. 
 2. Rregullorja publikohet në faqen zyrtare elektronike të APR.
 3. Rregullorja miratohet nga Kryetari i Bashkisë. Pjesë të pandashme të kësaj rregulloreje do të jenë pershkrimet e punës, rregullorja e këshillit teknik, manuali i procedurave dhe çdo rregullore apo procedurë tjetër që i shërben përmirësimit të punës, të cilat miratohen nga Titullari i Institucionit.

Neni 57

Sanksione

Mosrespektimi i rregullores së institucionit përbën shkak për proçedim disiplinor për çdo punonjës të institucionit që shkel rregulloren, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi (kur nuk përbën vepër penale). 

Mosnjohja e rregullores, nuk e justifikon punonjësin nga përgjegjësia dhe sanksionet e lartpërmendura.

Neni 58

Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë.