E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Rregullorja e brendshme e APR

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E BRENDSHËM TË AGJENCISË SË PARQEVE DHE REKREACIONIT

 

KREU I – DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

NENI 1

OBJEKTI

 

Kjo rregullore ka për objekt krijimin e një kuadri rregullator për funksionimin me efikasitet dhe efiçencë të veprimtarisë së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, për realizimin e funksioneve dhe kompetencave të saj të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

 

NENI 2

QËLLIMI

 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i normave dhe rregullave të përgjithshme që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e strukturës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, i detyrave funksionale të përgjithshme e të veçanta të çdo drejtorie, sektori dhe punonjësi, procedurave të komunikimit ndërmjet tyre, mbarëvajtjes dhe disiplinës në marrëdhëniet e punës dhe etikës profesionale, për një veprimtari institucionale sa më efikase e transparente ndaj publikut.

 

NENI 3

BAZA LIGJORE

 

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar; ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, i ndryshuar; ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”; ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar; ligjit nr. 9636, datë 06.01.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”, i ndryshuar; ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar; ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar; ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”; ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”; ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”; ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i ndryshuar; ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, i ndryshuar; ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetqeverisjes vendore”, i ndryshuar; ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile”; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 390, datë 06.08.1993 “Për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe ruajtjen e vulave zyrtare”; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 568, datë 06.10.2021 “Për miratimin e rregullave për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe kompesimin e tyre në institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore”; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 41, datë 23.09.2015 “Për riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit dhe krijimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, i ndryshuar; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 28, datë 23.05.2016 “Për kalimin e funksioneve të mirëmbajtjes së rrugëve rurale, ujitjes dhe kullimit pranë D.P.N.2, si dhe Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave, pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 33, datë 23.05.2016 “Për kalimin e Parkut të Madh të Liqenit Artificial, Tiranë (asetet e ndodhura në të), “Varrezat e Dëshmorëve” Sauk, Kopshti Zoologjik, nga Drejtoria e Përgjithshme nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit në administrim të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, kalimin e Amfiteatrit të Parkut të Madh të Liqenit Artificial nga Ndërmarrja e Dekorit në administrim të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, i ndryshuar; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 49, datë 26.04.2018 “Për kalimin e administrimit të Parkut Rinia, si park rekreativ me gjithë elementët përbërës, nga Drejtoria e Përgjithshme nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit tek Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit”; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 55, datë 26.04.2018 “Për kalimin e Bandës Frymore nga Qendra Kulturore “Tirana” pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 125, datë 22.12.2023 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2024”; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 158, datë 26.12.2019 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 27, datë 30.04.2007 “Mbi caktimin e territorit të PMLAT, si zonë me trafik të kufizuar”; Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr. 4303, datë 10.02.2016 “Për instalimin e veprës së artit “Reja” të arkitektit Sou Fujimoto në lulishten pranë Galerisë Kombëtare të Arteve dhe administrimin e saj nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Bashkia e Tiranës”; Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr. 1019, datë 28.03.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, si dhe aktet ligjore e nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë, mbi të cilat Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit ushtron veprimtarinë e saj.

 

NENI 4

SIMBOLET

 

 1. Emërtimi i plotë i këtij institucioni është Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit dhe emërtimi i

shkurtuar është APR.

 

 • APR identifikohet me stemën dhe vulën e saj zyrtare;
 • Stema e APR miratohet nga Këshilli Bashkiak;
 • Vula zyrtare e APR ka formë rrethore, në të cilën shkruhet në rrethin e parë, “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” e ndarë me hapësirë me shenjën (-) (minus) “BASHKIA TIRANË”. Në rrethin e dytë shkruhet “AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT”. Në qendër të rrethit vendoset stema e Republikës së Shqipërisë;
 • Vula zyrtare e sekretarisë të APR për përdorim të brendshëm është drejtkëndore, në krye të së cilës do të vendoset “BASHKIA TIRANË”, në rreshtin e dytë “Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit”, në vijim në rreshtin e tretë “Nr.___ Prot. Dt. ___. ___. 20__”;
 • Vulat ruhen në kasafortë dhe përdoren vetëm nga punonjësi i protokollit. Në rast të konstatimit të humbjes apo dëmtimit të vulës, vihet menjëherë në dijeni Drejtori i Përgjithshëm, i cili kryen denoncimin në organet kompetente dhe merr masa për zëvendësimin e saj sipas procedurës përkatëse ligjore.
 • Vula e APR-së vendoset vetëm mbi firmën/nënshkrimin e Drejtorit të Përgjithshëm. Përjashtimisht vula vendoset dhe mbi firmën/nënshkrimin e personave të autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm.
 1. APR i përmbahet dhe zbaton aktet në fuqi për përdorimin e stemës zyrtare si dhe emblemës së

Bashkisë Tiranë.

 1. Stema e APR dhe emblema e Bashkisë Tiranë vendosen dhe në faqen zyrtare të APR në internet, në

faqet zyrtare të rrjeteve të ndryshme sociale që përdoren për forcimin e imazhit të saj, në objektet që

janë në pronësi apo administrim të APR, si dhe në aktivitetet e projektet e ndryshme që zhvillohen

nga ky institucion.

 

NENI 5

PARIMET KRYESORE

 

Struktura organizative e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit (këtu e në vijim “APR”) në ushtrimin e veprimtarisë së saj mbështetet në këto parime kryesore:

 

Parimi i ligjshmërisë dhe barazisë:

Punonjësit e APR ushtrojnë veprimtarinë e saj në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë, brenda kufijve të kompetencave të saj dhe në përputhje me qëllimin për të cilin janë dhënë këto kompetenca. Të drejtat apo interesat e ligjshëm të një pale nuk mund të cënohen nga veprimi administrativ dhe të gjithë qytetarët trajtohen në mënyrë të barabartë, pavarësisht gjinisë, racës, fesë, arsimit, etnisë, gjendjes ekonomike e sociale, bindjeve politike e fetare, etj.;

Parimi i ndalimit të konfliktit të interesit:

Cilido punonjës i APR nuk mund të jetë pjesë e një procesi vendimmarrës, nëse kjo ndalohet nga dispozitat e ligjit nr. 44/2015 “Kodi të Procedurave Administrative” dhe ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 për “Parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar;

Parimi i ndershmërisë dhe paanshmërisë:

Punonjësit e APR janë të detyruar të trajtojnë në mënyrë të ndershme dhe të paanshme të gjithë subjektet me të cilët hyjnë në marrëdhënie, për shkak të detyrave apo kompetencave të tyre, duke zbatuar me rigorozitet parimet e etikës në administratën publike;

Parimi i mbrojtjes së interesit publik:

Punonjësit e APR duhet të veprojnë në përmbushje të detyrave të tyre funksionale, vetëm në interes të publikut;

Parimi i transparencës:

Veprimet proceduriale të kryera nga punonjësit e APR duhet të jenë sa më transparent për publikun;

 

Parimi i bashkëpunimit:

Strukturat e APR, duhet të bashkëpunojnë ndërmjet tyre dhe me organet e institucionet e pavarura, për arritjen e objektivave ligjorë dhe zgjidhjen e problemeve të përbashkëta;

Parimi ekonomisë, efiçencës dhe efektivitetit:

Caktimi dhe shpërndarja e përgjegjësive, si dhe organizimi i administratës të APR duhet të kryhet me objektivitet me qëllim sigurimin e efektivitetit në kryerjen e funksioneve dhe detyrave të ngarkuara, efiçencën në arritjen e objektivave të politikave të miratuara, si dhe ekonominë në përdorimin e të mirave dhe fondeve publike;

Parime të tjera :

Sipas përcaktimeve të akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë etikën e punonjësve në     administratën publike.

 

NENI 6

SUBJEKTET

 

Subjekt i kësaj rregulloreje janë punonjësit e APR. Dispozitat e kësaj rregulloreje janë të zbatueshme, për aq sa nuk bien në kundërshtim me dispozitat e Kodit të Punës dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore në fuqi.

 

NENI 7

PËRGJEGJËSITË E ZBATIMIT TË RREGULLAVE

 

 1. Rregullat e brendshme janë të detyrueshme për të gjithë punonjësit e APR, pavarësisht nga

hierarkia, funksioni apo struktura, në të cilën bëjnë pjesë.

 1. Punonjësit e APR përgjigjen individualisht për zbatimin e rregullave të brendshme.
 2. Drejtuesit e strukturave, sipas hierarkisë, përgjigjen për përmbushjen e përgjegjësive për zbatimin e procedurave standarde të punës në strukturat përkatëse dhe për zbatimin e rregullave të përcaktuara në këtë rregullore.

 

KREU II

ORGANIZIMI I AGJENCISË

 

NENI 8

STRUKTURA E INSTITUCIONIT

 

 1. APR është institucion publik në varësi të Bashkisë Tiranë dhe organizohet në nivel Drejtor i Përgjithshëm, Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm, Drejtori.
 2. Drejtoritë janë struktura administrative dhe operacionale, që organizohen në nivel hierarkik, me sektorë.
 3. Menaxhimi dhe drejtimi i APR është përgjegjësi e Drejtorit të Përgjithshëm dhe drejtuesve të strukturave për fushën e përgjegjësisë së tyre, ndërsa kontrolli kryhet nga Bashkia Tiranë, strukturave të autorizuara prej saj dhe/ose organeve të kontrollit sipas legjislacionit në fuqi.
 4. Të gjithë punonjësit e APR janë të detyruar të zbatojnë me përpikmëri urdhrat, udhëzimet dhe porositë e eprorit direkt, eprorëve të tjerë dhe Drejtorit të Përgjithshëm, në përputhje me këtë rregullore e aktet ligjore dhe nënligjore të legjislacionit në fuqi.

 

NENI 9

STRUKTURA ORGANIZATIVE

 

 1. Drejtor i Përgjithshëm
 2. Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm
 3. Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm
 4. Drejtoria e Prokurimeve Publike
 • Sektori i Prokurimeve Administrative
 • Sektori i Prokurimeve të Investimeve
 1. Drejtoria e Financës
 • Sektori i Financës
 • Sektori i Buxhetit
 1. Drejtoria Komunikimit Publik
 • Sektori i Komunikimit Dixhital
 • Sektori Tirana Ime Outdoor
 • Sektori i Koordinimit të Projekteve
 1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
 • Sektori i Burimeve Njerëzore
 • Sektori Shërbimeve Mbështetëse
 • Sektori i Transportit
 • Sektori Luaj Tirana
 1. Drejtoria e Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit PMLAT
 • Sektori i Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Qëndror
 • Sektori i Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Jugor
 • Sektori i Administrimit të Objekteve
 • Sektori Pedalo në Park, Pedalo kudo
 1. Drejtoria e Administrimit të Parqeve Tematike
 • Sektori Parqe Memoriale Tiranë dhe Pezë
 • Sektori i Parkut Rinia
 1. Drejtoria e Gjelbërimit Dekorativ
 • Sektori i Zbatimit Teknik dhe Supervizimit
 • Sektori i Kurorës së Gjelbërt
 • Sektori i Prodhimit të Bimësisë
 • Sektori Kositje Krasitje
 • Sektori i Projektimit dhe Supervizimit Teknik të Projekteve
 1. Drejtoria Juridike
 • Sektori i Kontratave dhe Marrëveshjeve
 • Sektori i Asistencës Ligjore dhe Përfaqësimit
 1. Drejtoria e Aktiviteteve Rekreative
 • Sektori i Aktiviteteve në Natyrë
 • Sektori Shkolla e Biçikletave
 • Sektori i Amfiteatrit dhe Banda e Qytetit
 1. Drejtoria e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave
 • Sektori i Administrimit të Pyjeve, Kullotave dhe Shërbimit Këshillimor
 • Sektori i Inspektimit dhe Monitorimit në Pyje
 • Sektori Prodhim, Shitje Material Drusor
 • Sektori i Kadastrës, Hartografisë, GIS
 • Sektori i Inspektimit të Tregut

 

 

NENI 10

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

 

 1. Drejtori i Përgjithshëm është titullari i institucionit të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit. Ai drejton, mbikqyr dhe koordinon politikën institucionale sipas fushës së veprimtarisë të APR dhe është përgjegjës për administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të saj si dhe për garantimin e zbatimit të funksioneve që i janë besuar atij.
 2. Drejtori i Përgjithshëm, emërohet dhe shkarkohet nga Kryetari i Bashkisë dhe përgjigjet e raporton përpara tij për funksionimin e APR.
 3. Drejtori i Përgjithshëm ushtron kompetencat e tij për organizimin dhe drejtimin e punës të APR nëpërmjet urdhërave, udhëzimeve e akteve të tjera administrative.
 4. Marrëdhëniet e APR me institucionet e tjera, qëndrore apo vendore brenda dhe/ose jashtë vendit, realizohen vetëm nga Drejtori i Përgjithshëm e në mungesë dhe me porosi, nga punonjësi i autorizuar prej tij.
 5. Në zbatim të përgjegjësive dhe kompetencave që i ka dhënë ligji, Drejtori i Përgjithshëm:
 • Nxjerr akte të brendshme, të detyrueshme për menaxhimin administrativ, financiar dhe të burimeve njerëzore të institucionit;
 • Nxjerr akte të brendshme të detyrueshme për punonjësit e APR për realizimin e funksioneve të institucionit;
 • Nxjerr akte të brendshme individuale, për rregullimin e marrëdhënieve të punës së punonjësve.
 1. Drejtori i Përgjithshëm ka këto kompetenca dhe detyra:
 • Ushtron të gjithë kompetencat në kryerjen e funksioneve të APR, me përjashtim të atyre që janë kompetencë e strukturave të tjera organizative të Bashkisë Tiranë;
 • Drejton dhe organizon veprimtarinë e të gjithë institucionit, bazuar mbi strukturën organizative të miratuar nga Kryetari i Bashkisë;
 • Përfaqëson APR në të gjitha marrëdhëniet e saj juridike dhe administrative ku është palë, si dhe firmos aktet administrative si akt-marrëveshje, kontrata qiraje, sponsorizime, dhurime, etj., në emër dhe për llogari të institucionit;
 • Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtën e emërimit, lidhjes së kontratave individuale të punës, transferimit, marrjen e masave disiplinore dhe të largimit nga detyra për të gjithë punonjësit e Agjencisë, sipas procedurave të përcaktuara në Kodin e Punës;
 • Ngarkon drejtorët e drejtorive të APR me detyra administrative, çështje e problematika në varësi të fushës e kompetencave, duke i caktuar kohën dhe afatin e raportimit për realizimin e detyrave të dhëna;
 • Kërkon në mënyrë periodike, planifikimin e detyrave nga drejtoritë përkatëse, sipas fushës së kompetencës së secilës drejtori, deri në zbatimin e tyre;
 • Drejton përpilimin e projektbuxhetit të APR dhe ndjek zbatimin e buxhetit të miratuar, në përputhje me objektivat dhe prioritetet e Bashkisë Tiranë;
 • Organizon, ndjek dhe ngarkon sipas fushës së kompetencës përkatëse strukturat e APR për mirëadministrimin e pronave, sipas përcaktimeve ligjore të akteve të Këshillit Bashkiak dhe kompetencave të dhëna nga Kryetari i Bashkisë.

 

 

NENI 11

ZV/DREJTOR I PËRGJITHSHËM

 

 1. Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm ka varësi direkte nga Drejtori i Përgjithshëm.
 2. Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm ka këto kompetenca dhe detyra:
 • Përfaqëson institucionin në mungesë dhe me porosi të Drejtorit të Përgjithshëm, në takime, festa, evente, organizime, tavolina të përbashkëta dhe të ngjashme me to dhe përgjigjet para tij për realizimin e funksioneve të deleguara;
 • Drejton dhe mbikqyr detyrat dhe punët e ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm dhe përgjigjet përpara tij për mbarëvajtjen e tyre;
 • Ushtron të gjithë funksionet e ngarkuara dhe ndjek punën e strukturave organizative të APR, sipas detyrave dhe kompetencave të dhëna nga Drejtori i Përgjithshëm, për mbarëvajtjen e punës të APR;
 • Firmos në emër dhe llogari të Drejtorit të Përgjithshëm kur i delegohet kjo kompetencë.

 

NENI 12

ASISTENT I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

 1. Asistenti i Drejtorit të Përgjithshëm ka varësi direkte nga Drejtori i Përgjithshëm.
 2. Asistenti i Drejtorit të Përgjithshëm ka këto detyra:
 • Kryen administrimin, monitorimin e axhendës së Drejtorit të Përgjithshëm dhe propozon afate, data dhe orare të punës ekzekutive;
 • Udhëzon dhe drejton vizitorët e ardhur për takime me Drejtorin e Përgjithshëm, sipas axhendës të përcaktuar, mban dhe rishikon shënimet përkatëse, duke caktuar dhe organizuar orare të përshtatshme për takime apo kërkesa të tjera të tyre;
 • Kontrollon letërkëmbimin me shkrim, pranon dhe përcjell mesazhe personave të duhur sipas porosive të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Harton korrespondenca administrative dhe përgatit përgjigje me shkrim për letra biznesi, letra teknike dhe korrespondenca të tjera të ngjashme si dhe përgatit raporte, fjalime, fotokopje apo materiale të tjera;
 • Koordinon takimet dhe mbledhjet e planifikuara për pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm dhe realizon me porosi të tij, mbajtjen e protokollit në takimet zyrtare;
 • Sistemon dhe kontrollon rregullsinë e materialeve që do t’i kalojnë për firmë ose për shqyrtim Drejtorit të Përgjithshëm dhe rakordon me zyrën e protokollit për procedurat e mëtejshme;
 • Evidenton problematikat dhe detyrat që dalin nga dosja e shqyrtuar nga titullari dhe i dërgon ato në drejtoritë dhe sektorët përkatës për ndjekje;
 • Përgjigjet për performancën profesionale dhe etike përpara strukturave të Burimeve Njerëzore apo Drejtorit të Përgjithshëm.

 

NENI 13

DREJTORI I DREJTORISË

 

 1. Drejtori i Drejtorisë është nëpunës i nivelit të mesëm drejtues. Ai ka varësi direkte nga

Drejtori i Përgjithshëm.

 1. Drejtori i Drejtorisë ka këto kompetenca dhe detyra:
 • Drejton aktivitetin e drejtorisë dhe përgjigjet për performancën profesionale të drejtorisë së tij;
 • Harton përshkrimin e punës për drejtorinë, sektorët dhe çdo vend pune në varësi të tij;
 • Harton në fillim të çdo viti planet vjetore të punës, i paraqet ato për miratim dhe propozon për t’u përfshirë në zërat e buxhetit kërkesat e drejtorisë së tij tek Drejtori i Përgjithshëm;
 • Parashikon dhe harton planet mujore të punës të drejtorisë, detyrat sipas fushës përkatëse të drejtorisë, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe kryen analizën në nivel drejtorie, në zbatim të detyrave të përcaktuara nga programet vjetore dhe periodike të miratuara nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Kryen analiza periodike dhe informon sistematikisht Drejtorin e Përgjithshëm për veprimtarinë e drejtorisë dhe ecurinë e detyrave të ngarkuara për çdo sektor;
 • Delegon urdhërat e Drejtorit të Përgjithshëm dhe mban korrespondencë të vazhdueshme me vartësit në formë shkresore, verbale e komunikimit elektronik me qëllim zbatimin e urdhërave dhe detyrave të ngarkuara;
 • Zbaton, ndjek dhe bashkërendon plotësimin e detyrave të ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm dhe kryen shpërndarjen e punës dhe çështjeve që i adresohen drejtorisë duke kontrolluar punën që bëhet nga përgjegjësit e sektorëve, specialistët dhe punonjësit e tjerë;
 • Kontrollon dhe firmos dokumentacionin shkresor që përgatiten nga punonjësit e drejtorisë dhe siguron respektimin e afateve dhe të procedurave për kryerjen e punës;
 • Përcakton detyrat dhe funksionet e punonjësve të drejtorisë nëpërmjet përshkrimit të përgjegjësive sipas vendit të punës për çdo specialist dhe përgjegjës sektori;
 • Mbikqyr strukturat e drejtorisë që drejton, në lidhje me etikën, prezencën dhe disiplinën në punë, ndjek dhe zbaton procedurat e masave disiplinore për punonjësit e drejtorisë, të cilët kanë kryer shkelje, sipas legjislacionit në fuqi;
 • Firmos në emër dhe llogari të Drejtorit të Përgjithshëm dhe merr pjesë në grupe të ndryshme pune, komisione, konferenca kombëtare e ndërkombëtare apo të tjera të ndryshme, kur i delegohet kjo kompetencë;
 • Përgjigjet për performancën profesionale dhe etike përpara strukturave të Burimeve Njerëzore apo Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Kryen dhe zbaton çdo detyrë të ngarkuar nga eprori.

 

 

NENI 14

PËRGJEGJËSI I SEKTORIT

 

 1. Përgjegjësi i sektorit është nëpunës i nivelit të ulët drejtues. Ai ka varësi direkte nga Drejtori i

Drejtorisë.

 1. Përgjegjësi i sektorit ka këto kompetenca dhe detyra:
 • Zbaton, ndjek dhe bashkërendon plotësimin e detyrave të ngarkuara nga Drejtori i Drejtorisë dhe kryen shpërndarjen e punës dhe çështjeve që i adresohen sektorit që mbulon, duke kontrolluar punën që bëhet nga specialistët dhe punonjësit e tjerë;
 • Kontrollon punën e përditshme të punonjësve të sektorit dhe firmos dokumentacionin shkresor që përgatitet, duke siguruar respektimin e procedurave dhe afateve për kryerjen e punës;
 • Drejton punën e sektorit dhe përgjigjet për cilësinë e saj në sektorin që ai drejton duke menaxhuar burimet njerëzore të sektorit, si dhe duke ndarë detyrat dhe përgjegjësitë për specialistët e sektorit;
 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave si sektor dhe çdo punonjës në veçanti, brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Evidenton problematikat që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe ato të dala nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe propozon zgjidhje tek drejtori i drejtorisë;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Jep kontribut në përgatitjen e materialeve të ndryshme, për sa i përket fushës së veprimit të sektorit si dhe jep zgjidhje konkrete për problemet që ndeshen gjatë kryerjes së detyrës;
 • Përcakton detyrat dhe funksionet e punonjësve të sektorit nëpërmjet përshkrimit të përgjegjësive sipas vendit të punës për çdo specialist dhe përgjegjës sektori;
 • Zbaton sistemin e vlerësimit vjetor të punonjësve të sektorit të tij;
 • Merr pjesë në grupe të ndryshme pune apo komisione si dhe përgjigjet për punën e kryer përpara drejtorit të drejtorisë;
 • Përgjigjet për performancën profesionale dhe etike përpara Drejtorit të Drejtorisë, strukturave të Burimeve Njerëzore apo Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Kryen dhe zbaton çdo detyrë të ngarkuar nga eprorët.

 

 

NENI 15

                                                                     SPECIALISTI

 

 1. Specialisti është punonjës i nivelit ekzekutiv. Ai ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit.
 2. Specialisti ka këto detyra:
 • Kryen brenda afateve detyrat që i ngarkohen nga përgjegjësi i sektorit apo nga Drejtori i Drejtorisë duke respektuar aktet ligjore e nënligjore në fuqi;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar afatet e përcaktuara, si dhe përgatit materialin të cilin ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe Drejtorit të Drejtorisë;
 • Jep mendime për përmirësimin e cilësisë në punë dhe mbarëvajtjes së punës të sektorit;
 • Përgjigjet për performancën profesionale dhe etike përpara përgjegjësit të sektorit, Drejtorit të Drejtorisë, strukturave të Burimeve Njerëzore apo Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Kryen dhe zbaton çdo detyrë të ngarkuar nga eprorët.

 

 

NENI 16

TEKNIKU I MESËM

 

 1. Tekniku i mesëm është punonjës i nivelit zbatues dhe ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit. Ai

është i kualifikuar për punë specifike dhe duhet të jetë i pajisur me diplomë ose çertifikatë për

kryerjen e specialitetit të ngarkuar.

 1. Tekniku i mesëm ka këto detyra:
 • Shfrytëzon me intensitet kohën e punës, krijon marrëdhënie të rregullta me eprorët dhe kolegët si dhe respekton e zbaton rregullat/rregulloret e brendshme të institucionit e eprorëve të tij, për kodin e veshjes, etikën, etj;
 • Njeh dhe zbaton me përpikmëri rregullat e sigurimit teknik për shmangjen e rrezikut për jetën e tij dhe të të tjerëve duke ushtruar kujdes maksimal në çdo ndërhyrje apo riparim të pajisjeve elektrike apo të ngjashme me to;
 • Sigurohet për funksionimin normal të makinerive dhe pajisjeve përpara përdorimit të tyre dhe për çdo rast konstatimi të difektit merr masa për riparimin e tyre apo në rast defekti të rëndë njofton eprorin direkt për problematikën;
 • Njeh dhe zotëron veprimet teknike për përdorimin e veglave dhe mjeteve ndihmëse që nevojiten për realizimin e punës si dhe kontrollon dhe verifikon gjendjen e sistemit elektrik, apo të ngjashme me to, të çdo pajisje përpara fillimit të punës të tij apo të punonjësve të tjerë;
 • Përgjigjet për performancën profesionale dhe etike përpara eprorit direkt dhe strukturave të tjera në ngarkuara me këtë rregullore;
 • Kryen dhe zbaton çdo detyrë të ngarkuar nga eprorët.

 

NENI 17

DREJTUESI I MJETIT

 

 1. Shoferi është punonjës i nivelit zbatues dhe ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit. Ai është i

kualifikuar për punë specifike dhe duhet të jetë i pajisur me diplomë ose çertifikatë për kryerjen e

specialitetit të ngarkuar si dhe me lejen e qarkullimit për llojin e mjetit që drejton.

 1. Shoferi ka këto detyra dhe detyrime:
 • Shfrytëzon me intensitet kohën e punës, krijon marrëdhënie të rregullta me eprorët dhe kolegët si dhe respekton e zbaton rregullat/rregulloret e brendshme të institucionit e eprorëve të tij, për kodin e veshjes, etikën, etj;
 • Kujdeset të zbatojë me përpikmëri detyrat që i caktojnë eprorët si dhe i ndalohet rreptësisht konsumimi i pijeve alkolike gjatë orarit të punës dhe përdorimi i celularit gjatë kohës që mjeti është në lëvizje, si dhe respekton shpejtësinë e lejuar për lëvizje të mjetit sipas sinjalistikës rrugore;
 • Mban pastër automjetin, kujdeset dhe evidenton problemet teknike tëmjetit, tërheq e dorëzon mjetin në vendin e caktuar për parkim të mjetit nga strukturat e institucionit;
 • Përpara lëvizjes me mjet, drejtuesi i tij duhet të jetë i pajisur me autorizimin përkatës nga institucioni, të disponojë lejen e qarkullimit, siguracionin si dhe dokumentacionin e nevojshëm e mjetit për të dalë në qarkullim si dhe nuk vazhdon udhëtimin, nëse nuk janë marrë masat për të sistemuar ngarkesën e cila duhet të jetë në përputhje me rregullat e qarkullimit, peshës së lejuar si dhe gjendjes e kapacitetit teknik të mjetit.
 • Përgjigjet për performancën profesionale dhe etike përpara eprorit direkt dhe strukturave të tjera në ngarkuara me këtë rregullore;
 • Kryen dhe zbaton çdo detyrë të ngarkuar nga eprorët.

 

NENI 18

PUNËTORI NË TERREN

 1. Punëtori i terrenit ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit.
 2. Punëtori i terrenit ka këto detyra:
 • Shfrytëzon me intensitet kohën e punës, krijon marrëdhënie të rregullta me eprorët dhe kolegët si dhe respekton e zbaton rregullat/rregulloret e brendshme të institucionit e eprorëve të tij, për kodin e veshjes, etikën, etj;
 • Të kryejë me përpikmëri dhe në kohë të caktuar punët dhe detyrat të caktuara nga eprori;
 • Mban pastër dhe me kujdes mjetet e punës, kujdeset dhe evidenton problemet teknike të veglave të punës dhe sinjalizon personat e autorizuar për riparimet e tyre, tërheq e dorëzon veglat e punës në pikën e caktuar për mbajtjen e veglave të punës nga strukturat e institucionit;
 • Përgjigjet për cilësinë, sasinë, realizimin dhe afatit e caktuar të detyrave të ngarkuara, tek eprori direkt;
 • Përgjigjet për performancën profesionale dhe etike përpara eprorit direkt dhe strukturave të tjera në ngarkuara me këtë rregullore;
 • Kryen dhe zbaton çdo detyrë të ngarkuar nga eprorët.

 

Neni 18/1

PUNËTORI ME KONTRATË ME KOHËZGJATJE TË CAKTUAR

 

 1. Punëtori me kontratë me kohëzgjatje të caktuar, punësohet sipas nevojave të institucionit, kryesisht

sipas ngarkesës sezonale. Numri i punëtorëve, afati si dhe pagesa, miratohen me Vendim të

Këshillit Bashkiak.

 1. Punëtori me kontratë me kohëzgjatje të caktuar ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit dhe ka të

gjitha të drejtat dhe detyrimet sikurse punonjësit me kontratë me kohëzgjatje të pacaktuar.

 

 

KREU III

FUNKSIONIMI I DREJTORIVE

 

NENI 19

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

 

Misioni:

Drejtoria e Prokurimeve Publike është përgjegjëse për mirëadministrimin e çdo çështje që lidhet me zhvillimin e procedurave të prokurimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve publike në mënyrë transparente dhe jodiskriminuese duke u mbështetur në dispozitat e ligjit për prokurimin publik, brenda afateve të përcaktuara nga ana ligjore, me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve të kërkuara nga kjo njësi organizative nëpërmjet përdorimit efiçent dhe efikas të burimeve financiare dhe njerëzore në dispozicion të saj. Kjo drejtori është përgjegjëse për zbatimin e strategjive, politikave dhe planeve të fushës përkatëse në të cilën operon Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, si dhe për sektorët në varësi, programet, veprimtaritë dhe proceset që menaxhohen prej saj, në përputhje me parimet e ligjshmërisë dhe të transparencës.

 

Detyrat e Drejtorisë:

 • Miraton planet e veprimit dhe përcakton objektiva në përputhje me politikat dhe strategjitë e

miratuara, duke siguruar zhvillimin e procedurave të prokurimit për punët publike dhe investimet e lidhura me to, shërbimet dhe mallrat në procedurat e prokurimit publik;

 • Zbaton me përpikmëri sipas kuadrit ligjor në fuqi procedurën standarte të veprimit (PSV) për prokurimet e vogla, prokurimet e mallrave dhe shërbimeve;
 • Harton regjistrin vjetor të parashikimeve dhe kujdeset për zbatimin e tij;
 • Ideon dhe inicion forma bashkëkohore për sigurimin e transparencës dhe mosdiskriminimit gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit për punët publike dhe investimet e lidhura me to;
 • Krijon dhe zhvillon një sistem të konsoliduar dhe profesional për procesin e analizës së kostos, për të gjitha mallrat dhe shërbimet që prokurohen nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit.

 

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë:

 • Drejton dhe merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo sektor që mbulon apo punonjës në veçanti, brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Evidenton problatikat që dalin nga veprimtaria e përditshme, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon Drejtorit te Përgjithshëm rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Drejton dhe kontrollon punën e përditshme të punonjësve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe statistikave për veprimtarinë e sektorëve;
 • Organizon dhe drejton punën administrative për realizimin e objektivave në realizimin e procedurave të prokurimit ndjek e kontrollon zbatimin e detyrave të dhëna nga titullari i institucionit por dhe regjistrin e prokurimeve;
 • I propozon dhe i përgatit titullarit nxjerrjen e urdhërave dhe urdhëresave përkatëse që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit;
 • Ndjek punën e shërbimit së prokurimit dhe organizimit të procedurave të prokurimit apo veprimtarinë e prokurimit duke informuar titullarin çdo katërmujor, ose sa herë që i kërkohet, për ecurinë e procedurave të prokurimit;
 • Siguron kushte normale pune për punonjësit nën varësinë administrative, për të garantuar një performancë të lartë në realizimin e detyrave;
 • Bashkërendon punën me drejtoritë e tjera të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për përmbushjen e objektivave të drejtorisë dhe të institucionit;
 • Merr pjesë, në rast të ngarkimit nga titullari i institucionit, në njësinë e prokurimit ose në rolin e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave;
 • Organizon punën për procedurat e prokurimit dhe në bashkëpunim edhe me drejtoritë e tjera (sipas urdhrit të Titullarit të Institucionit) për kryerjen e procedurave të prokurimit, përgatitjen e shkresave, si dhe të dokumentacionit të nevojshëm për procedurat e prokurimit (përfshirë specifikimet teknike, termat e referencës etj) me cilësi dhe në kohën e duhur;
 • Harton planin vjetor të prokurimeve në bashkëpunim me departamentet, drejtoritë dhe sektorët e tjerë, si dhe me titullarin e autoritetit kontraktor me miratimin e buxhetit vjetor mbi bazën edhe të kërkesave përkatëse;
 • Kontrollon dhe ndjek realizimin e regjistrit të parashikimit dhe të realizimit për prokurimet publike të institucionit dhe ta dërgojë për miratim pranë Titullarit të Institucionit dhe më pas tek Agjencisë së Prokurimit Publik;
 • Dërgon kontratat e lidhura nga titullari i institucionit, pranë drejtorive përkatëse për zbatim;
 • Ndjek, shpërndan dhe përgjigjet për të gjithë korrespondencën zyrtare të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit që kalon në këtë shërbim;
 • Ushtron dhe zbaton çdo kompetencë tjetër që i jepet nga eprori në përputhje me legjislacionin në fuqi.

 

 

Sektori i Prokurimeve Administrative

 

Misioni:

Sektori i Prokurimeve Administrative është përgjegjës për administrimin e çdo çështje që lidhet me

sigurimin e zhvillimit të procedurave të prokurimit administrativ me efiçencë dhe efikasitet në mënyrë transparente dhe jodiskriminuese, me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve të kërkuara nga kjo njësi organizative nëpërmjet përdorimit efiçent dhe efikas të burimeve financiare dhe njerëzore në dispozicion të tij për përmbushjen e objektivave dhe misionit të Drejtorisë ku ky sektor bën pjesë.

 

Detyrat e sektorit:

 • Siguron zhvillimin në mënyrë sa më transparente dhe mosdiskriminuese të procedurave për prokurimin administrativ të shërbimeve dhe mallrave në funksion të mbarëvajtjes dhe administrimit të punës në aparatin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Rrit eficencën në procedurat e prokurimit të shërbimeve dhe mallrave, si dhe siguron mirëpërdorimin e fondeve;
 • Monitoron realizimin brenda afatit të përcaktuar ligjërisht të gjitha prokurimet për shërbime dhe mallra, me qëllim bërjen të mundur realizimin e objektivave parësore të Institucionit;
 • Koordinon nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, konkurrencën ndërmjet tyre, si dhe siguron barazi në trajtimin e kërkesave dhe detyrimeve që u ngarkohen ofertuesve;
 • Bashkërendon punën me drejtoritë e tjera të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për fillimin e procedurave të prokurimit publik për sektorin administrativ;
 • Koordinon punën me Sektorin e Prokurimeve të Investimeve, për marrjen e informacionit të nevojshëm për hartimin e rregjistrave për prokurimet vjetore.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Përgatit dhe paraqet për miratim planin vjetor të prokurimeve që do të kryhet gjatë vitit buxhetor, në varësi të fondeve dhe destinacionit të tyre të përcaktuar nga Buxheti i Bashkisë Tiranë për mallrat dhe shërbimet që prokurohen;
 • Përgatit raportet 4 mujore dhe raportin vjetor mbi realizimin e procedurave të prokurimit pranë drejtorit të drejtorisë si pjesë e raportit të përgjithshëm që dorëzohet pranë Agjencisë së Prokurimit Publik;
 • Siguron realizimin e procedurave të prokurimit duke respektuar veprimet proceduriale dhe afatet ligjore në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi për fushën e prokurimit publik;
 • Nxit konkurrencën si dhe të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomik pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
 • Rrit efikasitetin në procedurat e prokurimit dhe të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve proceduriale;
 • Mban kontakte të vazhdueshme me specialistët e sektorit që nga momenti i shpërndarjes së detyrave, bashkëpunimi për mbarëvajtjen e punës, shkëmbimi i informacionit, dhënia e këshillave dhe udhëzimeve, si dhe kontrolli dhe verifikimi i punës së kryer nga secili specialist;
 • Mban kontakte të vazhdueshme me sektorët e tjerë për shkëmbimin e informacionit, marrjen dhe dhënien e këshillave dhe bashërendimin e punës për zhvillimin e procedurave të prokurimit si dhe mban kontakte të vazhdueshme me drejtorin e drejtorisë për raportimin mbi punën e kryer dhe marrjen e këshillave dhe udhëzime për vazhdimësinë e punës;
 • Mban komunikim konstant me Agjencinë e Prokurimit Publik në nivel drejtorësh dhe specialistësh për çështje të botimit të informacionit të nevojshëm për procedurën e prokurimit, realizimin e procedurave elektronike si dhe konsultim për çështjet ligjore në lidhje me një procedurë. Mban komunikim dhe shkëmben informacionin me Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me shqyrtimin dhe zgjidhjen e ankesave gjatë një procedure prokurimi. Mban komunikim me operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit për firmosje kontratash, marrje njoftimesh, shpallje fituesi apo njoftim skualifikimi, etj.;
 • Menaxhon punën e personave përgjegjës për hartimin e dokumentacionit përkatës në zbatim të standarteve ligjore të përcaktuara për secilën procedurë prokurimi;
 • Mbikqyr dokumentacionin e hartuar nga personat përgjegjës për hartimin e dokumentave që dërgohet për shpalljen e procedurave të prokurimit;
 • Menaxhon punën brenda sektorit për respektimin e afateve për publikimin e dhe zbatimin e procedurave nga personat përgjegjës për hartimin e dokumentave;
 • Kordinon punën e specialistëve gjatë zhvillimit të procedurave dhe siguron mbarëvajtjen e tyre për prokurimin e mallrave e shërbimeve;
 • Zhvillon dhe përmirëson në vazhdimësi procedurat në sektor dhe siguron njohjen dhe zbatimin e tyre nga specialistët;
 • Raporton dhe përgjigjet direkt tek drejtori i drejtorisë i cili vendos mbi çështjet proceduriale të lidhura me veprimtarinë e sektorit;
 • Mbikqyr procesin e dorëzimit dhe arkivimit të dosjeve të prokurimit.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Përgatit planin vjetor;
 • Zhvillon procedurat në sektor dhe përgjigjet për zbatimin e tyre;
 • Siguron realizimin e procedurave të prokurimit duke respektuar veprimet proceduriale dhe afatet ligjore në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi për fushën e prokurimit publik;
 • Paraqet dokumentacionin dhe informacion të saktë për cështje të cilat janë mbi autoritetin e tij;
 • Përfshihet në zgjidhjen e problemeve ose çështjeve teknike të sektorit;
 • Zbaton detyrat e përcaktuara nga përgjegjësi i sektorit;
 • Kryen trajnimet e nevojshme të përcaktuara nga përgjegjësi i sektorit për të rritur efikasitetin në kryerjen e detyrave të tij;
 • Përfaqëson sektorin apo drejtorinë në rastet kur ngarkohet nga përgjegjësi i sektorit;
 • Raporton tek përgjegjësi i Sektorit mbi ecurinë e punës dhe problemet e dala;
 • Zbaton rregullat e etikës dhe disiplinës në punë;
 • Kontribuon me njohuritë dhe eksperiencën personale në vendimet e rëndësishme të drejtorisë kur i kërkohet.

 

Sektori i Prokurimeve të Investimeve

 

Misioni:

Sektori i Prokurimeve të Investimeve është përgjegjës për administrimin e çdo çështje që lidhet me sigurimin e zhvillimit të procedurave të prokurimit për investimet, me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve të kërkuara nga kjo njësi organizative nëpërmjet përdorimit efiçent dhe efikas të burimeve financiare dhe njerëzore në dispozicion të tij dhe përmbushjen e objektivave dhe misionit të Drejtorisë ku ky sektor bën pjesë.

 

Detyrat e sektorit:

 • Siguron transparencën dhe mosdiskriminimin gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit për punët publike dhe investimeve të lidhura me to;
 • Menaxhon realizimin e të gjitha prokurimeve për investimet në institucion, brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore në fuqi, duke mundësuar realizimin e objektivave primare të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Garanton efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit për investimet e realizuara nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, duke siguruar një përdorim sa më të mirë të fondeve publike, konform akteve ligjore në fuqi për prokurimin publik duke iu përshtatur dhe përgjigjur në mënyrë sa më të drejtë kërkesave të operatorëve ekonomik;
 • Bashkërendon punën me drejtoritë e tjera të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për fillimin e procedurave të prokurimit publik për sektorin e prokurimit të investimeve;
 • Koordinon punën me Sektorin e Prokurimeve Administrative, për marrjen e informacionit të nevojshëm për hartimin e rregjistrave për prokurimet vjetore.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Siguron realizimin e procedurave të prokurimit duke respektuar veprimet proceduriale dhe afatet ligjore në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi për fushën e prokurimit publik;
 • Bashkërendon, monitoron dhe vlerëson aktivitetin e sektorit dhe siguron përmbushjen e detyrave funksionale;
 • Zhvillon dhe përmirëson në vazhdimësi procedurat në sektor, duke siguruar ndjekjen e këtyre procedurave nga të gjithë punonjësit;
 • Rekomandon dhe siguron saktësi në dokumentacionin e nevojshëm për çështje të cilat janë mbi autoritetin vendimmarrës të Përgjegjësit të Sektorit dhe siguron saktësinë e informacionit të dalë nga sektori;
 • Identifikon dhe vepron për zgjidhjen e problemeve ose çështje teknike që janë përgjegjësi e sektorit;
 • Identifikon nevojat për trajnim të stafit;
 • Raporton tek eprori i drejtpërdrejtë mbi ecurinë e punës dhe problemet e dala;
 • Zbaton rregullat e etikës dhe disiplinës në punë;
 • Kontribuon me njohuritë dhe eksperiencën personale në vendimet e rëndësishme të Drejtorisë;
 • Identifikon dhe rekomandon specialistët për ngritjen e Njësisë së Hartimit të Dokumentave për secilën procedurë prokurimi sipas specifikës së secilës procedurë;
 • Raporton në mënyrë periodike sipas kërkesës së eprorit direkt mbi zhvillimin e procedurave dhe problematikën e tyre;
 • Këshillon specialistët përgjegjës për hartimin e specifikimeve teknike dhe termave të referencës, sipas rregullave dhe procedurave për prokurimin publik;
 • Merr pjesë së bashku me anëtarët e Njësisë së Prokurimit në procesin e hapjes së procedurave;
 • Përgatit planin vjetor (regjistrin e parashikimit të prokurimeve për vitin përkatës mbi bazën e buxhetit vjetor të aprovuar nga Autoriteti përkatës), organizon dhe monitoron zbatimin e tij;
 • Siguron mirëpërdorimin e fondeve publike dhe uljen e shpenzimeve proceduriale për procedurat e prokurimit të zhvilluara nga APR;
 • Respekton standartet ligjore e teknike të miratuara në mënyrë që të rrisë eficensën në realizimin e procedurave të prokurimit të zhvilluara nga APR;
 • Siguron zhvillimin e procedurave të prokurimit për punët publike dhe investimet e lidhura me to në mënyrë transparente dhe jodiskriminuese;
 • Siguron realizimin e plotë brenda afatit të përcaktuar nga ana ligjore të prokurimeve për punët publike apo investimet me qëllim që të bëjë të munduar realizimin e objektivave primare të APR;
 • Zhvillon dhe përmirëson në vazhdimësi procedurat në sektor dhe siguron njohjen dhe zbatimin e tyre nga specialistët;
 • Kontrollon, orienton dhe këshillon specialistët për punën e tyre;
 • Mbikqyr, orienton dhe këshillon specialistët për punën e tyre si dhe siguron realizimin e detyrave përkatëse të vartësve në përputhje me planin;
 • Mbikqyr punën e Njësisë së hartimit të dokumentave në zbatimin e standarteve ligjore të përcaktuara për secilën procedurë prokurimi;
 • Mbikqyr dokumentacionin e hartuar nga Njësia e Hartimit të dokumentave që dërgohet për shpalljen e procedurave të prokurimit;
 • Mbikqyr zbatimin e afateve për publikimin dhe zbatimin e procedurave nga Njësitë e Hartimit të Dokumentave;
 • Mbikqyr mbledhjet e Njësisë së Hartimit të Dokumentave dhe siguron informacionin e nevojshëm nga departamentet e tjerë për hartimin e plotë edhe të saktë të dokumentave të tenderit;
 • Mbikqyr procesin e dorëzimit dhe arkivimit të dokumentacionit të prokurimit.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Sigurohet për zbatimin e drejtpërdrejtë të procedurave dhe standardeve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi;
 • Zbaton me përpikmëri përmbushjen e planit të përcaktuar nga përgjegjësi i sektorit;
 • Kontribuon sipas fushës së ekspertizës, nëpërmjet sigurimit të të dhënave të detajuara dhe analizave, të cilat mbështesin linjën e propozuar të veprimit;
 • Siguron realizimin e procedurave të prokurimit duke respektuar veprimet proceduriale dhe afatet ligjore në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi për fushën e prokurimit publik;
 • Raporton dhe përgjigjet direkt tek eprori i cili vendos mbi çështjet procedurale të lidhura me veprimtarinë e Sektorit;
 • Paraqet dokumentacionin dhe informacionin e saktë për cështje të cilat janë mbi autoritetin e tij;
 • Kryen trajnimet e nevojshme të përcaktuara nga përgjegjësi i sektorit për të rritur efikasitetin në kryerjen e detyrave të tij;
 • Identifikon dhe bën të mundur, zgjidhjen e problemeve dhe çështjeve teknike të sektorit.
 • Përfaqëson sektorin në rastet kur ngarkohet nga eprori i drejtpërdrejtë;
 • Raporton tek eprori i drejtpërdrejtë mbi ecurinë e punës dhe problemet e dala gjatë orarit të punës;
 • Zbaton rregullat e etikës dhe disiplinës në punë.

 

 

NENI 20

DREJTORIA E FINANCËS

 

Misioni:

Drejtoria e Financës siguron ndjekjen dhe finalizimin e planifikimit buxhetor dhe financiar për institucionin. Drejtoria e Financës planifikon shlyerjen e detyrimeve financiare të lindura në bazë të aktivitetit që APR ushtron, si dhe mbi zbatueshmërinë e vendimeve gjyqësore ku Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit është subjekt. Kjo drejtori bashkëpunon dhe përfaqëson institucionin në marrëdhënie me palët e treta dhe institucionet e tjera, me autorizim të eprorit, për çështje që mbulon Sektori i Financës si dhe Sektori i Buxhetit. Gjithashtu bashkëpunon dhe mban kontakte të vazhdueshme me Bashkinë Tiranë dhe institucionet e tjera, në funksion të mbarëvajtjes së menaxhimit financiar të institucionit, si dhe bashkëpunon dhe koordinon punën me sektorët dhe drejtoritë e tjera në institucion kur është nevoja për të realizuar detyrat e caktuara.

 

Detyrat e Drejtorisë:

 • Drejton procesin e nevojave buxhetore per fonde të APR duke zbatuar ligjet buxhetore ne fuqi;
 • Mbikqyr dhe koordinon veprimtarinë administrative lidhur me zbatimin e buxhetit vjetor të institucionit dhe të gjitha vendimeve financiare;
 • Siguron zbatimin e ligjshmërisë buxhetore në veprimtarinë ekonomike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Përpilon kërkesat për fonde sipas nevojave dhe limiteve buxhetore si dhe realizon rakordimin e fondeve me degën e Thesarit;
 • Kryen rakordime dhe mban evidenca mbi të ardhurat e arkëtuara për institucionin si dhe raporton mbi to në institucionet eprore;
 • Drejton procesin e regjistrimeve kontabël (sipas ngjarjeve ekonomike në përputhje me legjislacionin në fuqi), hartimin e bilancit kontabël dhe e paraqet atë nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, në afatet dhe destinacionet e kërkuara;
 • Organizon kontrollet, verifikimin dhe inventarizimin periodik për administrimin e vlerave

materiale dhe monetare në përdorim, për të gjitha llojet e shpenzimeve të kryera nëpërmjet

arkës, bankës dhe magazinës.

 

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë:

 • Shpërndan punën dhe çështjet që i adresohen drejtorisë dhe ndjek e kontrollon punën që kryhet nga përgjegjësit e sektorëve për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore brenda afateve të caktuara;
 • Drejton dhe mbikqyr procesin e nevojave buxhetore për fonde të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit duke zbatuar ligjet buxhetore në fuqi;
 • Zbaton, ndjek dhe bashkërendon plotësimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Kontrollon dhe firmos të gjitha shkresat që përgatiten nga nëpunësit e drejtorisë për struktura të tjera brenda APR-së;
 • Kryen analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht Drejtorin e Përgjithshëm për veprimtarinë e drejtorisë dhe ecurinë e detyrave të ngarkuara në çdo sektor të saj;
 • Delegon urdhërat e eprorëve të tij dhe mban korrespondencë me vartësit në formë shkresore, verbale dhe komunikimit elektronik;
 • Kërkon mbajtjen e procesverbaleve për pasqyrimin dhe delegimin e punës dhe rezultatin e arritur nga punonjësi i ngarkuar me një detyrë të caktuar;
 • Propozon tek Drejtori i Përgjithshëm nevojat dhe kërkesat e drejtorive për përfshirjen e tyre në zërat e buxhetit;
 • Siguron zbatimin e ligjshmërisë buxhetore në veprimtarinë ekonomike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Identifikon dhe vepron për zgjidhjen e problematikave apo çështjeve teknike të drejtorisë;
 • Mbikqyr, orienton dhe këshillon përgjegjësit e sektorëve për punën e tyre;
 • Kontribuon me njohuritë dhe eksperiencën personale në vendimet e rëndësishme të sektorëve;
 • Siguron mirëpërdorimin e fondeve të autorizuara për aktivitetin ekonomik të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Përgatit analiza financiare për të krijuar një sistem treguesish (vlerësues) me qëllim identifikimin e problematikave dhe ofrimin e opsioneve për zgjidhje;
 • Harton Bilancin kontabël të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për cdo vit ushtrimor;
 • Drejton punën për përgatitjen e ndryshimeve te mundshme buxhetore të APR;
 • Garanton planifikimin buxhetor dhe financiar për institucionin;
 • Planifikon shlyerjen e detyrimeve financiare mbi zbatueshmërinë e vendimeve gjyqësore ku Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit është subjekt;
 • Planifikon objektiva të qarta për secilin nga vartësit, me qëllim që detyrat të jenë gjithëpërfshirëse, të zbatueshme dhe të vlerësueshme objektivisht, dhe ia paraqet ato për miratim Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Siguron zhvillimin e një mekanizmi informacioni në kuadër të drejtorisë që drejton, në mënyrë që problemet e ndryshme të identifikohen në kohë;
 • Përgjigjet për disiplinën në punë dhe respektimin e rregullores së institucionit dhe akteve në fuqi për sjelljen dhe etikën gjatë ushtrimit të detyrës në strukturën që drejton dhe ndërmerr veprimet e nevojshme sipas legjislacionit në fuqi;
 • Informon Drejtorin e Përgjithshëm për gjendjen e burimeve financiare dhe shpenzimeve sipas planit buxhetor;
 • Kontrollon dhe miraton listëpagesën e pagave për institucionin;
 • Përgatit raporte të ndryshme sipas kërkesave të Drejtorit të Përgjithshëm lidhur me fushën që mbulon drejtoria;
 • Ndjek zbatimin e sugjerimeve/rekomandimeve të lëna gjatë kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm financiar (auditimi) për çështje që mbulon Drejtoria e Financës;
 • Bashkëpunon me Bashkinë Tiranë për arritjen e objektivave të drejtorisë që drejton;
 • Merr pjesë në trajnime, takime, konferenca apo aktivitete të tjera brenda/jashtë vendit me interes për Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Bashkëpunon dhe koordinon punën me sektorët dhe drejtoritë e tjera në institucion kur është nevoja për të realizuar detyrat e caktuara.

 

Sektori i Financës

 

Misioni:

Zbaton rregullat për sigurimin e përdorimit sa më efiçent, efektiv dhe ekonomik të burimeve financiare publike, duke respektuar parimet e transparencës dhe të ligjshmërisë, në përputhje me objektivat e APR.

 

Detyrat e sektorit:

 • Mbikqyr dhe koordinon veprimtarinë administrative lidhur me zbatimin e buxhetit vjetor të institucionit dhe të vendimeve financiare;
 • Këshillon dhe ndjek zbatimin e detyrave nga specialistët e Sektorit për shpenzimet sipas ligjit, brenda vitit financiar;
 • Udhëzon për ndjekjen dhe llogaritjen e të gjitha shpenzimeve të institucionit, sipas zërave të buxhetit;
 • Drejton procesin e regjistrimeve kontabël (sipas ngjarjeve ekonomike në përputhje me legjislacionin në fuqi), hartimin e bilancit kontabël dhe e paraqet atë nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, në afatet dhe destinacionet e kërkuara;
 • Organizon kontrollet, verifikimin dhe inventarizimin periodik për administrimin e vlerave materiale dhe monetare në përdorim, për të gjitha llojet e shpenzimeve të kryera nëpërmjet arkës, bankës dhe magazinës.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Raporton tek drejtori i Drejtorisë së Financës lidhur me realizimin e shpenzimeve financiare të APR, si dhe mirëadministrimin financiar të fondeve buxhetore të miratuara dhe burimeve të tjera financiare për institucionin;
 • Mbikqyr dhe koordinon veprimtarinë administrative lidhur me zbatimin e buxhetit vjetor të institucionit dhe vendimeve financiare;
 • Këshillon dhe ndjek zbatimin e detyrave nga specialistët e sektorit për shpenzimet sipas ligjit, brenda vitit financiar;
 • Udhëzon lidhur me ndjekjen dhe llogaritjen e të gjitha shpenzimeve të institucionit, sipas zërave të buxhetit;
 • Drejton procesin e regjistrimeve kontabël (sipas ngjarjeve ekonomike në përputhje me legjislacionin në fuqi) dhe hartimin e bilancit kontabël dhe e paraqet atë nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, në afatet dhe destinacionet e kërkuara;
 • Organizon kontrollet, verifikimin dhe inventarizimin periodik për administrimin e vlerave materiale dhe monetare në përdorim, për të gjitha llojet e shpenzimeve të kryera nëpërmjet arkës, bankës dhe magazinës;
 • Planifikon realizimin e shpenzimeve financiare të aparatit, si dhe mirëadministrimin financiar të fondeve buxhetore të miratuara dhe burimeve të tjera financiare për institucionin;
 • Planifikon objektiva të qarta për secilin nga vartësit, me qëllim që detyrat të jenë gjithëpërfshirëse, të zbatueshme dhe të vlerësueshme objektivisht, dhe ia paraqet ato për miratim drejtorit të Drejtorisë së Financës;
 • Planifikon nevojat me asete dhe shërbime për stafin e tij/saj për nevojat e sektorit;
 • Shpërndan dhe organizon punën e specialistëve të Sektorit, në përputhje me legjislacionin dhe rregulloren e brendshme të institucionit, dhe siguron drejtorin e drejtorisë, që stafi i ka të qarta detyrat dhe objektivat e përcaktuara për secilin, me qëllim sigurimin në kohë, cilësi dhe sasi të objektivave të miratuara;
 • Monitoron dhe garanton zbatimin e kuadrit ligjor në fushën e financës;
 • Administron ruajtjen e dokumentacionit financiar sipas periudhave të caktuara me ligj;
 • Monitoron punën e stafit të sektorit që ka në varësi dhe merr pjesë në vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve të tij/saj;
 • Siguron zhvillimin e një mekanizmi informacioni në kuadër të sektorit që drejton, në mënyrë që problemet e ndryshme të identifikohen në kohë;
 • Vlerëson aftësitë dhe performancën në punë të stafit në varësi, duke e diskutuar këtë proces me ta, si dhe duke evidentuar nevojat për përmirësimin e punës së tyre;
 • Udhëzon, ndjek dhe koordinon hartimin e relacioneve apo materialeve informuese, lidhur me verifikimet dhe problematikat e shfaqura mbi realizimin e shpenzimeve financiare te aparatit, si dhe mirëadministrimin financiar të fondeve buxhetore të miratuara dhe burimeve të tjera financiare për institucionin;
 • Kontrollon ҁdo muaj borderotë e pagave, listëpagesat, përllogaritjet e raporteve mjekësore, listat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si edhe regjistrimin dhe deklarimin në sistemin on-line të tatimeve për të gjithë punonjësit;
 • Siguron paketën e plotë të transaksioneve në Degën e Thesarit në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 • Kontrollon kryerjen e pagesave për shpenzime në përputhje me bazën ligjore të tyre dhe sipas destinacionit dhe kontrollon dokumentacionin justifikues për të gjitha pagesat që kryhen nga shpenzimet dhe të ardhurat dytësore në përputhje me ligjet në fuqi;
 • Bashkëpunon dhe koordinon punën me sektorët dhe drejtoritë e tjera në institucion kur është nevoja për të realizuar detyrat e caktuara.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Përgjigjet përpara Përgjegjësit të Sektorit të Financës për implementimin dhe zbatimin e procedurave të lidhura me veprime që gjenerojnë shpenzime dhe/ose të ardhura si dhe garantimin e përputhshmërisë me ligjin, me qëllim realizimin e misionit të sektorit të financës;
 • Zbaton buxhetin vjetor të institucionit dhe të gjitha vendimeve financiare;
 • Realizon regjistrimin e të ardhurave dhe regjistrimin e shpenzimeve sipas ligjit brenda vitit financiar;
 • Mban inventarët dhe kartelat personale të punonjësve, duke siguruar lëvizjen e rregullt dhe koherente të aktiveve;
 • Kontrollon magazinën dhe lëvizjet vlerave monetare dhe materialeve në përputhje me dokumentacionin shoqërues dhe legjislacionin në fuqi;
 • Ndjek dhe llogarit të gjitha shpenzimet e institucionit, sipas zërave të buxhetit;
 • Kryen proceset e punës brenda udhëzimeve të përgjithshme lidhur me objektivat dhe afatet e përfundimit të detyrave;
 • Planifikon objektiva të qarta me qëllim që detyrat e tij/saj të jenë gjithëpërfshirëse, të zbatueshme dhe të vlerësueshme objektivisht sipas procesit të vlerësimit të rezultateve në punë;
 • Përgatit borderot e pagave, vërtetime për pagat dhe sigurimet shoqërore sipas kërkesave për punonjesit e institucionit;
 • Përgjigjet për kontabilizimin e veprimeve të magazinës, mban kartelat e të gjitha aktiveve si dhe të inventarit të imët, si dhe bën azhornim mujor me magazinën për gjendjen në sasi dhe vleftën;
 • Kryen kontabilizimin e shpenzimeve kapitale, shpenzimeve koherente, veprimeve të bankës, arkës, magazinës, ditarin e veprimeve të ndryshme dhe Thesarit;
 • Përpilon urdhër shpenzimet për çdo veprim me efekt financiar dhe dërgimin në destinacion (thesar, bankë) dhe rakordon të dhënat me degën e Thesarit dhe Bashkië Tiranë për realizimin e buxhetit;
 • Kontrollon dokumentacionin justifikues për të gjitha pagesat që kryhen nga shpenzimet dhe të ardhurat dytësore në përputhje me ligjet në fuqi;
 • Zbaton shpenzimet buxhetore për personelin dhe ndalesat përkatëse për tatim-taksat, sigurimet shoqërore e shëndetësore etj;
 • Bashkëpunon me Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për plotësimin e dokumentacionit përkatës.

 

 

Sektori i Buxhetit

 

Misioni:

Siguron zbatimin e rregullave të procesit buxhetor dhe të menaxhimit financiar për të siguruar përdorimin sa më efiçent, efektiv dhe ekonomik të burimeve financiare publike, duke respektuar parimet e transparencës dhe të ligjshmërisë.

 

Detyrat e Sektorit:

 • Paraqet dokumentacion të saktë dhe pa korigjime ku përshkruhen veprimet ose ngjarjet sipas datës, objektit, treguesve sasiorë dhe të vlerës;
 • Drejton procesin e nevojave buxhetore për fonde të APR duke zbatuar ligjet buxhetore ne fuqi;
 • Propozon zgjidhje për problematika rreth fondeve buxhetore të evidentuara;
 • Kryen analiza periodike për veprimtarinë e sektorit dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht drejtorin e drejtorisë për ecurinë e detyrave të ngarkuara nga çdo punonjës;
 • Siguron zbatimin e ligjshmërisë buxhetore në veprimtarinë ekonomike të APR;
 • Mban dhe përpilon evidenca mujore;
 • Përpilon kërkesat për fonde sipas nevojave dhe limiteve buxhetore dhe rakordon fondet me degën e Thesarit.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Raporton dhe përgjigjet direkt tek Drejtori i Drejtorisë së Financës;
 • Sigurohet për paraqitjen e dokumentacionit të saktë dhe pa korigjime ku përshkruhen veprimet ose ngjarjet sipas datës, objektit, treguesve sasiorë dhe të vlerës;
 • Drejton procesin e nevojave buxhetore per fonde të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit duke zbatuar ligjet buxhetore ne fuqi;
 • Propozon zgjidhje për probleme per fonde buxhetore të evidentuara;
 • Kryen analiza periodike për veprimtarinë e sektorit dhe mbi këtë bazë, të informojë periodikisht Drejtorin e Financës për ecurinë e detyrave të ngarkuara në çdo specialist;
 • Siguron zbatimin e ligjshmërisë buxhetore në veprimtarinë ekonomike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Mban evidenca të kontratave të lidhura nga strukturat e tjera të institucionit dhe raporton mbi ecurinë mujore të tyre;
 • Përpilon kërkesat për fonde sipas nevojave dhe limiteve buxhetore;
 • Kryen rakordimin e fondeve me degën e Thesarit;
 • Planifikon përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit, realizimin e shpenzimeve financiare të APR-së, si dhe mirëadministrimin financiar të fondeve buxhetore të miratuara dhe burimeve të tjera financiare, për institucionin;
 • Planifikon objektiva të qarta për secilin nga vartësit, me qëllim që detyrat të jenë gjithëpërfshirëse, të zbatueshme dhe të vlerësueshme objektivisht, dhe ia paraqet ato për miratim Drejtorit të Drejtorisë së Financës;
 • Shpërndan dhe organizon punën e specialistëve të Sektorit, në përputhje me legjislacionin dhe rregulloren e brendshme të institucionit, dhe siguron Drejtorin e Drejtorisë së Financës, që stafi i ka të qarta detyrat dhe objektivat e përcaktuara për secilin, me qëllim sigurimin në kohë, cilësi dhe sasi të objektivave të miratuara;
 • Monitoron dhe garanton zbatimin e kuadrit ligjor në fushën e buxhetit;
 • Administron ruajtjen e dokumentacionit financiar sipas periudhave të caktuara me ligj;
 • Monitoron punën e stafit të sektorit që ka në varësi dhe merr pjesë në vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve të tij/saj;
 • Siguron zhvillimin e një mekanizmi informacioni në kuadër të sektorit që drejton, në mënyrë që problemet e ndryshme të identifikohen në kohë;
 • Vlerëson aftësitë dhe performancën në punë të stafit në varësi, duke e diskutuar këtë proces me ta, si dhe duke evidentuar nevojat për përmirësimin e punës së tyre;
 • Udhëzon, ndjek dhe koordinon hartimin e relacioneve, materiale informuese, lidhur me verifikimet dhe problematikat e shfaqura mbi planifikimin dhe zbatimin e buxhetit, si dhe mirëadministrimin financiar të fondeve buxhetore të miratuara dhe burimeve të tjera financiare për institucionin;
 • Përgatit raportin vjetor për të ardhurat dhe shpenzimet, apo dhe çështje të tjera që kanë dalë gjatë kryejes së detyrave dhe kryen mbylljen e pasqyrave financiare vjetore të institucionit;
 • Siguron paketën e plotë të transaksioneve në Degën e Thesarit në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 • Ndjek realizimin e planit vjetor të buxhetit dhe raporton për të një herë në muaj sipas evidëncës;
 • Zgjidh probleme lidhur me aktivitetet e përditshme që ndikojnë në arritjen e rezultateve faktike të Sektorit.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Përgjigjet përpara Përgjegjësit të Sektorit të Buxhetit për hartimin e buxhetit vjetor dhe kontrollin e shpenzimeve, në përputhje me buxhetin e akorduar dhe objektivin e perfomancës financiare buxhetore të institucionit, me qëllim realizimin e misionit të Sektorit të Financës dhe Buxhetit;
 • Merr pjesë në hartimin e buxhetit vjetor;
 • Organizon alokimin e burimeve;
 • Kryen rishpërndarjen e të ardhurave dhe shpenzimeve;
 • Propozon parashikime për një menaxhim optimal të buxhetit për personelin;
 • Raporton për rezultatet e ekzekutimit të buxhetit tek eprori direkt;
 • Kryen rakordime mbi të ardhurat me Bashkinë e Tiranës si dhe Degën e Thesarit;
 • Siguron informacionin për përgatitjen dhe përditësimin periodik të planit strategjik dhe buxhetit, me qëllim që të arrihen objektivat e përcaktuar;
 • Siguron ecurinë për monitorimin e buxhetit të institucionit, duke dhënë propozime të ndryshme për arritjen e rezultateve;
 • Siguron përgatitjen e materialeve të duhura informuese, në mënyrë që të arrihen qëllimet dhe objektivat e përgjegjësive të sektorit;
 • Përshtat sipas nevojës së institucionit rialokimin e fondeve kur kërkohet nga eprori direkt.
 • Përgatit raportet e realizimit të shpenzimeve sipas zërave dhe kodeve si dhe praktika shkresore, relacione, informacione, database, sipas rastit, brenda fushës së përgjegjësisë së Sektorit;
 • Raporton dhe jep hollësi tek Përgjegjësi/Drejtori i Drejtorisë së Financës mbi statistika dhe rezultate në përmbushjen e urdhrave të dhëna për zbatim;
 • Ndjek dhe kthen përgjigje shkresave të deleguara nga eprori;
 • Ndihmon në përgatitjen e PBA.

 

 

NENI 21

DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PUBLIK

 

Misioni:

Drejtoria e Komunikimit Publik ka në misionin e saj realizimin e komunikimit transparent dhe në kohë reale me qytetarin e Tiranës, subjektet e ndryshme, mediat visive e autovizive si dhe institucionet e tjera publike. Kjo drejtori kontrollon mbarëvajtjen e punës, për prezantimin publik sa më dinjitoz të aktiviteteve në median e shkruar, vizive dhe rrjetet sociale, si dhe monitoron pa ndërprerje imazhin e institucionit. Gjithashtu kjo drejtori kujdeset për planifikimin, identifikimin dhe koordinimin e projekteve, në menaxhimin efektiv të tyre, nëpërmjet koordinimit dhe bashkëpunimit me donatorë të ndryshëm potencialë. Të drejtën për komunikimin me median dhe pasqyrimin e informacionit në rrjetet sociale e ka Drejtori i Përgjithshëm i APR apo person i autorizuar prej tij.

 

 

Detyrat e Drejtorisë:

 • Drejton punën në monitorimin në mënyrë periodike të medias së shkruar dhe vizive, duke informuar mbi pasqyrimin e aktiviteteve të institucionit. Ndjek nga afër aktivitetet që zhvillohen nga institucioni duke u kujdesur për pasqyrimin e tyre dhe përcjell lajmet pranë mediave respektive, duke siguruar transparencë në komunikime, në interes të institucionit dhe qytetarëve;
 • Siguron kontaktet me gazetarët të cilët paraqesin kërkesat për informacion pranë institucionit,

lidhur me çështje të ndryshme për të cilat ata janë të interesuar, duke u mundësuar këtyre të fundit kontaktin e drejtpërdrejtë me personat përgjegjës, apo duke kontaktuar me drejtoritë dhe strukturat përkatëse, për sigurimin e një informacioni sa më korrekt dhe transparent për organet e medias vizive apo të shkruar;

 • Koordinon komunikimin e marrëdhënieve me median dhe qytetarët. Kontribuon me komunikata për publikun në mbështetje të promovimit të aktiviteteve dhe eventeve. Me aprovimin e Drejtorit të Përgjithshëm publikon dhe promovon çdo performancë dhe aktivitetet, në e-mail, media sociale, ueb, shtyp, me synim tërheqjen të sa më shumë qytetarëve dhe mbështetjeje mediatike për punën e kryer nga strukturat e APR;
 • Ngren e promovon strategji për ngritje fondesh në mbështetje të programit multikulturor të APR, planifikon nevojat dhe kërkesat e hapësirës së kërkuar si dhe të menaxhon buxhetin e përcaktuar sipas kontratës së nënshkruar prej palëve si dhe përcakton e monitoron organizatorët e aktivitetit/eventit në zbatimin e të gjitha kritereve dhe kushteve të parapërcaktuara;
 • Zhvillon projekte të reja dhe ndërrmerr iniciativa krijuese sipas programit publik të veprës “Reja” në konsultim me Drejtorin e Përgjithshëm, partnerët profesionalë të fushës krijuese, kabinetit të Kryetarit të Bashkisë etj.;
 • Merr përgjegjësi operacionale dhe menaxhuese të problematikave në situata si: çështje të përgjegjësisë publike dhe sigurisë teknike, ndërprerje apo sigurim i aksesit publik, mirëmbajtje, pastrim, etj.;
 • Promovon në standartet e cilësisë dhe koherencës aktivitetin e Tirana Ime Outdoor, Reja.
 • Bashkërendon punën për vënien në dispozicion të drejtorive të tjera apo sektorëve specifikë, të kërkesave dhe ankesave të mbërritura online në portalin zyrtar të agjencisë dhe Bashkisë së Tiranës.

 

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë:

 • Harton përshkrimin e punës për çdo sektor, zyrë, njësi e vend pune;
 • Parashikon në planet mujore të punës, të gjitha detyrat që i dalin drejtorisë/njësisë sipas fushave përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe kryen analizën në nivel drejtorie, në zbatim të detyrave të përcaktuara nga programet vjetore dhe periodike të miratuara;
 • Kryen shpërndarjen e punës dhe çështjeve që i adresohen drejtorisë dhe ndjek e kontrollon punën që kryhet nga përgjegjësit e sektorëve, punonjësit dhe zyrave, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara;
 • Zbaton, ndjek dhe bashkërendon plotësimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Kontrollon dhe firmos të gjitha shkresat që përgatiten nga punonjësit e drejtorisë që drejton;
 • Kryen analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht Drejtorin e Përgjithshëm për veprimtarinë e drejtorisë dhe për ecurinë e detyrave të ngarkuara në çdo sektor apo zyrë;
 • Delegon urdhërat e eprorëve të tij dhe mban korrespondencë me vartësit në formë shkresore, verbale dhe nëpërmjet komunikimit elektronik; kërkon mbajtjen e procesverbaleve në të cilat të pasqyrohet delegimi i punës dhe rezultati i arritur nga punonjësi i ngarkuar me një detyrë të

caktuar;

 • Kryen vlerësimin e punës për çdo punonjës të drejtorisë së tij;
 • Propozon tek Drejtori i Përgjithshëm nevojat dhe kërkesat e drejtorisë së tij, për t’u përfshirë në zërat e buxhetit;
 • Zhvillon dhe zbaton një strategji komunikimi që përputhet me qëllimet dhe objektivat e APR;
 • Krijon përmbajtje bindëse për kanale të ndryshme komunikimi, duke përfshirë mediat sociale, faqet e internetit, njoftimet për shtyp dhe buletinet;
 • Koordinon me drejtoritë e brendshme dhe drejtoritë e komunikimit të Bashkisë Tiranë për të siguruar mesazhe të qëndrueshme në të gjitha platformat e komunikimit;
 • Drejton një ekip profesionistësh të komunikimit, duke ofruar udhëzime dhe mbështetje për të siguruar ekzekutimin e suksesshëm të iniciativave të komunikimit.

 

Sektori i Komunkimit Dixhital

 

Misioni:

Sektori i komunikimit dixhital i vjen në ndihmë misionit kryesor të drejtorisë duke pasqyruar punën dhe aktivitetet e institucionit në formën dixhitale dhe koordinon përditësimin me informacion të punëve dhe aktiviteteve në zbatim të parimit të transparencës. Me qëllim kryesor afrimin me qytetarët dhe ndërveprimin me ta, ky sektor kryen rolin e koordinatorit me publikun në nëpërmjet përdorimit të hapësirave dixhitale.

Detyrat e sektorit:

 • Monitoron në mënyrë periodike median e shkruar dhe vizive, duke informuar mbi pasqyrimin e aktiviteteve të institucionit;
 • Përcjell lajmet pranë mediave respektive, duke siguruar transparencë në komunikime, në interes të institucionit dhe qytetarëve;
 • Siguron kontaktet me gazetarët të cilët paraqesin kërkesat për informacion pranë institucionit, lidhur me çështje të ndryshme për të cilat ata janë të interesuar, duke u mundësuar këtyre të fundit kontaktin e drejtpërdrejtë me personat përgjegjës, apo duke kontaktuar me drejtoritë dhe strukturat përkatëse, për sigurimin e një informacioni sa më korrekt dhe transparent për organet e medias vizive apo të shkruar;
 • Koordinon komunikimin e marrëdhënieve me median dhe qytetarët. Kontribuon me komunikata për publikun në mbështetje të promovimit të aktiviteteve dhe eventeve. Prodhon, publikon dhe promovon çdo performancë dhe aktivitetet, në e-mail, media sociale, ueb, shtyp, në mënyrë që të tërheqë sa më shumë vëmëndje qytetare dhe mbështetje mediatike.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative në lidhje me plotësimin dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara për çdo punonjës në veçanti dhe si sektor në përgjithësi, brenda programit dhe planifikimit të miratuar për drejtorinë ku bën pjesë;
 • Kryen zbatimin e detyrave të ngarkuara apo të deleguara, duke realizuar praktikat, procedurat apo veprimet administrative përkatëse;
 • Zhvillon dhe zbaton strategji të komunikimit dixhital për të promovuar programet, iniciativat

dhe ngjarjet e agjencisë;

 • Krijon dhe menaxhon përmbajtje për platformat e mediave sociale dhe kanale të tjera dixhitale;
 • Monitoron dhe menaxhon matjet e komunikimit dixhital për të vlerësuar efektivitetin e fushatave dhe për të marrë vendime të bazuara në të dhëna;
 • Bashkëpunon me sektorët e brendshëm për të siguruar mesazhe të qëndrueshme të agjencisë në të gjitha platformat dixhitale;
 • Qëndron i informuar për tendencat e komunikimit dixhital dhe praktikat më të mira për të përmirësuar vazhdimisht praninë dixhitale të agjencisë;
 • Menaxhon fushatat dixhitale të aktiviteteve për të arritur audiencën e synuar dhe për të arritur qëllimet e komunikimit;
 • Përgjigjet për çdo komunikim me publikun në platformat e mediave sociale në kohën e duhur dhe në mënyrë profesionale;
 • Trajnon specilaistët në varësi për mjetet e komunikimit dixhital dhe praktikat më të mira për të përmirësuar aftësitë e tyre dixhitale;
 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në veçanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të drejtorisë;
 • Evidentom problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon këto tek drejtori përkatës;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Kryen studime për fusha të ndryshme dhe të organizojë sistemin e informacionit për sektorin që mbulon;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Kryen vlerësime pune për punonjësit e sektorit.

 

 

 

 

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Kryen zbatimin e detyrave të ngarkuara apo të deleguara, duke realizuar praktikat, procedurat apo veprimet administrative përkatëse;
 • Ndihmon dhe bashkëpunon me specialistët e tjerë të sektorit dhe të agjencisë, në përgatitjen e materialeve të ndryshme që kanë lidhje me veprimtarinë e sektorit dhe që i ngarkohen nga punonjësit e linjës hierarkike;
 • Përgjigjet për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetjake tekniko-profesionale dhe merr pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohi legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas

specifikës së fushës që mbulon;

 • Koncepton dhe përgatit shkresën dhe praktikën e përgjigjes në tërësi, dhe pasi e nënshkruan në përputhje me bindjen e tij dhe ligjin, ia paraqet përgjegjësit të sektorit;
 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe të marrë pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar.

 

Sektori Tirana Ime Outdoor

 

Misioni:

Sektori Tirana Ime Outdoor ka si qëllim kryesor, rritjen dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për t’iu afruar jetesës së shëndetshme nëpërmjet organizimit të aktiviteteve sportive, kulturore e rinore dhe qëndrimit pranë natyrës. Ky sektor zhvillon dhe koordinon aktivitete me karakter “outdoor” të zhvilluara nga drejtoritë e tjera si dhe bashkëpunëtorëve të ndryshëm. Përmes këtij sektori ofrohen aktivitete kulturore e sociale në ambientet e Resë duke sjellë larmishmëri dhe gjallëri në jetën kulturore të qytetit, duke plotësuar kështu misionin e promovimit të imazhit rekreativ të APR.

Detyrat e sektorit:

 • Zhvillon projekte të reja dhe ndërrmerr iniciativa krijuese sipas programit publik të veprës “Reja” në konsultim me Drejtorin e Përgjithshëm, partnerëve profesionalë të fushës krijuese, kabinetit të Kryetarit të Bashkisë etj.;
 • Ndjek dhe mbikqyr nga afër aktivitetet që zhvillohen nga institucioni dhe kujdeset për

pasqyrimin e tyre;

 • Promovon në standartet e cilësisë dhe koherencës aktivitetin e Tirana Ime Outdoor, Reja dhe shkeljen e shtigjeve në rrethinat e Tiranës për promovimin e rrethinave të qytetit dhe aplikacionin Tirana Ime Outdoor;
 • Kujdeset për azhornimin me materiale fotografike të eventeve dhe punëve të APR në Flicker APR dhe atë të Bashkisë Tiranë;
 • Mirëmban dhe azhornon ueb-in e APR si dhe përgatit materialet vizuale si postera e bannera për evente;
 • Harton dhe dizenjon imazhin e logove, stampave, posterave, baner aktiviteti si dhe imazhin e çdo produkti komunikues që del nga APR.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative në lidhje me plotësimin dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara për çdo punonjës në veçanti dhe si sektor në përgjithësi, brenda programit dhe planifikimit të miratuar për drejtorinë ku bën pjesë;
 • Kryen zbatimin e detyrave të ngarkuara apo të deleguara, duke realizuar praktikat, procedurat apo veprimet administrative përkatëse;
 • Bashkërendon punën me strukturat e Drejtorisë së Sistemeve të Informimit dhe IT–së të Bashkisë së Tiranës, për sigurimin e asistencës në lidhje me mbledhjen, disponueshmërinë, sigurinë dhe përshtatshmërinë e të dhënave;
 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në veçanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të drejtorisë;
 • Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga qytetarët, të përcaktojë zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe ia propozon këto zgjidhje drejtorit të drejtorisë;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Kryen studime për fusha të ndryshme dhe të organizojë sistemin e informacionit për sektorin;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Kryen vlerësime pune për punonjësit e sektorit.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Përcakton periudhën e përditësimeve të mundshme të programeve, aplikacioneve, në përputhje me kërkesat gjithnjë në rritje të agjencisë;
 • Kujdeset për krijimin dhe mirëmbajtjen nga ana teknike të faqeve zyrtare ueb si dhe aplikacioneve të tjera që lidhen drejtpërdrejt me punën e agjencisë;
 • Menaxhon procesin e konfigurimit dhe instalimit të specializuar në domain, mail server dhe sisteme të tjera elektronike, që kanë të bëjnë me drejtorinë përkatëse;
 • Merr pjesë në grupe pune të ngritur me urdhër të titullarit, që kanë lidhje me fushën e tij të

njohurive arsimimit dhe pozicionit të punës;

 • Punon në vazhdimësi për zhvillimin personal, në aspektin teknik-profesional dhe atë të përditësimit të njohurive të bazës ligjore dhe nënligjore në fuqi, në mënyrë të veçantë të atyre që lidhen me fushën që mbulon sektori;
 • Monitoron dhe menaxhon punën për ridizenjimin e aplikacioneve dhe programeve të tjera, si strategji për rritjen e performancës të aplikacioneve në nivel përdoruesi, duke ruajtur konfidencialitetin e sistemeve, bazës së të dhënave dhe gjithë informacioneve të trajtuara nga agjencia;
 • Merr pjesë në veprimtaritë trajnuese të APR, Bashkisë Tiranë, apo institucioneve të tjera, në funksion të zhvillimit personal;
 • Zbaton çdo detyrë tjetër lidhur me fushën e tij të kompetencave, e cila i ngarkohet nga drejtori i përgjithshëm, drejtori i drejtorisë apo përgjegjësi i sektorit.

 

Sektori i Koordinimit të Projekteve

 

Misioni:

Sektori i Koordinimit të Projekteve është përgjegjës për planifikimin, identifikimin dhe koordinimin e projekteve dhe çdo çështje që lidhet me zhvillimin e praktikave të financimeve dhe mbështetjes donatore (donacione, sponsorizime, marrëveshje bashkëpunimi), në menaxhimin efektiv të tyre në mbështetje të nevojave, mangësive apo kërkesave për bashkëpunim dhe në funksion të rritjes së të ardhurave të APR, nëpërmjet koordinimit dhe bashkëpunimit me donatorë të ndryshëm potencialë. Gjithashtu, ky sektor është përgjegjës për zbatimin e strategjive, politikave dhe planeve të fushës përkatëse ku vepron, si dhe për programet, veprimtaritë dhe proceset, të cilat duhet të menaxhohen në përputhje me parimet e ligjshmërisë dhe të transparencës, me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve të kërkuara nga kjo njësi organizative nëpërmjet përdorimit eficent të burimeve financiare dhe njerëzore të kërkuara nga kjo njësi organizative.

Detyrat e sektorit:

 • Vlerëson mbështetjen e donatorëve, monitoron çdo mundësi financimi në formë sponsorizimi, dhurimi, ndihmë humanitare, marrëveshje për mbështetje, ofrim shërbimi apo ndihmë në natyrë, ndihma në materiale, për mbështetjen e nevojave apo projekteve të APR-së me efekt të drejtëpërdrejtë në rritjen e kapitaleve financiare dhe jo financiare;
 • Menaxhon efektet e financimeve dhe të ardhurave donatore sipas legjislacionit në fuqi që rregullon marrëveshjet e bashkëpunimit, ndihmave humanitare e mbështetjes nga donatorët e ndryshëm;
 • Delegon për kompetencë praktikat donatore tek strukturat përkatëse të APR, për dokumentimin ligjor, financiar e administrativ në pajtim me legjislacionin tatimor, kontabël e bankar në fuqi;
 • Koordinon procesin kontraktual të praktikave donatore dhe të dakordësisë së kushteve midis palëve, si dhe sigurimin e dokumentacionit të plotë, duke menazhuar zgjidhjet dhe përputhshmërinë e prioriteteve të ndërsjellta;
 • Analizon të ardhurat donatore, përpilon raporte, prezanton drejtorinë në të gjitha proceset administrative brenda dhe jashtë Institucionit, në lidhje me koordinimin e donacioneve, marrëdhëniet me donatorët, bashkëpunimin publik-privat dhe sponsorizimeve e finacimeve të ndryshme.

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative në lidhje me plotësimin dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara si sektor në përgjithësi dhe për çdo punonjës në veçanti, brenda programit dhe planifikimit të miratuar për drejtorinë ku bën pjesë;
 • Kryen zbatimin e detyrave të ngarkuara apo të deleguara, duke realizuar praktikat, procedurat apo veprimet administrative përkatëse;
 • Evidenton problematikat që vihen re nga veprimtaria e përditshme e të punësuarve gjatë ushtrimit të detyrës, nga kërkesat dhe ankesat e bëra prezent prej qytetarëve dhe subjekteve të tjerë ligjorë, si dhe përcakton e orienton zgjidhjet e mundshme për trajtimin e tyre brenda kuadrit ligjor në fuqi, duke i propozuar eprorit direkt rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar apo deleguar, si dhe i propozon drejtorit të drejtorisë, fillimin e procedurës për masë disiplinore në rast të shkeljeve të mundshme nga punonjësit e strukturës në varësi;
 • Kryen vlerësimin e performancës së punës për punonjësit në varësi të drejtpërdrejtë të tij, si dhe shqyrton kërkesat për rivlerësim, në rast se kërkohet prej tyre;
 • Zhvillon marrëdhënie komunikimi dhe bashkëpunimi me sektorët e tjerë brenda drejtorisë, si dhe me sektorët dhe drejtoritë e tjerë të APR, për zgjidhjen e çështjeve që kanë nevojë për ekspertizë të përbashkët;
 • Organizon sistemin e administrimit dokumentar, të informacionit, statistikave dhe të raportimit kur kërkohet nga eprorët, për veprimtarinë e sektorit që drejton;
 • Zbaton procedurat, afatet dhe kriteret për bazueshmërinë ligjore e nënligjore, gjatë përmbushjes së detyrave të caktuara për sektorin, në lidhje me korespondencën zyrtare dhe përgjigjet për to përpara drejtorit të drejtorisë;
 • Ndihmon dhe bashkëpunon me specialistët e sektorit që drejton, në drejtim të marrjes së nismës, përgatitjes së materialeve dhe kryerjes së veprimeve të ndryshme proceduriale apo administrative, që kanë lidhje me veprimtarinë e sektorit;
 • Merr pjesë në grupe të ndryshme pune apo komisione, me propozim të drejtorit të drejtorisë dhe me miratim të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Merr pjesë në grupin e punës së trajnimit për të punësuarit apo për rekrutimet e reja, të sektorit që drejton;
 • Përgatit për miratim nga drejtori i drejtorisë, raportimin vjetor të punës së sektorit të tij për vitin aktual dhe programin për parashikimet në vitin pasardhës;
 • Paraqet propozime pranë drejtorit të drejtorisë, në bashkëpunim me specialistët e sektorit, për ndryshime apo rregullime në dispozitat ligjore, nënligjore e normative në fuqi, mbi të cilat ushtron kompetencat sektori dhe për mënyrën më efikase të organizimit e të funksionimit të tij;
 • Punon në vazhdimësi për zhvillimin personal, në aspektin tekniko-profesional dhe atë të përditësimit të njohurive të bazës ligjore dhe nënligjore në fuqi, në mënyrë të veçantë të atyre që lidhen me fushën që mbulon sektori dhe drejtoria;
 • Merr pjesë në veprimtaritë trajnuese të APR, Bashkisë Tiranë, apo institucioneve të tjera, në funksion të zhvillimit personal;
 • Kryen studime për çështje të ndryshme me interes publik dhe institucional, për fushat që

mbulon sektori;

 • Zbaton çdo detyrë tjetër lidhur me fushën e tij të kompetencave, e cila i ngarkohet nga drejtori i drejtorisë apo drejtori i përgjithshëm.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Zbaton drejtpërdrejtë të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Kryen zbatimin e detyrave të ngarkuara apo të deleguara, duke realizuar praktikat, procedurat apo veprimet administrative përkatëse, në bashkëpunim dhe me ndihmën e përgjegjësit të sektorit;
 • Përgatit propozime në lidhje me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, të kërkesave, ankesave dhe çështjeve të tjera të lidhura me fushën që mbulon sektori;
 • Ndjek dhe përpilon dokumentacionin përkatës në përgjigje të korrespondencës institucionale për fushën që mbulon sektori, deri në kthim përgjigje brenda afateve ligjore të përcaktuara;
 • Koncepton dhe përgatit shkresën dhe praktikën e përgjigjes në tërësi, dhe pasi e nënshkruan ia paraqet përgjegjësit të sektorit, apo drejtorit të drejtorisë;
 • Merr pjesë në grupe të ndryshme pune apo komisione, me propozim të përgjegjësit të sektorit apo drejtorit të drejtorisë dhe me miratim të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Paraqet propozime pranë përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit të drejtorisë, në rast se është e nevojshme edhe në bashkëpunim me specialistët e tjerë të sektorit apo sektorëve të tjerë brenda drejtorisë, si dhe me sektorët dhe drejtoritë e tjerë të APR, për ndryshime apo rregullime në dispozitat ligjore, nënligjore e normative në fuqi, mbi të cilat ushtron kompetencat sektori si dhe për funskionimin më efikas e organizimin më të mirë të tij;
 • Kryen studime për çështje të ndryshme me interes publik dhe institucional, për fushat që mbulon sektori;
 • Zbaton çdo detyrë tjetër lidhur me fushën e tij të kompetencave, e cila ingarkohet nga drejtori i përgjithshëm, drejtori i drejtorisë apo përgjegjësi i sektorit.

 

 

NENI 22

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Misioni:

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse kryen administrimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse dhe është përgjegjëse për ndjekjen e proceduarave për rregullimin e marrëdhënieve të punës në zbatim të dispozitave ligjore ne fuqi. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse administron dhe fondin arkivor, sektorin e transportit dhe organizon strukturën teknike për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e shesheve rekreative.

 

 

 

 

Detyrat e Drejtorisë:

 • Harton plane pune dhe veprimi në lidhje me pranimin në punë, lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë, vlerësimet e performancës, evidentimin e vendeve vakante në organikë, kontratat e punës, ndjekjen dhe plotësimin e pozicioneve të lira me personel;
 • Organizon dhe monitoron procedurat e rekrutimit të burimeve njerëzore, lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë;
 • Në kuadër të zbatimit të kontratës individuale të punës për çdo punonjës, të etikës dhe disiplinës në punë, kryen kontrolle në mënyrë periodike për zbatimin e tyre;
 • Identifikon dhe vepron për zgjidhjen e problemeve ose çështjeve teknike, si dhe përpunimin teknik të materialeve të cilat dorëzohen në Arkivë sipas afateve ligjore;
 • Indentifikon dhe siguron kushte optimale për ruajtjen, komunikimin dhe shfrytëzimin e fondit arkivor të krijuar në vite;
 • Organizon punën për të siguruar plotësimin e të gjitha kërkesave për shërbime mirëmbajtje të godinave, pajisjeve të zyrave, pajisjeve elektronike etj.;
 • Monitoron realizimin e kryerjes së shërbimeve operative nga punonjësit e shërbimit;
 • Administron sektorin e transportit dhe shfrytëzimin racional të mjeteve të transportit apo mjeteve teknologjike;
 • Organizon strukturën teknike që merret me mirëmbajtjen dhe zhvillimin e shesheve rekreative me lodra, pajisje force dhe terreneve sportive, në sheshet publike brenda territorit të Bashkisë Tiranë.

 

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë:

 • Parashikon në planet mujore të punës, të gjitha detyrat që i dalin drejtorisë sipas fushave përkatëse, të ndjekë sistematikisht plotësimin e tyre dhe të bëjë analizën në nivel drejtorie, në zbatim të detyrave të përcaktuara nga programet vjetore dhe periodike të miratuara;
 • Kryen shpërndarjen e punës dhe çështjeve që i adresohen drejtorisë dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga përgjegjësit e sektorëve, punonjësit dhe zyrave, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara;
 • Zbaton, ndjek dhe bashkërendon plotësimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Kontrollon dhe firmos të gjitha shkresat që përgatiten nga punonjësit e drejtorisë;
 • Kryen analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht Drejtorin e Përgjithshëm për veprimtarinë e drejtorisë dhe për ecurinë e detyrave të ngarkuara në çdo sektor apo zyrë;
 • Delegon urdhërat e eprorëve të tij dhe mban korrespondencë me vartësit në formë shkresore, verbale dhe nëpërmjet komunikimit elektronik dhe kërkon mbajtjen e proces-verbaleve në të cilat të pasqyrohet delegimi i punës dhe rezultati i arritur nga punonjësi i ngarkuar me një detyrë të caktuar;
 • Kryen vlerësimin e punës për çdo punonjës të drejtorisë së tij;
 • Propozon tek Drejtori i Përgjithshëm nevojat dhe kërkesat e drejtorisë së tij, për t’u përfshirë në zërat e buxhetit;
 • Drejton punën për zhvillimin e performancës bazuar në përshkrimet e punës në mënyrë që vlerësimi i bërë për punonjësit e Agjencisë të jetë i drejtë dhe i rregullt;
 • Planifikon dhe monitoron në vazhdimësi tregues të veçantë të performancës, drejton forma bashkëkohore dhe jep rekomandime për drejtuesit bazuar në vlerësimin e analizave të bëra për të patur një staf të motivuar e me performancë të lartë;
 • Drejton punën për përgatitjen e planeve të bashkërenduara dhe të njehsuara trainimi për stafin e Agjencisë dhe i paraqet për aprovim tek Drejtori i Përgjithshëm;
 • Drejton e monitoron dhënien e shkëmbimin e eksperiencës së Agjencisë, praktikantëve punëkërkues dhe studentëve praktikantë duke evidentuar potenciale të mundshëm;
 • Identifikon individë të përshtatshëm brenda agjencisë, si potenciale të mundshme për trajnimin e stafit në fusha specifike;
 • Drejton dhe këshillon eprorin e drejtpërdrejtë në funksion të zhvillimit të drejtë e të paanshëm të ecurisë së masës disiplinore;
 • Drejton, zhvillon dhe monitoron planin për rekrutimin e punonjësve në APR;
 • Drejton procedurat e marrjes në punë, ngritjes në përgjegjësi dhe largimit nga puna për punonjësit e APR;
 • Drejton analiza kërkimore dhe bën vlerësime për forma të reja të drejtimit të burimeve njerëzore;
 • Drejton dhe jep rekomandime për zbatimin e etikës dhe disiplinës në punë për stafin e APR;
 • Udhëheq punën mbi propozimet për klasifikimin e kategorive të punës për punonjësit e shërbimit brenda aparatit të APR;
 • Drejton, bashkërendon dhe rekomandon mbi nevojat për punonjës me kontratë në funksion të aparatit të APR;
 • Ndjek punën për mirëmbajtjen e lodrave, këndet e forcës dhe terrenet sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Koordinon punën për realizimin e projekteve për zhvillimin dhe përmirësimin e shesheve rekreative me lodra, këndet e forcës dhe terrenet sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Bashkëpunon dhe ofron asistencë teknike për hartimin e projekteve për sheshe rekreative me lodra, kënde force dhe terrene sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Ndjek monitorimin dhe sistemimin e shesheve rekreative me lodra, këndet e forcës dhe terrenet sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Koordinon punën për evidentimin e këndeve të lodrave dhe terrenet sportive të ndërtuara prej vitesh, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Ndjek dhe monitoron zbatimin e masave për sigurimin teknik gjatë kryerjes së shërbimeve në sheshet rekreative me lodra, këndet e forcës dhe terrenet sportive duke mbrojtur në këtë mënyrë qytetarët dhe punonjësit;
 • Ndjek dhe monitoron administrimin e dokumentacionit teknik dhe financiar të shesheve rekreative me lodra, këndeve të forcës dhe terreneve sportive;
 • Përpunon të dhënat e kërkuara/planifikuara për bazën materiale për realizimin e punës në mirëmbajtjen, zhvillimin dhe mirëfunksionimin e shesheve rekreative me lodra, kënde force dhe terrene sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Merr pjesë dhe bashkëpunon në hartimin e projekt buxhetit vjetor të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Kryen funksione teknike dhe operacionale, për sigurimin, organizimin, koordinimin teknik, mirëmbajtjen dhe gatishmërinë e mjeteve të shërbimit, të impianteve teknike, të flotës së transportit dhe menaxhimit të manovratorëve e të drejtuesve të mjeteve;
 • Harton programet vjetore përkatëse për ndërhyrje, investime dhe mirëmbajtje të mjeteve të flotës së transportit, mirëmbajtjen e mjeteve teknike të ofiçinës, për të qënë në gatishmëri pune, si në kohë normale dhe në raste emergjencash;
 • Planifikon dhe mirëadministron konsumin e lëndëve të para dhe bazës materiale për sektorët e vartësisë dhe sektorët e drejtorive të tjera të APR;
 • Përpilon kërkesat vjetore për mjetet e transportit, mirëmbajtjen e mjeteve teknike të ofiçinës  dhe ndjek ecurinë e sigurimit të tyre, mbi bazën e kërkesave të sektorëve, projekteve dhe preventivave për rikonstruksionin, riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre;
 • Organizon punën e sektorit për plotësimin dhe realizimin e detyrave të ngarkuara;
 • Kryen procedurat e marrjes në punë, largimit, transferimit duke kompletuar anën dokumentare të tyre, në përputhje me urdhrat e Drejtorit të Përgjithshëm, Kodin e Punës, Kontratën Individuale të punës dhe aktet ligjore në fuqi;
 • Ndjek në mënyrë rigoroze zbatimin e strukturës organizative të drejtorisë sipas akteve të miratura;
 • Ndjek respektimin e nivelit të pagave për të gjithë punonjësit, të miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak, Tiranë;
 • Kontrollon dhe miraton listëprezencën mujore të strukturave të institucionit;
 • Kontrollon dhe miraton ndryshimet në vjetërsinë e punonjësve të institucionit me qëllim pasqyrimin e tyre në listëpagesë;
 • Ndjek në vazhdimësi disiplinën dhe pasqyrimin e masave disiplinore në dosjen personale të çdo punonjësi;
 • Kontrollon zbatimin e rregullores së brendshme;
 • Bashkërendon punën me drejtoritë për grafikun e lejeve të zakonshme dhe vjetërsinë e punës;
 • Përgatit materialet për analizat e punës në sektor si dhe planet e punës për çdo muaj të vitit;
 • Përgatit database të ndryshëm në lidhje me punonjësit në institucion dhe përgatit informacione periodike për vendet e lira të punës.

 

Sektori i Burimeve Njerëzore

 

Misioni:

Sektori i Burimeve Njerëzore është përgjegjës për mirëadministrimin e të dhënave për burimet njerëzore të rekrutuar nga institucioni, nëpërmjet planifikimit, rekrutimit në përputhje me legjislacionin respektiv, me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve të institucionit në tërësi dhe njësisë organizative në veçanti.

 

Detyrat e sektorit:

 • Organizon punën në lidhje me pranimin në punë të punonjësve të rinj, lëvizjen paralele,

ngritjen në detyrë, vlerësimin e performancës, evidentimin e vendeve vakante në organikë, kontratat e punës, si dhe ndjekjen dhe plotësimin e pozicioneve të lira me personel;

 • Udhëzon dhe jep rekomandime për zbatimin e etikës, disiplinës në punë për stafin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Planifikon e zbaton masa të veçanta për ruajtjen dhe mirëadministrimin e informacionit konfidencial, si dhe të dhënave personale të punonjësve;
 • Ndjek zbatimin e kontratës individuale të punës për çdo punonjës;
 • Ndjek dhe udhëheq procedurat për marrjen e masave dispilinore në rastet e shkeljeve të kryera nga punonjësit e institucionit;
 • Organizon punën dhe sigurohet që të ndiqen procedurat e duhura, si dhe të respektohen afatet kohore për qarkullimin dhe shpërndarjen e dokumentacionit;
 • Ndjek punën dhe sigurohet që të respektohen dispozitat në fuqi, për sigurinë e ruajtjes se dokumentacionit dhe cilësinë e përpunimit te tij;
 • Identifikon dhe vepron për zgjidhjen e problemeve ose çështje teknike, si dhe përpunimin teknik të materialeve të cilat dorëzohen në Arkivë sipas afateve ligjore;
 • Indentifikon dhe siguron kushte optimale për ruajtjen, komunikimit dhe shfrytëzimin e fondit arkivor të krijuar në vite në mbështetje të dispozitave ligjore e nënligjore në fuqi.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në veçanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Evidenton problematikat që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e specialistëve në varësi për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar secilit prej tyre;
 • Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që mbulon;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Kryen vlerësime pune për punonjësit e sektorit;
 • Organizon punën e sektorit për plotësimin dhe realizimin e detyrave të ngarkuara nga eprorët;
 • Zbaton me përgjegjësi legjislacionin në fuqi të zbatueshëm nga ky sektor;
 • Kryen procedurat e marrjes në punë, largimit, transferimit duke kompletuar anën dokumentare të tyre;
 • Ndjek në mënyrë rigoroze zbatimin e strukturës organizative të drejtorisë;
 • Ndjek respektimin e nivelit të pagave për të gjithë punonjësit, të miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak, Tiranë;
 • Kontrollon listëprezencën mujore të strukturave të institucionit;
 • Kontrollon ndryshimet në vjetërsinë e punonjësve të institucionit me qëllim pasqyrimin e tyre në listëpagesë;
 • Ndjek në vazhdimësi disiplinën dhe pasqyrimin e masave disiplinore kur ka në dosjen personale të çdo  punonjësi;
 • Kontrollon zbatimin e rregullores së brendshme;
 • Bashkërendon punën me drejtoritë për grafikun e lejeve të zakonshme dhe vjetërsinë e punës;
 • Përgatit materialet për analizat e punës në sektor si dhe planet e punës për çdo muaj të vitit;
 • Sqaron qytetarë të ndryshëm dhe nëpunësit e institucionit për shërbimet që ofron ky sektor;
 • Përgatit database të ndryshëm në lidhje me nëpunësit në institucion dhe përgatit informacione periodike për vendet e lira të punës.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Përgjigjet në formë ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime mbi trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek dhe përgatit përgjigje për aktet shkresore që i është janë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe merr pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, si dhe njeh e zbaton legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë aktet ligjore sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Ndjek disiplinën në punë, orarin e punës, nëpërmjet kryerjes së kontrolleve periodike për zbatimin e tyre. Gjithashtu në raste të veçanta kur ngarkohet nga drejtori i drejtorisë, kryen kontrolle të veçanta për këtë problem;
 • Harton listëprezencën mujore të strukturave të institucionit;
 • Harton ndryshimet në vjetërsinë e punonjësve të institucionit me qëllim pasqyrimin e tyre në listëpagesë;
 • Plotëson dhe ndjek nënshkrimin e kontratave individuale të punës për çdo punonjës në përputhje me ligjin në fuqi;
 • Drejton punën për zhvillimin e performancës bazuar në përshkrimet e punës në mënyrë që vlerësimi i bërë për punonjësit e APR të jetë i drejtë dhe i rregullt;
 • Kryen procedurat e marrjes në punë, largimit, transferimit duke kompletuar anën dokumentare të tyre;
 • Kontrollon plotësimin e kërkesave të disiplinës së punës siç janë fillimi dhe mbarimi i kohës së punës, mbajtja e uniformës, dhe informon përgjegjësin e sektorit dhe më pas drejtorin e drejtorisë;
 • Kryen veprime në librezën e punës, në përputhje me kërkesat e formularit përkatës, plotëson librezën në momentin e pranimit dhe largimit nga puna, për ndryshimet në profesion apo në emërtimin e vet institucionit;
 • Plotëson regjistrin themeltar të punonjësve në bazë të dokumentacionit përkatës që duhet të paraqesi i punësuari në përputhje me kërkesat e këtij rregjistri;
 • Punon për krijimin, unifikimin dhe standartizimin e dokumentacionit të sektorit të burimeve njerëzore.

 

Detyrat e specialistit I-rë të protokollit:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushës që mbulon sektori;
 • Ndjek dhe përgatit përgjigje për aktet shkresore që i është janë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe mer pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Kryen te gjitha veprimet lidhur me evidentimin, shpërndarjen dhe nisjen e korrespodencës së Agjencisë së parqeve dhe Rekreacionit;
 • Administron dhe shpërndan në sektorët përkatës dokumentacionin e sigluar nga Drejtori i Përgjithshëm ose personat e autorizuar;
 • Mban përgjegjësi për administrimin e korrespodencës së ardhur në adresë të institucionit tonë;
 • Mban vulën e Agjencisë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe e përdor atë vetëm pas firmës së Drejtorit të Përgjithshëm apo të autorizuarit me shkrim të tij;
 • Bën sekretimin e librave të protokolleve dhe ndjek përdorimin e këtij dokumentacioni sipas rregullave të sekretimit;
 • Administron, mban dhe ruan vulën zyrtare të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit. Vula ruhet në kasafortë dhe përdoret vetëm nga specialistja/protokollistja e Agjencisë në rastet e shoqërimit të dokumentave orgjinale, vulosjes së zarfeve, apo dhe dokumentimit të marrjes në dorëzim të shkresave, ankesave etj.

 

Detyrat e specialistit I-rë të arkivit:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek dhe përgatit përgjigje për aktet shkresore që i është janë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe merr pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Përpilon pasqyrat e çeljes së dosjeve të arkivës dhe listat përkatëse;
 • Arkivon dokumentat e institucionit dhe kujdeset për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e tyre, duke respektuar afatet e ruajtjes në arkivë të dokumentave administrative, duke marrë masa që të mos dëmtohen dhe të humbasin;
 • Përpilon dhe rakordon dokumentacionin i klasifikuar me Rëndësi Historike Kombëtare (RHK), dhe afatet përkatëse sipas rregullave dhe përcaktimeve ligjore në legjislacionin në fuqi;
 • Kujdeset dhe mban përgjegjësi për administrimin e origjinalit të çdo dokumenti shkresor;
 • Sistemon dhe arkivon dokumentacionin e Institucionit të ndarë në vite sipas rendit kronologjik;
 • Kujdeset për shpërndarjen e dokumentave të kërkuara nga sektorë të ndryshëm të APR pas kërkesave të këtyre të fundit.

 

 

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

 

Misioni:

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse është përgjegjës për mirëadministrimin e çështjeve që lidhen me shpërndarjen dhe menaxhimin e punonjësve të shërbimit, për të siguruar plotësimin e të gjitha kërkesave dhe nevojave pjesë të Institucionit.

 

Detyrat e sektorit:

 • Siguron plotësimin e të gjitha kërkesave për shërbime mirëmbajtje të godinave, pajisjeve të zyrave, pajisjeve elektronike etj.;
 • Kryen të gjitha shërbimet operative të nevojshme për mbarëvajtjen e punës së institucionit;
 • Kontrollon zbatimin e kushteve të kontratave të qirave të lidhura me palë të treta, të cilët marrin në përdorim ambientet që janë në administrim të institucionit;
 • Kujdeset për ofrimin e shërbimit të internetit me palët e treta deri tek përdoruesi fundor;
 • Siguron infrastrukturën e nevojshme për funksionimin e shërbimit të internetit në të gjitha hapësirat dhe mjediset që zotëron APR;
 • Konfiguron pajisjet teknologjike që ofrojnë shërbimin e internetit, kujdeset për funksionimin normal të pajisjeve hardëare si dhe instalon softëare të ndryshëm sipas nevojave të personelit;
 • Verifikon dhe ndjek zbatimin të kontratave me palët e treta për shërbime mbështetëse për funksionimin normal të Institucionit.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Përgatit planin vjetor, organizon dhe monitoron zbatimin e tij;
 • Zhvillon dhe përmirëson në vazhdimësi procedurat në sektor dhe siguron njohjen dhe zbatimin e tyre nga specialistët;
 • Ndjek dhe përgatit përgjigje për aktet shkresore që i janë dhën për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara;
 • Paraqet dokumentacion të saktë dhe rekomandimet përkatëse për çështje të cilat janë mbi autoritetin vendimmarrës të Përgjegjësit të Sektorit;
 • Identifikon dhe vepron për zgjidhjen e problemeve ose çështjeve teknike të sektorit;
 • Mbikqyr, orienton dhe këshillon specialistët dhe punonjësit me kontratë për punën e tyre;
 • Vlerëson performancën e specialistëve dhe të punonjësve me kontratë dhe e paraqet atë për aprovim;
 • Identifikon nevojat për trajnim të specialistëve dhe i paraqet ato për aprovim;
 • Përfaqëson sektorin apo drejtorinë në rastet kur ngarkohet nga eprori i drejtpërdrejtë;
 • Raporton tek eprori i drejtpërdrejtë mbi ecurinë e punës dhe problemet e dala;
 • Zbaton rregullat e etikës dhe disiplinës në punë dhe siguron zbatimin e tyre nga ana e vartësve të tij;
 • Kontribuon me njohuritë dhe eksperiencën personale në vendimet e rëndësishme të drejtorisë;
 • Identifikon nevojat për materiale dhe shërbime dhe harton projekt buxhetin për fondet operative dhe investimet sipas klasifikimit ekonomik për aparatin e APR-së;
 • Organizon punën për të siguruar plotësimin e të gjitha kërkesave për shërbime mirëmbajtjeje të godinave, mjeteve të transportit, pajisjeve të zyrave, pajisjeve elektronike, telefonave etj;
 • Kryen shpërndarjen dhe menaxhimin e punës së punjonjësve të shërbimit sipas nevojave dhe kërkesave të sektorëve për të mbështetur dhe lehtësuar veprimtarinë e përditshme;
 • Drejton procesin e grumbullimit të dokumentacionit të nevojshëm për procedurat e prokurimit duke përgatitur specifikime teknike për mallra dhe shërbime në bashkëpunim me Drejtoritë e tjera;
 • Mban evidenca të sakta për shërbimet mbështetëse të ofruara, (godina, shërbimet vjetore të makinave, limite tel etj);
 • Ndjek dhe zbaton kontratat me palët e treta, (OSHE, UKT, pastrim, larje fasadash xhami, dezinfenktim i ambientit, etj);
 • Sigurohet për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e ambienteve të brendshme të Parkut Olimpik;
 • Mbështet dhe ndjek aktivitetet nga federatat e ndryshme sportive, që zhvillohen në pallatin “Feti Borova”;
 • Siguron kushte të përshtatshme pune për stafin, mirëmbajtjen e gjelbërimit dhe ambientit përreth, pastrimit dhe paisjeve të zyrave;
 • Ndjek dhe kontrollon përdorimin me efektivitet të bazës materiale nga ana e punonjësve të sektorit.

 

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Përgjigjet ligjërisht dhe teknikalisht për probleme specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek dhe përgatit përgjigje për aktet shkresore që i është janë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe mer pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Kujdeset dhe mban kontakte të vazhdueshme me strukturën përkatëse të Bashkisë Tiranë për ofrimin e shërbimit të internetit për APR;
 • Kujdeset dhe mban kontakte të vazhdueshme me strukturën përkatëse të Bashkisë Tiranë për konfigurimin e pajisjeve teknologjike që ofrojnë shërbimin e internetit;
 • Kujdeset dhe mban kontakte të vazhdueshme me strukturën përkatëse të Bashkisë Tiranë për funksionimin normal të pajisjeve hardware;
 • Kujdeset dhe mban kontakte të vazhdueshme me strukturën përkatëse të Bashkisë Tiranë për instalimin e software të ndryshme sipas nevojave të personelit;
 • Kujdeset dhe mban kontakte të vazhdueshme me strukturën përkatëse të Bashkisë Tiranë për konfigurimin e pajisjeve hardware edhe software sipas kërkesave dhe nevojave të institucionit;
 • Mirëmban pajisjet teknologjike dhe ofron zgjidhje për problematikat që mund të krijohen dhe mbajtur kontakte të vazhdueshme me strukturën përkatëse të Bashkisë Tiranë;
 • Siguron dhe mban kontakte të vazhdueshme me strukturën përkatëse të Bashkisë Tiranë për funksionimin normal të pajisjeve të zyrave printer, fotokopje duke i konfiguruar ato dhe duke i pajisur me bojërat përkatëse;
 • Harton kërkesat për materialet e nevojshme për funksionimin normal të pajisjeve të zyrave dhe ato teknologjike.
 • Siguron dhe mban kontakte të vazhdueshme me strukturën përkatëse të Bashkisë Tiranë për infrastrukturën e nevojshme për funksionimin e shërbimit të internetit në të gjitha hapësirat dhe mjediset që zotëron APR;
 • Siguron dhe mban kontakte të vazhdueshme me strukturën përkatëse të Bashkisë Tiranë për qasjen në internet gjatë aktiviteteve dhe konfiguron pajisjet sipas kërkesave të organizatorëve;
 • Ofron ndihmesë për problemet e ndryshmë që lindin dhe duhen zgjidhur prej personelit të Shërbimeve Mbështetë
 • Ofron mbështetje gjatë aktiviteteve për kërkesa të veçanta që ndërlidhen me hapësirën sportive të Pallatit të Sportit;
 • Siguron funksionimin normal të rrjetit elektrik, pajisjeve elektrike dhe atyre të kondicionimit;
 • Kontrollon rrjetin elektrik, pajisjet elektrike dhe të kondicionimit për problemet e mundshme.
 • Ofron zgjidhje për problemet që mund të shfaqin rrjeti elektrik, pajisjet elektrike dhe ato të kondicionimit;
 • Konfiguron pajisjet e ftohje–ngrohjes në varësi të motit, duke bërë përshtatjen e temperaturave sipas kërkesave të personelit;
 • Siguron funksionimin normal të këtyre pajisjeve gjatë aktiviteteve dhe u ofron ndihmë organizatorëve për kërkesa të veçanta në lidhje me fushën e energjisë;
 • Kujdeset për funksionimin dhe vënien në punë të gjeneratorëve kur kërkohet në raste të veçanta;
 • Kontrollon dhe verifikon funksionimin normal të sistemit antizjarr;
 • Siguron funksionimin normal të pajisjeve për kryerjen e proceseve të ndryshme të punës së Institucionit;
 • Kontrollon dhe mirëmban pajisje si dyer, dritare, pajisje të ndryshme kondicionimi, sistemet e zjarrit, etj;
 • Merr pjesë në parashikimin e nevojave për materiale dhe shërbime, duke përllogaritur sasinë e nevojshme;
 • Jep mbështetje për çdo sektor ose drejtori tjetër të Institucionit, për mos të cënuar vazhdimësinë e punës;
 • Mban kontakte me ofruesit e shërbimeve publike si OSHEE, UKT, etj., për mbarëvajtjen funksionale të rrjetit elektrik apo atij hidrik;
 • Ofron mbështetje gjatë aktiviteteve që zhvillohen në hapësirën sportive të Pallatit të Sportit;
 • Sigurohet që çdo aktivitet sportiv, kulturor etj., i zhvilluar në Parkun Olimpik, të mos shkaktojë dëme në mjediset ose pajisjet e ndodhura aty;
 • Mban procesverbale ose akt-konstatime për çdo problematikë ose dëmtim të ndodhur në Parkun Olimpik;
 • Konstaton problematika të ndryshme, i raporton ato dhe ofron suportin deri në zgjidhjen përfundimtare të tyre, si riparime elektrike, hidraulike, punime mekanike, etj;
 • Përpilon me korrektësi e përgjegjësi formularin e akt – difektimit për automjete dhe makineri të ndryshme dhe në bashkëpunim me specialistin e transportit përpilon situacionet e objekteve të riparuara nga ofiçina;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek problematikat e ndryshme që vijnë prej sektorëve të tjerë, duke ofruar asistencën teknike deri në zgjidhjen e problematikave;
 • Mban kontakte me ofruesit e shërbimeve publike si OSHEE, UKT, etj për mbarëvajtjen funksionale të rrjetit elektrik apo atij hidrik si dhe asiston duke ofruar ndihmën e nevojshme;
 • Ndihmon teknikët me asistencë në proceset e ndryshme të punës pranë Parkut Olimpik si dhe aseteve të tjera në administrim të APR;
 • Sigurohet që çdo aktivitet sportiv, kulturor etj., i zhvilluar në Parkun Olimpik të mos shkaktojë pasoja në mjediset ose pajisjet e ndodhura aty;
 • Kontrollon dhe mirëmban pajisje si dyer, dritare, pajisje të ndryshme kondicionimi, sistemet e zjarrit, etj.;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.

 

Detyrat e Teknikut të Mesëm:

 • Kujdeset për funksionimin normal të makinerive dhe pajisjeve dhe për çdo rast konstatimi të difektit të marrë masat për riparimin e tyre;
 • Njeh dhe zotëron teknikën e përdorimit të veglave të punës, si dhe të mjeteve ndihmëse që duhen për realizimin e punës;
 • Kontrollon gjendjen e sistemit elektrik para fillimit të punës (prizat, automatet, etj.) i cili duhet të jetë në kushte normale pune;
 • Zbaton me përpikmëri rregullat e sigurimit teknik në mënyrë që të mos shkaktojnë rrezik për jetën e tij dhe të të tjerëve;
 • Mirëmban rrjetin hidraulik të gjithë hapësirave të institucionit;
 • Identifikon dhe zgjidh problemet e krijuara në rrjetin hidraulik dhe pajisjet hidrosanitare;
 • Konstaton dhe zëvëndëson pajisjet hidrosanitare të dëmtuara;
 • Harton kërkesat për bazë materiale të institucionit për pajisje hidrosanitare dhe rrjetin hidraulik;
 • Ofron mbështetje gjatë aktiviteteve për kërkesa të veçanta që ndërlidhen me hapsirën sportive të Pallatit të Sportit;
 • Mundëson furnizimin me ujë të pajisjeve që kryejnë vaditjen e hapësiravë të gjelbërta dhe dekorative rreth ambjentit të institucionit;
 • Mirëmban dhe siguron funksionimin normal të sistemit të pompave të ujit;
 • Ofron ndihmesë për problemet e ndryshmë që lindin dhe duhen zgjidhur prej personelit të Shërbimeve Mbështetëse;
 • Kujdeset për riparime elektrike, hidraulike, punime mekanike, etj;
 • Kujdeset që ambienti ku do të ushtrohet aktiviteti (vendi i punës) të mos ketë prezencë të lagështirës gjatë kohës që punohet me saldatriçe, trapan, gur fregsibël, sharrë, etj, pajisjet të jenë të tokëzuara;
 • Kujdeset për lyerjen riparimin e stolave, koshave dhe bisedkave.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Zbaton orarin ditor të punës dhe disiplinës në punë dhe paraqitjen me uniformën e punës me mbishkrimet e logos së APR;
 • Kryen me përpikmëri dhe në kohë të caktuar punët dhe detyrat e caktuara nga përgjegjësi sektorit;
 • Kryen proceset e punës me cilësi dhe sasi dhe paraqet çdo pretendim për mos përmbushje tek përgjegjësi i sektorit;
 • Zbaton dhe aplikon masat për mbrojtje dhe sigurinë e shëndetit në punë dhe vetëmbrojtje, si dhe të jetë vigjilent në mbrojtjen e punëtorëve në krah të tij;
 • Ruan mjetet e punës dhe materialit më të cilin punon, për realizimin e saktë dhe me kohë të detyrave të ngarkuar;
 • Mirëmban hapësirat në ambientet përreth Parkut Olimpik;
 • Kujdeset për gjelbërimin, bimësinë duke u kujdesur për ujitjen, krasitjen e tyre etj.;
 • Konstaton dhe zëvëndëson bimësitë e dëmtuara;
 • Përdor me efikasitet materialet për pastrimin e hapësirave në ambientet përreth Parkut Olimpik;
 • Ofron mbështetje gjatë aktiviteteve për kërkesa që ndërlidhen me pastrimin e hapësirës sportive të Pallatit të Sportit;
 • Kryen vendosjen/largimin e materialeve sportive (koshave të basketbollit, rrjetës së volejbollit) sipas kërkesave për zhvillimin e aktiviteteve.

 

 

Detyrat e Pastrueses:

 • Pastron rregullisht të gjitha zyrat e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Pastron tualetet, korridoret dhe ambjentet e tjera brenda godinës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Pastron ambjentin dhe kujdeset për lulet brenda godinës.

 

Detyrat e Magazinierit:

 • Paraqet dokumentacion të saktë dhe përgjigjet materialisht për të gjithë vlerat që ka në ngarkim në magazinë;
 • Identifikon dhe vepron për zgjidhjen e problemeve ose çështjeve teknike të magazinës;
 • Raporton tek eprori i drejtpërdrejtë mbi ecurinë e punës dhe problemet e dala;
 • Zbaton rregullat e etikës dhe disiplinës në punë;
 • Përpilon fletë-hyrjet dhe fletë-daljet të shoqëruara me urdhër dorëzimin përkatës, për qarkullimin e materialeve si dhe të plotësuara me të gjitha ekstremet per magazinen e mallrave qarkullues;
 • Rregjistron fletë-hyrjet dhe fletë-daljet në kartelat e magazinës së mallrave qarkullues;
 • Rakordon çdo muaj me specialistin përkatës të sektorit të financës;
 • Merr pjesë në të gjitha komisionet për pritje malli qarkullues;
 • Kujdeset për ruajtjen dhe sistemimin dhe ruajtjen e vlerave materiale që ka në ngarkim;
 • Kryen spostimet e mallrave gjate hyrjeve dhe daljeve të mundshme në prezencë të magazinierit dhe ndihmon atë gjatë procesit të transportit;
 • Merr pjesë në të gjitha levizjet e mallit dhe dorëzimit të tij;
 • Kujdeset për ruajtjen dhe sistemimin e vlerave materiale që ndodhen në magazinë.

 

Sektori i Transportit

 

Misioni:

Sektori i Transportit, kryen funksione teknike dhe operacionale mbështetëse për sigurimin e organizimit, koordinimit teknik, mirëmbajtjes dhe gatishmërisë së mjeteve të shërbimit, të impianteve teknike, të flotës dhe menaxhimit të manovratorëve e të drejtuesve të mjeteve, mirëadministrimin e konsumit të lëndëve të para.

 

Detyrat e sektorit:

 • Administron shfrytëzimin racional të mjeteve të transportit apo mjeteve teknologjike;
 • Planifikon nevojat për karburant, autogoma, bateri dhe pjesë ndërrimi e riparime të ndryshme;
 • Ndjek shpenzimet e kryera për mirëmbajtjen dhe riparimin e çdo mjeti dhe raporton në drejtori me shkrim çdo muaj;
 • Përpilon grafikët për kryerjen e shërbimeve të ndryshme teknike dhe riparimeve të mjeteve për rritjen e gatishmërisë së automjeteve;
 • Harton planifikimin e shpërndarjes së karburantit për çdo fillim muaji sipas plan-kërkesave të drejtorive përkatëse;
 • Planifikon dhe ndërton grafikët ditor, javor, mujor për proceset e punëve që do të kryhen;
 • Zbaton planin vjetor dhe rregulloren e sigurimit teknik të punëtorëve;
 • Mban të gjithë dokumentacionin teknik të mjeteve dhe merr masa për ruajtjen dhe mbrojtjen e pajisjeve dhe makinerive;
 • Kryen në kohën e duhur dhe me cilësi shërbimet periodike ndaj tyre, siguron gatishmërinë dhe merr masa të menjëherëshme për konstatimin dhe riparimin e defekteve që ndodhin.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Mbulon sektorin e transportit por edhe shfrytëzimin racional të mjeteve të transportit apo mjeteve teknologjike;
 • Planifikon nevojat për karburant, autogoma, bateri dhe pjesë ndërrimi e riparime të ndryshme, si dhe ndjek zbatimin e kontratave të lidhura për këtë qellim, atë të ngritjes së komisioneve të ndryshme si atë të matjes së harxhimit të karburantit, të difektimit teknik, të nxjerrjes jashtë përdorimit etj;
 • Përpilon në bazë të grafikëve të punimeve nevojat për furnizimin me karburant për çdo javë dhe për çdo muaj e tremujor, kryen analizën e harxhimit të karburantit;
 • Ndjek shpenzimet e kryera për mirëmbajtjen dhe riparimin e çdo mjeti dhe raporton në drejtori me shkrim çdo muaj;
 • Përpilon grafikët për kryerjen e shërbimeve të ndryshme teknike dhe riparimeve të mjeteve për rritjen e gatishmërisë së automjeteve;
 • Harton planifikimin e shpërndarjes së karburantit për çdo fillim muaji sipas plan-kërkesave të drejtorive përkatëse;
 • Planifikon dhe përpilon grafikët ditor, javor, mujor për proceset e punëve që do të kryhen;
 • Harton grafikët e pastrimit për zonën që mbulon duke i ndarë ato në zona të caktuara me grupe punëtorësh në patronazh me detyrë ditore duke bashkëpunuar me përgjegjësin e sektorit dhe në fund nënshkruhen nga të dy palët. Pasi nënshkruhen i dërgohen drejtorit për miratim.
 • Lëvizja e punëtorëve nga një grup në një grup tjetër nuk do të bëhet pa miratimin e sektorit teknik dhe të Drejtorit të Përgjithshëm.
 • Bën të njohur planin vjetor dhe rregulloren e sigurimit teknik punëtorëve pas miratimit të tyre;
 • Mban të gjithë dokumentacionin teknik që i kërkohet nga sektori teknik. Çdo dokument duhet të plotësohet nga përgjegjësi i sektorit në kohën e duhur;
 • Përpara fillimit të çdo procesi pune për realizimin e punës së caktuar duhet të bëjë instruktimin e punëtorëve. Në fund të këtij procesi mbahet një procesverbal që nënshkruhet nga punëtorët pjesmarrës dhe nga përgjegjësi i sektorit. Një kopje e tij i dërgohet sektorit teknik.
 • Ushtron kontroll për mbarëvajtjen dhe realizimin e e detyrave ditore për çdo grup ose individ dhe për çdo shkelje, mos realizim ose mos zbatim të detyrave dhe porosive të dhëna nga ai ka të drejtë të propozojë masa disiplinore me shkrim pranë Drejtorit të Drejtorisë që nga vërejtjet deri në propozime për largim nga puna;
 • Ruan dhe mbron objektet dhe makineritë e inventarit që ka në ngarkim;
 • Përpilon me korrektësi e përgjegjësi formularin e akt-difektimit për automjete dhe makineri të ndryshme dhe në bashkëpunim me specialistin e transportit përpilon situacionet e objekteve të riparuara nga ofiçina;
 • Kryen në kohën e duhur dhe me cilësi shërbimet periodike ndaj tyre, siguron gatishmërinë dhe merr masa të menjëherëshme për konstatimin dhe riparimin e defekteve që ndodhin;
 • Ndjek dhe kontollon punën e drejtuesve të mjeteve, manovratorëve e shoferëve, shërbimet periodike dhe defektet, që u kryhen mjeteve nga ana e mekanikut;
 • Organizon trajnime me manovratorët dhe shoferët për kujdesin në punë dhe masat që duhet të marrin për evitimin e rasteve apo avari të tjera të këtij lloji.;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.

 

Detyrat e Specialistit I-rë:

 • Mban shpenzimet për pjesë këmbimi, riparime për çdo mjet sipas faturave të magazinës;
 • Mban procesverbalet për të gjithë mjetet dhe shoferët përkatës;
 • Ndjek për paisjen e makinave me siguracion makine, taksa makine, kolaudim etj., për të mundësuar qarkullimin e tyre;
 • Merr pjesë në komisione përcaktimi të normativave të harxhimit të karburantit të automjeteve në varësi të institucionit, në fillim ose në fund të çdo viti;
 • Ndjek konsumin e karburantit për çdo mjet duke përpunuar fletët e udhëtimit si dhe përgatit materialin e analizës për çdo muaj e tremujor;
 • Evidenton e përpilon procesverbal të veçantë dhe i propozon epërorëve mbi masat që duhen marrë, për çdo rast që konstatohet tejkalimi i normativës të harxhimit të karburantit;
 • Ndjek me korrektësi zbatimin e afateve kohore sipas normativave përkatëse (ton/km, km/orë) të çdo mjeti që punon në drejtim të furnizimit me goma, bateri, filtra, etj.;
 • Ndjek, mban dhe evidenton shpenzimet materiale që harxhohen për riparimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha mjeteve dhe objekteve që kryhen nga ofiçina si dhe në bashkëpunim me inxhinierin e sektorit të ofiçinës përpilon situacionet (shpenzimet përfundimtare) për çdo objekt;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.

 

Detyrat e Shoferit të Motokarros:

 • Transporton sipas nevojave të sektorëve të ndryshëm në vendin e punës, vegla pune, bimësi, prehra kimike, plehra organike, fidan pemësh etj;
 • Të ketë tabela e kryerjes së difekteve në rrugë;
 • Merr masa që të ketë në kabinën e tij pajisjet kundra zjarrit si dhe atë të kutisë të ndihmës

së shpejtë;

 • Përgjigjet për cilësinë e punës së kryer.

 

Detyrat e Shoferit të Autoveturës:

 • Kujdeset që mjeti të ketë tabelat sinjalizuese për riparimin e difekteve në rrugë;
 • Transporton punonjësit sipas punës në vendet e kërkuara nga përgjegjësit e sektorëve të ndryshëm;
 • Të jetë në gatishmëri për lëvizje në raste mbingarkese pune apo emergjence;
 • Merr masa që të ketë në kabinën e tij pajisjet kundra zjarrit si dhe atë të kutisë të ndihmës

së shpejtë;

 • Përgjigjet për cilësinë e punës që kryen.

 

Detyrat e Shofer mjeti mbi 2.5t:

 • Mbulon sektorin e transportit por edhe shfrytëzimin racional të mjeteve të transportit apo mjeteve teknologjike;
 • Mban veshur uniformën gjatë orarit të punës;
 • Merr masa për të sistemuar ngarkesën në mjet, përpara se të nis udhëtimin;
 • Merr masa për pajisjen me tabelat që duhen për kryerjen e defekteve në rrugë;
 • Merr masa që të ketë në kabinën e tij pajisjet kundra zjarrit si dhe atë të kutisë të ndihmës së shpejtë;
 • Përgjigjet për sasinë dhe cilësinë e punës së kryer.

 

Detyrat e Manovratorit:

 • Kontrollon makinën nga ana funksionale (ujë, vaj, dhe lëvizjen e agregatëve të makinerisë), para se të filloj punën;
 • Merr masa për pajisjen me kaska dhe rripa për lidhje kur punohet në lartësi apo poshtë;
 • Instrukton para fillimit të punës punëtorët për punën që do të bëhet dhe masat mbrojtëse që duhen marrë;
 • Merr masa për vendosjen e tabelave paralajmëruese, që të pengojë lëvizjen e njerëzve në zonën ku do të punohet;
 • Kujdeset që të ketë në kabinën e tij pajisjet kundra zjarrit si dhe atë të kutisë të ndihmës së shpejtë.

 

Detyrat e Teknikut të Mesëm:

 • Kryen organizimin e punës duke marrë pjesë në caktimin e vendeve të punës sipas rasteve emergjente të paraqitura si shkaqe objektive dhe kushteve atmosferike;
 • Mban evidencat ditore për punën e kryer brenda ditës;
 • Zbaton me përpikmëri rregullat e sigurimit teknik në mënyrë që të mos shkaktojnë rrezik për jetën e tyre dhe personave përreth;
 • Merr masa për funksionimin normal të makinerive dhe pajisjeve dhe për çdo rast konstatimi të defektit si dhe merr masat e nevojshme për riparimin e tyre;
 • Kontrollon gjendjen e sistemit elektrik para fillimit të punës (prizat, automatet, etj.) i cili duhet të jetë në kushte normale pune.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Pastron mbeturinat në rrugët dytësore drejt pikave të grumbullimit si dhe në sheshet e depozitimit, në orar të përshtatshëm, duke mos penguar aktivitetin e qytetarëve, në frekuentimin e ambjenteve të përbashkëta apo lëvizjen e lirë nëpër to;
 • Përballon me efikasitet të lartë rastet e emergjencave civile, të shkaktuara nga faktorët klimatik, si dhe problematikat e ardhura nga rrëzimi i drurëve në masive pyjore, parqet ekzistues dhe pyllit orbital;
 • Merr pjesë aktive në rastet e shfaqes së zjarreve në pyje, parqe në ndihmë dhe mbështetje të njësive administrative të Bashkisë Tiranë;
 • Merr pjesë në mbështetje të Emergjencave Civile Kombëtare, në rastet e tërmeteve, prishjen e objekteve të paligjshme;
 • Zbaton detyrat që jepen nga përgjegjësi i sektorit.

 

Sektori Luaj Tirana

 

Misioni:

Sektori Luaj Tirana është struktura teknike që merret me mirëmbajtjen dhe zhvillimin e shesheve rekreative me lodra, këndet e forcës si dhe terreneve sportive, në sheshet publike brenda territorit të Bashkisë Tiranë. Kjo strukturë i ofron qytetarëve të çdo grupmoshe, lidhje me natyrën dhe jetesë aktive me forma të ndryshme argëtimi si lodra për fëmijë, mjedise sportive për të rinj dhe shlodhje në natyrë.

 

Detyrat e Sektorit:

 • Organizon punën teknike dhe logjistike për mirëmbajtjen e lodrave, këndet e forcës dhe terrenet sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Ndjek dhe organizon punën për realizimin e projekteve të zhvillimit dhe përmirësimit të shesheve rekreative me lodra, këndet e forcës dhe terrenet sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Ofron asistencë teknike për hartimin e projekteve për sheshe rekreative me lodra, kënde force dhe terrene sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Ndjek zbatimin e kontratave të ngarkuara, për realizimin dhe mirëfunksionimin e punës për sheshet rekreative;
 • Kujdeset për zbatimin e masave të sigurimin teknik sipas akteve ligjore në fuqi gjatë kryerjes së shërbimeve në sheshet rekreative me lodra, këndet e forcës dhe terrenet sportive duke mbrojtur në këtë mënyrë qytetarët dhe punonjësit;
 • Identifikon dhe ofron zgjidhje teknike të pajisjeve dhe elementeve të shesheve rekreative;
 • Administron dokumentacionin të shesheve rekreative me lodra, këndeve të forcës dhe terreneve sportive;
 • Planifikon nevojat për bazën material për realizimin e punës në mirëmbajtjen dhe zhvillimin e shesheve rekeative me lodra, kënde force dhe terrene sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në veçanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Evidenton problematikat që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që mbulon;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Kryen vlerësime pune për punonjësit e sektorit;
 • Organizon punën për zbatimin e planeve të punës të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve mbështetëse dhe ndjek e raporton periodikisht te eprori problematikat dhe ecurinë e realizimit;
 • Organizon punën teknike dhe logjistike për mirëmbajtjen e lodrave, këndet e forcës dhe terrenet sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Kujdeset për zbatimin e masave të sigurimin teknik sipas akteve ligjore në fuqi gjatë kryerjes së shërbimeve në sheshet rekreative me lodra, këndet e forcës dhe terrenet sportive duke mbrojtur në këtë mënyrë qytetarët dhe punonjësit;
 • Ofron asistencë teknike për hartimin e projekteve për sheshe rekreative me lodra, kënde force dhe terrene sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Ndjek zbatimin e kontratave të ngarkuara, për realizimin dhe mirëfunksionimin e punës për sheshet rekreative;
 • Kujdeset për zbatimin e masave të sigurimin teknik gjatë kryerjes së shërbimeve në sheshet rekreative me lodra, këndet e forcës dhe terrenet sportive duke mbrojtur në këtë mënyrë qytetarët dhe punonjësit;
 • Identifikon problematika dhe ofron zgjidhje teknike të pajisjeve dhe elementeve të shesheve rekreative;
 • Administron dokumentacionin të shesheve rekreative me lodra, këndeve të forcës dhe terreneve sportive;
 • Planifikon nevojat për bazën material për realizimin e punës në mirëmbajtjen dhe zhvillimin e shesheve rekreative me lodra, kënde force dhe terrene sportive, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Ndjek zbatimin e etikës dhe disiplinës në punë për stafin teknik të sektorit;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Ndjek dhe përgatit përgjigje për aktet shkresore që i është janë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe merr pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, njeh legjislacionin në fuqi;
 • Zbaton planet dhe programet e punës të sektorit duke u mbështetur në programin dhe prioritetet e APR;
 • Monitoron dhe ndjek punët lidhur me mirëmbajtjen e shesheve rekreative me lodra, këndeve të forcës dhe terreneve sportive që APR ka në administrim;
 • Ndjek punën lidhur me zbatimin e projekteve të reja për sheshet rekreative me lodra, këndeve të forcës dhe terreneve sportive;
 • Evidenton problematikat që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga qytetarët, propozon zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Ndjek dhe përgatit përgjigje për aktet shkresore që i është janë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe merr pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Zbaton planet dhe programet e punës të sektorit duke u mbështetur në programin dhe prioritetet e APR;
 • Monitoron këndet e lodrave, këndet e forcës dhe terrenet sportive në administrim nga APR, me qëllim që të sigurohet menaxhim më i mirë i tyre;
 • Evidenton problematikat që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga qytetarët, propozon zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.

 

Detyrat e Teknikut të Mesëm:

 • Sigurohet për funksionimin normal të makinerive dhe pajisjeve dhe për çdo rast konstatimi të defektit merr masat për riparimin e tyre;
 • Njeh mirë teknikën e përdorimit të veglave të punës, si dhe të mjeteve ndihmëse që nevojiten për realizimin e punës;
 • Kontrollon gjendjen e sistemit elektrik përpara fillimit të punës (prizat, automatet, etj.) i cili duhet të jetë në kushte normale pune;
 • Zbaton me përpikmëri rregullat e sigurimit teknik në mënyrë që të mos shkaktohet rrezik për jetën e tij dhe të të tjerëve;
 • Mirëmban modulet e lodrave në sheshet rekreative;
 • Mirëmban modulet e forcës në sheshet rekreative;
 • Mirëmban elementët e terreneve sportive në sheshet rekreative;
 • Zbaton projektet për zhvillimin dhe rehabilitimin e shesheve rekreative;
 • Identifikon dhe zgjidh problemet e ndryshme teknike për modulet e lodrave, modulet e forcës dhe terrenet sportive pjesë e shesheve rekreative;
 • Harton në bashkëpunim, kërkesat për bazë materiale të nevojshme për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e shesheve rekreative;
 • Ofron mbështetje teknike për aktivitete të ndryshme që zhvillohen në sheshet rekreative;
 • Realizon riparime të ndryshme ndërtimore për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës së shesheve rekreative, parqeve dhe objekteve në administrim nga APR;
 • Realizon riparime teknike të elementëve të ndryshëm urban në sheshet rekreative;
 • Realizon riparime dhe përmirësime të ndryshme me zmerilime dhe lyerje të moduleve e strukturave në sheshet rekreative;
 • Kujdeset për kushtet teknike në vendin e punës që të mos ketë prezencë të lagështirës gjatë kohës që punohet me saldatriçe, trapan, gur fregsibël, sharrë, etj duke u siguruar që pajisjet e përdorurar të jenë të tokëzuara.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve

 • Zbaton orarin ditor dhe disiplinën në punë, si dhe paraqitjen me uniformën e punës me mbishkrimet e logos së APR;
 • Kryen me përpikmëri dhe në kohë të caktuar punët dhe detyrat të caktuara nga përgjegjësi sektorit;
 • Sigurohet për kryerjen e proceseve të punës me cilësi dhe sipas sasisë të kërkuar. Për çdo mosrealizim apo përmbushje raporton tek përgjegjësi sektorit për arsyet e moskryera;
 • Zbaton masat për mbrojtje dhe sigurinë e shëndetit në punë;
 • Ruan mjetet e punës dhe materialit më të cilin punon, për realizimin e saktë dhe me kohë të detyrave të ngarkuar;
 • Përdor pajisje specifike për mbrojtjen nga rreziqet e mundshme që dalin gjatë punës;
 • Mirëmban modulet e lodrave në sheshet rekreative;
 • Mirëmban modulet e forcës në sheshet rekreative;
 • Mirëmban elementët e terreneve sportive në sheshet rekreative;
 • Realizon riparime të ndryshme ndërtimore për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës të shesheve rekreative, parqeve dhe objekteve në administrim nga APR;
 • Realizon riparime teknike të elementëve të ndryshëm urban në sheshet rekreative;
 • Realizon riparime dhe përmirësime të ndryshme me zmerilime dhe lyerje të moduleve e strukturave në sheshet rekreative.

 

NENI 23

DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PARKUT TË MADH TË LIQENIT ARTIFICIAL TË TIRANËS (PMLAT)

 

Misioni:

Drejtoria e Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit Artificial të Tiranës është përgjegjëse për mirëadministrimin e Parkut të Madh të Liqenit dhe gjithë infrastukturës së tij, duke përfshirë sipërfaqet e gjelbra, këndeve të lojrave, fushave sportive, këndeve të forcës, tualeteve publike, infrastrukturës rrugore, pedonalen, korsitë e vrapimit, korsitë e biçikletave dhe elementët dekorativë si: bisedka, monumente, buste, çezma, sinjalistika, etj. Drejtoria e administrimit të PMLAT është përgjegjëse të sigurojë ruajtjen e interesave të institucionit për zbatimin e strategjive, politikave dhe aktiviteteve rekreative që lidhen me Parkun e Madh të Liqenit Artificial të Tiranës.

 

Detyrat e Drejtorisë:

 • Siguron mirëmbajtjen e përgjithshme të infrastrukturës së Parkut të Madh të Liqenit dhe aseteve që ndodhen në të;
 • Kultivon dhe mirëmban sipërfaqet e gjelbra, kujdeset për pastrimin e mbeturinave, punimin e drurëve, shkurreve, luleve dekorative dhe gjithë proceset qe lidhen me to;
 • Mirëmban dhe pastron rrugët dhe sheshet, pedonalet, korsitë e vrapimit, korsitë e biçikletave, kanalet kulluese, pusetat e shkarkimit të ujërave sipërfaqësore, pasqyrat ujore, etj;
 • Inspekton dhe monitoron Parkun e Madh të Liqenit Artficial të Tiranës, duke garantuar ruajtjen e të gjithë aseteve të tij;
 • Evidenton të gjitha problematikat që lidhen me kontrollin dhe ndalimin e aktiviteteve të paligjshme në PMLAT;
 • Monitoron në vazhdimësi drurët dhe bimësinë e degraduar dhe të koordinojë me strukturat e tjera në APR, për marrjen e masave për eliminimin dhe zëvendësimin e tyre me bimësi të re;
 • Administron objektet, kendet e lojrave, këndet e forcës dhe fushat sportive që ndodhen në territorin e PMLAT;
 • Harton dhe ndjek aktivitetet që lidhen me edukimin dhe përdorimin e bicikletave në park.

 

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë:

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo sektor nën varësi si dhe punonjësve të tyre, brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Evidenton problematikat që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga zbatimi i punëve dhe projekteve, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon Drejtorit të Përgjithshëm rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të sektorëve nën varësi si dhe punonjësve të tyre, për plotësimin e detyrave të ngarkuara;
 • Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për Drejtorinë që mbulon;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorëve të drejtorisë;
 • Kryen vlerësime pune për përgjegjësit e sektorit.
 • Harton programet e zhvillimit të sektorëve në varësi të drejtëpërdrejtë dhe shqyrton planet dhe programet e punës për drejtorinë Administrimi i Parkut të Madh të Liqenit Artificial PMLAT, në përputhje me kuadrin ligjor për menaxhimin e qëndrueshëm të parqeve rekreativë ekzistues, shesheve rekreativë, parqeve te reja dhe infrastrukturës së tyre;
 • Propozon studime, projekte dhe programe vjetore për investimet në parqet rekreativë ekzistues, shesheve rekreativë, parqeve të reja dhe infrastrukturën e tyre;
 • Kontrollon dhe garanton ruajtjen e shesheve rekreative (këndeve të lojrave, këndeve të forcës dhe fushave sportive, banjove publike, amfiteatrin etj.), ruajtjen e drurëve, shkurreve dhe luleve dekorative, ruajtjen e rrugëve dhe shesheve, mirëmbajtjen e elementeve dekorative (lodrave për fëmijë dhe të rritur, stola, kosha, kazanë, kontenier, bisedka, buste, çezma, sinjalistikë, etj.);
 • Evidenton problematikat që lidhen me kontrollin dhe ndalimin e aktiviteteve të paligjshme në territorin e parkut;
 • Krijon dhe menaxhon bankën e të dhënave për territorin e parkut ekzistues, shesheve rekreativë, parqeve të reja dhe infrastrukturës së tyre (bimësinë dekorative, elementët dekorativë, veprat e artit dhe rekreativë, rrugë dhe sheshe, godina, pasqyrat ujore, shatrivanë, çezmat, lodrat, veglave të forcës dhe pregatijes fizike, fushave sportive, etj.);

 

 

Sektori i Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Qëndror

 

Misioni:

Sektori i Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Qëndror eshtë përgjegjës për mirëadministrimin, pastrimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e parkut qëndror më qëllim shtimin dhe mirëmbajtjen e bimësisë dekorative (drurë, shkurre dhe lule dekorative), rrugë dhe sheshe dhe të gjithë elementeve dekorative, që janë në administrimin e Parkut të Madh të Liqenit me qëllim që të sigurojë zhvillim të qëndrueshëm të parqeve rekreative dhe shtimin e hapësirave të gjelbra për përmirësimin e mjedisit dhe krijimin e kushteve shplodhëse dhe argëtuese për qytetarët.

 

Detyrat e sektorit:

 • Organizon punën në zbatim të detyrave që lidhen me gjelbërimin, pastrimin mirëmbajtjen, dhe monitorimin;.
 • Koordinon në vazhdimësi për administrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve që janë me gjelbërim dekorativ, siperfaqëve të gjelbra dhe lulishteve, për ruajtjen dhe zhvillimin e tyre;
 • Organizon dhe ushtron kontrolle për objektet që ka në mirëmbajtje dhe për çdo rast që konstaton dëmtime, vjedhje, tharje, harton procesverbalin përkatës, duke propozuar masa ndaj personave që rezultojnë me shkelje.
 • Harton dhe ndjek realizimin e grafikëve ditorë, mujorë dhe vjetor dhe përpilon përmbledhësen e volumeve të punës.
 • Ndjek dhe rakordon dokumentacionin teknik dhe financiar (urdhër dorëzimet, fletë-hyrjet dhe fletë-daljet për bazën materiale, bimësinë dekorative, pajisje e vegla pune, etj.);
 • Instrukton cdo vit punonjësit mbi rregulloren e sigurimit teknik;
 • Harton sipas standarteve dhe normativave teknike procesverbalet përkatëse për bazën materiale të përdorur;
 • Realizon në bashkëpunim me specialistët e sektorit inventarin e bimësisë dekorative dhe kryen azhornimet përkatëse me Sektorin Zbatimi Teknik dhe Administrimi Financiar, shoqëruar me procesverbalet e dëmtimeve dhe shtesave.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Organizon punën e Sektorit të Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Qëndror në zbatim të detyrave që janë përcaktuar në rregulloren e brendshme;
 • Koordinon në vazhdimësi gjatë gjithë vitit punën e sektorit për administrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve që janë me gjelbërim dekorativ, siperfaqeve të gjelbra dhe lulishteve, për ruajtjen dhe zhvillimin e tyre të cilat janë marrë në dorëzim sipas inventarit;
 • Organizon dhe ushtron kontrolle për objektet që ka në ruajtje dhe në mirëmbajtje dhe për çdo rast që konstaton dëmtime, vjedhje, tharje, harton procesverbalin përkatës, duke propozuar masa ndaj personave që rezultojnë me shkelje. Kontrollet ushtrohen dhe për zbatimin e disiplinës në punë dhe asaj teknike;
 • Harton planet e punës, mujore dhe vjetore të sektorit të Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Qëndror, të cilin e miraton tek drejtori i drejtorisë dhe ndjek në mënyrë operative zbatimin e tij në terren;
 • Harton planin mujor për nevojat e sektorit për mjete transporti, bazë materiale, makineri dhe pajisje;
 • Harton dhe ndjek realizimin e grafikëve ditor, mujor dhe vjetor dhe përpilon përmbledhësen e volumeve të punës dhe paraqet tek drejtori i drejtorisë dokumentacionin teknik (procesverbale mbjellje, procesverbale dëmtimesh, raporte teknik, procesverbale për përdorim të bazës materiale, akt kontrolle, akt kulaudime, evidenca, etj), të përpiluar në objekt dhe në prezencë të specialistit/punonjësit përkatës për çdo proces pune;
 • Ndjek dhe rakordon me specialistët e Sektorit të Zbatimit Teknik, dokumentacionin teknik dhe financiar (urdhër dorëzimet, fletë hyrjet dhe fletë daljet për bazën materiale, bimësinë dekorative, pajisje e vegla pune, etj), për aktivitetin e sektorit të tij;
 • Kontrollon çdo ditë prezencën në punë të punonjësve, volumin e punës në zbatim, të detyrave si dhe shpërndarjen e ngarkesës së punës mes punëtorëve;
 • Harton cdo fund muaji listëpagesat dhe ja paraqet atë drejtorit të drejtorisë së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë.
 • Instrukton çdo vit punonjësit mbi rregulloren e sigurimit teknik dhe dorëzon pranë Sektorit Zbatimi Teknik procesverbalin përkatës me firmat e të gjithë punonjësve të instruktuar;
 • Harton sipas standarteve dhe normativave teknike procesverbalet përkatëse për bazën materiale të tërhequr nga magazina dhe përdorimit të saj;
 • Realizon në bashkëpunim me specialistët e sektorit, inventarin e bimësisë dekorative një herë në vit dhe kryen azhornimet përkatëse me sektorin Zbatimi Teknik dhe Administrimi Financiar, shoqëruar me procesverbalet e dëmtimeve dhe shtesave;
 • Bashkëpunon në hartimin e projekt buxhetit vjetor të drejtorisë duke propozuar nevojat për bazë materiale, makineri dhe pajisje, uniforma dhe mjete mbrojtëse, bimësi dekorative, etj;
 • Harton procesverbalet për dëmtimet e konstatuar dhe i dërgon pranë sektorit Zbatimi Teknik dhe Administrimit Financiar;
 • Raporton me shkrim dhe me gojë pranë drejtorit të drejtorisë mbi detyrat e caktuara dhe afatet përkatëse të miratuara në planin mujor dhe vjetor;
 • Merr pjesë në grupe pune apo komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Zbaton me përpikmëri çdo detyrë të ngarkuar nga eprorët e tij;
 • Ndjek zbatimin teknik të proceseve të punës nga specialistët dhe punëtorët e sektorit të Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Jugor;
 • Ndjek zbatimin teknik të projekt preventivave;
 • Ndjek realizimin e procesit të ujitjes të bimësisë dekorative (drurë, shkurre dhe lule  dekorative,  sipërfaqe me bar, etj);
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Harton kërkesat për pushimet vjetore të punonjësve të sektorit.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Mbledh dhe përpunon të dhënat për kurorën e gjelbërt përfshirë dhe aktivitetin për mirëmbajtjen pastër të Parkut në funksion të hartimit të strategjisë dhe planeve të menaxhimit, raporte informacioni, vlerësime , raporte analize etj., sipas kërkesave të përgjegjësit të sektorit apo planeve periodike të miratuara paraprakisht nga/për sektorin;
 • Harton, përpilon dhe përpunon dokumentacionin teknik;
 • Merr pjesë në përgatitjen e planit mujor dhe vjetor të veprimtarisë të sektorit;
 • Përgatit planin e kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale;
 • Përgatit evidencën e shpenzimeve mujore dhe vjetore;
 • Përgatit evidencën (raport) për procesverbalet e dëmtimeve mujore dhe vjetore të kurorës së gjelbërt që administrohet nga APR dhe e paraqet atë tek përgjegjësi i sektorit;
 • Përgatit raportin e punimeve dhe ndjek realizimin e proceseve të punës që administrohen nga APR dhe pas pasqyrimit në procesverbalet përkatëse i paraqet tek përgjegjësi i sektorit;
 • Paraqet për miratim project-idenë për zhvillimin e mbarëvajtjen e punës së sektorit;
 • Përgatit shkresa të ndryshme në funksion të aktivitetit dhe problematikës që mbulon dhe i paraqet për miratim tek përgjegjësit i sektorit;
 • Zbaton çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët e tij;
 • Merr pjesë në grupe pune, komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Merr pjesë për sektorin dhe ndjek zhvillimin e aktiviteteve që organizohen nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Zëvendëson përgjegjësin e sektorit kur ky i fundit mungon për arsye shëndetësore ose për arsye të pushimit vjetor.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Monitoron punëtorët e parqeve gjatë shërbimit të tyre, për të garantuar përmbushjen e plotë të përgjegjësive dhe detyrave funksionale;
 • Raporton pranë përgjegjësit të sektorit çdo problematikë të konstatuar dhe mban procesverbalet përkatëse;
 • Kujdesen për paraqitjen etike dhe me uniformë të punonjësve gjatë orarit zyrtar të punës;
 • Monitoron në mënyrë ditore gjithë territorin e parkut për identifikimin dhe raportimin e çdo problematike të mundshme brenda parkut;
 • Zbaton çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët e tij;
 • Merr pjesë në grupe pune apo komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Përgatit shkresa të ndryshme në funksion të aktivitetit dhe problematikës që mbulon dhe i paraqet për miratim pranë përgjegjësit të sektorit.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Zbaton orarin ditor të punës dhe disiplinës në punë dhe paraqitjen me uniformën e punës me logo të APR;
 • Kryen me përpikmëri dhe në kohë të caktuar të punëve dhe detyrave të caktuara nga përgjegjësi i sektorit;
 • Kryen proceset e punës që lidhen me pastrimin dhe gjelbërimin me cilësinë dhe sasinë e përcaktuar sipas normativave ligjore;
 • Zbaton dhe aplikon masat për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit në punë;
 • Ruan mjetet e punës dhe materialeve më të cilat punon, si dhe realizon saktë dhe branda afatit kohor detyrat e ngarkuara;
 • Zbaton përdorimin e detyrueshëm të pajisje të veçanta si, çizme, doreza dhe maska gjatë kryerjes së detyrës;
 • Ndjek instruktimet për përdorimin e pesticideve mbi mënyrën e përdorimit dhe dozat e tyre. Gjatë punës me to duhet të jenë nën vëzhgimin e specialistit dhe të përdorin pajisje speciale për mbrojtjen nga helmet (doreza, maska, etj.);
 • Kryen proceset e punës si: “Pastrim ditor me fshesë rruge e sheshe, prerje e heqja ferra e barëra të këqija, pastrim i mbeturinave, bërja e kordinatave, pastrim dhe mirëmbajtje e rrjetit të kanalizimeve dhe pusetave, mbledhje me krërë i barit të kositur dhe ferrave të prera, evadim të mbeturinave nga sipërfaqet e gjelbëra, pastrimi i koshave nga mbeturinat dhe hedhja e tyre në pikat e grumbullimit, mbjellje drurë, shkurre dhe lule dekorative, mbjellje farë bari, plehrim kimik dhe organik, punim me bel, kazëm, prashitje me cap, punime mirëmbajtëse në drurë dhe shkurre dekorative, ujitje drurë, shkurre, lule dekorative, sipërfaqe bari në parqe e procese të tjera të ngjashme me to”;
 • Merr pjesë aktive dhe kërkon nga përgjegjësi dhe specialistët e sektorit për kualifikimet dhe njohjen e teknikave për procese të veçanta pune;
 • Bashkëpunon me punëtorët e sektorit dhe angazhohet maksimalisht në kryerjen e punës të ngarkuar;
 • Angazhohet për zbatimin e detyrave në kohë normale si dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Zëvendëson kolegët që punojnë me grafik pune ose në turne të dyta e të treta, apo kur mungohet për arsye shëndetësore dhe/ose për shkak të pushimit vjetor.

 

Sektori i Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Jugor

 

Misioni:

Sektori i Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Qëndror eshtë përgjegjës për mirëadministrimin, pastrimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e parkut qëndror më qëllim shtimin dhe mirëmbajtjen e bimësisë dekorative (drurë, shkurre dhe lule dekorative), rrugë dhe sheshe dhe të gjithë elementeve dekorative, që janë në administrimin e Parkut të Madh të Liqenit me qëllim që të sigurojë zhvillim të qëndrueshëm të parqeve rekreative dhe shtimin e hapësirave të gjelbra për përmirësimin e mjedisit dhe krijimin e kushteve shplodhëse dhe argëtuese për qytetarët.

 

Detyrat e sektorit:

 • Organizon punën në zbatim të detyrave që lidhen me gjelbërimin, pastrimin mirëmbajtjen, dhe

monitorimin;

 • Koordinon në vazhdimësi për administrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve që janë me gjelbërim dekorativ, siperfaqëve të gjelbra dhe lulishteve, për ruajtjen dhe zhvillimin e tyre;
 • Organizon dhe ushtron kontrolle për objektet që ka në mirëmbajtje dhe për çdo rast që konstaton dëmtime, vjedhje, tharje, harton procesverbalin përkatës, duke propozuar masa ndaj personave që rezultojnë me shkelje;
 • Harton dhe ndjek realizimin e grafikëve ditorë, mujorë e vjetor, si dhe përpilon përmbledhësen e volumeve të punës;
 • Ndjek dhe rakordon dokumentacionin teknik dhe financiar (urdhër dorëzimet, fletë hyrjet dhe fletë daljet për bazën materiale, bimësinë dekorative, pajisje e vegla pune, etj.);
 • Instrukton cdo vit punonjësit mbi rregulloren e sigurimit teknik;
 • Harton sipas standarteve dhe normativave teknike procesverbalet përkatëse për bazën materiale të përdorur;
 • Realizon në bashkëpunim me specialistët e sektorit inventarin e bimësisë dekorative dhe kryen azhornimet përkatëse me Sektorin Zbatimi Teknik dhe Administrimi Financiar, shoqëruar me procesverbalet e dëmtimeve dhe shtesave.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Organizon punën e sektorit të Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Jugor në zbatim të detyrave që janë përcaktuar në rregulloren e brendshme;
 • Koordinon në vazhdimësi gjatë gjithë vitit punën e sektorit për administrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve që janë me gjelbërim dekorativ, siperfaqeve të gjelbra dhe lulishteve të cilat janë marrë në dorëzim sipas inventarit, dhe kujdeset për ruajtjen dhe zhvillimin e tyre;
 • Organizon dhe ushtron kontrolle për objektet që ka në ruajtje dhe në mirëmbajtje dhe për çdo rast që konstaton dëmtime, vjedhje, tharje, harton procesverbalin përkatës, duke propozuar masa ndaj personave që rezultojnë me shkelje. Kontrollet ushtrohen si për zbatimin e disiplinës në punë dhe asaj teknike;
 • Harton planet e punës, mujore dhe vjetore të sektorit, të cilin e miraton tek drejtori i drejtorisë dhe ndjek në mënyrë operative zbatimin e tij në terren;
 • Harton planin mujor për nevojat e sektorit për mjete transporti, bazë materiale, makineri dhe pajisje;
 • Harton dhe ndjek realizimin e grafikëve ditorë, mujorë dhe vjetor dhe përpilon përmbledhësen e volumeve të punës dhe paraqet tek drejtori i drejtorisë dokumentacionin teknik (procesverbale mbjellje, procesverbale dëmtimesh, raporte teknik, procesverbale për përdorim të bazës materiale, akt kontrolle, akt kulaudime, evidenca, etj.), të përpiluar në objekt, në prezencë edhe të specialistit për çdo proces pune;
 • Ndjek dhe rakordon me specialistët e Sektorit Zbatimi Teknik, dokumentacionin teknik dhe financiar (urdhër dorëzimet, fletë hyrjet dhe fletë daljet për bazën materiale, bimësinë dekorative, pajisje e vegla pune, etj), për aktivitetin e sektorit të tij;
 • Kontrollon çdo ditë prezencën në punë të punonjësve, volumin e punës në zbatim, të detyrave si dhe shpërndarjen e ngarkesës së punës mes punëtorëve;
 • Harton cdo fund muaji listëpagesat dhe ja paraqet atë drejtorit të drejtorisë së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë;
 • Njofton dhe propozon masën administrative pranë drejtorit të drejtorisë, për çdo shkelje të disiplinës nga ana e punonjësve që ka në varësi;
 • Instrukton çdo vit punonjësit mbi rregulloren e sigurimit teknik dhe dorëzon pranë sektorit të Zbatimi Teknik procesverbalin përkatës me firmat e të gjithë punonjësve të instruktuar;
 • Harton sipas standarteve dhe normativave teknike procesverbalet përkatëse për bazën materiale të tërhequr nga magazina si dhe për përdorimin e saj;
 • Realizon në bashkëpunim me specialistët e sektorit inventarin e bimësisë dekorative një herë në vit dhe kryen azhornimet përkatëse me sektorin e Zbatimit Teknik dhe Supervizimit dhe sektorin e Financës, shoqëruar me procesverbalet e dëmtimeve dhe shtesave;
 • Bashkëpunon në hartimin e projekt buxhetit vjetor të drejtorisë, duke propozuar nevojat për bazë materiale, makineri dhe pajisje, uniforma dhe mjete mbrojtëse, bimësi dekorative, etj;
 • Harton procesverbalet për dëmtimet e konstatuar dhe i dërgon pranë sektorit të Zbatimit Teknik dhe Supervizimit dhe sektorit të Financës;
 • Raporton me shkrim dhe me gojë pranë drejtorit të drejtorisë mbi detyrat e caktuara dhe afatet përkatëse të miratuara në planin mujor dhe vjetor;
 • Merr pjesë në grupe pune apokomisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Zbaton cdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët e tij;
 • Ndjek zbatimin teknik të proceseve të punës nga specialistët dhe punëtorët e Sektorit të Gjelbërimit dhe Pastrimit të Parkut Jugor;
 • Ndjek zbatimin teknik të projekt preventivave;
 • Ndjek realizimin e procesit të ujitjes të bimësisë dekorative (drurë, shkurre dhe lule

dekorative, sipërfaqe me bar, etj);

 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Harton kërkesat për pushimet vjetore të punonjësve të sektorit.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Mbledh dhe përpunon të dhënat për kurorën e gjelbërt përfshirë dhe aktivitetin per mirëmbajtjen paster të Parkut në funksion të hartimit të strategjisë dhe planeve të menaxhimit, raporte informacioni, vlerësime, raporte analize etj., sipas kërkesave të përgjegjësit të sektorit apo planeve periodike të miratuara paraprakisht nga/për sektorin;
 • Harton dhe përpunon dokumentacionin teknik;
 • Merr pjesë në përgatitjen e planit mujor dhe vjetor të veprimtarisë së Sektorit;
 • Përgatit planin e kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale;
 • Përgatit evidencën e shpenzimeve mujore dhe vjetore;
 • Përgatit raport-evidencën për procesverbalet e dëmtimeve mujore dhe vjetore të kurorës së gjelbërt që administrohet nga APR dhe e paraqet atë tek përgjegjësi i sektorit;
 • Përgatit raportin e punimeve dhe ndjek realizimin e proceseve të punës të paraqitura në proces verbalet përkatëse që administrohet nga APR dhe e paraqet atë tek përgjegjësi i sektorit;
 • Paraqet për miratim project-idenë për zhvillimin e mbarëvajtjen e punës të sektorit;
 • Përgatit shkresa të ndryshme në funksion të aktivitetit dhe problematikës që mbulon dhe i paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit;
 • Zbaton çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët e tij;
 • Merr pjesë në grupe pune, komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Merr pjesë për sektorin dhe ndjek zhvillimin e aktiviteteve që organizohen nga APR;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Zëvendëson përgjegjësin e sektorit kur ky i fundit mungon për arsye shëndetësore apo për arsye të pushimit vjetor.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Zbaton orarin ditor të punës dhe disiplinës në punë dhe paraqitjen me uniformën e punës me logo të APR;
 • Kryen me përpikmëri dhe në kohë të caktuar të punëve dhe detyrave të caktuara nga përgjegjësi i sektorit;
 • Kryen proceset e punës që lidhen me pastrimin dhe gjelbërimin me cilësinë dhe sasinë e përcaktuar sipas normativave ligjore;
 • Zbaton dhe aplikon masat për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit në punë;
 • Ruan mjetet e punës dhe materialeve më të cilat punon, si dhe realizon saktë dhe brenda afatit kohor detyrat e ngarkuara;
 • Zbaton përdorimin e detyrueshëm të pajisje të veçanta si, çizme, doreza dhe maska gjatë kryerjes së detyrës;
 • Ndjek instruktimet për përdorimin e pesticideve mbi mënyrën e përdorimit dhe dozat e tyre. Gjatë punës me to duhet të jenë nën vëzhgimin e specialistit dhe të përdorin pajisje speciale për mbrojtjen nga helmet (doreza, maska, etj.);
 • Kryen proceset e punës si: “Pastrim ditor me fshesë rruge e sheshe, prerje e heqja ferra e barëra të këqija, pastrim i mbeturinave, bërja e kordinatave, pastrim dhe mirëmbajtje e rrjetit të kanalizimeve dhe pusetave, mbledhje me krërë i barit të kositur dhe ferrave të prera, evadim të mbeturinave nga sipërfaqet e gjelbëra, pastrimi i koshave nga mbeturinat dhe hedhja e tyre në pikat e grumbullimit, mbjellje drurë, shkurre dhe lule dekorative, mbjellje farë bari, plehrim kimik dhe organik, punim me bel, kazëm, prashitje me cap, punime mirëmbajtëse në drurë dhe shkurre dekorative, ujitje drurë, shkurre, lule dekorative, sipërfaqe bari në parqe e procese të tjera të ngjashme me to”;
 • Merr pjesë aktive dhe kërkon nga përgjegjësi dhe specialistët e sektorit për kualifikimet dhe njohjen e teknikave për procese të veçanta pune;
 • Bashkëpunon me punëtorët e sektorit dhe angazhohet maksimalisht në kryerjen e punës të ngarkuar;
 • Angazhohet për zbatimin e detyrave në kohë normale si dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Zëvendëson kolegët që punojnë me grafik pune ose në turne të dyta e të treta, apo kur mungohet për arsye shëndetësore dhe/ose për shkak të pushimit vjetor.

 

Sektori i Administrimit të Objekteve

 

Misioni:

Misioni i Sektorit të Administrimit të Objekteve është administrimi dhe monitorimi i objekteve që ndodhen në PMLAT, konstatimi dhe raportimi i problematikave të ndryshme, si dhe mbështetja në mbarëvajtjen e aktiviteteve që zhvillohen në fushat multisportive apo në hapësirat e tjera të dedikuara në PMLAT.

 

Detyrat e sektorit:

 • Siguron në mënyrë të veçantë monitorimin ditor të objekteve që ka nën administrim, si dhe të gjithë territorin e Parkut të Madh të Liqenit Artificial;
 • Në bashkëpunim me strukturat e tjera të APR merr pjesë në organizimin e aktiviteteve që zhvillohen në hapësirat rekreative që mbulon ky sektor;
 • Koordinon aktivitetet e tjera që oraganizohen nga Bashkisa Tiranë apo institucione të tjera publikë ose privatë;
 • Kujdeset dhe monitoron ruajtjen ruajtjen fizike të objekteve që ky sektor ka nën administrim.
 • Administron rezervimet online të fushave multsiportive dhe organizimin e tyre, duke ia vënë në dispozicion biletarëve dhe punonjësve;
 • Administron shitjen e biletave për përdorimin e fushave sportive në PMLAT.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Kryen grafikun  javor të punonjësve të sektorit duke u bazuar tek oraret dhe turnet për të gjithë objektet që ky sektor ka nën administrim;
 • Kryen kontrollin e punonjësve, biletarëve etj., sipas dhe gjatë turneve përkatës;
 • Mban kontakt të vazhdueshem me përgjegjësit për ruajtjen ruajtjen fizike të objekteve që ky sektor ka nën administirm. Për çdo problematikë që mund të raportohet nga punonjësit e sektorit, i raporton drejtorit të drejtorisë dhe i propozon zgjidhjet për çdo rast;
 • Merret me rezervimet online të fushave multsiportive dhe organzimin e tyre, duke i përcjellë informacionin e duhur biletarëve dhe punonjësve të tyre;
 • Mban kontakt të vazhdueshëm me drejtorinë e komunikimit, rekreacionit dhe atë të sporteve për aktivitetet që organizohen në hapësirat rekreative që mbulon ky sektor, ose nga drejtori të tjera të Bashkisë Tiranë që mund të organizojnë evente e aktivitete të ndryshme në objektet që ky sektor ka nën administrim;
 • Asiston në organizimin e aktiviteteve të ndryshme në objektet që ky sektor ka në administrim;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Koordinon dhe raporton për problematika të ndryshme që mund të lindin gjatë ditës.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Kontrollon punën dhe punonjësit gjatë shërbimit të tyre, për të garantuar përmbushjen e plotë të përgjegjësive dhe detyrave funksionale;
 • Monitoron objektet që ndodhen nën administrimin e drejtorisë si dhe infrastukturën apo hapësirat e tjera që ndodhen brenda parkut;
 • Raporton pranë përgjegjësit të sektorit çdo problematikë të konstatuar dhe mban procesverbalet përkatëse për to;
 • Monitoron dhe udhëzon punonjësit e tjerë të sektorit për përmbushjen me përpikmëri të detyrave funksionale;
 • Kujdeset për paraqitjen etike dhe veshjen me uniformën përkatëse të punonjësve gjatë orarit zyrtar të punës;
 • Monitoron çdo ditë gjithë territorin e parkut për identifikimin dhe raportimin e çdo problematike të mundshme brenda parkut;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Monitoron dhe kontrollon periodikisht për procedurat e përdorimit të fushave.

 

Detyrat e Teknikut të Mesëm:

 • Monitoron çdo ditë objekte nën administrimin e sektorit;
 • Kujdeset për mbarëvatjen e punës dhe funksionalitetit të objekteve dhe pajisjeve të vendosura në to;
 • Ndjek dhe zgjidh problematika të ndryshme të identifikuara që kanë të bëjnë me funksionalitetin e objekteve;
 • Raporton problematikat e ndryshme infrastrukturore që kërkojnë zgjidhje të specializuar;
 • Kujdeset për mbarëvajtjen e aktiviteteve që organizohen në objektet brenda parkut.

 

Detyrat e Biletashitësit:

 • Administron dhe kujdeset për shitjen sipas çmimeve dhe llojeve përkatëse të biletave të tërhequra nga Drejtoria e Financës;
 • Mban dokumentacionin e nevojshëm për çdo tipologji bilete;
 • Mban kalendarin dhe orarin sipas rezervimeve dhe shitjes së biletave dhe kujdeset të mos ketë përplasje oraresh për rezervimet e kryera;
 • Monitoron punonjësit e shërbimit për nxjerrjen jashtë përdorimit të biletave të përdorura;
 • Raporton çdo ditë mbi procesin e shitjes së biletave;
 • Depoziton në bankë dhe rakordon periodikisht me sektorin e financës për shitjet e kryera.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Kujdeset për objektet që janë pjesë e Parkut të Madh të Liqenit Artificial të Tiranës;
 • Monitoron aktivitetin ditor të këndeve të forcës, këndeve të lojrave dhe fushave sportive;
 • Asiston qytetarët frekuentues të objekteve të parkut;
 • Monitoron dhe raporton mbi infrastrukturën funksionale të objekteve;
 • Kontrollon pajisjen me biletë për qytetarët që përdorin fushat sportive.

 

 

Sektori Pedalo në Park, Pedalo Kudo

 

Misioni:

Misioni i Sektorti Pedalo në Park Pedalo Kudo është organizimi i fushatave dhe aktiviteteve që lidhen

me edukimin dhe pedalimin në park dhe përdorimi i bicikletës si mjet multifunksional në jetën e cdo qytetari. Organizimi i aktiviteteve të ndryshme që lidhen me pedalimin si dhe trajnimet për grupmosha të ndryshme pranë pistës së çiklizmit.

 

Detyrat e sektorit:

 • Organizon dhe koordinon aktivitetet që zhvillohen në lidhje me pedalimin në park;
 • Zhvillon seanca trajnimi dhe ndërmerr fushata sensibilizuese në lidhje me rendësinë e pedalimit;
 • Trajnon grupmosha të ndryshme mbi perdorimin dhe rregullat e qarkullimit të lëvizjes me biçikletë;
 • Asiston realizimin e aktiviteteve të ciklizmit edhe në sheshe apo kënde të tjera të qytetit nëpërmjet mbështetjes teknike dhe operacionale;
 • Merr pjesë në organizimin e aktivitetetve që zhvillohen në hapësirat rekreative për fushën që mbulon ky sektor.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Organizon dhe koordinon punën e specialistëve, sipas detyrave funksionale apo udhëzimeve të caktuara në funksion të aktiviteteve që zhvillohen;
 • Monitoron dhe vlerëson punën e specialistëve të sektorit në lidhje me realizimin e detyrave të ngarkuara;
 • Përgatit dhe prezanton për miratim tek drejtori i drejtorisë planet mujore/vjetore të punës për sektorin;
 • Asiston realizimin e aktiviteteve nëpërmjet mbështetjes teknike dhe operacionale;
 • Siguron njohjen dhe zbatimin nga ana e specialistëve, të rregullave të disiplinës dhe etikës sipas rregullores së APR;
 • Zbaton çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët e tij;
 • Bashkëpunon me sektorë të tjerë të drejtorisë apo sektorëve e drejtorive të APR, për zgjidhjen e problemeve të ndryshme që lidhen me qëllimin dhe mbarëvajtjen e punës së sektorit;
 • Motivon, komunikon, udhëheq, inkurajon dhe trajnon stafin;
 • Mban kontakt të vazhdueshëm me drejtorinë e komunikimit dhe rekreative për aktivitetet që organizohen në hapësirat rekreative që mbulon ky sektor, ose nga drejtori të tjera te Bashkisë Tiranë që mund të organizojnë evente e aktivitete të ndryshme;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Koordinon dhe raporton për problematika të ndryshme që mund të lindin gjatë ditës.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Komunikon dhe kupton situatat në punën me fëmijët dhe qytetarët;
 • Përgatitja e bazës teorike dhe ofrimi i trajnimeve gjatë punës me fëmijët apo qytetarët;
 • Bashkëpunon dhe ndërvepron institucionalisht me strukturat mbështetëse për realizimin e aktiviteteve;
 • Ndjek dhe kujdeset në mënyrë të drejtpërdrejtë për zhvillimin e aktviteteve;
 • Harton procesverbalet dhe bashkangjit provat fotografike në rast dëmtimi të bazës materiale nga individë apo nga kushtet atmosferike;
 • Organizon oraret dhe monitoron fushat gjatë kohës së përdorimit nga qytetarët;
 • Monitoron në mënyrë ditore mjetet dhe objektet që përdoren nga sektori;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Planifikon dhe ndjek aktivitetet e ndryshme të pedalimit.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Ushtrohet praktikisht me fëmijët dhe njeh shumë mirë teknikat e pedalimit;
 • Kujdeset për mirëpërdorimin dhe mirëmbajtjen e objekteve dhe mjeteve të punës;
 • Monitoron fushat gjatë kohës së përdorimit nga qytetarët;
 • Raporton problematikat e ndryshme infrastrukturore që kërkojnë zgjidhje;
 • Kujdeset për mbarëvajtjen e aktiviteteve që organizohen;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.
 • Ndjek zgjidhjen e problematikave të ndryshme të identifikuara që kanë të bëjnë me funksionalitetin e objekteve dhe zbatimin e detyrave të përcaktuara.

 

 

NENI 24

DREJTORIA ADMINISTRIMI I PARQEVE TEMATIKE

 

Misioni:         

Drejtoria Administrimi i Parqeve Tematike është strukturë përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e Parqeve Memoriale, me qëllim zhvillimin, organizimin dhe ecurinë, duke promovuar vlerat historike e kulturore, si dhe jep kontributin e saj për rritjen e ndërgjegjësimit dhe informimit të publikut, në drejtim të mbrojtjes së vlerave kombëtare dhe historike. Kjo drejtori është strukturë përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe menaxhimin në kushte bashkëkohore të Parkut Rinia dhe krijimin e mjedisit të përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore në këtë park.

 

Detyrat e Drejtorisë:

 • Siguron mirëmbajtjen e përgjithshme të infrastrukturës në hapësirat e Parqeve Memoriale dhe Parkut Rinia;
 • Organizon aktivitete dhe ceremoni zyrtare në Parqet Memoriale dhe kujdeset për

mbarëvajtjen e tyre;

 • Siguron kushtet e përshtatshme për kryerjen e aktiviteteve kulturore dhe sportive që zhvillohen në hapësirën e Parkut Rinia;
 • Inspekton dhe monitoron Parqet Memoriale dhe Parkun Rinia, duke garantuar ruajtjen e të gjithë aseteve të ndodhura në to.

 

Detyrat  e Drejtorit të Drejtorisë:

 • Drejton dhe organizon drejtorinë e Administrimit të Parqeve Tematike, për realizimin e detyrave të ngarkuara nga rregullorja e APR, duke bashkërenduar punën e sektorëve në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore, sipas strukturës të miratuar;
 • Harton planin vjetor për veprimtarinë e drejtorisë së Administrimit të Parqeve Tematike, të cilat janë të detyrueshme për zbatim nga punonjësit e saj;
 • Kontrollon zbatimin e detyrave të ngarkuara për sektorët e varësisë;
 • Harton planin e punës javor, mujor, vjetor, për Drejtorinë e Administrimit të Parqeve Tematike;
 • Zbaton, ndjek dhe bashkërendon plotësimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Bashkëpunon dhe kordinon punën me drejtoritë e tjera të APR, në funksion dhe për zbatimin e detyrave;
 • Propozon dhe bëhet pjesë e diskutimeve për hartimin e politikave të zhvillimit të qëndrueshëm të parqeve tematike;
 • Kontrollon dhe firmos të gjitha shkresat që përgatiten nga punonjësit e drejtorisë;
 • Kërkon llogari nga sektorët për respektimin e afateve të përcaktuara në realizimin e detyrave përkatëse;
 • Kërkon zbatimin e disiplinës në punë si dhe realizimin e detyrave funksionale të tyre;
 • Propozon masa administrative për punonjësit e vartësisë kur në mënyrë të përsëritur nuk zbatojnë detyrat e ngarkuara dhe kryejnë veprime që janë në kundërshtim me këtë rregullore e me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;
 • Kryen analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë, dhe informon Drejtorin e Përgjithshëm, për ecurinë e detyrave të ngarkuara në çdo sektor, si dhe kryen vlerësime pune për punonjësit e saj;
 • I propozon eprorit direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin në sektorët që mbulon;
 • Përfaqëson APR në aktivitete të ndryshme, me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Merr pjesë në hartimin e projekt-buxhetit të vitit pasardhës të APR;
 • Miraton kërkesat e bazës materiale për sektorët e vartësisë;
 • Miraton kërkesat e sektorëve të vartësisë për pushimet vjetore;
 • Miraton kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të problematikave apo kërkesave të kërkuara;
 • Ndjek zbatimin e urdhërave të ardhura nga Drejtori i Përgjithshëm.

 

Sektori Parqe Memoriale Tiranë & Pezë

 

Misioni:

Sektori Parqe Memoriale Tiranë & Pezë është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e Parqeve

Memoriale, zhvillimin e aktiviteteve dhe ceremonive zyrtare në këto parqe, si dhe kujdeset për hapësirat e gjelbra dekorative të ndodhura në to.

 

Detyrat e sektorit:

 • Mirëmban Parqet Memoriale (Varrezat Dëshmorët e Kombit dhe Varrezat e Dëshmorëve të Pezës), duke kryer pastrimin e mbeturinave në sipërfaqet e gjelbra, rrugët e sheshet, varret, monumentet;
 • Organizon punën në zbatim të detyrave që lidhen me mirëmbajtjen e bimësisë dekorative (punimin, plehërimin organik dhe kimik, krasitjen e drurëve dhe shkurreve, kositjen e barit në sipërfaqet e gjelbra, etj.);
 • Monitoron zbatimin e masave për sigurimin teknik dhe shëndetit në punë gjatë kryerjes së shërbimeve në këto parqe, duke mbrojtur në këtë mënyrë qytetarët dhe punonjësit;
 • Ndjek dhe përgjigjet për çdo proces pune që ka të bëjë me pastrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve memoriale, dhe për çdo rast të dëmtimit nga qytetarët apo shkaqeve natyrore merr menjëherë masat për kthimin në gjendjen optimale;
 • Harton dhe ndjek realizimin e grafikëve ditorë, mujorë e vjetor, për realizimin e proceseve të punës, dëmtimeve dhe përdorimit të bazës materiale.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Administron objekte të caktuara si Varrezat Dëshmorët të Kombit Tiranë dhe Varrezat e Dëshmorëve të Pezës, të cilat i ka marrë në dorëzim sipas inventarit fizik të aseteve (godina, bimësi, varre, makineri e pajisje, etj.), me akt-dorëzimi të veçantë;
 • Merr udhëzime dhe zbaton detyrat e ngarkuara nga drejtori i drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm;
 • Harton dhe dorëzon pranë Sektorit Teknik çdo datë 25 planin mujor të punimeve dhe atë të kërkesave për bazë materiale (për muajin pasardhës);
 • Dorëzon pranë Sektorit Teknik në fillim të çdo muaji evidencën e punimeve të kryera dhe shpenzimimeve të bazës materiale për muajin paraardhës;
 • Organizon punën dhe ndjek të gjitha problemet teknike dhe organizative për punimet që kryhen në Sektorin e Parqeve Memoriale;
 • Kontrollon çdo ditë prezencën në punë të punonjësve, volumin e punës  në zbatim, të plan detyrave, shpërndarjen e ngarkesës së punës të punëtorëve, si dhe cilësinë e kryerjes së punimeve;
 • Harton një herë në muaj listë pagesat (kohëshënuesit) dhe ja paraqet strukturave përkatëse së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë;
 • Njofton dhe propozon me shkrim masën administrative pranë drejtorit të drejtorisë, për çdo rast mos disiplinimi nga ana e punonjësve që ka në varësi;
 • Instrukton punonjësit mbi rregulloren e sigurimit teknik 1 herë në vit (në fillim të Janarit) dhe dorëzon pranë Sektorit Teknik, procesverbalin përkatës me firmat e të gjithë punonjësve të instruktuar. Për punonjësit e rinj e kryen këtë proces në ditën e parë të punës;
 • Miraton procesverbalet përkatëse mbi justifikimin e harxhimit të materialit sipas standarteve teknike dhe konsumit, për çdo proces pune ku përdoren materiale të tërhequra nga magazina ose sektorët e tjerë;
 • Merr masat dhe parandalon dëmtimet në objektet që ka në administrim. Për çdo konstatim informon me shkrim (proces verbal dëmtimi), drejtorin e drejtorisë;
 • Mban kontakte të përditshme me përgjegjësit e rojeve, si dhe përpilon së bashku me ta në mbarim të punës procesverbalin e dorëzimit të objekteve, në sektorët ku ruajtja e objekteve kryhet nga shërbimi me roje. Në çdo fund muaji i paraqet drejtorit të drejtorisë, një relacion mbi mbarëvajtjen e punës të shërbimit me roje dhe problemet që ka patur me to në drejtim të ruajtjes së pronës nëse ka të tilla;
 • Përpilon planin vjetor dhe mujor për bazën materiale të Sektorit të Parqe Memoriale;
 • Kryhen tërheqjen e bazës materiale nga magazinat e APR dhe është i vetmi person i ngarkuar me përgjegjësi materiale në sektorin që administron;
 • Firmos fletën e udhëtimit të automjetit duke shënuar volumin dhe destinacionin për çdo lëvizje me mjete transporti të bazës materiale, bimësisë dekorative, makinerive dhe pajisjeve, evadimin e mbeturinave dhe çdo produkti tjetër në drejtim hyrje-dalje nga sektori Parqe Memoriale;
 • Kryen azhornimin e inventarit fizik të objekteve dhe bimësisë dekorative që ka në administrim dhe inventarin e ri e shoqëron me proces verbalet e dëmtimeve dhe shtesat të cilat i dorëzon në Sektorin Teknik dhe Sektorin e Financës, 1 herë në vit.
 • Merr pjesë në hartimin e projekt-buxhetit të vitit pasardhës të drejtorisë;
 • Mbështet zhvillimin e aktiviteteve që organizohen në sektorin Parqeve Memoriale;
 • Merr pjesë në grupe pune apo komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Harton kërkesat për pushimet vjetore të punëtorëve të sektorit;
 • Ndjek zbatimin e urdhërave të ardhura nga drejtori i drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Harton dokumentacionin teknik (procesverbale mbjellje, dëmtime, raporte teknik, akt-kontrolle, akt kulaudime, evidence, etj.), të përpiluar në vend nga vetë specialisti apo nga një grup pune, dhe për çdo rast paraqet për miratim pranë përgjegjësit të sektorit, dokumentacionin e mësipërm dhe një kopje e dorëzon pranë Sektorit Teknik dhe Sektorit të Financës;
 • Merr pjesë në pregatitjen e planit mujor dhe vjetor të punimeve të sektorit;
 • Pregatit planin e kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale për sektorin;
 • Pregatit planin mujor për nevojat e sektorit për automjeteve të transportit për evadimin e mbeturinave e bazës materiale;
 • Pregatit planin mujor për nevojat për karburant të makinerive dhe pajisjeve të sektorit;
 • Ndjek dhe regjistron urdhër dorëzimet, fletë-hyrjet dhe fletë-daljet, për bazën materiale, bimësinë dekorative, makineritë e pajisjet, etj, në sektor;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, kërkesat për pushimin vjetor të punonjësve;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, evidencën mujore të realizimit të shpërndarjes të bazës materiale, sipas nevojave përkatëse të objekteve dhe proceseve të punës;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, evidencën mujore të realizimit të shpenzimeve mujore dhe vjetore;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, situacionin e punimeve sipas proceseve të punës të paraqitura me procesverbalet përkatëse;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, realizimin e mbjelljeve të bimësisë dekorative (drurëve, shkurreve dhe luleve dekorative), sipas objekteve përkatës;
 • Mban në regjistër të posaçëm hyrje dalje të shkresave të Sektorit Parqe Memoriale dhe ndjek zbatimin e detyrave nga personat përgjegjës;
 • Mban protokollin e mbledhjeve të sektorit dhe përpilon informacion me shkrim për problemet që lihen për ndjekje dhe një kopje i dorëzohet drejtorit të drejtorisë;
 • Ushtron kontroll në sektorë për cilësinë e kryerjes së shërbimeve dhe disiplinës në punë dhe për çdo konstatim informon përgjegjësin e sektorit;
 • Kryen sondazhe periodike nëpër objekte për zbatimin e teknikave dhe normativave për proceset e punës në zbatim të planit mujor të miratuar;
 • Merr pjesë në grupe pune apo komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Mbështet zhvillimin e aktiviteteve që organizohen në sektorin Parqeve Memoriale;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Zëvendëson përgjegjësin e sektorit, kur ky i fundit mungon për arsye shëndetësore apo për arsye të pushimit vjetor.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Zbaton orarin ditor të punës dhe disiplinës në punë dhe paraqitjen me uniformën e punës me logo të APR;
 • Kryen me përpikmëri dhe në kohë të caktuar të punëve dhe detyrave të caktuara nga përgjegjësi i sektorit;
 • Kryen proceset e punës që lidhen me pastrimin dhe gjelbërimin me cilësinë dhe sasinë e përcaktuar sipas normativave ligjore;
 • Zbaton dhe aplikon masat për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit në punë;
 • Ruan mjetet e punës dhe materialeve më të cilat punon dhe i dorëzon në fund të mbarimit të punës në magazinën e sektorit, si dhe realizon saktë dhe brenda afatit kohor detyrat e ngarkuara;
 • Zbaton përdorimin e detyrueshëm të pajisje të veçanta si, çizme, doreza dhe maska gjatë kryerjes së detyrës;
 • Ndjek instruktimet për përdorimin e pesticideve mbi mënyrën e përdorimit dhe dozat e tyre. Gjatë punës me to duhet të jenë nën vëzhgimin e specialistit dhe të përdorin pajisje speciale për mbrojtjen nga helmet (doreza, maska, etj.);
 • Kryen proceset e punës si: “Pastrim ditor me fshesë rruge e sheshe, prerje e heqja ferra e barëra të këqija, pastrim i mbeturinave, bërja e kordinatave, pastrim dhe mirëmbajtje e rrjetit të kanalizimeve dhe pusetave, mbledhje me krërë i barit të kositur dhe ferrave të prera, evadim të mbeturinave nga sipërfaqet e gjelbëra, pastrimi i koshave nga mbeturinat dhe hedhja e tyre në pikat e grumbullimit, mbjellje drurë, shkurre dhe lule dekorative, mbjellje farë bari, plehrim kimik dhe organik, punim me bel, kazëm, prashitje me cap, punime mirëmbajtëse në drurë dhe shkurre dekorative, ujitje drurë, shkurre, lule dekorative, sipërfaqe bari në parqe, mirëmbajtja e varreve (pastrim me acid të mermereve, vendosjen dhe lyerjen e germave dhe shkronjave, pastrimin e monumenteve, lyerjen e bordurave me gëlqere, etj.”;
 • Merr pjesë aktive dhe kërkon nga përgjegjësi dhe specialistët e sektorit për kualifikimet dhe njohjen e teknikave për procese të veçanta pune;
 • Bashkëpunon me punëtorët e sektorit dhe angazhohet maksimalisht në kryerjen e punës të ngarkuar;
 • Angazhohet për zbatimin e detyrave në kohë normale si dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Zëvendëson kolegët që punojnë me grafik pune ose në turne të dyta e të treta, apo kur mungohet për arsye shëndetësore dhe/ose për shkak të pushimit vjetor.

 

Sektori Parku Rinia

 

Misioni:

Sektori Parku Rinia është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe menaxhimin në kushte bashkëkohore të Parkut Rinia dhe dhe krijimin e mjedisit të përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore në këtë park.

 

Detyrat e sektorit:

 • Organizon dhe ndjek realizimin e proceseve të punës për administrimin dhe mirëmbajtjen e Parkut Rinia dhe te aseteve të ndodhura në të (hapësirat e gjelbra, lodrat për fëmijë, rrugë e sheshe, hapësirat e katër putroshëve, monumente, elemente dekorativë, amfiteatrin, lojrat e shahut, bazenit ujëmbledhës, pompave dhe impiantit vaditës, ndriçuesve, etj);
 • Monitoron zbatimin e masave për sigurimin teknik dhe shëndetit në punë gjatë kryerjes së shërbimeve në këto parqe, duke mbrojtur në këtë mënyrë qytetarët dhe punonjësit;
 • Harton dhe ndjek realizimin e grafikëve ditorë, mujorë e vjetor, për realizimin e proceseve të punës, dëmtimeve dhe përdorimit të bazës materiale;
 • Ndjek dhe përgjigjet për çdo proces pune që ka të bëjë me pastrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve, dhe për çdo rast të dëmtimit nga qytetarët apo shkaqeve natyrore ndërmerr menjëherë masat e nevojshme për kthimin në gjendjen fillestare optimale;
 • Menaxhon e ndjek zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore në këtë park.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Administron objekte të caktuara si Parkut Rinia dhe instalacionit të Reas, të cilat i ka marrë në dorëzim sipas inventarit fizik të aseteve me akt-dorëzimi të veçantë;
 • Merr udhëzime dhe zbaton detyrat e ngarkuara nga drejtori i drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm;
 • Harton dhe dorëzon pranë Sektorit Teknik çdo datë 25 planin mujor të punimeve dhe atë të kërkesave për bazë materiale (për muajin pasardhës);
 • Dorëzon pranë Sektorit Teknik në fillim të çdo muaji, evidencën e punimeve të kryera dhe shpenzimit e bazës materiale për muajin paraardhës;
 • Organizon punën dhe ndjek të gjitha problemet teknike dhe organizative për punimet që kryhen në sektor;
 • Kontrollon çdo ditë prezencën në punë të punonjësve, volumin e punës  në zbatim, të plan detyrave, shpërndarjen e ngarkesës të punës së punëtorëve si dhe cilësinë e kryerjes së punimeve;
 • Harton një herë në muaj listë pagesat (kohëshënuesit) dhe ja paraqet strukturave përkatëse, çdo muaj së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë;
 • Njofton dhe propozon me shkrim masën administrative pranë drejtorit të drejtorisë, për çdo rast mos disiplinimi nga ana e punonjësve që ka në varësi;
 • Instrukton punonjësit mbi rregulloren e sigurimit teknik 1(një) herë në vit (në fillim të Janarit) dhe dorëzon pranë Sektorit Teknik, procesverbalin përkatës me firmat e të gjithë punonjësve të instruktuar. Për punonjësit e rinj e kryen këtë proces në ditën e parë të punës;
 • Për çdo proces pune ku përdoren materiale të tërhequra nga magazina ose sektorët e tjerë miraton proces verbalet përkatëse mbi justifikimin e harxhimit të materialit sipas standarteve teknike dhe konsumit;
 • Merr masat dhe parandalon dëmtimet në objektet që ka në administrim. Për çdo konstatim informon me shkrim (procesverbal dëmtimi), drejtorin e drejtorisë;
 • Mban kontakte të përditshme me policinë bashkiake, si dhe përpilon së bashku me ta në mbarim të punës procesverbalin e dorëzimit të objekteve, në sektorët ku ruajtja e objekteve kryhet nga policia bashkiake. Në çdo fund muaji i paraqet drejtorit të drejtorisë, një relacion mbi mbarëvajtjen e punës së policisë bashkiake dhe problemet që ka patur me to në drejtim të ruajtjes së pronës;
 • Përpilon planin vjetor dhe mujor për bazën materiale të sektorit. Kryen tërheqjen e tyre nga magazinat e APR dhe është i vetmi person i ngarkuar me përgjegjësi materiale në sektorin që administron;
 • Për çdo lëvizje me mjete transporti të bazës materiale, bimësisë dekorative, makinerive dhe pajisjeve, evadimin e mbeturinave dhe çdo produkti tjetër në drejtim hyrje dhe dalje nga sektori, firmos fletën e udhëtimit të automjetit duke shënuar volumin dhe destinacionin;
 • Kryen azhornimin e inventarit fizik të objekteve dhe bimësisë dekorative dhe elementeve dekorative, që ka në administrim si dhe inventarin e ri duke e shoqëruar me procesverbalet e dëmtimeve dhe shtesat të cilat i dorëzon në Sektorin Teknik dhe Sektorin e Financës, një herë në vit (në muajin Dhjetor).
 • Mer pjesë në hartimin e projekt-buxhetit të vitit pasardhës të drejtorisë;
 • Mbështet zhvillimin e aktiviteteve që organizohen në sektorin Parkun Rinia dhe instalacionin Reja;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Mer pjesë në grupe pune apo komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Harton kërkesat për pushimet vjetore të punëtorëve të sektorit;
 • Ndjek zbatimin e urdhërave të ardhura nga drejtori drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

 

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Harton dokumentacionin teknik (procesverbale mbjellje, dëmtimesh, raporte teknik, akt-kontrolle, akt-kolaudime, evidence, etj.), të përpiluar në vend nga vetë specialisti apo nga një grup pune, dhe për çdo rast i paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, dokumentacionin e mësipërm dhe një kopje e dorëzon pranë Sektorit Teknik dhe Sektorit të Financës;
 • Merr pjesë në pregatitjen e planit mujor dhe vjetor të punimeve të sektorit;
 • Pregatit planin e kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale për sektorin;
 • Pregatit planin mujor për nevojat e sektorit të automjeteve të transportit për evadimin e mbeturinave e bazës materiale;
 • Pregatit planin mujor për nevojat për karburant të makinerive dhe pajisjeve të sektorit;
 • Ndjek dhe regjistron urdhër-dorëzimet, fletë-hyrjet dhe fletë-daljet për bazën materiale, bimësinë dekorative, makineritë e pajisjet, etj., në sektor;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, kërkesat për pushimin vjetor të punonjësve;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, evidencën mujore të realizimit të shpërndarjes së bazës materiale, sipas nevojave përkatëse të objekteve dhe proceseve të punës;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, evidencën mujore të realizimit të shpenzimeve mujore dhe vjetore;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, situacionin e punimeve sipas proceseve të punës të paraqitura me proces-verbalet përkatëse;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, realizimin e mbjelljeve të bimësisë dekorative (drurëve, shkurreve dhe luleve dekorative), sipas objekteve përkatës;
 • Mban në regjistër të posaçëm hyrje-dalje të shkresave të sektorit dhe ndjek zbatimin e detyrave nga personat përgjegjës;
 • Mban protokollin e mbledhjeve të sektorit dhe përpilon informacion me shkrim për problemet që lihen për ndjekje dhe një kopje i dorëzohet drejtorit të drejtorisë;
 • Ushtron kontroll në sektor për cilësinë e kryerjes së shërbimeve dhe disiplinën në punë dhe për çdo konstatim informon përgjegjësin e sektorit;
 • Kryen sondazhe të here pas hershme nëpër objekte për zbatimin e teknikave dhe normativave për proceset e punës në zbatim të planit mujor të miratuar;
 • Merr pjesë në grupe pune, komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Mbështet zhvillimin e aktiviteteve që organizohen në sektorin Parkun Rinia dhe instalacionin Reja;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Zëvendëson përgjegjësin e sektorit, kur ky i fundit mungon për arsye shëndetësore ose për arsye të pushimit vjetor.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Harton dokumentacionin teknik (procesverbale mbjellje, dëmtimesh, raporte teknik, akt-kontrolle, akt-kulaudime, evidence, etj), të përpiluar në vend nga vetë specialisti apo nga një grup pune, dhe për çdo rast paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, dokumentacionin e mësipërm dhe një kopje e dorëzon pranë Sektorit Teknik dhe Sektorit të Financës;
 • Merr pjesë në pregatitjen e planit mujor dhe vjetor të punimeve të sektorit;
 • Pregatit planin e kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale për sektorin;
 • Pregatit planin mujor për nevojat e sektorit të automjeteve të transportit për evadimin e mbeturinave e bazës materiale;
 • Pregatit planin mujor për nevojat për karburant të makinerive dhe pajisjeve të sektorit;
 • Ndjek dhe regjistron urdhër-dorëzimet, fletë-hyrjet dhe fletë-daljet, për bazën materiale, bimësinë dekorative, makinerive e pajisjeve, etj, në sektor;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, kërkesat për pushimin vjetor të punonjësve;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, evidencën mujore të realizimit të shpërndarjes së bazës materiale, sipas nevojave përkatëse të objekteve dhe proceseve të punës;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, evidencën mujore të realizimit të shpenzimeve mujore dhe vjetore;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, situacionin e punimeve sipas proceseve të punës të paraqitura me proces-verbalet përkatëse;
 • Paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit, realizimin e mbjelljeve të bimësisë dekorative (drurëve, shkurreve dhe luleve dekorative), sipas objekteve përkatës;
 • Mban në regjistër të posaçëm hyrje-dalje të shkresave të sektorit dhe ndjek zbatimin e detyrave nga personat përgjegjës;
 • Mban protokollin e mbledhjeve të sektorit dhe përpilon informacion me shkrim për problemet që lihen për ndjekje dhe një kopje i dorëzohet drejtorit të drejtorisë;
 • Ushtron kontroll në sektor për cilësinë e kryerjes së shërbimeve dhe disiplinën në punë dhe për çdo konstatim informon përgjegjësin e sektorit;
 • Në zbatim të planit mujor të miratuar, kryen sondazhe të here pas hershme nëpër objekte për zbatimin e teknikave dhe normativave për proceset e punës;
 • Merr pjesë në grupe pune, komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit.
 • Mbështet zhvillimin e aktiviteteve që organizohen në sektorin Parkun Rinia dhe instalacionin Reja;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Zëvendëson përgjegjësin e sektorit, kur ky i fundit mungon për arsye shëndetësore ose për

arsye të pushimit vjetor.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Zbaton orarin ditor të punës dhe disiplinës në punë dhe paraqitjen me uniformën e punës me logo të APR;
 • Kryen me përpikmëri dhe në kohë të caktuar të punëve dhe detyrave të caktuara nga përgjegjësi i sektorit;
 • Kryen proceset e punës që lidhen me pastrimin dhe gjelbërimin me cilësinë dhe sasinë e përcaktuar sipas normativave ligjore;
 • Zbaton dhe aplikon masat për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit në punë;
 • Ruan mjetet e punës dhe materialeve më të cilat punon dhe i dorëzon në fund të mbarimit të punës në magazinën e sektorit, si dhe realizon saktë dhe brenda afatit kohor detyrat e ngarkuara;
 • Zbaton përdorimin e detyrueshëm të pajisje të veçanta si, çizme, doreza dhe maska gjatë kryerjes së detyrës;
 • Ndjek instruktimet për përdorimin e pesticideve mbi mënyrën e përdorimit dhe dozat e tyre. Gjatë punës me to duhet të jenë nën vëzhgimin e specialistit dhe të përdorin pajisje speciale për mbrojtjen nga helmet (doreza, maska, etj.);
 • Kryen proceset e punës si: “Pastrim ditor me fshesë rruge e sheshe, prerje e heqja ferra e barëra të këqija, pastrim i mbeturinave, bërja e kordinatave, pastrim dhe mirëmbajtje e rrjetit të kanalizimeve dhe pusetave, mbledhje me krërë i barit të kositur dhe ferrave të prera, evadim të mbeturinave nga sipërfaqet e gjelbëra, pastrimi i koshave nga mbeturinat dhe hedhja e tyre në pikat e grumbullimit, mbjellje drurë, shkurre dhe lule dekorative, mbjellje farë bari, plehrim kimik dhe organik, punim me bel, kazëm, prashitje me cap, punime mirëmbajtëse në drurë dhe shkurre dekorative, ujitje drurë, shkurre, lule dekorative, sipërfaqe bari në parqe, pastrimin e monumenteve, etj.”;
 • Merr pjesë aktive dhe kërkon nga përgjegjësi dhe specialistët e sektorit për kualifikimet dhe njohjen e teknikave për procese të veçanta pune;
 • Bashkëpunon me punëtorët e sektorit dhe angazhohet maksimalisht në kryerjen e punës të ngarkuar;
 • Angazhohet për zbatimin e detyrave në kohë normale si dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Zëvendëson kolegët që punojnë me grafik pune ose në turne të dyta e të treta, apo kur mungohet për arsye shëndetësore dhe/ose për shkak të pushimit vjetor.

 

 

NENI 25

DREJTORIA GJELBËRIMI DEKORATIV

 

Misioni

Drejtoria Gjelbërimi Dekorativ është strukturë përgjegjëse për menaxhimin, mirëmbajtjen bashkëkohore dhe shtimin e hapësirave të gjelbra duke pasur prioritet zbatimin e politikave te ndjekura nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, në fushat ku kjo e fundit ushtron funksionet dhe veprimtarinë e saj. Drejtoria Gjelbërimi Dekorativ është përgjegjëse për miratimin dhe kontrollin e projekteve të ndryshme që Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit realizon me fondet buxhetore, në bashkëpunim me komunitetin, OJF-të, biznesin dhe organizma të tjerë të cilët marrin pjesë si donatorë, partnerë apo palë përfituese, implementimin e projekteve dhe detyrave në terren dhe përditësimin e materialeve grafike deri në procesin e dokumentacionit final të projektit, menaxhimin e prodhimit dhe shtimit të bimësisë dekorative për parqet ekzistuese dhe parqet e reja.

 

Detyrat e Drejtorisë:

 • Drejtoria Gjelbërimi Dekorativ është strukturë organizative e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, e cila administron dhe drejton punën për trajtimin dhe zhvillimin e parqeve, kurorës së gjebër, zonës metrobosko dhe prodhimin e bimësisë duke bashkërenduar punën e të gjithë sektorëve sipas strukturës së miratuar në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;
 • Harton programet e zhvillimit të sektorëve në varësi të drejtpërdrejtë, përgjigjet për mbajtjen dhe administrimin e dokumentacionit, shqyrton planet dhe programet e punës në përputhje me kuadrin ligjor për menaxhimin e qëndrueshëm të Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër, zonës Metrobosko dhe Prodhimit të Bimësisë;
 • Propozon studime dhe projekte për investimet në Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër dhe zonës Metrobosko duke tërhequr interesin dhe ndihmën e partnerëve, donatorëve si dhe evidenton e planifikon territore rekreative.
 • Harton projekte që përfshijnë komunitetin, krijimin dhe zhvillimin më tej të zonave të gjelbra me infrastrukturën e duhur rekreative, për t’i dhënë mundësinë qytetarëve të shfrytëzojnë hapësirat publike;
 • Miraton dhe kontrollon planin vjetor për prodhimin e bimësisë dekorative apo projektet e ndryshme që Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit realizon me fondet buxhetore si dhe në bashkëpunim me komunitetin, OJF-të, biznesin dhe organizma të tjerë të cilët marrin pjesë si donatorë, partnerë apo palë përfituese;
 • Krijon dhe menaxhon databasin e territorit të Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër, zonës Metrobosko dhe Prodhimit të Bimësisë.
 • Ndjek procesin e implementimit të projekteve dhe detyrave në terren dhe përditëson materialet grafike deri në procesin e dokumentacionit final të projektit si dhe koordinon në vazhdimësi gjatë gjithë vitit punën me strukturat dhe drejtoritë e tjera.

 

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë: 

 • Drejton dhe organizon Drejtorinë Gjelbërimi Dekorativ duke bashkërenduar punën e të gjithë sektorëve sipas strukturës së miratuar në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore, për realizimin e detyrave të ngarkuara;
 • Harton programet e zhvillimit të sektorëve në varësi të drejtpërdrejtë dhe shqyrton planet dhe programet e punës, në përputhje me kuadrin ligjor për menaxhimin e qëndrueshëm të APR, Kurorës së Gjelbër, zonës Metrobosko dhe Prodhimit të Bimësisë;
 • Nxjerr urdhëra dhe udhëzime për veprimtarinë e drejtorisë në përputhje me detyrat që përcaktohen ne rregulloren e funksionimit të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, të cilat janë të detyrueshme për zbatim nga punonjësit e saj;
 • Evidenton dhe raporton periodikisht të dhënat për zhvillimin e aktivitetit teknik financiar në sektorët e Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër, zonës Metrobosko dhe Prodhimit të Bimësisë tek Drejtori i Përgjithshëm;
 • Miraton dhe kontrollon projekte të ndryshme që APR realizon me fondet e Buxhetit si dhe në bashkëpunim me komunitetin, OJF-të, biznesin dhe organizma të tjerë të cilët marrin pjesë si donatorë, partnerë apo palë përfituese;
 • Ndjek procesin e implementimit të projekteve dhe detyrave në terren deri në procesin e dokumentacionit final (as- build) të projektit;
 • Ndjek procesin e implementimit të projekteve dhe detyrave në terren dhe përditëson materialet grafike deri në procesin e dokumentacionit final (as- build) të projektit;
 • Përgjigjet, mban dhe administron dokumentacionin që shërben për hartimin dhe zbatimin e planeve të menaxhimit të Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër, zonës Metrobosko dhe Prodhimit të Bimësisë;
 • Propozon studime dhe projekte për investimet në Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër dhe zonës Metrobosko;
 • Bashkëpunon në programet vjetore për ndërhyrje me investime dhe mirëmbajtjen e Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër, zonës Metrobosko dhe Prodhimit të Bimësisë;
 • Krijon dhe menaxhon databasin e territorit të Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër, zonës Metrobosko, Pyllit orbital dhe Prodhimit të Bimësisë (dru, shkurre e lule dekorative);
 • Koordinon në vazhdimësi gjatë gjithë vitit punën e drejtorisë me Drejtoritë e Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit PMLAT dhe Administrimit të Parqeve Tematike, si dhe në periudha të veçanta ndjek mbarëvajtjen e punës së grupeve të përbashkët që ngrihen nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Propozon dhe bëhet pjesë e diskutimeve për hartimin e politikave të zhvillimit të qëndrueshëm të parqeve;
 • Përpilon çdo vit nevojat për fidanë (drurë, shkurre dhe lule dekorative), përcakton shumëllojshmërinë dhe sasinë për çdo lloj, ndjek ecurinë e sigurimit të tyre dhe miraton planin e prodhimit në sektorin e Prodhimit të Bimësisë si dhe atë të shpërndarjes nëpër objektet përkatëse, mbi bazën e nevojave të sektorëve e drejtorisë, sipas projekteve të hartuara për rikonstruksionin e parqeve ekzistuese apo krijimin e parqeve të reja;
 • Miraton projekt-preventivat e hartuar dhe ndjek zbatimin e tyre duke koordinuar punën me Drejtoritë e Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit PMLAT dhe Administrimit të Parqeve Tematike;
 • Miraton urdhrin e dorëzimit të bazës materiale dhe bimësisë dekorative për sektorët e drejtorisë dhe ia paraqet për zbatim Drejtorisë së Financës;
 • Kërkon respektimin e afateve të përcaktuara për realizimin e detyrave nga sektorët sipas planeve të miratuara;
 • Kërkon nga vartësit zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale të tyre;
 • Informon periodikisht Drejtorin e Përgjithshëm për zbatimin dhe ecurinë e detyrave të ngarkuar nga çdo sektor, si dhe kryen vlerësimin e performancës për punonjësit;
 • Propozon masa administrative për punonjësit e vartësisë kur në mënyrë të përsëritur nuk zbatojnë detyrat e ngarkuara dhe kryejnë veprime që bien në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi apo me këtë rregullore;
 • I propozon Drejtorit të Përgjithshëm ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që dalin në sektorët që mbulon.
 • Përfaqëson APR me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm, në aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë territorit të Bashkisë së Tiranës;
 • Merr pjesë dhe bashkëpunon në hartimin e projekt buxhetit vjetor të APR;
 • Bën analiza periodike mujore dhe vjetore për veprimtarinë e drejtorisë lidhur me aktivitetin tekniko-financiar të saj;
 • Miraton një herë në muaj listë pagesat (kohëshënuesit) e punonjësve të sektorëve dhe ja paraqet strukturave përkatëse çdo muaj së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë;
 • Paraqet për miratim kërkesat për pushimin vjetor të punonjësve të sektorëve në vartësi.

 

 

Sektori  i Zbatimit Teknik dhe Supervizimit

 

Misioni:

Sektori i Zbatimit Teknik dhe Supervizimit ndjek, menaxhon dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen bashkëkohore dhe shtimin e hapësirave të gjelbra, prodhimin e shtimin e bimësisë dekorative, realizimin e projekteve me fondet buxhetore dhe në bashkëpunim me komunitetin, OJF-të, biznesin dhe organizma të tjerë të cilët marrin pjesë si donatorë, partnerë apo palë përfituese.

 

Detyrat e Sektorit:

 • Koordinon në vazhdimësi punën me sektorët e tjerë të drejtorisë, sektorët dhe drejtoritë e tjera në Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit për shtimin e hapësirave të gjelbëra, prodhimin e shtimin e bimësisë dekorative;
 • Merr pjesë në grupet e punës për studimin, planifikimin e poliktikave të zhvillimit të qëndrueshëm të parqeve rekreative, kurorës së gjelbër, zonës metrobosko e prodhimit të bimësisë dekorative;
 • Bashkëpunon me sektorët e tjerë të drejtorisë si dhe sektorëve e drejtorive të tjera në APR për projektimin, preventimin, përcaktimin e shumëllojshmërise për fidanë, zbatimin e planit të shpërndarjes si dhe zbatimin e projekteve për rikonstruksionin, ndërtimin e parqeve ekzistues dhe krijimin e parqeve te reja;
 • Administron dokumentacionin tekniko-financiar të hartuar nga sektorët e tjerë të drejtorisë, sektorët dhe drejtoritë e tjera të APR, kryen rakordimet dhe evidencat përkatëse për çdo drejtori.
 • Menaxhon dhe përditëson databasin e territorit të Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër, zonës Metrobosko dhe Prodhimit të Bimësisë.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Organizon punën e sektorit, konform akteve ligjore e nënligjore dhe në zbatim të rregullores të

institucionit;

 • Merr pjesë në grupet e punës për studimin, planifikimin e poliktikave të zhvillimit të qëndrueshëm të parqeve rekreative, kurorës së gjelbër, zonës metrobosko, prodhimit të bimësisë decorative;
 • Koordinon në vazhdimësi gjatë gjithë vitit punën e sektorit me sektorët dhe specialistët e tjerë, të drejtorisë si dhe sektorëve e drejtorive të tjera të APR, si dhe në periudha të veçanta ndjek mbarëvajtjen e punës së grupeve të përbashkët që ngrihen nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Bashkëpunon me sektorët e drejtoritë të tjera të APR, në projektimin dhe preventimin e objekteve për rikonstruksionin, ndërtimin e parqeve ekzistues si dhe krijimin e parqeve te reja;
 • Organizon dhe ushtron kontrolle për specialistët e sektorit që ka në vartësi dhe pregatit materialin në përfundim të tyre dhe kryen propozimet për masa administrative ndaj specialistëve që rezultojnë me shkelje të përsëritur;
 • Harton planet e punimeve mujore dhe vjetore të sektorit, të ndara me detyra konkrete për çdo specialist, i cili detajohet për çdo muaj dhe miratohet tek drejtori i drejtorisë dhe ndjek në mënyrë operative zbatimin e tyre, duke verifikuar në terren me sondazhe sasinë dhe cilësinë e punimeve;
 • Harton planin mujor për nevojat e sektorëve për automjetet e transportit;
 • Harton dhe ndjek realizimin e grafikëve ditor, mujor dhe vjetor për çdo sektor dhe përpilon evidencën e shpenzimeve dhe dëmtimeve si drejtori dhe më pas e paraqet tek drejtori i drejtorisë dhe një kopje e tij i dërgohet Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Harton planin e kërkesave mujore dhe vjetore te bazës material në bazë të kërkesave që paraqesin sektorët dhe nëpërmjet drejtorit të drejtorisë ia paraqet atë Drejtorisë së Financës dhe ndjek plotësimin e tyre periodikisht;
 • Bashkëpunon në përcaktimin e nevojave dhe shumëllojshmërisë për fidanë (drurë, shkurre dhe lule dekorative) mbi bazën e nevojave të sektorëve, zbatimit të projekteve të hartuara për rikonstruksion të parqeve ekzistuese dhe krijimin e parqeve të reja, si dhe ndjek zbatimin e planit të shpërndarjes nëpër objektet përkatëse.
 • Firmos procesverbalet e përdorimit të bazës materiale (të mbjelljeve të bimësisë dekorative, sipërfaqeve të gjelbëra, plehërimeve kimike dhe organike, trajtimeve fito-sanitare, etj.), dëmtimeve të mundshme, akt-kolaudime të hartuar në sektorët e drejtorisë, drejtorisë të Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit PMLAT dhe drejtorisë të Administrimit të Parqeve Tematike;
 • Firmos situacionin e punimeve për çdo projekt preventiv të realizuar nga Sektorët e drejtorisë, drejtorisë të Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit dhe drejtorisë të Administrimit të Parqeve Tematike;
 • Kryen akt rakordime për aktivitetet dhe punime te realizuara nga sektorët e drejtorive për sasinë dhe cilësinë e tyre dhe ja paraqet me shkresë drejtorit të drejtorisë;
 • Ndjek realizimin e proceseve teknike në lidhje me mirëmbajtjen e parqeve (kositje të sipërfaqeve të gjelbëra, krasitje, prerje të bimësisë dekorative te degraduar, punime të drurëve e shkurreve dekorativë, mbjellje bimësi dekorative, trajtime fitosanitare, ujitje etj.) në bashkëpunim me sektorët e drejtorisë, drejtorisë të Administrimit te Parkut te Madh të Liqenit PMLAT dhe drejtorisë të Parqeve Tematike;
 • Bashkëpunon në hartimin e projekt buxhetit vjetor të APR;
 • Ndjek në vazhdimësi zbatimin dhe realizimin e detyrave të rregullores së sigurimit teknik në sektorët e drejtorisë, të Administrimit te Parkut te Madh të Liqenit PMLAT dhe drejtorisë të Parqeve Tematike dhe mbas firmosjes së proces verbalit të instruktimit nga punonjësit e çdo sektori në fillim të vitit ia paraqet ato me informacion drejtorit të drejtorisë;
 • Informon drejtorin e drejtorisë për çdo veprim që kryhet në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi apo rregullat teknike të përcaktuara;
 • Bën rakordimin e punës me specialistët dhe përgjegjësit e sektorëve, për zbatimin e planeve të punës, tërheqjen e bazës materiale, rregulloren e sigurimit teknik, treguesit tekniko-financiar, dëmtimet, etj;
 • Mban dokumentacion kur konstaton parregullsi në zbatimin e planeve të punës nga ana specialistëve, përgjegjësat e sektorëve si dhe bën vërejtjet dhe rekomandimet e duhura.Në rast se mangësitë janë të përsëritura i propozon me shkrim Drejtorit të Drejtorisë Gjelbërimi Dekorativ marrjen e masave administrative për moszbatimin e detyrave;
 • Raporton me shkrim dhe me gojë pranë drejtorit të drejtorisë për realizimin e detyrave të caktuara, sipas afateve përkatëse të miratuara në planin mujor dhe vjetor;
 • Organizon punën për verifikimin e zënies së bimësisë dekorative nje herë në vit (shtator), për objektet që kanë në administrim sektorët e APR;
 • Harton një herë në muaj listë pagesat (kohëshënuesit) e punonjësve të sektorit dhe ja paraqet për miratim drejtorit të drejtorisë, çdo muaj së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë;
 • Paraqet për miratim kërkesën e specialistëve të sektorit për pushim vjetor dhe ja paraqet për miratim drejtorit të drejtorisë;
 • Ndjek zbatimin teknik të projekt preventivave;
 • Harton kërkesat e bazës materiale për sektorët e vartësisë;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave.

 

Detyrat e Specialistit të I-rë:

 • Organizon punën për përgatitjen e dokumentacionit tekniko-financiar, në fillim dhe në fund të çdo muaji, në koordinim me specialistët dhe përgjegjësat e sektorëve të tjerë të drejtorisë, drejtorisë së Administrimit të Parkut te Madh të Liqenit PMLAT dhe drejtorisë së Administrimit të Parqeve Tematike dhe ia paraqet përgjegjësit të sektorit;
 • Koordinon dhe ndjek detyrat midis sektorit dhe sektorëve të drejtorisë, drejtorisë të Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit PMLAT dhe drejtorisë të Administrimit të Parqeve Tematike dhe magazinës në lidhje me plotësimin e dokumentacionit tekniko-finaciar për bimësinë dekorative dhe bazën materiale të përdorur;
 • Mirëadministron dokumentacionin e paraqitur nga përgjegjësitë e sektorëve të drejtorisë,

drejtorisë të Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit PMLAT dhe drejtorisë të  Administrimit të Parqeve Tematike në lidhje me gjelbërimin, (procesverbale mbjellje, demtime, përdorimi të bazës materiale etj.) dhe harton situacionin e punimeve.

 • Bashkëpunon në përgatitjen e planit mujor dhe vjetor të punimeve të sektorit;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e planit dhe kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale për sektorët e drejtorisë;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e planit mujor për nevojat e sektorëve të drejtorisë për automjete transporti;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e evidencës së shpenzimeve mujore dhe vjetore për sektorët e drejtorisë;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e evidencës së dëmtimeve mujore dhe vjetore për sektorët e drejtorisë;
 • Identifikon në terren dëmtimet e bimësisë dekorative të raportuar nga sektori ku janë evidentuar dhe siglon procesverbalin e dëmtimit të hartuar për të;
 • Ndjek dhe rregjistron urdhër-dorëzimet dhe fletë-daljet për bazën materiale, bimësinë dekorative, pajisjet, etj, në sektorët e drejtorisë;
 • Bashkëpunon për hartimin e planit të mbjelljeve të bimësisë dekorative (drurëve, shkurre dhe luleve dekorative), sipas sektorëve dhe objekteve përkatës;
 • Raporton me shkrim dhe me gojë pranë përgjegjësit të sektorit për realizimin e detyrave të caktuara, sipas afateve përkatëse të miratuara në planin mujor dhe vjetor;
 • Bashkëpunon në hartimin e shkresave të ndryshme në funksion të aktivitetit dhe problematikës që mbulon dhe ia paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit;
 • Mban në regjistër te posaçëm hyrje-daljet e shkresave në drejtori dhe ndjek zbatimin e detyrave nga personat përgjegjës;
 • Në zbatim të planit mujor të hartuar dhe të miratuar kryen sondazhe periodike nëpër objekte si dhe për informacione të ndryshme të paraqitura pranë sektorit;
 • Ushtron kontroll në sektor për cilësinë e kryerjes së shërbimeve dhe disiplinës në punë;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Bashkëpunon me specialistët dhe përgjegjësat e sektorëve për zbatimin e detyrave në kohë normale, por dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Merr pjesë në grupe pune, komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Zëvendëson përgjegjësin e sektorit, kur ky i fundit mungon për arsye shëndetësore ose për shkak të pushimit vjetor.

 

Sektori i Kurorës së Gjelbërt

 

Misioni:

Sektori Kurora e Gjelbërt është përgjegjës për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbra të Parqeve Rekreativë, Kurorës së Gjelbër dhe zonës Metrobosko.

 

Detyrat e  Sektorit:

 • Administron dhe mirëmban të gjithë hapësirat e gjelbra, harton dhe zbaton planet e punës, evidenton dhe përditëson të dhënat mbi gjendjen e bimësisë dekorative dhe harton dokumentacionin tekniko-financiar të aktivitetit të sektorit.
 • Bashkëpunon në hartimin e projekteve të lidhura me sektorin Kurora e Gjelbërt dhe ndjek zbatimin e tyre;
 • Merr pjesë në grupet e punës për studimin, planifikimin e politikave të zhvillimit të qëndrueshëm të parqeve rekreative dhe kurorës së gjelbër.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Harton planet e punimeve mujore dhe vjetore të sektorit, të ndara me detyra konkrete për çdo specialist, i cili detajohet për çdo muaj dhe miratohet tek drejtori i drejtorisë, si dhe ndjek në mënyrë operative zbatimin e tyre, duke verifikuar në terren me sondazhe sasinë dhe cilësinë e punimeve;
 • Dorëzon pranë sektorit të Zbatimit Teknik dhe Supervizimit evidencën e punimeve të kryera dhe të shpenzimit të bazës materiale për muajin paraardhës në fillim të çdo muaji;
 • Organizon punën e sektorit, konform akteve ligjore e nënligjore, në zbatim të kësaj rregullore;
 • Instrukton punonjësit mbi rregulloren e sigurimit teknik 1 herë në vit (në fillim të Janarit) dhe dorëzon pranë sektorit të Zbatimit Teknik dhe Supervizimit procesverbalin përkatës me firmat e të gjithë punonjësve të instruktuar. Për punonjësit e rinj e kryen këtë proces në ditën e parë të punës;
 • Kontrollon çdo ditë prezencën në punë të punonjësve, volumin e punës në zbatim, të plan detyrave, shpërndarjen e ngarkesës së punës mes punëtorëve si dhe cilësinë e kryerjes së punimeve;
 • Merr pjesë në grupet e punës për studimin, planifikimin e politikave të zhvillimit të qëndrueshëm të parqeve rekreative dhe kurorës së gjelbër;
 • Organizon dhe ushtron kontrolle për specialistët e sektorit që ka në vartësi, pregatit materialin në përfundim të tyre dhe kryen propozime për masa administrative ndaj specialistëve që rezultojnë me shkelje të përsëritur;
 • Harton dhe firmos procesverbalet e përdorimit të bazës materiale (të mbjelljeve të bimësisë dekorative, sipërfaqeve të gjelbërta, plehërimeve kimike dhe organike, trajtimeve fito-sanitare, etj) në sektor dhe i dorëzon në sektorin e Zbatimit Teknik dhe Supervizimit;
 • Firmos situacionin e punimeve për çdo projekt preventiv të realizuar nga sektori;
 • Harton dhe ndjek zbatimin e grafikëve të ujitjes me autobot, impiante dhe tuba gome, miraton shpërndarjen e fuqisë punëtore dhe oraret e ujitjes së objekteve të gjelberimit gjatë sezonit veror në bashkëpunim me specialistët e sektorit;
 • Merr pjesë dhe bashkëpunon në hartimin e projekt buxhetit vjetor të drejtorisë;
 • Merr pjesë dhe drejton kryerjen e detyrave që paraqesin vështirësi teknike dhe organizative në objekte të veçanta;
 • Merr masa organizative për emergjencat në sektorin;
 • Informon drejtorin e drejtorisë për çdo veprim që kryhet në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat teknike të përcaktuara;
 • Bën rakordimin e punës me specialistët e sektorit për zbatimin e planeve të punës, kohëshënuesin e specialistëve, tërheqjen e bazës materiale, dëmtimet, etj.;
 • Merr masat për parandalimin e dëmtimeve në objektet që ka në administrim dhe për çdo

konstatim informon me shkrim (procesverbal dëmtimi), drejtorin e drejtorisë dhe sektorin e Zbatimit Teknik dhe Supervizimit;

 • Harton planin vjetor dhe mujor për bazën materiale të sektorit dhe kryen tërheqjen e tyre nga magazinat e APR dhe është i vetmi person i ngarkuar me përgjegjësi materiale në sektorin që administron;
 • Firmos në fletën e udhëtimit të automjetit duke shënuar volumin dhe destinacionin, për çdo lëvizje me mjete transporti të bazës materiale, bimësisë dekorative, makinerive dhe pajisjeve, evadimin e mbeturinave dhe çdo produkti tjetër në drejtim hyrje dhe dalje nga sektori;
 • Kryen azhornimin e inventarit fizik të objekteve, bimësisë dekorative dhe elementeve dekorativë, që ka në administrim dhe inventarin e ri të shoqëruar me proces verbalet e dëmtimeve dhe shtesave i dorëzon në sektorin e Zbatimit Teknik dhe Supervizimit, një herë në vit (në muajin Dhjetor);
 • Kryen verifikimin e zënies së bimësisë dekorative që ka në administrim në sektor, një herë në vit (shtator);
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Harton një herë në muaj listë pagesat (kohëshënuesit) e specialistëve të Sektorit dhe ja paraqet për miratim drejtorit të drejtorisë çdo muaj së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë;
 • Paraqet kërkesën e specialistëve të sektorit për pushimin vjetor dhe ja paraqet për miratim drejtorit të drejtorisë.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Organizon punën për pregatitjen e dokumentacionit tekniko-financiar, (procesverbale mbjellje, dëmtimesh, akt-konstatime, akt-kolaudime, etj.) në bashkëpunim me specialistët dhe grupet e punës për çdo proces pune dhe ia paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit;
 • Përpunon dokumentacionin dhe e paraqet për miratim tek përgjegjësi i sektorit, sipas afateve përkatëse të miratuar në planin mujor dhe vjetor;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e planit mujor dhe vjetor të punimeve të sektorit;
 • Bashkëpunon në hartimin e planit të kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale të sektorit;
 • Bashkëpunon në hartimin e planit mujor për nevojat e sektorit për automjete transporti;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e evidencës së punimeve mujore dhe vjetore të sektorit;
 • Ndjek dhe regjistron, fletë daljet për bazën materiale, bimësinë dekorative, pajisjeve, etj., në sektor;
 • Bashkëpunon në hartimin e planit të mbjelljeve të bimësisë dekorative (drurë, shkurre dhe lule dekorative), sipas objekteve përkatës dhe ia paraqet përgjegjësit të sektorit;
 • Bashkëpunon në hartimin e shkresave të ndryshme në funksion të aktivitetit dhe problematikës që mbulon dhe i paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit;
 • Kryen sondazhe periodike në zbatim të planit mujor të hartuar dhe të miratuar nëpër objekte, si dhe sipas informacione të ndryshme të paraqitura pranë sektorit;
 • Bashkëpunon me specialistët e tjerë për zbatimin e detyrave në kohë normale, por dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Raporton me shkrim dhe me gojë pranë përgjegjësit të sektorit për realizimin e detyrave të caktuara, sipas afateve përkatëse të miratuara në planin mujor dhe vjetor;
 • Merr pjesë në grupe pune, komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm.
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Zëvendëson përgjegjësin e sektorit kur ky i fundit mungon për arsye shëndetësore ose për shkak të pushimit vjetor.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Ndjek zbatimin e planit të punës mujor dhe vjetor të sektorit dhe informon përgjegjësin e sektorit për të;
 • Ndjek cilësinë e punimeve të realizuara dhe informon përgjegjësin e sektorit;
 • Kryen evidentimin e bimësisë dekorative të dëmtuar dhe informon përgjegjësin e sektorit;
 • Merr pjesë në pregatitjen e dokumentacionit tekniko-financiar, (procesverbale mbjellje, dëmtimesh, akt-konstatime, akt-kolaudime, etj.) në bashkëpunim me specialistët dhe grupet e punës për çdo proces pune;
 • Ndjek zbatimin e projekteve dhe përdorimin e bazës materiale sipas normativave të kërkuara;
 • Mban një regjistër të posaçëm për hyrje – daljet e shkresave në sector dhe ndjek zbatimin e detyrave nga personat përgjegjës;
 • Bashkëpunon në hartimin e shkresave të ndryshme në funksion të aktivitetit dhe problematikës që mbulon;
 • Kryen sondazhe periodike nëpër objekte dhe informon përgjegjësin e sektorit, në zbatim të planit mujor të hartuar dhe të miratuar;
 • Bashkëpunon me specialistët e tjerë për zbatimin e detyrave në kohë normale, por dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Raporton me shkrim dhe me gojë pranë përgjegjësit të sektorit për realizimin e detyrave të caktuara, sipas afateve përkatëse të miratuara në planin mujor dhe vjetor;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Merr pjesë në grupe pune, komisione të ngritura me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm.

 

Detyrat e Teknikut të Mesëm:

 • Bashkëpunon në pregatitjen e planit mujor dhe vjetor të punimeve të sektorit;
 • Ndjek zbatimin e fletë-daljeve për bazën materiale, bimësinë dekorative, pajisjeve të punës, etj., në sektorin;
 • Ndjek zbatimin e planit të mbjelljeve të bimësisë dekorative (drurëve, shkurre dhe luleve dekorative), sipas objekteve përkatës në sektor;
 • Raporton me shkrim dhe me gojë pranë përgjegjësit të sektorit për realizimin e detyrave të caktuara, sipas afateve përkatëse të miratuara në planin mujor dhe vjetor;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e planit të kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e procesverbaleve të përdorimit të bazës material;
 • Merr pjesë dhe ndjek realizimin e proceseve të punës të paraqitura në proces verbalet përkatëse;
 • Mbas çdo dëmtimi, ngjarje, aksidenti, që konstaton në sektor merr menjëherë masat dhe njofton specialistin dhe përgjegjësin e sektorit;
 • Bashkëpunon me specialistët dhe përgjegjësin e sektorit Kurora e Gjelbër për zbatimin e detyrave në kohë normale si dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Në zbatim të planit mujor të hartuar dhe të miratuar kryen sondazhe periodike nëpër objekte dhe informon specialistin dhe përgjegjësin e sektorit.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Kryen me përpikmëri dhe në kohë detyrat e caktuara nga eprori;
 • Përgjigjet për cilësinë dhe sasinë e punës së kryer;
 • Zbaton dhe aplikon masat për mbrojtje dhe sigurinë e shëndetit në punë;
 • Ruan mjetet e punës dhe materialin më të cilin punon, për realizimin e saktë dhe me kohë të detyrave të ngarkuara;
 • Zbaton me përpikmëri disiplinën dhe etikën në punë;
 • Evidenton dhe raporton dëmtimet tek eprorët e tij;
 • Merr pjesë në proceset e punës edhe jashtë sektorit;
 • Merr pjesë në aktivitete social – kulturore të cilat lidhen me bimësinë dhe punën e kryer nga APR.

 

Sektori i Prodhimit të Bimësisë

 

Misioni:

Sektori i Prodhimit të Bimësisë është përgjegjës për shtimin, kultivimin e prodhimin e bimësisë

dekorative e cila përdoret në të gjithë hapësirat e gjelbra që administron APR.

 

Detyrat e Sektorit:

 • Menaxhon hapësirat/strukturat e përdorura për shtimin, kultivimin, prodhimin dhe mirëmbajtjen e bimësisë dekorative;
 • Bashkëpunon me sektorët e tjerë të drejtorisë dhe sektorët e drejtoritë e tjera të Agjencisë me qëllim përcaktimin e llojeve të bimësisë dekorative që nevojitet të kultivohet;
 • Përpilon dokumentacionin teknik financiar në lidhje me mirëmbajtjen, lëvizjen dhe qarkullimin e bimësisë dekorative në bazë të projekt-preventivave të hartuar;
 • Harton dhe zbaton planin e shtimit të bimësisë dekorative të kultivuar në sera dhe jashtë saj.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr udhëzime dhe zbaton detyrat e ngarkuara nga drejtori i drejtorisë.
 • Harton planin e shtesave të bimësisë dekorative në fillim të vitit dhe ia dërgon për miratim drejtorit të drejtorisë;
 • Harton dhe dorëzon pranë sektorit të Zbatimit Teknik dhe Supervizimit çdo datë 25 planin mujor të punimeve dhe atë të kërkesave për bazë materiale (për muajin pasardhës);
 • Dorëzon pranë sektorit të Zbatimit Teknik dhe Supervizimit evidencën e punimeve të kryera dhe procesverbalet e shpenzimit të bazës materiale për muajin paraardhës, në fillim të çdo muaji;
 • Organizon punën dhe ndjek të gjitha problemet teknike dhe organizative për punimet që kryhen në sektorin;
 • Kontrollon çdo ditë prezencën në punë të punonjësve, volumin e punës në zbatim, të plan detyrave, shpërndarjen e ngarkesës së punës mes punëtorëve, si dhe cilësinë e kryerjes së punimeve;
 • Harton një herë në muaj listë pagesat (kohëshënuesit) dhe ja paraqet per miratim drejtorit të drejtorisë çdo muaj së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë;
 • Për çdo proces pune ku përdoren materiale të tërhequra nga magazina ose sektorët e tjerë hartohen procesverbalet përkatëse mbi përdorimin e tyre sipas standarteve teknike;
 • Firmos në fletën e udhëtimit të automjetit duke shënuar volumin dhe destinacionin për çdo lëvizje me mjete transporti të bazës materiale, bimësisë dekorative, makinerive dhe pajisjeve, evadimin e mbeturinave dhe çdo produkti tjetër në drejtim hyrje dhe dalje nga sektori;
 • Merr masat dhe parandalon dëmtimet në objektin që ka në administrim. Për çdo konstatim informon me shkrim (proces verbal dëmtimi), drejtorin e drejtorisë dhe Sektorin e Zbatimit Teknik dhe Supervizimit;
 • Mban kontakte të përditshme me përgjegjësit e rojeve, si dhe përpilon së bashku me ta në mbarim të punës procesverbalin e dorëzimit të objekteve, në sektorët ku ruajtja e objekteve kryhet nga shërbimi me roje. Në çdo fund muaji i paraqet drejtorit të drejtorisë, një relacion mbi mbarëvajtjen e punës të shërbimit me roje dhe problemet që ka patur me to në drejtim të ruajtjes së pronës nëse ka të tilla;
 • Përpilon planin vjetor dhe mujor për bazën materiale të sektorit si dhe kryen tërheqjen e tyre nga magazinat e APR dhe është i vetmi person i ngarkuar me përgjegjësi materiale në sektorin që administron;
 • Kryen azhornimin e inventarit fizik të objektit që ka në administrim dhe inventarin e ri shoqëruar me procesverbalet e dëmtimeve dhe shtesat të cilat i dorëzon në Sektorin e Zbatimit Teknik dhe Supervizimit, nje herë në vit  (në muajin Dhjetor);
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Paraqet kërkesën e sektorit për pushimin vjetor dhe ja paraqet për miratim drejtorit të drejtorisë.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Përgjigjet për kultivimin dhe mbarështrimin e bimësisë në sera dhe fidanishte;
 • Merret me studimin, programimin dhe ndjek realizimin e detyrave të sektorit;
 • Ndjek dhe zbaton kalendarin e punimeve vjetore të gjelbërimit sipas stinëve, duke ju përgjigjur në kohë nevojave për drurë, shkurre dhe lule dekorative, grumbullimit të farërave, mbjelljeve të fidanëve, farishtoreve, trapiantimit të fidanëve, shërbimet kulturale, krasitjen, shartimet, ujitjen, plehrimin, trajtime fitosanitare etj.;
 • Ndjek dhe kontrollon cilësinë e punimeve dhe së bashku me përgjegjësin e sektorit studion dhe propozon kultivimin e llojeve të reja;
 • Merr në ngarkim inventarin e bimësisë dhe ndjek ecurinë e lëvizjes së mallit hyrjet dhe daljet jashtë sektorit në bazë të dokumentacionit (hyrje-dalje), në bazë të ligjit për administrimin e vlerave materiale dhe monetare;
 • Për çdo dalje të bimësisë dekorative nga sektori duhet të jetë lëshuar me parë urdhër dorëzimi i firmosur nga drejtori i drejtorisë përkatëse në të cilën do të realizohet projekti, pajisur me projekt-preventivin të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm. Fletë-dalja të jetë e firmosur dhe nga përgjegjësi i sektorit ku do të mbillet bimësia dekorative;
 • Kryen kalimet e bimësisë në kategori në bazë të parametrave dhe treguesve teknik për çdo lloj dekorativ (moshës, zhvillimit dhe vlerës dekorative);
 • Rakordon me Drejtorinë e Finances për daljen dhe hyrjen e mallrave nga sektori;
 • Harton evidencat mujore dhe vjetore të gjendjes së mallit dhe i dorëzon ato pranë Drejtorisë së Financës;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Zëvendëson specialistët e sektorit apo drejtorisë, kur këta të fundit mungojnë për arsye shëndetësore ose për shkak të pushimit vjetor.

 

Detyrat e Punëtorit të Serave:

 • Kryen shërbimet mirëmbajtëse në sera dhe fidanishte sipas sezoneve përkatëse;
 • Siguron mbjelljen e bimësisë dekorative në farishtore, kalemtore dhe trapiantimet në vazo;
 • Përgatit farishtoren për dy sezonet e luleve sezonale;
 • Kryen trajtime fitosanitare për mbrojtjen e bimësisë;
 • Siguron kultivimin dhe shtimin e llojeve të reja të bimësisë;
 • Realizon mbledhjen dhe përpunimin e farave të bimësisë dekorative;
 • Bën trapiantimin i luleve sezonale në vazo me qëllim sigurimin e luleve të çelura;
 • Zbaton planin e mbjelljeve sipas planit të hartuar;
 • Zbaton disiplinën në punë;
 • Merr pjesë në proceset e punës edhe jashtë sektorit;
 • Merr pjesë në aktivitete social – kulturore të cilat lidhen me bimësinë dhe punën e kryer nga APR.

 

Sektori Kositje Krasitje

 

Misioni:

Sektori Kositje Krasitje është përgjegjës për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbra që administrohen nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit. Ky sektor është në mbështetje dhe bashkëpunim të vazhdueshëm të sektorëve dhe drejtorive të tjera të Agjencisë për realizimin e një paraqitje sa më të mirë estetike dhe dekorative të gjithë hapësirave të gjelbra që mbulon Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit.

 

 

 

Detyrat e Sektorit:

 • Organizon punën për të realizuar një paraqitje sa më të mirë estetike dhe dekorative të gjithë hapësirave të gjelbra;
 • Ndjek të gjitha problemet teknike organizative për punimet mirëmbajtese që kryhen në bimësinë dhe sipërfaqet e gjelbra në juridiksion të APR, si dhe harton dokumentacionin tekniko – financiar në lidhje me to;
 • Organizon punën për rastet e emergjencave për të qënë në gatishmëri gjatë 24 orëve, për shmangien dhe marrjen e masave të dëmtimeve të ardhura si pasojë e kushteve atmosferike si rrëzim degësh, drurësh dekorativë, bllokim rrugësh nga bimësia, bllokim kunetash, në të gjithë zonat dhe ambientet ku kryen aktivitetin Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr udhëzime dhe zbaton detyrat e ngarkuara nga drejtori i drejtorisë;
 • Harton dhe dorëzon pranë sektorit të Zbatimit Teknik dhe Supervizimit çdo datë 25 planin mujor të punimeve dhe atë të kërkesave për bazë materiale (për muajin pasardhës);
 • Dorëzon pranë sektorit të Zbatimit Teknik dhe Supervizimit evidencën e punimeve të kryera

dhe procesverbalet e shpenzimit të bazës materiale të përdorur dhe riparimeve teknike të pajisjeve  për muajin paraardhës në fillim të çdo muaji;

 • Organizon punën dhe ndjek të gjitha problemet teknike dhe organizative për punimet që kryhen në sektor;
 • Organizon punën për të realizuar një paraqitje sa më të mirë estetike dhe dekorative të gjithë hapësirave të gjelbra;
 • Mban në gatishmëri mjetet e punës duke kryer kontrollin dhe mirëmbajtjen e tyre me qëllim që të jenë në funksion të plotë të kryerjes së punëve;
 • Organizon punën me punonjësit e sektorit për të qënë në gatishmëri gjatë 24 orëve për rastet kur rrëzohen pemë që bllokojnë qarkullimin në zonat që kryen aktivitetin APR;
 • Kontrollon çdo ditë prezencën në punë të punonjësve, volumin e punës në zbatim, të plan detyrave, shpërndarjen e ngarkesës së punës mes punëtorëve, si dhe cilësinë e kryerjes së punimeve;
 • Njofton dhe propozon masa administrative pranë drejtorit të drejtorisë për çdo rast mos disiplinimi nga ana e punonjësve që ka në varësi;
 • Instrukton punonjësit mbi rregulloren e sigurimit teknik 1 herë në vit (në fillim të Janarit) dhe dorëzon pranë sektorit të Zbatimit Teknik dhe Supervizimit procesverbalin përkatës me firmat e të gjithë punonjësve të instruktuar. Për punonjësit e rinj e kryen këtë proces në ditën e parë të punës;
 • Harton procesverbalet përkatëse mbi përdorimin e tyre sipas standarteve teknike për çdo proces pune ku përdoren materiale të tërhequra nga magazina ose sektorët e tjerë;
 • Përgjegjësi Sektorit firmos në fletën e udhëtimit të automjetit duke shënuar volumin dhe destinacionin për çdo lëvizje me mjete transporti të bazës materiale, makinerive dhe pajisjeve dhe çdo produkti tjetër në drejtim hyrje dhe dalje nga sektori;
 • Merr masat dhe parandalon dëmtimet në makineritë dhe pajisjet që ka në administrim;
 • Përpilon planin vjetor dhe mujor për bazën materiale të sektorit;
 • Kryen azhornimin e inventarit fizik të materialeve që ka në ngarkim, një herë në vit  (në muajin Dhjetor);
 • Harton një herë në muaj listë pagesat (kohëshënuesit) dhe ja paraqet për miratim drejtorit të drejtorisë së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Paraqet kërkesën e sektorit për pushimin vjetor dhe ja paraqet për miratim drejtorit të drejtorisë.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Ndjek punën për të realizuar një paraqitje sa më të mirë estetike dhe dekorative  të gjithë hapësirave të gjelbra;
 • Merr udhëzime dhe zbaton detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit;
 • Bashkëpunon për hartimin e planit të punës mujor dhe vjetor të sektorit;
 • Bashkëpunon në hartimin e evidencës së punimeve të kryera dhe dokumentacionin tekniko- financiar në lidhje me bazën materiale të përdorur dhe riparimeve teknike te pajisjeve;
 • Evidenton dhe raporton të gjitha problemet teknike për punimet që kryhen në sektorët e drejtorisë, drejtorisë të Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit PMLAT, drejtorisë të Administrimit të Parqeve Tematike dhe gjithë hapësirave që mbulon APR;
 • Kontrollon çdo ditë volumin e punës në zbatim, të plan detyrave, shpërndarjen e ngarkesës së punës mes punëtorëve si dhe cilësinë e kryerjes së punimeve;
 • Kryen kontrollin dhe mirëmbajtjen e mjeteve të punës me qëllim që të jenë në funksion të plotë të kryerjes së punëve;
 • Organizon punën me punonjësit e sektorit për të qënë në gatishmëri gjatë 24 orëve për rastet kur rrëzohen drurë dekorative që bllokojnë qarkullimin në zonat që kryen aktivitetin APR;
 • Bashkëpunon me sektorë të tjerë për të koordinuar punën në mbështetje të sektorëve të drejtorisë të Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit PMLAT, drejtorisë të Administrimit të Parqeve Tematike dhe gjithë hapësirave që mbulon APR;
 • Për çdo rast mos disiplinimi dhe shkelje të zbatimit të rregullores së sigurimit teknik nga ana e punonjësve që ka në varësi njofton përgjegjësin e sektorit;
 • Firmos në fletën e udhëtimit të automjetit duke shënuar volumin dhe destinacionin në rast të mungesës të përgjegjësit të sektorit për çdo lëvizje me mjete transporti të bazës materiale, makinerive dhe pajisjeve dhe çdo produkti tjetër në drejtim hyrje dhe dalje nga sektori.

 

 

Detyrat e Teknikut të Mesëm:

 • Bashkëpunon në pregatitjen e planit mujor dhe vjetor të punimeve të sektorit;
 • Ndjek zbatimin e planit të shërbimeve mirëmbajtëse të sipërfaqeve të gjelbëra dhe të bimësisë dekorative (drurë dhe shkurre dekorative), sipas objekteve përkatës në sektorin Kurora e Gjelbër dhe sektorët e drejtorisë të Administrimit të Parkut të Madh të Liqenit dhe drejtorisë të Administrimit të Parqeve Tematike;
 • Raporton me shkrim dhe me gojë pranë përgjegjësit të sektorit për realizimin e detyrave të caktuara, sipas afateve përkatëse të miratuara në planin mujor dhe vjetor;
 • Ndjek gatishmërinë e mjeteve të punës duke kryer kontrollin dhe mirëmbajtjen e tyre me qëllim që të jenë në funksion të plotë të kryerjes së punëve;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e planit të kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale;
 • Bashkëpunon në pregatitjen e dokumentacionit të përdorimit të bazës materiale;
 • Merr masat dhe njofton specialistin dhe përgjegjësin e sektorit, mbas çdo dëmtimi, ngjarje, aksidenti, që konstaton në sektor;
 • Bashkëpunon me specialistët dhe përgjegjësin e sektorit për zbatimin e detyrave në kohë normale si dhe dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Në zbatim të planit mujor të hartuar dhe të miratuar kryen sondazhe periodike nëpër objekte dhe informon specialistin dhe përgjegjësin e sektorit.

 

Detyrat e Krasitës Kositësit:

 • Mban në gatishmëri mjetet e punës duke kryer kontrollin dhe mirëmbajtjen e tyre me qëllim që të jenë në funksion të plot të kryerjes së punëve;
 • Qëndron në gatishmëri gjatë 24 orëve për rastet kur rrëzohen drurë dekorative që bllokojnë qarkullimin në zonat që kryen aktivitetin APR;
 • Realizon planin e punes ditor, javor dhe mujor si krasitje shkurre, kositje bari, prerje drurë të rrëzuar, prerje ferrave etj.;
 • Realizon punë konkrete të tilla si prerje ferrash për hapjen e parcelave të reja për mbjellje fidanësh;
 • Pastron kanalet kulluese nga barishtet dhe ferrërat;
 • Pren rrathë druri të rrëzuar për krijimin e tavolinave dhe stolave që i shërbejnë qytetarëve për ambjente shlodhëse brenda parqeve;
 • Kryen krasitjen e pemëve dhe prerjen e kurorës me vinç kullë në rrugë nacionale dhe në rrugët e parqeve për mbrojtjen e qytetarëve;
 • Ndërhyn menjëherë në rastet e rrëzimit të drureve dekorative nga kushtet atmosferike natën    dhe ditën për  zhbllokimin e rrugëve;
 • Kryen krasitjen e fidanëve gjatë sezonit të mbjelljeve të reja;
 • Kryen krasitjen e gardheve, shkurreve dhe formave dekorative nëpër parqe të tilla si Parku Rinia, Parqe memoriale, PMLAT, Farkë, Segmenti Zoopark-Teg ;
 • Mban veshur rregullisht uniformën gjatë kohës së punës;
 • Mirëmban dhe pastron mjetet e punës çdo ditë pas mbarimit të punës;
 • Zbaton orarin e punës sipas rregullores së APR;
 • Zbaton me përpikmëri rregullat e sigurimit teknik;
 • Zbaton etikën dhe performancën gjatë kryerjes së detyrës.

 

 

Sektori Projektimi dhe Supervizimi Teknik i Projekteve

 

Misioni:

Sektori Projektimi dhe Supervizimi Teknik i Projekteve është përgjegjës për hartimin dhe kontrollin e projekteve të ndryshme që Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit realizon me fondet e Buxhetit si dhe në bashkëpunim me komunitetin, OJF-të, biznesin dhe organizma të tjerë të cilët marrin pjesë si donatorë, partnerë apo palë përfituese si dhe ndjekjen e projekteve dhe detyrave në terren dhe përditësimin e materialeve grafike deri në procesin e dokumentacionit final të projektit.

 

Detyrat e Sektorit:

 • Koordinon në vazhdimësi punën me sektorët e tjerë të drejtorisë si dhe sektorëve e drejtorive të

tjera në Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit për hartimin e projekt-preventivave;

 • Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e hasura gjatë zbatimit të projekteve dhe mundëson zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi;
 • Organizon dhe koordinon punën në dhënien e informacionit të nevojshëm për hartimin e projekteve dhe preventivave, kryen vlerësimin e dokumentacionit për kërkesat urbanistike, arkitektonike, ekologjike dhe klimaterike, ndjek procesin e implementimit dhe supervizimit të tyre në terren si dhe kryen përditësimin e materialeve grafike deri në procesin e dokumentacionit final të projektit;
 • Koncepton dhe projekton infrastrukturën dhe gjelbërimin në parqet e reja dhe ato ekzistuese dhe strukturat e përfshira në to;
 • Planifikon dhe nxit zhvillimin e qëndrueshëm të territorit nëpërmjet përdorimit racional të burimeve natyrore si dhe koordinon iniciativat e ndërmarra në interesat thelbësore të qytetit, duke shfrytëzuar burimet e departamenteve të shumta operacionale të infrastrukturës;
 • Kryen hartimin, aplikimin dhe sigurimin e projekteve për nxitjen dhe promovimin e parqeve në qytetin e Tiranës duke koordinuar punën në mbështetje të drejtorisë përkatëse per zbatimin e politikave të APR, për rritjen e tërheqjes së frekuentuesve në hapësirat e gjelbra dhe rekreative të qytetit.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Organizon dhe drejton punën e sektorit duke koordinuar dhe me sektorë të tjerë të drejtorisë;
 • Organizon dhe koordinon punën me specialistet e sektorit në dhënien e informacionit të nevojshëm për hartimin e projekteve dhe preventivave;
 • Harton planin e punës për cdo detyrë të ngarkuar nga eprori;
 • Mundëson koordinimin e punëve si brenda ashtu edhe jashtë APR për të pasur në fund një produkt konkret;
 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në veçanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të drejtorisë;
 • Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga zbatimi i projekteve, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Ndjek procesi e implementimit të këtyre projekteve dhe detyrave në terren dhe perditëson materialet grafike deri në procesin e dokumentacionit final (as- build) të projektit;
 • Kryen supervizimi dhe vlerësimin e dokumentacionit përkatë
 • Koncepton dhe projekton parqet e reja dhe ato ekzistuese, përfshirë mënyrën e komunikimit, strukturat e përfshira në to dhe gjelbërimin e nevojshëm;
 • Trajton kërkesën e projektimit në mënyrë të shumëanëshme: urbanistike, arkitektonike, ekologjike dhe klimatike;
 • Projekton elementët e vecantë të parqeve nga projekti në zbatim dhe supervizim;
 • Identifikon dhe vepron për zgjidhjen e problemeve ose çështjeve teknike të sektorit;
 • Mbikqyr, orienton, këshillon dhe vlerëson performancën e specialistëve për punën e tyre sipas përshkrimit të punës dhe e paraqet atë për aprovim tek eprorët;
 • Përfaqëson sektorin apo Drejtorinë Gjelberimi Dekorativ në rastet kur ngarkohet nga eprori i drejpërdrejtë;
 • Raporton tek eprori i drejtpërdrejtë mbi ecurinë e punës dhe problemet e dala;
 • Harton dokumentacion shkresor dhe kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në vartësi të tematikave;
 • Harton një herë në muaj listë pagesat (kohëshënuesit) dhe ja paraqet për miratim drejtorit të drejtorisë së bashku me raportet e paaftësisë së përkohëshme në punë;
 • Zbaton rregullat e etikës dhe disiplinës në punë dhe siguron zbatimin e tyre nga ana e vartësve të tij.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Planifikon dhe nxit zhvillimin e qëndrueshëm të territorit nëpërmjet përdorimit racional të burimeve natyrore;
 • Koordinon iniciativat e ndërrmarra në interesat thelbësore të qytetit, duke shfrytëzuar burimet e strukturave operacionale dhe të infrastrukturës.
 • Harton, aplikon dhe siguron projektet për nxitjen dhe promovimin e parqeve në qytetin e Tiranës duke koordinuar punën në mbështetje të drejtorisë përkatëse në zbatim të politikave të administratës së APR për rritjen e atraktivitetit të qytetit.
 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara. Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit të drejtorisë;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive personale tekniko-profesionale dhe mer pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon.
 • Ndërrmerr nisma për hartimin e projekteve duke përfshirë standardet dhe kushtet teknike përkatëse;
 • Njeh/studion interesat dhe kërkesat e sektorit privat dhe siguron zbatimin e linjave të zhvillimit, sipas planeve rregullatore në standardizimin e hapësirave urbane;
 • Përcakton standardet dhe rregullat për hartimin dhe zbatimin e projekteve;
 • Ndërton udhëzuesin/ metodologjinë për hartimin e detyrës së projektimit për rehabilitimin e hapësirave publike nëpërmjet standardizimit;
 • Mbikëqyr hartimin e detyrës së projektimit për rehabilitimin e hapësirave publike;
 • Vrojton situatën urbane, kulturore të Tiranës dhe evidenton ndryshimet e kushteve, nëpërmjet grumbullimit të informacionit nga zyrat përgjegjëse;
 • Identifikon potencialet për zhvillimin e parqeve ne një territori të caktuar, propozon për funksionimin më të mirë të parqeve ekzistuese.

 

 

 

 

 

 

NENI 26

DREJTORIA JURIDIKE

 

Misioni:

Drejtoria Juridike është përgjegjëse për mirëadministrimin e çdo çështje ligjore që lidhet me garantimin e pajtueshmërisë së politikave të ndjekura nga APR, në fushat ku kjo e fundit ushtron funksionet dhe veprimtarinë e saj, sipas kuadrit ligjor në Republikën e Shqipërisë. Drejtoria Juridike është përgjegjëse të sigurojë ruajtjen e interesave të institucionit për zbatimin e strategjive, politikave dhe planeve të fushës përkatëse, si dhe për sektorët në varësi, programet, veprimtaritë dhe proceset që menaxhohen prej tij, në përputhje me parimet e ligjshmërisë dhe të transparencës. Gjithashtu është përgjegjës për trajtimin e ankimeve administrative dhe mirëadministrimin e çdo çështje që lidhet me përfaqësimin e APR në gjithë konfliktet gjyqësore në të cilat institucioni është palë dhe ndjekjen e tyre në të gjitha shkallët e gjykimit.

 

Detyrat e drejtorisë:

 • Siguron përputhshmërinë e veprimtarisë së institucionit, me kërkesat ligjore në fuqi;
 • Jep asistencën dhe opinionin ligjor, në funksion të veprimtarisë së Institucionit;
 • Angazhohet në përgatitjen e draft-akteve të ndryshme normative apo rregullatore, të marrëveshjeve apo kontratave, në ndjekjen e proceseve kontraktuale, administrative dhe gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit;
 • Angazhohet në ndërmarrjen dhe bashkërendimin e veprimeve gjyqësore, si dhe të gjitha mjeteve ligjore në dispozicion për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të Institucionit, duke bashkëpunuar me çdo njësi tjetër organizative;
 • Siguron informacionin e nevojshëm në fushën përkatëse të kompetencës, për materialet që paraqiten në Këshillin Bashkiak;
 • Drejton dhe koordinon veprimtarinë e njësisë organizative në standardizimin dhe përmirësimin e kontratave dhe marrëveshjeve, që APR do të lidhë me subjektet juridik e fizik, vendas e të huaj, në përputhje me legjislacionin në fuqi, përsa i përket përmbajtjes dhe kushteve të tyre;
 • Siguron ndihmën e nevojshme juridike për veprimtarinë dhe aktet e nxjerra nga institucioni, komisionet dhe këshillat e tij, në lidhje me realizimin e funksioneve të institucionit;
 • Drejton dhe monitoron pjesëmarrjen në të gjitha konfliktet gjyqësore në të cilat APR është palë ndërgjyqëse, duke organizuar punën në mënyrë produktive për të gjitha shkallët e gjykimit;
 • Administron ankimet administrative drejtuar APR, për masa administrative të marra nga strukturat e saj dhe propozon zgjidhje për zgjidhjen e tyre.

 

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë:

 • Drejton dhe merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në veçanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Evidenton problematikat që dalin nga veprimtaria e përditshme, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon Drejtorit të Përgjithshëm rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Drejton dhe kontrollon punën e përditshme të punonjësve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Kryen vlerësime pune për punonjësit e drejtorisë që drejton;
 • Siguron përputhshmërinë e veprimtarisë së Institucionit, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 • Jep asistencën dhe opinionin ligjor, në funksion të veprimtarisë së Institucionit;
 • Angazhohet në përgatitjen e draft-akteve të ndryshme normative, rregullatore, të marrëveshjeve apo kontratave, në ndjekjen e proceseve kontraktuale, administrative dhe gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit;
 • Drejton procesin në ndërmarrjen dhe bashkërendimin e veprimeve gjyqësore, si dhe të gjitha mjeteve ligjore në dispozicion për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të Institucionit, duke bashkëpunuar me çdo njësi tjetër organizative;
 • Siguron informacionin e nevojshëm në fushën përkatëse të kompetencës, dhe harton materialet që paraqiten në Këshillin Bashkiak;
 • Drejton dhe koordinon veprimtarinë e njësisë organizative në standardizimin dhe përmirësimin e kontratave dhe marrëveshjeve, që APR do të lidhë me subjektet fizik e juridik, vendas e të huaj, në përputhje me legjislacionin në fuqi, përsa i përket përmbajtjes dhe kushteve të tyre, duke bashkërenduar me strukturat përkatëse të Bashkisë;
 • Siguron ndihmën e nevojshme juridike për veprimtarinë dhe aktet e nxjerra nga institucioni, komisionet, në lidhje me realizimin e funksioneve të institucionit;
 • Drejton dhe monitoron pjesëmarrjen në të gjitha konfliktet gjyqësore në të cilat APR është palë ndërgjyqëse, duke organizuar punën në mënyrë produktive për të gjitha shkallët e gjykimit;
 • Administron ankimet administrative drejtuar APR, për masa administrative të marra nga strukturat e saj dhe propozon zgjidhje për zgjidhjen e tyre;
 • Ndjek proceset e ndryshme dhe ofron asistencën ligjore të nevojshme për proceset e ndryshme administrative të kryera nga strukturat e APR, kur kërkohet mbështetja në fushën juridike.

 

Sektori i Kontratave dhe Marrëveshjeve

 

Misioni:

Sektori i Kontratave dhe Marrëveshjeve është përgjegjës për mirëadministrimin e çështjeve që lidhet

me hartimin, përmirësimin e standartizimin e kontratave e marrëveshjeve, që APR lidh me subjekte fizike dhe juridike, vendase e të huaja, në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë, referuar akteve ligjore e nënligjore që janë në fuqi, me qëllim arritjen e objektivave të saj strategjikë dhe përmbushjen e rezultateve të kërkuara.

 

Detyrat e Sektorit:

 • Monitoron procesin e ofrimit të ndihmës ligjore për hartimin dhe lidhjen e kontratave dhe marrëveshjeve, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve, në mbështetje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi;
 • Koordinon, mbikqyr dhe siguron realizimin e standartizimit, përmirësimit të kontratave dhe marrëveshjeve që APR lidh me subjektet juridik e fizik, përsa i përket përmbajtjes, kushteve dhe ligjshmërisë së tyre;
 • Monitoron ofrimin e konsulencës juridike, referuar mosmarrëveshjeve që mund të lindin nga zbatimi i kontratave apo marrëveshjeve në rastet e konflikteve civile, nga mosrespektimi korrekt i tyre, në bashkëpunim me strukturat përkatëse;
 • Sugjeron dhe monitoron përgatitjen e materialeve të duhura informuese për drejtorinë, në lidhje me përmbajtjen, kushtet dhe saktësimin e hapave proceduriale të kontratave të marrëveshjeve nga institucioni me subjektet juridike e fizike;
 • Është përgjegjës për administrimin e çdo çështje që lidhet me ankimet administrative drejtuar APR, për masa administrative të marra nga strukturat e saj.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në veçanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit të drejtorisë rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar secilit prej tyre;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Kryen vlerësime pune për punonjësit e sektorit.
 • Monitoron procesin e ofrimit të ndihmës ligjore për hartimin dhe lidhjen e kontratave dhe marrëveshjeve, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve, në mbështetje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi;
 • Koordinon, mbikqyr dhe siguron realizimin e standartizimit, përmirësimit të kontratave dhe marrëveshjeve që APR lidh me subjektet fizike e juridike, përsa i përket përmbajtjes, kushteve dhe ligjshmërisë së tyre;
 • Monitoron ofrimin e konsulencës juridike, referuar mosmarrëveshjeve që mund të lindin nga zbatimi i kontratave apo marrëveshjeve në rastet e konflikteve civile, nga mosrespektimi korrekt i tyre, në bashkëpunim me strukturat përkatëse;
 • Sugjeron dhe monitoron përgatitjen e materialeve të duhura informuese për drejtorinë, në lidhje me përmbajtjen, kushtet dhe saktësimin e hapave proceduriale të kontratave të marrëveshjeve nga institucioni me subjektet fizike e juridike;
 • Administron dhe ndjek procesin e ankimeve administrative drejtuar APR, për masa administrative të vendosura nga strukturat e saj.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Sigurohet për hartimin e kontratave dhe marrëveshjeve, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve, në mbështetje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi;
 • Ofron konsulencë juridike referuar mosmarrëvshjeve që mund të lindin nga zbatimi i kontratave apo marrëveshjeve në rastet e konflikteve civile, nga mosrespektimi korrekt i tyre, në bashkëpunim me strukturat përkatëse;
 • Koordinon, mbikqyr dhe siguron realizimin e standartizimit, përmirësimit të kontratave dhe marrëveshjeve që APR lidh me subjektet fizike e juridike, përsa i përket përmbajtjes, kushteve dhe ligjshmërisë së tyre;
 • Përgatit materialet e duhura informuese për drejtorinë, në lidhje me përmbajtjen, kushtet dhe saktësimin e hapave proceduriale të kontratave të marrëveshjeve nga Institucioni me subjektet fizike e juridike;
 • Përgatit draftet për përmirësimin e legjislacionit, kur del e nevojshme të bëhen ndryshime që burojnë nga zbatimi praktik i akteve ligjore dhe nënligjore objekt i punës së institucionit;

 

Sektori i Asistencës Ligjore dhe Përfaqësimit

 

Misioni:

Sektori i Asistencës Ligjore dhe Përfaqësimit është përgjegjës për administrimin e çështjeve që lidhet me mbështetjen dhe sigurimin e asistencës ligjore dhe juridike në kuadër të ushtrimit të funksioneve dhe detyrave të të gjitha strukturave të APR, zbatimin dhe respektimin e ligjit në çdo procedurë administrative që ndjek institucioni.Gjithashtu është përgjegjës për mirëadministrimin e çdo çështje që lidhet me përfaqësimin sa më dinjitoz të APR në të gjitha konfliktet gjyqësore në të cilat Institucioni është palë ndërgjyqëse, në të gjitha shkallët e gjykimit.

 

Detyrat e Sektorit:

 • Koordinon dhe jep rekomandime për zgjidhjen e kërkesave dhe problemeve, të cilat parashtrohen në rrugë administrative, për çështje me natyrë ligjore dhe juridike;
 • Koordinon punën për asistencën, mbështetjen dhe dhënien e konsulencës ligjore mbi çështjet që kërkohen për t’u trajtuar nga drejtori i institucionit, (vendime, urdhëra, urdhëresa, rregullore) në ushtrimin e funksioneve dhe kryerjen e detyrave të të gjitha strukturave të APR;
 • Siguron dhe monitoron përgatitjen e materialeve, raporteve të duhura informuese për sektorin, në lidhje me përditësimin e akteve ligjore dhe nënligjore, për relacionet apo projekt-vendimet që i propozohen për miratim të Këshillit Bashkiak;
 • Monitoron pjesëmarrjen në të gjitha konfliktet gjyqësore në të cilat APR është palë ndërgjyqëse, duke organizuar punën në mënyrë produktive në rastet kur institucioni është paditëse në gjykatë për të gjitha shkallët e gjykimit;
 • Koordinon, mbikqyr dhe siguron realizimin e përgatitjeve të prapësimeve në Gjykatën e Shkallës së Parë, konkluzioneve përfundimtare, kërkesave të ndërmjetme, kërkesave ankimore në Gjykatën e Apelit si dhe përgatitjen e dokumentacionit për rekurs në Gjykatën e Lartë, në mbrojtje të interesave të APR.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo punonjës në veçanti dhe si sektor brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Kryen vlerësime pune për specialistët e sektorit.
 • Koordinon punën për zgjidhjen e kërkesave dhe problemeve, të cilat parashtrohen në rrugë administrative, për çështje me natyrë ligjore dhe juridike;
 • Koordinon punën për mbarëvajtjen e çështjeve që kërkohen për t’u trajtuar të deleguara nga Drejtori i Drejtorisë, (vendime, urdhëra, urdhëresa, rregullore);
 • Siguron dhe monitoron përgatitjen e materialeve, raporteve të duhura informuese për sektorin, në lidhje me përditësimin e akteve ligjore dhe nënligjore, për relacionet apo projekt-vendimet që i propozohen për miratim të këshillit Bashkiak;
 • Monitoron pjesëmarrjen në të gjitha konfliktet gjyqësore në të cilat APR është palë ndërgjyqëse, duke organizuar punën në mënyrë produktive në rastet kur institucioni është paditëse në Gjykatë për të gjitha shkallët e gjykimit;
 • Koordinon, mbikqyr dhe siguron realizimin e përgatitjeve të prapësimeve në gjykatën e Shkallës së Parë, konkluzioneve përfundimtare, kërkesave të ndërmjetme, kërkesave ankimore në Gjykatën e Apelit dhe rekurseve në Gjykatën e Lartë, në mbrojtje të interesave të APR.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Përfaqëson me autorizimin të Titullarit, asiston dhe siguron mbrojtje ligjore të interesave të institucionit pranë organeve gjyqësore për zgjidhjen e çdo konflikiti me të tretët;
 • Merr pjesë në të gjitha konfliktet gjyqësore në të cilat APR është palë ndërgjyqëse, duke realizuar punën në mënyrë produktive në rastet kur institucioni është palë ndërgjygjëse në Gjykatë për të gjitha shkallët e gjykimit;
 • Përgatit prapësimet në Gjykatën e Shkallës së Parë, konkluzioneve përfundimtare, kërkesave të ndërmjetme, kërkesave ankimore në Gjykatën e Apelit dhe rekurseve në Gjykatën e Lartë, në mbrojtje të interesave të APR;
 • Përgatit njoftimet për marrjen dijeni të subjekteve ankimues, në lidhje me vendimet e APR-së, strukturave, akti i të cilave është ankimuar;
 • Ndjek marrëdhëniet zyrtare me organet e drejtësisë me qëllim evidentimin e veprimeve të kundraligjshme;
 • Kryen detyra të tjera të veçanta që i ngarkohen nga drejtori i drejtorisë dhe nga përgjegjësi i sektorit;
 • Asiston dhe përpilon interpretimin dhe hartimin e dokumentave të ndryshme, brenda dhe jashtë zyrës në rastet kur kërkohet nga zyrat apo sektorët e tjerë të institucionit;
 • Ndihmon, sqaron dhe u ofron mendimin juridik dhe mbështetjen ligjore drejtorive dhe sektorëve për problemet që dalin gjatë veprimtarisë së tyre;
 • Siguron dhënien e konsulencës së nevojshme ligjore si dhe kontribuon në zgjidhjen e kërkesave për gjetjen e opsioneve dhe hapsirave ligjore mbi problemet që parashtrohen në rrugë administrative, për çështje me natyrë ligjore (juridike) nga strukturat e drejtorisë.

 

 

NENI 27

DREJTORIA E AKTIVITETEVE REKREATIVE

 

Misioni:

Drejtoria e Aktiviteteve Rekreative ideon, realizon, ndjek dhe mbështet aktivitetet dhe programet rekreative, artistiko-kulturore, edukuese dhe në fushën e edukimit dhe ndërgjegjësimit mjedisor, promovuese, informuese, etj., në përputhje me prioritetet dhe strategjinë e APR. Kjo drejtori i ushtron kompetencat e saj në të gjithë hapësirat e parqeve rekreative që administron Agjencia si dhe në mjedise të tjera rekreative të cilat krijojnë mundësi për të qënurit sa më pranë grupmoshave të vogla, por dhe të gjithë qytetarëve. Drejtoria e Aktiviteteve Rekreative ndjek dhe asiston mbarëvjatjen e aktiviteteve në Amfiteatër si dhe funksionimin e performancës së Bandës së Qytetit.

 

Detyrat e Drejtorisë:

 • Propozon, harton, ndjek e zbaton kalendarin e aktiviteteve rekreative, artistiko-kulturore, sportive dhe mjedisore;
 • Inicion aktivitete lidhur me data apo ngjarje të shënuara, duke bashkëpunuar me aktorë dhe subjekte të tjera për të arritur këtë qëllim;
 • Sigurohet për mbarëvajtjen dhe zhvillimin e aktiviteteve nga të tretët në ambientet e Amfiteatrit si dhe në ambientet e tjera në administrim të APR;
 • Kujdeset në rritjen e vazhdueshme të performancës të saj, për përafrimin e metodave më të reja inovative për zhvillimin e aktiviteve në fushën rekreative e mjedisore;
 • Ndjek dhe promovon zhvillimin e aktiviteteve kulturore e sportive;
 • Zhvillon aktivitete rekreative në hapësira publike si kënde, blloqe pallatesh, lagje etj.;
 • Mbikqyr dhe motivon pjesëmarrjen dhe performancën e Bandës së Qytetit gjatë aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga APR dhe Bashkia Tiranë.

 

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë:

 • Ndërton strategjinë dhe strukturën mbi bazën e të cilës hartohet kalendari i integruar vjetor i

drejtorisë dhe njëkohësisht në përputhje me objektivat institucionale vendos bashkëpunime me drejtori të tjera në funksion të realizimit të kalendari;

 • Ideon apo inicion projekte dhe aktivitete lidhur me data apo ngjarje të shënuara në fushë shtrirjen e aktiviteteve të drejtorisë, duke luajtur një rol aktiv dhe kreativ në bashkëpunimin me aktorë dhe subjekte të tjera për të arritur këtë qëllim;
 • Ndan detyrat tek përgjegjësit e sektorëve dhe kërkon në mënyrë të vazhdueshme informacion mbi ecurinë e realizimit të aktiviteteve të drejtorisë;
 • Propozon tek Drejtori i Përgjithshëm riorganizime të domosdoshme brenda strukturës së drejtorisë në funksion të mbarëvajtjes së punës;
 • Propozon tek Drejtori i Përgjithshëm masën dhe sasinë e burimeve materiale, financiare dhe njerëzore që nevojiten për realizimin e objektivave dhe misionit të drejtorisë;
 • Siguron që burimet materiale, financiare dhe njerëzore, në dispozicion të drejtorisë së tij të përdoren në mënyrë të tillë që objektivat dhe misioni përkatës të realizohen në mënyrë efiçente dhe efikase duke respektuar të gjithë kuadrin normativ dhe rregullator në fuqi në Republikën e Shqipërisë;
 • Bashkëpunon me institucione të ndryshme dhe përfaqëson drejtorinë dhe drejtorinë e përgjithshme në bisedime me institucionet e tjera në rastet kur ngarkohet nga strukturat eprore;
 • Ndjek të gjithë korrespodencën shkresore dhe detyrat që i delegohen nga titullari deri në realizimin e plotë të saj;
 • Informon drejtpërdrejtë Drejtorin e Pergjithshëm për ecurinë e punës në drejtori në mënyrë periodike dhe sa herë i kërkohet nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm;
 • Merr përsipër zgjidhjen e problematikave që mund të shfaqen gjatë realizimit të aktiviteteve të kalendarit dhe që janë janë përtej detyrave dhe përgjegjësive të përgjegjësit të sektorëve me qëllim realizimin e aktiviteteve në kohë dhe me cilësinë e kërkuar;
 • Siguron drejtimin e sektorëve të drejtorisë, monitoron performancën e tyre, si dhe i ndihmon ose i disiplinon, rast pas rasti me qëllim motivimin dhe zhvillimin profesional të tyre;
 • Kryen vlerësime pune për përgjegjësit e sektorëve;
 • Siguron drejtimin e njësisë organizative për përgatitjen dhe përditësimin të planeve të punës, realizimin e aktiviteteve suplementare, me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të drejtorisë;
 • Identifikon mundësitë për përmirësimin e mëtejshëm të procedurave dhe teknikave të përdorura në përmbushjen e detyrave të sektorëve;
 • Udhëzon përgjegjësit e sektorëve në përmbushjen e aktivitetit të përditshëm të drejtorisë dhe siguron që kjo veprimtari të jetë në përputhje me legjislacionin, politikat institucionale dhe standardet përkatës

Sektori i Aktiviteteve në Natyrë

 

Misioni:

Misioni i sektorit të Aktiviteteve në Natyrë është promovimi dhe mbrojtja e qëndrueshmërisë së mjedisit me anë të edukimit mjedisor, promovimin e kulturës lokale dhe kombëtare, nëpërmjet artit letërsisë dhe aktiviteteve artistike e kulturore, si dhe promovimin e mirëqënies fizike e mendore duke

zhvilluar gara, trajnime dhe aktiviteteve të tjera sportive e rekreative.

 

Detyrat e sektorit:

 • Promovon dhe rrit ndërgjegjësimin në komunitet dhe tek të rinjtë të rëndësisë së mbrojtjes të mjedisit dhe të praktikave të qëndrueshme në natyrë;
 • Organizon veprimtari që kanë për qëllim ruajtjen e biodiversitetit, mbrojtjen e mjedisit dhe të promovojë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore;
 • Promovon artin dhe kulturën lokale dhe kombëtare duke përfshirë pikturën, muzikën teatrin dhe letërsinë;
 • Organizon ngjarje kulturore dhe artistike si ekspozita, koncerte, shfaqje teatrale dhe festivale kulturore;
 • Promovon dhe organizon aktivitetet sportive dhe rekreative duke përfshirë organizimin e garave dhe maratonave të ndryshme;
 • Krijon ura komunikimi me shkolla dhe organizata të ndryshme për përfshirjen në aktivitetet e ndryshme sportive kulturore dhe mjedisore të zhvilluar nga APR.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr pjesë në hartimin e kalendarit të integruar vjetor të drejtorisë, duke propozuar aktivitete artistike në natyrë (muzikë, artet e bukura, film, video, fotografia, teatri, mediat e reja, artin modern) dhe njëkohësisht ndërveprime me sektorë të tjerë në funksion të realizimit të kalendarit;
 • Organizon dhe koordinon punën në sektor duke caktuar detyrat përkatëse për çdo specialist në varësi të aktiviteteve të sektorit si dhe brenda drejtorisë;
 • Koncepton dhe harton korrespodencën e nevojshme sipas kërkesave të drejtorit të drejtorisë, me qëllim realizimin e aktiviteteve të sektorit në kohë dhe me cilësinë e kërkuar;
 • Përgatit dhe prezanton për miratim tek drejtori i drejtorisë planin e punës për sektorin. Plani i punës përgatitet dhe detajohet në disa nivele, sipas periudhës që mbulon, tematikave, zhvillimeve konkrete institucionale;
 • Evidenton dhe raporton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematika të konstatuara në komunikim me komunitetin të cilit i dedikohet realizimi i aktiviteteve tek drejtori i drejtorisë dhe i propozon në rastet e nevojshme zgjidhjet efikase brenda rregullores së institucionit dhe në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë që ushtron;
 • Kryen hulumtime për pasurimin dhe standartizimin bashkohor të aktiviteteve të sektorit dhe stimulon krijmtari dhe realizimin e shërbimeve në sektor;
 • Monitoron dhe vlerëson punën e specialistëve të sektorit;
 • Mban përgjegjësi për të gjitha veprimtaritë që duhet të kryejë sektori;
 • Mban përgjegjësi për njohjen dhe zbatimin nga ana e specialistëve të sektorit, të rregulloreve të etikës dhe rregullave të disiplinës sipas rregullores së APR;
 • Merr pjesë në hartimin e kërkesave të projekt buxhetit vjetor për sektorin, në përputhje me nevojat e konsultuara paraprakisht me specialistët e sektorit;
 • Mban statistika për aktivitetet e sektorit që mbulon duke informuar në mënyrë permanente

drejtorin e drejtorisë;

 • Bashkëpunon me sektorë të tjerë të drejtorisë dhe APR për sigurimin shërbimeve të nevojshme për realizimin e aktiviteteve dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme që lidhen me qëllimin e punës së Sektorit;
 • Motivon, komunikon, udhëheq, inkurajon dhe ndërton frymën e komunikimit brenda sektorit.

 

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Ndjek me përpikmëri realizimin e aktivitetit si në fazën parapërgatitore ashtu dhe gjatë zhvillimit të tij duke qëndruar në gatishmëri për të përmbushur të gjitha detyrat e paracaktuara apo të papritura që mund të dalin gjatë realizimit të aktivitetit;
 • Realizon organizimin, koordinimin, funksionimin dhe ecurinë e veprimtarisë/ aktivitetit;
 • Propozon aktivitete outdoor për pasurimin e kalendarit dhe vitalizimin e hapësirave dhe aseteve në përdorim të drejtorisë;
 • Konsolidon frymën e bashkëpunimit dhe krijon lidhje të reja me institucione të ndryshme mbështetëse me qëllim realizimin e aktiviteteve outdoor;
 • Ndjek punën në terren si dhe mirëmban matëerialet dhe infrastrukturën gjatë realizimit të aktiviteteve;
 • Ruan objektet brenda kritereve optimale të përdorimit;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar afatet e percaktuara, rregullat e etikës dhe komunikimit;
 • Identifikon problematika të mundshme gjatë zhvillimit të aktivitetit në terren dhe vë në dijeni përgjegjësin e sektorit duke propozuar edhe zgjidhje konkrete;
 • Harton procesverbalet dhe mban prova fotografike në rast dëmtimi nga individë ose nga kushtet atmosferike;
 • Zbaton detyrat dhe udhëzimet e caktuara nga përgjegjësi i sektorit apo drejtori i drejtorisë;
 • Bashkëpunon me specialistët e sektorit ose të sektorëve të tjerë;
 • Komunikon me etikë të lartë profesionale dhe administrative në pozicionin që mban brenda sektorit.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Siguron kushtet pritje-përcjellje të realizuesve të aktiviteteve, komoditetin dhe moscënimin e imazhit të tyre si gjatë fazës përgatitore ashtu edhe gjatë zhvillimit të aktivitetit;
 • Krijon një marrëdhënie harmonike me komunitetin gjatë zhvillimit të aktiviteteve me qëllim rritjen e impaktit të tyre;
 • Identifikon dhe informon problematika të papritura që ofron terreni apo dhe kërkesa të papritura të realizuesve artistikë të aktivitetit;
 • Ndjek me përgjegjësi dhe kontribuon në montimin e materialeve dhe vendosjen e objekteve të marra përsipër nga APR për zhvillimin e aktivitetit duke larguar edhe materialin e fundit drejt destinacionit.

 

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Përkujdeset dhe mirëmban gjelbërimin dhe hapësirat rreth objekteve;
 • Kontrollon herë pas here kushtet fizike të objekteve;
 • Raporton për çdo dëmtim të ndodhur në hapësirat e aktiviteteve në natyrë, qoftë ky për shkak të kushteve atmosferike apo dëmtimeve të qëllimshme të qytetarëve;
 • Njofton për çdo operacion apo veprimtari e cila ka të bëjë me punën;
 • Siguron burimet dhe elementë të aktiviteteve si furnizimet me energji elektrike, furnizimet me ujë, pastrimin e kanaleve ujitëse, gardhet dhe rrethimet;
 • Mbron materialet e punës nga kushtet atmosferike.

 

Detyrat e Biletashitësit:

 • Menaxhon me përgjegjësi bazën materiale (biletat) dhe kryerja e këtij shërbimi brenda kushteve dhe politikave te institucionit;
 • Zbaton me përpikmëri orarin e përcaktuar;
 • Mirëmban dhe kujdeset për vëndin e punës;
 • Raporton bilancin e bazës materiale (bileta) në koordinim me drejtoritë përkatëse;
 • Kryen shërbimin e shitjes së biletave brenda hapësirës së përcaktuar nga institucioni.

 

Sektori Shkolla e Biçikletave

 

Misioni:

Sektori Shkolla e Biçikletave, ka mision menaxherial, trajnues, organizues dhe krijues lidhur me njohjen dhe zbatimin nga grupmoshat e vogla të të gjithë elementëve sinjalistikë rrugor, elemente këto që shërbejnë për edukimin e lëvizjes me biçikleta në qytet por dhe njohjes me rregullat bazë të sjelljes qytetare dhe respektimin e sigurisë rrugore.

 

Detyrat e sektorit:

 • Kujdeset për mbarëvajtjen e trajnimeve për përdorimin e biçikletave nga grupmoshat e vogla dhe sigurohet që trajnimet të zhvillohen në përpuethshmëri me objektivat e sektorit;
 • Programon dhe përgatit orët teorike e praktike dhe sigurohet për sigurinë e fëmijëve gjatë zhvillimit të orëve praktike;
 • Mirëmban dhe siguron funksionimin e plotë të biçikletave dhe pjesëve integrale të tyre;
 • Organizon dhe ndjek mbarëvajtjen e aktiviteteve që mund të kërkohen nga Drejtoria, insitucioni apo bashkëpunëtor të tretë në funksion dhe shërbim të pedalimit.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Organizon punën e specialistëve nën përgjegjësinë e tij/saj sipas detyrave që rrjedhin nga kuadri ligjor sektorial, si edhe sipas detyrave e udhëzimeve të caktuara nga drejtori i drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;
 • Të koordinojë, monitorojë dhe vlerësojë punën e specialistëve në sektor;
 • Të prezantojë tek drejtori i drejtorisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nga specialistët e

sektorit;

 • Përgjegjësi i sektorit është përgjegjës për të gjitha veprimtaritë që duhet të kryejë sektori;
 • Përgatit dhe prezanton për miratim tek drejtori i drejtorisë planin e punës për sektorin e tij. Plani i punës përgatitet dhe detajohet në disa nivele, sipas periudhës që mbulon, dhe konkretisht: “Plani mujor, i cili përgatitet dhe prezantohet javën e fundit të muajit pararendës dhe Plani javor, i cili përgatitet dhe prezantohet ditën e premte të javës pararendëse”.
 • Përgatit dhe prezanton për miratim tek drejtori i drejtorisë aktivitetet dhe objektivat përkatëse te punës të sektorit, në mënyrë periodike, sipas kalendarit të planifikimit;
 • Ndihmon drejtorin e drejtorisë në realizim e aktiviteteve nëpërmjet mbështetjes teknike.
 • Mban përgjegjësi për njohjen dhe zbatimin nga ana e specialistëve të sektorit, të rregulloreve të etikës dhe rregullave të disiplinës sipas rregullores së APR;
 • Propozon kërkesat e projekt buxhetit vjetor për sektorin, në përputhje me nevojat e shprehura nga specialistët e sektorit;
 • Bashkëpunon me sektorë të tjerë të drejtorisë dhe APR për zgjidhjen e problemeve të ndryshme që lidhen me qëllimin e punës së sektorit;
 • Kryen detyra të tjera përkatëse që i caktohen si menaxhimin-planifikimin, organizon, drejton, monitoron, vlerëson punën e stafit të sektorit, si edhe ndihmon në rritjen e kapaciteteve të stafit;
 • Motivon, komunikon, udhëheq, inkurajon, trajnon stafin;
 • Asiston dhe zgjidh probleme me të cilat përballet stafi i sektorit.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Mban përgjegjësi për organizimin, funksionimin dhe ecurinë e veprimtarisë/aktivitetit, zhvillimin dhe koordinimin e aktiviteteve të ndryshme dhe rekreative me synim kryesor, rritjen dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për t’ju afruar jetesës së shëndetshme nëpermjet sportit;
 • Ruan bashkëpunimin dhe krijimin e lidhjeve të reja me institucione të ndryshme mbështetëse;
 • Ndjek punën në terren si dhe mirëmbajtjen e objekteve fizike në mbrojtje nga dëmtuesit;
 • Harton proces verbale dhe mban prova fotografike në rast dëmtimi nga individë ose nga kushtet atmosferike;
 • Ruan objektet brenda kritereve optimale të përdorimit;
 • Organizon oraret dhe monitoron objektet gjatë kohës së përdorimit nga qytetarët;
 • Zbaton detyrat dhe udhëzimet e caktuara nga përgjegjësi i sektorit apo drejtori i drejtorisë;
 • Jep ide për aktivitete të ndryshme sportive dhe rekreative tek përgjegjësi i sektorit apo drejtori i drejtorisë;
 • Bashkëpunon me specialistët e sektorit dhe/ose të sektorëve të tjerë;
 • Ndihmon përgjegjësin e sektorit në përgatitjen e planit të punës për sektorin sipas periudhës që mbulon.

 

Detyrat e Specialistit të Dytë:

 • Siguron kushtet pritje-përcjellje të realizuesve të aktiviteteve, komoditetin dhe moscënimin e imazhit të tyre si gjatë fazës përgatitore ashtu edhe gjatë zhvillimit të aktivitetit;
 • Krijon një marrëdhënie harmonike me komunitetin gjatë zhvillimit të aktiviteteve me qëllim

rritjen e impaktit të tyre;

 • Identifikon dhe informon problematika të papritura që ofron terreni apo dhe kërkesa të papritura që mund të dalin gjatë realizimit të aktiviteteve;
 • Ndjek me përgjegjësi dhe kontribuon në montimin e materialeve dhe vendosjen e objekteve të marra përsipër nga APR për zhvillimin e aktivitetit duke larguar edhe materialin e fundit drejt destinacionit.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Kontrolli i herë pas hershëm i kushteve fizike të objekteve;
 • Raportimi për cdo dëmtim të ndodhur në hapsirat e aktiviteteve në natyrë,qoftë ky për shkak të kushteve atmosferike apo dëmtimeve të qëllimshme të qytetarëve;
 • Njoftimi për çdo operacion apo veprimtari e cila ka të bëjë me punën;
 • Të sigurohet mbi burimet dhe element të aktiviteteve si furnizimet me energji elektrike, furnizimet me ujë,pastrimin e kanaleve ujitëse, gardhet dhe rrethimet;
 • Mbrojtja e materialeve të punës nga kushtet atmosferike;
 • Përkujdeset dhe mirëmban gjelbërimin dhe hapsirat rreth objekteve.

 

Detyrat e Teknikut të Mesëm:

 • Ndihmon në problematikat që mund të ndodhin me pajisjet dhe mjedisin;
 • Kontrollon herë pas here kushtet fizike të objekteve;
 • Kujdeset për çdo dëmtim të mjedisit të godinës dhe hapësirës;
 • Kujdeset për sinjalistikën e shkollës së biçikletave;
 • Raportimi për cdo dëmtim të ndodhur në hapësira, qoftë ky për shkak të kushteve atmosferike apo dëmtimeve të kryera nga qytetarët;
 • Njofton për çdo operacion apo veprimtari e cila ka të bëjë me punën;
 • Sigurohet mbi burimet dhe elementë të aktiviteteve si furnizimet me energji elektrike, furnizimet me ujë, pastrimin e kanaleve ujitëse, gardhet dhe rrethimet;
 • Mbron materialet e punës nga kushtet atmosferike.

 

Sektori i Amfiteatrit dhe Banda e Qytetit

 

Misioni:

Sektori i Amfiteatrit ka si mision promovimin e artit dhe kulturës në mënyra inovative dhe  mbresëlënëse, duke ofruar përvoja të jashtëzakonshme artistike për publikun. Banda e qytetit ka si qëllim përcjelljen e vlerave artistike e kulturore me anë të luajtjes së muzikës qytetare e bashkëkohëse nëpër rrugët e qytetit, si dhe frymëzimin e komunitetin dhe promovimin e ndjenjës së bashkëpunimit dhe solidaritetit përmes muzikës.

 

Detyrat e sektorit:

 • Koordinon dhe ndjek kalendarin e aktiviteteve që zhvillohen në Amfiteatër si dhe mbarëvajtjen

e tyre gjatë gjithë kohëzgjatjes së tyre, duke vënë në dispozicion infrastrukturën e Amfiteatrit dhe shërbimet e nevojshme për zhvillimin e këtyre aktiviteteve;

 • Propozon, organizon dhe garanton realizimin e kalendarit të punës dhe aktiviteteve të Bandës;
 • Jep informacionin e nevojshëm për aktivitetet me qëllim pasqyrimin dhe evidentimin e tyre në rrjetet sociale të APR me qëllim rritjen e pjesëmarrjes të shikuesve dhe ndjekësve të tyre;
 • Merr përgjegjësi operacionale dhe menaxhuese të problematikave gjatë zhvillimit të aktiviteteve në Amfiteatër në rastet kur është e nevojshme në situata si: mirëmbajtje, siguri teknike dhe ambjentale, mbipopullim i kapaciteteve pritëse, ndërprerje apo sigurim i aksesit për vënien në dispozicion të të tretëve, etj;
 • Përmbush në kohë dhe me qasjen e kërkuar të gjitha detyrat që i caktohen dhe të përditëson në mënyrë të vazhdueshme të evidencave të të gjithë aktivitetit të sektorit;
 • Zhvillon projekte të reja dhe të implementon iniciativa krijuese dhe interpretative në strukturën

e Bandës, me qëllim shtimin dhe përsosjen cilësore të aktiviteteve artistike të saj.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Koordinon dhe ndjek kalendarin e aktiviteteve që zhvillohen në Amfiteatër si dhe mbarëvajtjen e tyre gjatë gjithë kohëzgjatjes së tyre, duke vënë në dispozicion infrastrukturën e Amfiteatrit dhe shërbimet e nevojshme që disponon struktura;
 • Propozon, organizon dhe garanton realizimin e kalendarit të punës dhe aktiviteteve të Bandës;
 • Vë në dispozicion informacionin e nevojshëm te të tretët në lidhje me infrastrukturën dhe shërbimet që ofron Amfiteatri;
 • Organizon dhe koordinon punën në sektor për realizimin në kohë dhe me cilësinë e duhur të aktiviteteve që zhvillohen në Amfiteatër si dhe të bashkëpunojë me sektorët e tjerë brenda drejtorisë për këtë qëllim;
 • Vë në dispozicion informacionin e nevojshëm për aktivitetet me qëllim pasqyrimin dhe evidentimin e tyre;
 • Merr përgjegjësi operacionale dhe menaxhuese të problematikave gjatë zhvillimit të aktiviteteve në Amfiteatër në rastet kur është e nevojshme në situatë si: mirëmbajtje, siguria teknike dhe ambjentale, mbipopullim i kapaciteteve pritëse, ndërprerje apo sigurim i aksesit për vënien në dispozicion të të tretëve, etj. duke informuar në çdo rast drejtorin e drejtorisë;
 • Përmbush në kohë dhe me qasjen e kërkuar të gjitha detyrat që i cakton drejtori i drejtorisë dhe të përditësojë evidencat mbi aktivitetin e sektorit, duke informuar në mënyrë permanente drejtorin e drejtorisë;
 • Zhvillon projekte të reja dhe të implementojë iniciativa krijuese dhe interpretative në strukturën e Bandës, me qëllim shtimin dhe përsosjen cilësore e aktiviteteve artistike të saj;
 • Nxit motivimin dhe të gjenerojë ide duke ndjekur dhe adaptuar tendencat dhe qasjet e reja bashkohore në fushën që mbulon sektori si dhe të garantojë bashkëpunimin korrekt me sektorë të tjerë të drejtorisë dhe APR;
 • Komunikon me etikë të lartë profesionale dhe administrative në pozicionin që mban brenda drejtorisë;
 • Kryen vlerësime pune për punonjësit e sektorit.

 

 

 

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga përjegjësi i tij;
 • Zgjidh teknikisht me përgjegjësi të drejtëpërdrejtë detyrat që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe propozon lidhur me zhvillimin e çështjeve dhe problematikave që hasen konkretisht në fushën që mbulon sektori;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar afatet e përcaktuara, rregullat e etikës dhe komunikimit;
 • Perfeksionon në vazhdimësi aftësitë individuale tekniko-profesionale në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrave të pozicionit;
 • Zbaton disiplinën në punë dhe orarin e punës në përputhje me kalendarin e aktiviteteve të sektorit dhe drejtorisë;
 • Krijon të gjitha kushtet teknike dhe kryen shërbime për realizimin e tematikës së aktiviteteve dhe kërkesave të bashkëpunëtorëve në funksion të aktiviteteve në Amfiteatër;
 • Ndjek me përpikmëri realizimin e aktivitetit si në fazën parapërgatitore ashtu dhe gjatë zhvillimit të tij duke qëndruar në gatishmëri për të përmbushur të gjitha detyrat e paracaktuara apo të papritura që mund të dalin gjatë realizimit të aktivitetit;
 • Identifikon problematika të mundshme gjatë zhvillimit të aktivitetit dhe vë në dijeni përgj. e sektorit duke propozuar edhe zgjidhje konkrete;
 • Merr pjesë në aktivitetet e Bandës së Qytetit duke krijuar kushtet dhe infrastrukturën e nevojshme teknike dhe artistike;
 • Mban evidenca vjetore të aktiviteteve të zhvilluara në Amfiteatër dhe me Bandën e Qytetit;
 • Komunikon me etikë të lartë profesionale dhe administrative në pozicionin që mban brenda sektorit.

 

 

NENI 28

DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE

 

Misioni:

Objekt i kësaj Drejtorie, në zbatim të legjislacionit në fuqi, është zbatimi i rregullave për ruajtjen, administrimin, menaxhimin dhe përdorimin e fondit pyjor kombëtar, tokës pyjore dhe të burimeve natyrore e biologjike të tyre. Drejtoria e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave, ka për mision të saj zbatimin e politikave për çështjen e mbrojtjes dhe zhvillimit të fondit pyjor të Bashkisë Tiranë si dhe evidentimin e të dhënave për zhvillimin e pyjeve, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

 

Detyrat e Drejtorisë:

 • Përgjigjet për administrimin tërësor të fondit pyjor kombëtar, publik e privat, brenda kufijve administrativ të Bashkisë Tiranë;
 • Ngre dhe mirëmban regjistrin e fondit pyjor kombëtar në Bashkisë Tiranë. Mbledh të dhëna për zhvillimin e pyjeve publike dhe private, përgjigjet për ruajtjen e ekuilibrit biologjik në fondin pyjor dhe mban të dhëna të sëmundjeve, të dëmtuesve dhe të zjarreve në pyjet e bashkisë e ato

private, brenda territorit administrativ të Bashkisë Tiranë;

 • Harton, miraton, zbaton dhe kontrollon ecurinë sipas planeve operacionale, në përputhje me dokumentacionin e planifikimit strategjik dhe planet e mbarështimit, për fondin pyjor publik e privat, brenda territorit administrativ të Bashkisë Tiranë, duke bashkëpunuar me institucionet përgjegjëse për mjedisin;
 • Harton veprimtarinë studimore, projektuese, ekonomiko-financiare e legjislative të seksioneve që bëjnë pjesë në DAPK;
 • Mban korrespondencë me Bashkinë Tiranë, Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Fakultetin e Shkencave Pyjore si dhe me Institucione të tjera publike dhe private që janë të interesuar për kërkim shkencor në fondin pyjor;
 • Përgatit projektet për investimet në pyje, kontrollon dhe merr në dorëzim punimet e kryera në to, pavarësisht nga burimi i financimit, mbështet e miraton planifikimin e zbatimin e qeverisjes në pyjet private;
 • Monitoron mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës në fondin pyjor publik;
 • Drejton dhe mbikqyr punën për përmirësimin e zonave të gërryera dhe luftimin e erozionit, të rrëshqitjeve dhe ortekëve brenda territorit të bashkisë, si dhe luftën ndaj dëmtuesve dhe sëmundjeve.

 

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë:

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo sektor në varësi dhe punonjësit e sektorëve, brenda planifikimit të detyrave të drejtorisë;
 • Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga zbatimi i punëve dhe projekteve, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon Drejtorit të Përgjithshëm rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të sektorëve dhe specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Inicion kryerjen e studimeve për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për Drejtorinë që mbulon;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorëve të varësisë;
 • Kryen vlerësimin e punës për përgjegjësat e sektorëve.
 • Drejton, organizon dhe kontrollon aktivitetin e drejtorisë për realizimin e objektivave të përcaktuar në politikat dhe strategjitë e sektorëve të vartësisë.
 • Përgjigjet për zbatimin e politikave dhe strategjive të miratuara në programet e Qeverisë, Bashkisë Tiranë, Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për pyjet, kullotat, biodiversitetin dhe fondin pyjor e kullosor administruar nga Bashkisë Tiranë;
 • Ndjek zbatimin e buxhetit vjetor të miratuar nga Këshilli Bashkiak Tiranë në bashkëpunim me strukturën përkatëse të APR;
 • Ndjek zbatimin e investimeve të planifikuara në buxhet dhe harton ndarjen vjetore dhe përdorimin e fondeve në bashkëpunim me strukturën përkatëse të APR;
 • Kryen propozim pranë strukturave përkatëse të APR për shkarkimin dhe emërimin e shefave dhe të inspektorëve, konform kopetencave që mbulon, gjatë gjithë kohës së ushtrimit të aktivitetit, për të meta dhe dobësi apo për përmirësim të mëtejshëm të punës.
 • Ndjek funksionimin e sektorëve si dhe të specialistëve për mbarëvajtjen e punës si dhe merr masat përkatëse për përmirësimin e saj;
 • Harton dhe programon masat e zhvillimit të ekonomive pyjore të Bashkisë Tiranë duke u mbështetur në strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale;
 • Miraton programet e punës për planifikim dhe zhvillim të sektorëve, urdhëron krijimin e grupeve të punës për probleme të veçanta që lidhen me mbrojtjen e pyjeve dhe të kullotave dhe trajtimin e tyre, biodiversitetin, marketingun, shërbimet etj., dhe miraton programet për zbatimin e masave të propozuara;
 • Propozon programet dhe planin e kontrollit të drejtorisë, shqyrton materialet e kontrollit, analizon shkeljet e bëra dhe dërgon për propozim masat disiplinore dhe administrative për personat përgjegjës të APR;
 • Koordinon dhe bashkërendon me struktura e Bashkisë Tiranës si dhe me institucione të tjera veprimtarinë e strukturës që drejton.
 • Harton veprimtarinë studimore, projektuese, ekonomiko-financiare e legjislative të seksioneve që bëjnë pjesë në drejtori.
 • Koordinon punën për bashkëpunim me organet e pushtetit qëndror dhe atij lokal për parandalimin e kundravajtjeve, vjeljen e detyrimeve financiare dhe mbrojtjen nga zjarret.
 • Mban korrespodencë me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Fakultetin e Shkencave Pyjore si dhe me Institucione të tjera publike dhe private që janë të interesuar për kërkim shkencor në fondin pyjor;
 • Organizon analizat vjetore me të gjithë punonjësit për realizimin e detyrave si dhe përcakton masat në vazhdimësi për të ardhmen.
 • Propozon msasa ndaj punonjësve që shkelin ligjin, nuk zbatojnë disiplinën apo implikohen me shkelësit apo kundërvajtësit duke marrë masa disiplinore dhe në rast dëmi ekonomik duke i ndëshkuar me gjobë sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.
 • Parandalon dhe merr masa në rastet e shfrytëzimit dhe të tregëtimit të paligjshëm të materialit drusor, të prodhimeve pyjore e jopyjore, të krimit në sektorin e pyjeve, kullotave, të florës e faunës së egër, të bimëve mjekësore, aromatike, eterovajore e tanifere natyrore, të prodhimeve pyjore e jopyjore të fondit pyjor bashkiak.
 • Kontrollon veprimtaritë e subjekteve që grumbullojnë, përpunojnë dhe tregëtojnë prodhimet e përftuara nga shfrytëzimi I pyjeve (trupa, lëndë ndërtimi, shtylla miniere, degë voze, dru zjarri, qymyr druri etj.) dhe prodhimet gjysmë të përpunuara (dërrasë, elemente etj.) në qendrat e përpunimit (gatrat, sharrat, cirkularet etj.) në magazinat e sheshet e depozitimit;
 • Kontrollon dhe merr në dorëzim punimet e kryera në pyje e kullota panvarësisht nga burimi i financimit;
 • Mbështet zhvillimin e agropylltarisë në fondin pyjor bashkiak;
 • Planifikon të ardhurat nga prodhimet pyjore e jopyjore, kullotat, livadhet si dhe sasitë e materialit drusor që do të nxirren nga trajtimi në ngastrat ekonomike pyjore.

 

Sektori i Administrimit të Pyjeve, Kullotave dhe Shërbimit Këshillimor

 

Misioni:

Sektori i administrimit të pyjeve dhe kullotave dhe shërbimit këshillimor është përgjegjës për administrimin e çështjeve që lidhen me hartimin dhe zbatimin e planeve operacionale, projekteve të ndryshme, planeve te mbarshtimit, etj. si dhe këshillimin e pronarëve privat të pyjeve me qëllim sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm të fondit pyjor e kullosor që ndodhet në territorin e Bashkisë Tiranë.

 

Detyrat e sektorit:

 • Kryen qeverisjen tërësore të pyjeve dhe të tokave pyjore;
 • Mbledh të dhënat për zhvillimin e pyjeve publike dhe private dhe mban statistika e dokumentacion për sëmundjet, dëmtuesit dhe zjarret e rëna;
 • Kujdeset për ruajtjen e ekuilibrit biologjik në fondin pyjor vendor dhe mban e administron dokumentacionin për hartimin dhe zbatimin e planeve të mbarështimit të fondit pyjor privat;
 • Drejton dhe mbikëqyr punën për përmirësimin e zonave të gërryera dhe luftimin e gërryerjeve, të rrëshqitjeve e të ortekëve si dhe mbikëqyr zhvillimin e florës së faunës së egër dhe propozon metodat për mbrojtjen e llojeve të rrezikuara, të rralla ose në rrezik;
 • Ndjek, bashkëpunon, harmonizon, kryen veprimtari kërkimore në pyje e kullota si dhe përgatit projektet për investimet;
 • Siguron mbështetjen teknike nëpërmjet këshillimit të pronarëve privatë dhe të komunitetit, mbështet zhvillimin e agropylltarisë në bashki;
 • Organizon trajnimet dhe shërbimet këshillimore për pronarët privatë;
 • Garanton mirëfunksionimin e infrastrukturës në fondin pyjor të Bashkisë Tiranë;
 • Siguron mbështetje teknike, planifikon programe trajnimi për përdoruesit e pyjeve, kullotave dhe burimeve të tjera pyjore, organizon trajnimin e tyre në përputhje me programin dhe nevojat;
 • Kontrollon dhe merr në dorëzim punimet e kryera në pyje e kullota, pavarësisht nga burimi i financimit si dhe ndjek me përparësi proceset e ndërhyrjeve në fondin pyjor dhe kullosor nën administrim, kolaudon dhe çertifikon punimet e kryera nga subjekte pyjore nën administrimin.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo sektor dhe punonjës në veçanti, brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë;
 • Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme si dhe problematikat e dala nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që mbulon;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Kryen vlerësime pune për punonjësit e sektorit;
 • Organizon, studion dhe planifikon çdo vit, në bashkëpunim dhe me sektorët e tjerë ekonomitë pyjore dhe kullosore që do të inventarizohen apo mbarështohen. Angazhohet me studimin, programimin e poliktikave të zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit dhe zbatimin e detyrave që dalin në këtë kuadër;
 • Koordinon në vazhdimësi gjatë gjithë vitit mbajtjen e regjistrit kadastral të pyjeve dhe kullotave dhe përditëson të dhënat duke raportuar në formate standarte institucionet përkatëse. Propozon dhe rekomandon bazuar në gjendjen reale të fondit pyjor/kullosor masa të cilat kontribuojnë në hartimin e akteve ligjore e nënligjore. Propozon dhe merr pjesë aktive në

procesin e mbarështimit dhe inventarizimit të pyjeve dhe kullotave në varësi të Bashkisë;

 • Bashkëpunon me hallkat e tjera të APR, në projektimin dhe preventimin e objekteve për rikonstruksionin, ndërtimin e parqeve ekzistues dhe krijimin e parqeve të reja në hapësirat e kurorës së gjelbër;
 • Evidenton sipërfaqet, kapacitetet kullosore dhe ndryshimet që ndodhin duke kërkuar shfrytëzimin teknik të tyre. Harton, propozon, dërgon për miratim si dhe ndjek zbatimin e planeve të prodhimeve pyjore kur ato miratohen e fillojnë të zbatohen. Harton planet e punimeve vjetore dhe mujore të sektorit, të ndara me detyra konkrete për çdo specialist, i cili detajohet për çdo muaj dhe miratohet tek drejtori i drejtorisë dhe ndjek në mënyrë operative zbatimin e tyre, duke verifikuar në terren. Harton planin mujor për nevojat e sektorit;
 • Organizon dhe planifikon veprimtari që lidhen me shtimin e pyjeve, rritjen e veprimtarisë së tyre, mbrojtjen nga erozioni nëpërmjet pyllëzimeve e punimeve të tjera pyjore. Në bashkëpunim me sektorë të tjerë planifikon dhe argumenton nevojat për investime në pyje dhe kullota. Propozon masa administrative për rastet e shfrytëzimit joracional të pyjeve dhe kullotave. Harton planet mujore duke i miratuar ato te drejtori i drejtorisë dhe përpilon informacion mujor për ecurinë e sektorit;
 • Merr pjesë në zbatimin e projekteve që i përkasin fushës së pyjeve dhe kullotave private. Bashkëpunon dhe jep kontributin e tij në zbatimin e detyrave të ngarkuara nga legjislacioni për ndarjen territoriale të pyjeve dhe kullotave. Organizon dhe mbikqyr punën për kryerjen e studimeve për pyllëzime, përmirësime pyjore, sistemime malore e punime të tjera në fushën e pyjeve.
 • Bashkëpunon në hartimin e projekt-buxhetit vjetor të drejtorisë, pranë APR;
 • Miraton informacionet dhe raportet që paraqesin specilalistët dhe ia dërgon me shkrim drejtorit të drejtorisë;
 • Ndjek zbatimin teknik të projekt-preventivave në objektet e parashikuara për punime;
 • Harton dhe miraton kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura, në varësi të tematikave.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara. Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit të drejtorisë;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe mer pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Realizon ndryshimet e duhura në sipërfaqe dhe vëllim të fondit pyjor dhe kullosor sipas regjistrave përkatës të pyjeve dhe kullotave. Përditëson të dhënat dhe merr pjesë aktive në hartimin dhe propozimin e ndërhyrjeve që mund të planifikohen në fondin pyjor e kullosor;
 • Përpilon raportin përfundimtar në bashkëpunim me specialistë të tjerë mbi gjendjen e fondit pyjor, duke plotësuar formularët përkatës dhe i dërgon ato për miratim në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit;
 • Bashkëpunon për të planifikuar çdo vit ekonomitë pyjore dhe kullosore që do të inventarizohen dhe mbarështohen;
 • Merr pjesë aktive në organizimin dhe drejtimin e punës për trajtimin dhe shfrytëzimin e fondit pyjor në zbatim të planeve përkatëse;
 • Harton planet tekniko-ekonomike tip për vjeljen e materialit drusor, merr pjesë aktive në trajnime, përpilon përmbledhësen e shfrytëzimit të lëndës drusore;
 • Kontrollon zbatimin e standarteve të llojeve drusore, ciklet e prerjes, teknikat e shfrytëzimit dhe infrastrukturën përkatëse;
 • Orienton qeverisjen e pyjeve drejt një mbarështimi të qëndrueshëm në të gjitha aspektet;
 • Organizon punën dhe planifikon investime që lidhen me shtimin e pyjeve nëpërmjet pyllëzimeve, përmirësimeve pyjore, sistemimeve malore, merr pjesë në pregatitjen e projekt-planit të investimeve për çdo vit kalendarik;
 • Përgatit dhe propozon material mjellës si fara fidana, shpatulla e çdo material tjetër që mund të përdoret në pyllëzime;
 • Evidenton sipërfaqet, kapacitetet kullosore dhe ndryshimet që ndodhin në to, në nivelet e administrimit dhe kërkon shfrytëzimin e tyre;
 • Kryen kontrolle në terren duke nxjerrë konkluzione konkrete, përcakton dhe propozon masa organizative për mbarëvajtjen e punës.

 

Sektori i Inspektimit dhe Monitorimit në Pyje

 

Misioni:

Sektori i Inspektimit dhe Monitorimit në Pyje është përgjegjës për administrimin e çështjeve që lidhen me verifikimin, kontrollin dhe mbrojtjen e fondit pyjor publik nga ndërhyrjet e palëve të treta që bien ndesh me parashikimet e legjislacionit, me qëllim shmangien e dëmeve në fondin pyjor e kullosor, që ndodhet në juridiksionin e Bashkisë Tiranë.

 

Detyrat e sektorit:

 • Evidenton probleme që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e parashtruara nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Monitoron dhe njofton strukturat përkatëse mbi zbatimin e dispozitave ligjore dhe të akteve nënligjore në fuqi për pyjet dhe kullotat, florën e faunën e egër dhe veprimtaritë e tjera që zhvillohen në fondin pyjor bashkiak nga subjektet private e publike, juridike e fizike;
 • Parandalon dhe njofton rastet e shfrytëzimit dhe të tregtimit të paligjshëm të materialit drusor, të prodhimeve pyjore e jopyjore, kullotave, të florës e faunës së egër, bimëve mjekësore, aromatike, eterovajore e tanifere natyrore dhe të prodhimeve pyjore e jopyjore;
 • Monitoron dhe njofton veprimtaritë e ushtruara nga çdo person fizik a juridik, që nuk shlyen detyrimet ligjore në afatet e caktuara;
 • Parandalon, zbulon dhe njofton mbi dëmtimin, pushtimin, shpërdorimin, tjetërsimin, shkretimin dhe degradimin e pyjeve e të tokës pyjore si dhe cënimin nga ndërhyrjet e pakontrolluara në fondin pyjor dhe kullosor;
 • Kontrollon dhe monitoron veprimtarinë e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fondin pyjor dhe

kullosor, në bashkëpunim me institucionet ligjzbatuese. Bashkëpunon me hallkat e tjera të APR, në projektimin dhe preventimin e objekteve për rikonstruksionin dhe ndërtimin e parqeve ekzistues dhe krijimin e parqeve të reja në hapësirat e kurorës së gjelbër;

 • Organizon sistemin e vrojtim-sinjalizimit të sëmundjeve e dëmtuesve si dhe të zjarreve në pyje si dhe përcakton masa konkrete për parandalimin e tyre. Në bashkëpunim me drejtorinë dhe me seksionin e A.M.P.K ndërton strukturën organike, ndarjen territoriale të zonave pyjore, si dhe propozon inspektorët që do të punojnë.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo sektor dhe punonjës në veçanti, brenda planifikimit të detyrave të drejtorisë;
 • Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e dala nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar;
 • Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që mbulon;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Bën vlerësime pune për punonjësit e sektorit;
 • Organizon punën e sektorit, konform akteve ligjore e nënligjore, në zbatim të Kodit të Punës dhe Rregullores të APR;
 • Monitoron zbatimin e akteve ligjore për pyjet dhe kullotat, faunën e egër dhe veprimtari të tjera që zhvillohen në fondin pyjor bashkiak. Angazhohet me studimin, programimin e poliktikave të zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit si dhe zbatimin e detyrave që dalin në këtë kuadër;
 • Koordinon në vazhdimësi gjatë gjithë vitit punën e sektorit, për administrimin dhe mirëmbajtjen e të gjithë objekteve, në ruajtjen e biodiversitetit (përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe biodiversitetit, të pyjeve, kullotave, gjuetia dhe territorit për qëllime ekoturistike, etj.);
 • Në bashkëpunim me institucionet ligj-zbatuese, kontrollon dhe monitoron veprimtarinë e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fondin pyjor dhe kullosor të Bashkisë Tiranë. Bashkëpunon me hallkat e tjera të APR, në projektimin dhe preventimin e objekteve për rikonstruksionin dhe ndërtimin e parqeve ekzistues dhe krijimin e parqeve të reja në hapësirat e kurorës së gjelbër;
 • Siguron mbështetje teknike, organizon trajnime dhe shërbime këshillimore për pronarët privatë. Mbështet zhvillimin e agropylltarisë në fondin pyjor bashkiak. Organizon dhe ushtron kontrolle nëpër objektet që ka në varësi dhe përgatit materialin në përfundim të tyre, si dhe bën propozimet për masa ndaj personave që rezultojnë me shkelje. Kontrollet ushtrohen si për zbatimin e disiplinës në punë dhe asaj teknike;
 • Harton planet e punimeve, vjetore dhe mujore të sektorit, të ndara me detyra konkrete për çdo specialist, i cili detajohet për çdo muaj dhe miratohet tek drejtori i drejtorisë dhe ndjek në mënyrë operative zbatimin e tyre, duke verifikuar në terren. Harton planin mujor për nevojat e sektorit;
 • Bashkëpunon me strukturat e ngarkuara në ligjin e pyjeve dhe ligje të posaçme për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve;
 • Parandalon, zbulon dhe ndëshkon rastet e dëmtimit, pushtimit, shpërdorimit, tjetërsimit,

degradimit të pyjeve, të tokës pyjore, kullotave dhe livadheve brenda territorit të tij administrativ;

 • Kontrollon dhe monitoron që gjatë inspektimit në terren inspektorët duhet të jenë të veshur me uniformën e punës si dhe të jenë të pajisur me mjetet e punës (shkarkuesat elektrikë, kamerat, radiot etj), të cilat duhet të jenë në gjendje pune;
 • Bashkëpunon në hartimin e projekt-buxhetit vjetor të drejtorisë;
 • Në objekte të veçanta që paraqesin vështirësi teknike dhe organizative, merr pjesë dhe drejton kryerjen e detyrave;
 • Kur konstaton parregullsi në zbatimin e punës dhe mbajtjen e dokumentacioneve nga ana Specialistëve, bën vërejtjet dhe rekomandimet e duhura dhe në rast se mangësitë janë të përsëritura, i propozohen me shkrim drejtorit të drejtorisë për marrjen e masave ndëshkimore për moszbatimin e detyrave;
 • Miraton informacionet dhe raportet që paraqesin specilalistët dhe i dërgon me shkrim drejtorit të drejtorisë;
 • Ndjek zbatimin teknik të projekt – preventivave në objektet e parashikuara për punime;
 • Harton dhe miraton kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura në varësi të tematikave.

 

Detyrat e Inspektor/Specialist i parë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Përgjigjet teknikisht dhe ligjërisht për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara. Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit të drejtorisë;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe mer pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Kontrollon dhe vrojton direkt në terren gjendjen e ekosistemeve natyrore, të biodiversitetit dhe peizazhit natyror;
 • Ndërhyn dhe sinjalizon strukturat përkatëse (ISHMPU) në rastet kur konstaton dëme në fondin pyjor dhe kullosor, duke zbatuar rigorozisht dispozitat ligjore në lidhje me ruajtjen dhe administrimin e pyjeve;
 • Siguron komunikim dhe ndërgjegjësim të komuniteteit dhe të palëve të tjera të interesuara për ruajtjen e pyjeve dhe kullotave, nëpërmjet parimit të përdorimit të qëndrueshëm;
 • Planifikon mbi bazën e të dhënave kontrolle periodike në terren dhe garanton ruajtjen e pyjeve nga ndërhyrjet që shkatojnë dëmtime mbi to;
 • Mbikqyr të gjitha aktivitetet dhe shërbimet që ushtrohen brenda territorit të zonës që është ngarkuar në administrim e vrojtim;
 • Gjatë kryerjes së detyrës mban lidhje të ngushta me strukturat e njësive të qeverisjes vendore, fermer, banor dhe palë të tjera të interesuara në lidhje me zonën nën administrim;
 • Planifikon plane pune me objektiva konkrete për kontrolle e vrojtime në terren, dhe i dërgon ato për miratim tek përgjegjësi i sektorit;
 • Ndihmon në zbatimin e objektivave dhe të prioriteteve për ruajtjen e pyjeve në zonën që ka në

administrim;

 • Vrojton dhe kontrollon në mënyrë të vazhdueshme fondin pyjor dhe kullosor të zonës nën juriduksionin administrativ të tij.

 

Detyrat e Inspektor/Specialist i dytë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara. Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit të drejtorisë;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Ndihmon në zbatimin e objektivave dhe të prioriteteve për ruajtjen e pyjeve në zonën që ka në administrim;
 • Mbikqyr të gjitha aktivitetet dhe shërbimet që ushtrohen brenda territorit të zonës që është ngarkuar në administrim e vrojtim;
 • Siguron komunikim dhe ndërgjegjësim të komuniteteit dhe të palëve të tjera të intersuar për ruajtjen e pyjeve dhe kullotave, nëpërmjet parimit të përdorimit të qëndrueshëm;
 • Planifikon mbi bazën e të dhënave kontrolle periodike në terren dhe garanton ruajtjen e pyjeve nga ndërhyrjet që shkatojnë dëmtime mbi to;
 • Ndërhyn dhe sinjalizon strukturat përkatëse (ISHMPU) në rastet ku konstaton dëme në fondin pyjor dhe kullosor, duke zbatuar rigorozisht dispozitat ligjore në lidhje me ruajtjen dhe administrimin e pyjeve;
 • Gjatë kryerjes së detyrës mban lidhje të ngushta me strukturat e njësive të qeverisjes vendore, fermer, banor dhe palë të tjera të interesuara në lidhje me zonën nën administrim;
 • Planifikon plane pune me objektiva konkrete për kontrolle e vrojtime në terren, dhe i dërgon ato për miratim tek përgjegjësi i sektorit;
 • Kontrollon dhe vrojton direkt në terren gjendjen e ekosistemeve natyrore, të biodiversitetit dhe peizazhit natyror;
 • Vrojton dhe kontrollon në mënyrë të vazhdueshme fondin pyjor dhe kullosor të zonës nën juriduksionin administrativ të tij.

 

Detyrat e Teknikut të Mesëm:

 • Parandalon, zbulon dhe lufton dëmtimin, pushtimin, shpërdorimin, tjetërsimin, shkretimin dhe degradimin e pyjeve e të tokës pyjore, cënimin nga ndërhyrjet e pakontrolluara në fondin pyjor dhe në mjedisin natyror;
 • Organizon punën për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve;
 • Parandalon dhe merr masa në rastet e shfrytëzimit dhe të tregtimit të paligjshëm të materialit drusor, të prodhimeve pyjore e jopyjore, të krimit në sektorin e pyjeve, kullotave, zonat e mbrojtura e pyjet me funksion të veçantë, të florës e faunës se egër, të bimëve mjekësore, aromatike, eterovajore e tanifere natyrore, të prodhimeve pyjore e jopyjore të fondit pyjor kombëtar, si dhe çdo veprimtari tjetër, që bie në kundërshtim me këtë ligj;
 • Ndërpret të gjitha punimet, që nuk janë në përputhje me projektet e hartuara e të parashikuara në kontratat e nënshkruara;
 • Bllokon veprimtarinë e ushtruar nga çdo person fizik a juridik kur konstaton shkelje si më sipër;
 • Kontrollon veprimtaritë e subjekteve që grumbullojnë, përpunojnë dhe tregtojnë prodhimet e

përftuara nga shfrytëzimi i pyjeve dhe prodhimet gjysmë të përpunuara.

 

Sektori Prodhim, Shitje të Materialit Drusor

 

Misioni:

Sektori prodhim, shitje të materialit drusor është përgjegjës për administrimin e çështjeve që lidhen zbatimin e projekteve të shfrytëzimit të pyjeve, prodhimin e lëndës drusore me qëllim garantimin e furnizimit të qyterarëve dhe enteve publike (çerdhe, kopshte, shkolla) me lëndë drusore për ngrohje.

 

Detyrat e Sektorit:

 • Përcakton kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore, me qëllim plotësimin e nevojave të popullatës me dru zjarri dhe shëndetësimin e pyjeve;
 • Siguron lëndën drusore nga parcela dhe e magazionon atë në fushën e përcaktuar për magazinim;
 • Përpunon lëndën drusore në fushë nëpërmjet procesit të prerjes dhe copëzimit si dhe kryen stivosjen e saj;
 • Kryen shitjen dhe transportimin e lëndës drusore tek entet publike dhe te qytetarët.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo sektor dhe çdo punonjës në veçanti, brenda planifikimit të detyrave të drejtorisë;
 • Evidenton problemet që lindin nga veprimtaria e përditshme, si dhe problematikat e parashtruara nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që u janë ngarkuar;
 • Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që mbulon;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Kryen vlerësime pune për punonjësit e sektorit;
 • Organizion të gjithë aktivitetin e përditshëm dhe vendosjen e disiplinës për sigurinë teknike në fushë;
 • Siguron mjetet e nevojshme mbrojtëse dhe veglat për të gjithë frontet e punës dhe aktivitetit të përditshëm;
 • Organizon punën për furnizimin e popullatës dhe enteve publike me dru zjarri;
 • Ndjek procedurat për plotësimin e dokumentacionit në fushën e druve nga ana e specialistit dhe magazinierit, si dhe rakordimin e tyre me Sektorin e Financës;
 • Harton planin mujor për nevojat e sektorit për mjete transporti;
 • Harton planin e kërkesave vjetore dhe mujore për bazë materiale, dhe ja paraqet drejtorit të drejtorisë në bazë të kërkesave dhe nevojës;
 • Organizon punën e sektorit, konform akteve ligjore e nënligjore, në zbatim të Kodit të Punës

dhe rregullores të APR;

 • Harton planet e punimeve, vjetore dhe mujore të sektorit, i cili detajohet për çdo muaj dhe miratohet tek drejtori i drejtorisë, dhe ndjek në mënyrë operative zbatimin e tyre si dhe ndjek cilësinë e punimeve;
 • Bën vërejtjet apo rekomandimet e duhura dhe në rast se mangësitë janë të përsëritura, i propozohen me shkrim drejtorit të drejtorisë, marrjen e masave ndërshkimore për mos zbatimin e detyrave në rastet kur konstaton parregullsi në zbatimin e punës dhe mbajtjen e dokumentacioneve nga ana e specialistit, magazinierit apo të punëtorëve;
 • Bashkëpunon në hartimin e projekt-buxhetit vjetor të drejtorisë;
 • Harton kthimin e përgjigjeve për shkresat e ardhura që kanë të bëjnë me sektorin në varësi;
 • Koordinon në vazhdimësi gjatë gjithë vitit punën e sektorit, ndjek realizimin e detyrave të përcaktuara në rregullore si dhe mirëmbajtjen e paisjeve të cilat i ka marrë në dorëzim sipas inventarit fizik me akt-dorëzimi;
 • Paraqet me shkrim drejtorit të drejtorisë raportet dhe problematikat për të cilat informohet nga specialisti dhe magazinieri.

 

Detyrat e specialistit të dytë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara. Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe mer pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Specialisti i sektorit është përgjegjës që në të gjithë frontet e punës në fushë (sharrim, stivim, ngarkim/shkarkim të materialit drusor), të sigurohet zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe krijimi i kushteve për kryerjen e punës pa rreziqe;
 • Udhëzon punëtorët mbi përdorimin e paisjeve në punë dhe sigurisë teknike, si dhe ripërsëritjen periodike çdo vit ose dhe më shumë nëse është nevoja të udhëzimeve teknike;
 • Evidenton problematikat e hasura në fushën e druve dhe bën kërkesën për zgjidhjen e tyre pranë përgjegjësit të sektorit;
 • Organizon punëtorët për prerjen e lëndës drusore në fushën e magazinimit, mban proces-verbale mbi sasinë e lëndës së ardhë në fushën e magazinimit, stivosjen, dhe pregatitjen e saj për shitje;
 • Harton planin për transportimin dhe shkarkimin e lëndës drusore për te klienti dhe entet publike;
 • Bën rakordimin e faturave të materialit drusor të shitur dhe gjëndjes në fushë;
 • Përgatit planin e kërkesave mujore dhe vjetore të bazës materiale;
 • Harton shkresa të ndryshme në funksion të veprimtarisë që mbulon dhe i paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit;
 • Merr pjesë në grupe pune, komisione të ngritura me urdhër të drejtorit të drejtorisë ose nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Bashkëpunon me punëtorët për zbatimin e detyrave në kohë normale, por dhe gjatë emergjencave të ndryshme;
 • Merr pjesë në përgatitjen e planit mujor dhe vjetor të veprimtarisë së sektorit;
 • Paraqet për miratim projekt ide për zhvillimin e proceseve të punës në fushën e druve;
 • Zëvendëson përgjegjësin e sektorit, kur ky i fundit mungon për arsye shëndetësore ose për shkak të pushimit vjetor.

 

Detyrat e Magazinierit:

 • Paraqet dokumentacion të saktë dhe përgjigjet materialisht për të gjithë vlerat materiale që ka në ngarkim në magazinë;
 • Identifikon dhe vepron për zgjidhjen e problemeve ose çështjeve të magazinës;
 • Raporton tek eprori drejtpërsëdrejti mbi ecurinë e punës dhe problemet e hasura;
 • Zbaton rregullat e etikës dhe disiplinës në punë.
 • Realizon në bazë të procedurave të magazinimit të materialit drusor të ardhur në fushën e magazinimit nga burime të ndryshme;
 • Përpilon brenda ditës të fletë-hyrjeve dhe të fletë-daljeve të shoqëruara me urdhër dorëzimi përkatës, për qarkullimin e materialit drusor;
 • Regjistron fletë-hyrje dhe fletë-dalje në kartelat e magazinës;
 • Rakordon çdo muaj me specialistin përkatës të sektorit të financës;
 • Merr pjesë në komisionet e marrjes në dorëzim të materialit drusor;
 • Koordinon me specialistin e sektorit për sasinë e materialit drusor që bëhet hyrje-dalje dhe që është gjendje në fushën e magazinimit;
 • Kujdeset për ruajtjen dhe sistemimin dhe ruajtjes së vlerave të materialeve që ka në ngarkim;
 • Kryen kërkesën për bazën e nevojshme materiale për funksionimin e punës pranë përgjegjësit të sektorit.

 

Detyrat e Punëtorit të Parqeve:

 • Zbaton orarin ditor të punës dhe disiplinën në punë;
 • Kryen me përpikmëri dhe në kohë të caktuar të punëve dhe detyrave të caktuara nga përgjegjësi sektorit;
 • Kryen proceset e punës me cilësi dhe sasi dhe të paraqesë çdo pretendim për mos përmbushje tek përgjegjësi sektorit;
 • Zbaton dhe aplikojë masat për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit në punë dhe vetëmbrojtje, si dhe të jetë vigjilent në mbrojtjen e punëtorëve në krah të tij;
 • Ruan mjetet e punës dhe materialit më të cilin punon, për realizimin e saktë dhe me kohë të detyrave të ngarkuar;
 • Respekton distancën e nevojshme nga një punëtor në tjetrin, për të shmangur aksidentet në punë, gjatë punës në grup dhe kur punohet me mjete prerëse.

 

Sektori i Kadastrës, Hartografisë, GIS

 

Misioni:

Sektori i Kadastrës Hartografisë, GIS është përgjegjës për administrimin e çështjeve që lidhen me identifikimin, verifikimin, inventarizimin dhe rregjistrimin e sipërfaqeve pyjore në rregjistrat e pasurive të paluajtshme si dhe grumbllimin mbajtjen e dokumentacionit tekniko-ligjor për sipërfaqet pyjore publike, në juridiksionin e Bashkisë Tiranë, si dhe për identifikimin e përcaktimin të statusit juridik të pronës sipas zonave të përcaktuara për zhvillimin e projekteve të APR. Ky sektor është

përgjegjës për mbajtjen e Kadastrës së fondit pyjor dhe kullosor, ngritjen e bazës të regjistrit të fondit pyjor dhe regjistrin e fondit kullosor, përcaktimin e strukturës, kritereve teknike për evidentimin dhe pasqyrimin e gjendjes dhe ndryshimeve, mënyrës së mbajtjes së të dhënave në nivel vendor, informacionit që duhet regjistruar, si dhe afateve të përgatitjes e raportimit nga administratorët ose pronarët e pyjeve etj.

 

Detyrat e sektorit:

 • Bashkëpunon me njësinë e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për regjistrimin e pasurive të paluajtshme për sistemin e pyjeve dhe kullotave;
 • Organizon hartimin dhe mbajtjen e regjistrit kadastral te fondit pyjor, kullosor, dhe bimëve mjekësore e tanifere, nëpërmjet përdorimit të “GIS”;
 • Ndjek të gjithë procedurën dokumentaro-ligjore, hartografike dhe deri te përcaktimi dhe dorëzimi në terren të pronave, pronarëve të ligjshëm duke bërë dhe ndryshimet e nevojshme kadastrale, në zbatim të ligjit për dhënien e pronave private në pyje brenda normativave të lejuara, dhe në zbatim të vendimit të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave;
 • Kryen matjet në terren të të gjitha ndryshimeve që ndodhin në fondin pyjor si për pakësimin ashtu edhe për shtesat e tij si dhe përpilon dokumentacionin përkatës për këto ndryshime kadastrale si dhe konform akteve ligjore dhe nënligjore si dhe normativave të lejuara, mban dhe administron fondin e dokumentacionit teknik;
 • Ndjek dhe realizon të gjitha llojet e inventarizimeve si për pyjet, bimët mjekësore e tanifere, gjuetisë etj.;
 • Zhvillon dhe shpërndan produktet, të dhënat dhe shërbimet të Gis-it, si dhe administron mbledhjen, migrimin, importimin dhe riformatimin e të dhënave, krijimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave aktuale si dhe kujdeset per rinovimin dhe mirëmbajtjen e tyre;
 • Ndjek përgatitjen e materialeve hartografike (fragmenteve të hartës, etj) për procesin e konfirmimit;
 • Drejton punën për mbajtjen e kadastrës së pyjeve dhe kullotave në rang DAPK-je, dhe përditëson të dhënat e saj peoridikisht, duke raportuar me formatet standard në Drejtorinë e Mbrojtjes dhe Trajtimit të Pyjeve.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Evidenton dhe pasqyron ndryshimet periodike që pëson fondi pyjor dhe kullosor nëpërmjet Sistemit të Informimit Gjeografik (GIS);
 • Mban dhe përditëson gjendjen e fondit pyjor, sipas pronësisë dhe përdorimit etj.;
 • Krijon bazën e të dhënave hapësinore, për kryerjen e një analize gjeografike të pyjeve dhe kullotave, publike dhe private të cilat ruhen në tabela me kod specifik për secilin nr. pronësie;
 • Përpilon hartat e gjeoreferuara, duke përcaktuar kufijtë e ekonomive pyjore, ngastrat e nëngastrat, kufijtë e pronave private, fond pyjor e kullosor, kufijtë e zonave kadastrale sipas ASHK-së dhe dërgon informacion në kadastrën qëndrore;
 • Ndërton tabela me të dhënat identifikuese, sipas nivelit hierarkik të organizimit administrativ,

të pronësisë, të karakteristikave kryesore, të treguesve dendometrikë, sipas llojeve,formës, qeverimit, klasave, ndryshimeve të konstatuara etj, në programin Microsoft Acces;

 • Bën administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të zyrës për personelin, dhe siguron që të përmbushen detyrat në mënyrë efektive;
 • Kontribuon në rritjen e perfomancës së personelit;
 • Menaxhon sistemin e arkivit dhe dokumentave të brendshëm të zyrës;
 • Përgjigjet për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative;
 • Ruan dhe mirëmban dokumentacionin, dosjet e zyrës të kopjeve fizike dhe elektronike;
 • Ofron mbështetje, këshilla dhe ekspertizë profesionale për stafin në varësi, vendos prioritetet për kryerjen e obligimeve që dalin nga të gjitha dokumentet;
 • Kordinon punën me sektorët e tjerë;
 • Përgatit dhe dorëzon në kohë , shkresa, raporte dhe evidenca që i ngarkohen;
 • Informon titullarin për detyrat dhe problematikat që hasen gjatë punës;
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit;
 • Bën vlerësime pune për punonjësit e sektorit.

 

Detyrat e Specialistit të Parë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara. Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit të drejtorisë;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe mer pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Realizon ndryshimet e duhura në sipërfaqe dhe vëllim të fondit pyjor dhe kullosor sipas regjistrave përkatës të pyjeve e kullotave dhe përditëson të dhënat;
 • Përpilon bashkë me kolegët, raport përfundimtar mbi gjendjen e fondit pyjor, duke plotësuar formularët përkatës dhe i dërgon ato për miratim;
 • Bashkëpunon për të planifikuar çdo vit ekonomitë pyjore dhe kullosore që do të inventarizohen dhe mbarështohen;
 • Merr pjesë aktive në organizimin dhe drejtimin e punës për trajtimin dhe shfrytëzimin e fondit pyjor në zbatim të planeve përkatëse;
 • Orienton qeverisjen e pyjeve drejt një mbarështimi të qëndrueshëm në të gjitha aspektet;
 • Krijon bazën e të dhënave hapësinore, për kryerjen e një analize gjeografike të pyjeve dhe kullotave, publike dhe private të cilat ruhen në tabela me kod specifik për secilin nr.pronësie;
 • Përpilon hartat të gjeoreferuara, duke përcaktuar kufijtë e ekonomive pyjore, ngastrat e nëngastrat, kufijtë e pronave private, fond pyjor e kullosor, kufijtë e zonave kadastrale sipas ASHK-së.;
 • Ndërton tabela me të dhënat identifikuese, sipas nivelit hierarkik të organizimit administrativ,

të pronësisë, të karakteristikave kryesore, të treguesve dendometrikë, sipas llojeve, formës, qeverimit, klasave, ndryshimeve të konstatuara etj, në programin Microsoft – Acces;

 • Evidenton dhe pasqyron ndryshimet periodike që pëson fondi pyjor dhe kullosor  nëpërmjet Sistemit të Informimit Gjeografik (GIS);
 • Evidenton sipërfaqet, kapacitetet kullosore dhe ndryshimet që ndodhin në to,në nivelet e administrimit dhe kërkon shfrytëzimin e tyre;
 • Kryen kontrolle në terren. Nxjerr konkluzione, përcakton dhe propozon masa organizative për mbarëvajtjen e punës.

 

Sektori i Inspektimit të Tregut

 

Misioni:

Sektori i Inspektimit të Tregut është përgjegjës për administrimin e çështjeve që lidhen me verifikimin, kontrollin dhe këshillimin e subjekteve private që kryejnë aktivitet tregtar në fushën e shitjes dhe përpunimit të materialit drusor, me qëllim respektimin e akteve ligjore në fuqi në sektorin e pyjeve.

 

Detyrat e sektorit:

 • Monitoron veprimtaritë e subjekteve që grumbullojnë, përpunojnë dhe tregtojnë prodhimet e përftuara nga shfrytëzimi i pyjeve (trupa, lëndë ndërtimi, shtylla miniere, degë voze, dru zjarri, qymyr druri etj.) dhe prodhimet gjysmë të përpunuara (dërrasë, elemente etj.) në qendrat e përpunimit (gatrat, sharrat, cirkularet etj.) në magazinat dhe sheshet e depozitimit;
 • Kontrollon respektimin e akteve ligjore në fuqi në fushën e pyjeve nga subjektet që tregtojnë prodhime drusore e jodrusore;
 • Kryen këshillimin e subjektet tregtare për respektimin e normave dhe rregullave teknike e ligjore të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.

 

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit:

 • Merr masa organizative për plotësimin e detyrave me punonjësit në varësi dhe në bashkëpunim dhe me sektorët e tjerë, brenda planifikimit të detyrave të drejtorisë;
 • Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme, informacioneve nga qytetarët, informacion nga mediat etj. dhe planifikon sipas rëndësisë së problemit kryerjen e inspektimit;
 • Marrja e masave të inspektimit sipas akteve ligjore dhe më pas marrja e masave administrative /penale për vlerësimin e dëmit dhe dërgimin e materialit drejtorisë;
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që u janë ngarkuar;
 • Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që mbulon;
 • Kryenvlerësime pune për punonjësit e sektorit;
 • Organizon punën e sektorit bazuar në ligjin Nr. 57/2020 i datës 30.04.2020 “Për Pyjet”, në ligjin Nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe akteve ligjore e nënligjore, në zbatim të Kodit të Punës dhe Rregullores të APR.
 • Organizon grupin e punës për inspektime të përbashkëta dhe ndarjen e punëve sipas specifikimeve ne zbatim të rregullave dhe ligjeve të inspektimit.
 • Monitoron zbatimin e akteve ligjore për pyjet në veprimtari që kanë si aktivitet transportin,

përpunimin apo tregtimin e materialeve drusore brenda territorit që administrohet nga Bashkia Tiranë.

 • Monitoron në vazhdimësi veprimtaritë e subjekteve që grumbullojnë, përpunojnë dhe tregtojnë materiale drusore sipas informacioneve dhe akt-konstatimeve të mbajtura nga specialistët.
 • Merr masa për njoftimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e grumbullimit, përpunimit apo tregtimit të materialeve drusore për rregullat e tregëtimit/transportimit të materialit drusor dhe për ndryshimet në aktet ligjore;
 • Koordinon punën për ngritjen e kontrolleve në akset rrugore brenda territorit të Bashkisë Tiraanë në bashkëpunim me institucionet ligjzbatuese;
 • Harton planet e punës mujore të sektorit, të ndara sipas objektivave mujorë apo vjetorë të Sektorit. Plani i punës detajohet për çdo muaj dhe miratohet tek drejtori i drejtorisë;
 • Harton dhe ndjek realizimin e grafikëve ditorë, mujorë dhe vjetorë dhe përpilon përmbledhësen e volumeve të punës dhe më pas e paraqet tek drejtori i drejtorisë;
 • Informon për problematika dhe mbarëvajtjen e punës periodikisht (ditore/mujore/vjetore) drejtorin e drejtorisë;
 • Në bazë të kërkesave dhe nevojës, harton planin e kërkesave vjetore dhe mujore për bazë materiale dhe nëpërmjet drejtorit të drejtorisë;
 • Kontrollon dhe monitoron që gjatë inspektimit në terren inspektorët duhet të jenë të veshur me uniformën e punës dhe të gjithë materialet bazë të inspektimi.

 

Detyrat e Inspektor/Specialisti i Parë:

 • Kryen me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij si inspektor apo si pjesë e grupit të punës;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara. Përgatit materialin dhe ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit të drejtorisë;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe mer pjesë në veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së ngarkuar, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon;
 • Monitoron dhe inspekton në terren subjektet që ushtrojnë aktivitete të grumbullimit/përpunimit apo tregëtimit të materialit drusor;
 • Ndërhyn dhe sinjalizon strukturat përkatëse ligjzbatuese në rastet ku konstaton shkelje të dispozitave ligjore dhe rregullave të transportit apo të tregtimit të materialit drusor;
 • Sigurohet që inspektimi të bëhet në zbatim të ligjit nr.57/2020 datë 30.04.2020 “Për Pyjet” dhe Ligjit nr. 10433,datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” përgjatë inspektimit në subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e grumbullimit/përpunimit dhe tregtimit të materialeve drusore sipas planit të punës në ngritjen e grupeve të kontrollit;
 • Në rastet e konstatimit të shkeljeve të akteve ligjore në fushën e tregtimit apo transportit të materialit drusor, realizon proces-verbalin e konstatimit me shkeljet;
 • Mbikqyr të gjitha aktivitetet dhe shërbimet që ushtrohen sipas ndarjes në zona;
 • Planifikon plane pune me objektiva konkrete për kontrolle e vrojtime sipas informacioneve dhe konstatimeve në terren, dhe i dërgon ato për miratim tek përgjegjësi i sektorit;
 • Bën të mundur informimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet ekonomik në fushën e

grumbullimit /përpunimit apo tregtimit të materialeve drusore për ndryshimet e akteve ligjore apo rregullave në fushën e transportit apo tregtimit të materialeve drusore;

 • Informon në mënyrë periodike ditore/mujore dhe vjetore përgjegjësin e sektorit.

 

Detyrat e Inspektor/Specialisti i Dytë:

 • Kryen detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij si inspektor apo si pjesë e grupit të punës;
 • Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkohen brenda sektorit;
 • Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e përcaktuara. Përgatit materialin dhe ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit të drejtorisë;
 • Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura;
 • Monitoron dhe inspekton në terren subjektet që ushtrojnë aktivitete të grumbullimit/përpunimit apo tregtimit të materialit drusor;
 • Ndërhyn dhe sinjalizon strukturat përkatëse ligjzbatuese në rastet ku konstaton shkelje të dispozitave ligjore dhe rregullave të transportit apo të tregtimit të materialit drusor;
 • Sigurohet që inspektimi të bëhet në zbatim të Ligjit nr.57/2020 datë 30.04.2020 “Për Pyjet” dhe Ligjit nr.10433,datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” përgjatë inspektimit në subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e grumbullimit/përpunimit dhe tregtimit të materialeve drusore sipas planit të punës në ngritjen e grupeve të kontrollit;
 • Realizon proces-verbalin e konstatimit me shkelje në rastet e konstatimit të shkeljeve të akteve ligjore në fushën e tregtimit apo transportit të materialit drusor;
 • Mbikqyr të gjitha aktivitetet dhe shërbimet që ushtrohen sipas ndarjes në zona;
 • Kryen informimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet ekonomik në fushën e grumbullimit /përpunimit apo tregtimit të materialeve drusore për ndryshimet e akteve ligjore apo rregullave në fushën e transportit apo tregtimit të materialeve drusore;
 • Informon në mënyrë periodike ditore/mujore dhe vjetore përgjegjësin e sektorit.

 

 

KREU IV

FUNKSIONIMI I AGJENCISË

 

NENI 29

KOMUNIKIMI, MARRËDHËNIET INSTITUCIONALE DHE NDËRINSTITUCIONALE

 

 1. Struktura e APR përcakton shkallën e hierarkisë dhe të përgjegjësisë së funksioneve në marrëdhënie me njëri-tjetrin.
 2. Ndërmjet drejtorive/strukturave tëAPR bashkëpunohet apo ndërveprohet në rrugë zyrtare ose elektronike, me qëllim realizimin efiçent dhe në kohë optimale të objektivave dhe detyrave të ngarkuara nga eprori.
 3. Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtën për të vendosur marrëdhënie me institucionet e tjera. Në raste të veçanta, këtë të drejtë e kanë vetëm punonjësit e autorizuar prej Drejtorit të Përgjithshëm.
 4. Komunikimi, qoftë verbal apo me shkrim, duhet të kryhet profesionalisht dhe duhet t’u përmbahet standardeve etike.
 5. Gjatë komunikimit punonjësi duhet:
 • t’i drejtohet kolegëve, eprorit, vartësit dhe qytetarëve në mënyrë profesionale;
 • të komunikojë sa më thjesht dhe me etikë;
 • të tregojë kujdes gjatë dhënies së informacionit, i cili duhet të jetë i plotë, i qartë dhe i saktë;
 • të sigurohet që sjellja dhe fjalori i përdorur nga ana e tij të mos perceptohen si abuzive,
 • ofenduese, ironike apo ngacmuese për qytetarët, kolegët, vartësit dhe eprorët.
 1. Gjatë ndërtimit të marrëdhënieve të punës punonjësi duhet:
 • të manifestojë frymën e bashkëpunimit, mbështetjes, besimit reciprok dhe mirëkuptimit midis kolegëve dhe në marrëdhëniet hierarkike;
 • të mos përdorë ose të lejojë ta përdorin detyrën zyrtare të tij, në mënyrë të tillë që të nxisë ose të detyrojë ndonjë person tjetër, përfshirë edhe vartësit, për të pasur përfitime financiare ose të çdo lloji tjetër me interes personal;
 • të veprojë i udhëhequr nga vetëkontrolli dhe toleranca, duke trajtuar qytetarët, kolegët, vartësit dhe eprorët me respekt dhe mirësjellje. Ai ushtron përgjegjësitë në përputhje me ligjin dhe në respekt të të drejtave themelore të njeriut.
 1. Gjatë komunikimit shkresor dhe elektronik punonjësi duhet:
 • të zbatojë me përpikëri rregullat e të shkruarit në formë dhe në përmbajtje;
 • të zbatojë rregullat e drejtshkrimit dhe të bëjë kujdes të veçantë me gramatikën e gjuhës shqipe duke përdorur gjuhën letrare.

 

NENI 30

PËRFAQËSIMI LIGJOR

 

 1. Përfaqësuesi ligjor i APR-së është Drejtori i Përgjithshëm. Prezantimi në institucionet përkatëse kryhet nga juristët e Drejtorisë Juridike. Kur shihet e nevojshme, në përfaqësimin ligjor të institucionit, krahas juristit të Drejtorisë Juridike, për një përfaqësim më të specalizuar merr pjesë edhe punonjësi i strukturës përkatëse me të cilin lidhet konflikti.
 2. Autorizimi për përfaqësimin ligjor lëshohet nga Drejtori i Përgjithshëm në emër të punonjësit, i cili do të përfaqësojë institucionin në procesin gjyqësor për të gjitha shkallët e gjyqësorit.

 

NENI 31

VIZITAT DHE DELEGACIONET E HUAJA

 

 1. APR ka marrëdhënie bashkëpunimi me shumë institucione në nivel vendor, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Në përputhje me politikën e saj të zgjerimit të marrëdhënieve miqësore me institucionet dhe grupet e interesit, fton bashkëpunëtorët e saj të vendeve të huaja për vizita zyrtare si dhe merr pjesë në konferenca, grupe pune apo udhëtimi studimi, me qëllim shkëmbimin e eksperiencave.
 2. Informacioni për vizitat nga partnerë të huaj apo udhëtime brenda apo jashtë vendit, i drejtohen Drejtorit të Përgjithshëm. Përgatitja dhe realizimi i vizitave të bashkëpunëtorëve të huaj në APR, si dhe udhëtimet nga punonjës të APR, miratohen nga Drejtori i Përgjithshëm.

 

NENI 32

MARRËDHËNIET ME QYTETARIN

 

Marrëdhëniet me qytetarët rregullohen dhe realizohen në përputhje me parashikimet e kësaj rregulloreje dhe akteve të tjera sipas legjislacionit në fuqi për komunikimin dhe marrëdhënien me publikun.

NENI 33

TRAJNIMET DHE KUALIFIKIMET

 

Me qëllim respektimin e një prej të drejtave të punonjësve të institucionit, për t’u kualifikuar, trajnuar apo për të ndjekur studime pasuniversitare brenda dhe jashtë vendit, të cilat ndikojnë në rritjen e aftësive profesionale të tyre, nevojitet:

 • Nëse trajnimi ose kualifikimi do të jetë me iniciativë të punonjësit dhe miratim të Titullarit, brenda dhe jashtë vendit, për një periudhë deri në 3 muaj, atëherë institucioni do të ndërpresë marrëdhënien juridike me punonjësin duke e konsideruar si një periudhë pezullimi. Gjatë kësaj periudhe pezullimi punonjësi nuk do të paguhet, por do t’i ruhet vendi i punës. Për të gjitha rastet kur Titullari nuk jep miratimin e tij, bëhet zgjidhja e kontratës së punës;
 • Punonjësi, i cili do të aplikojë në veprimtari trajnuese, kualifikuese etj, që kryhet brenda orarit zyrtar të punës, duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore. Në kërkesën e tij ai duhet të pasqyrojë llojin e trajnimit, vendin dhe programin e detajuar. Pas miratimit të kërkesës nga Drejtori i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, punonjësi i Burimeve Njerëzore do të përgatisë dokumentacionin zyrtar, i cili do të hartohet në 2 (dy) kopje. Kërkesës i bashkangjitet një grafik i detajuar, ku parashikohet se si do të bëhet zëvendësimi i orëve;
 • Nëse trajnimi iniciohet nga institucioni, të gjitha shpenzimet për të do të mbulohen nga ky i fundit, si dhe mungesa në punë do të jetë e justifikuar.

 

NENI 34

HYRJA DHE MBAJTJA E DOKUMENTACIONIT

 

 1. Dokumentacioni në institucion depozitohet dhe ruhet në Arkivë, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 2. Të gjitha shkresat e dërguara me postë zyrtare, dorëzohen për regjistrim në librin e protokollit, pranë Zyrës së Protokollit, që vendos vulën e hyrjes ku pasqyrohet numri i protokollit dhe data.
 3. Procedura e delegimit të korrespondencës hyrëse, pasi është protokolluar pranë institucionit siglohet nga Drejtori i Drejtorisë dhe shpërndahet në Drejtoritë përkatëse.
 4. Shkresat zyrtare apo aktet e tjera të firmosura nga Drejtori i Përgjithshëm apo personi i autorizuar prej tij, dërgohen në Zyrën e Protokollit.

 

 

 

KREU V

NORMAT DHE RREGULLAT E SJELLJES DHE ETIKËS

 

NENI 35

DISIPLINA FORMALE DHE ADMINISTRATIVE

 

 1. Orari zyrtar për administratën e APR është 8.00 – 16.00, çdo ditë, nga e hëna në të premte. Punonjësit në terren për shkak të natyrës së punës punojnë sipas një grafiku të caktuar nga eprorët e tyre, për të realizuar shërbimin dhe nevojat e qytetarëve për pastrimin, mirëmbajtjen, etj., të objekteve në administratim të APR.
 2. Gjatë orarit zyrtar punëmarrësi është i detyruar të shfrytëzojë me intensitet kohën e punës dhe vetëm për qëllime pune dhe detyrat e tij funksionale. Punonjësit e APR mund të lëvizin jashtë institucionit në funksion të kryerjes së detyrave të tyre funksionale (takime në institucione të ndryshme, verifikime në terren etj), duke vënë në dijeni drejtorin përkatës dhe duke shënuar në librin e hyrjeve-daljeve të institucionit, qëllimin e daljes, shkakun dhe orën e kthimit.
 3. Për problem apo situata emergjente, Drejtori i Përgjithshëm mund të urdhërojë punonjësit të punojnë edhe jashtë kohës normale të punës apo dhe në ditë e pushimit në fundjavë, sipas rregullave dhe veprimeve proceduriale të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.
 4. Të gjithë drejtorët dhe përgjegjësit e sektorëve, hartojnë planet mujore dhe vjetore të punës dhe i dorëzojnë tek Drejtori i Përgjithshëm. Planet vjetore çdo vit dorëzohen në Bashkinë Tiranë brenda afatit të përcaktuar.
 5. Çdo mungesë në detyrë bëhet me leje, veç rasteve shëndetësore, për të cilat duhet të kryhet njoftimi telefonik me fillimin e orarit zyrtar. Njoftimi kryhet tek eprori përkatës apo strukturat e Burimeve Njerëzore, ndërsa dorëzimi i raportit mjekësor bëhet ditën e parë të paraqitjes në punë. Për mungesa më të gjata se 3 ditë, raporti mjekësor duhet dorëzuar jo më vonë se tre ditë nga mosparaqitja në punë.
 6. Listëprezenca për çdo punonjës të APR, përgatitet, dhe depozitohet pranë Drejtorisë të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse. sipas afatit të përcaktuar.

 

NENI 36

KODI I VESHJES

 

 1. Veshja dhe paraqitja e punonjësve të APR duhet të jetë formale dhe serioze për të përfaqësuar sa më denjësisht institucionin, si gjatë kryerjes së detyrës ashtu dhe gjatë jetës së përditshme.
 2. Veshja e punonjësve të APR duhet të jetë:
 • Për punonjësit meshkuj duhet paraqitja me pantallona serioze e këmishë;
 • Për punonjëset femra duhet të jetë me funde e fustane me gjatësi të pranueshme (deri 4 gisht mbi gju), pantallona me prerje dhe materiale të përshtatshme me ambjentet e zyrave, këmisha e bluza pa dekolte;
 • Veshjet e rastit (xhinse, etj.), lejohen vetëm ditëve të premte;
 • Punonjësit në terren apo të ngarkuara për veshje me uniformë, duhet ta mbajnë veshur këtë të fundit gjatë gjithë orarit të punës.
 1. Të gjithë nëpunësit punonjësit e APR duhet të kujdesen për higjenën personale dhe paraqitjen e jashtme.

 

NENI 37

NORMAT MORALE

 

 1. Punonjësi duhet të manifestojë sjellje dinjitoze, moral të pastër dhe karakter të qëndrueshëm.
 2. Sjelljet e pahijshme të punonjësit në ambientet e punës dhe ambientet publike, me eprorët, vartësit, kolegët dhe qytetarët janë të papranueshme.

 

 

NENI 38

MARRËDHËNIET MIDIS PUNONJËSVE, EPRORË DHE VARTËS

 

 1. Punonjësit, në marrëdhëniet e punës me njëri-tjetrin, janë eprorë dhe vartës. Në marrëdhëniet midis tyre ata duhet të zbatojnë hierarkinë në APR, e cila përcaktohet nga hierarkia e funksioneve.
 2. Punonjësit me pozicion më të lartë janë eprorë kundrejt punonjësve me pozicion më të ulët.
 3. Eprori ka për detyrë të ndërhyjë dhe të kërkojë nga vartësi zbatimin e ligjeve, të kërkesave të rregulloreve, të urdhrave e udhëzimeve, ndërsa vartësi është i detyruar t’i bindet dhe të zbatojë urdhrat, udhëzimet, porositë e tij. Eprori, gjatë kryerjes së detyrës nuk ka të drejtë të fyejë, të ironizojë dhe t’i drejtohet me ton brutal vartësit. Gjithashtu vartësi nuk mund të komunikojë me zë të lartë, ironizojë dhe ofendojë eprorin.
 4. Drejtuesi i strukturës është epror për të gjithë punonjësit e strukturës së tij. Drejtuesi i sektorit është epror i drejtpërdrejtë për punonjësit e tij.
 5. Eprori i drejtpërdrejtë ka të drejtë t’u japë urdhra apo detyra vartësve, të kontrollojë dhe të kërkojë zbatimin e tyre. Vartësi ka për detyrë të kërkojë sqarime rreth kuptimit të drejtë të urdhrit apo detyrës të ngarkuar dhe ta zbatojë atë në kohë e me përpikëri si dhe t’i raportojë eprorit pas zbatimit të tij.
 6. Në rast se dy a më shumë punonjës, që nuk kanë vartësi organike nga njëri-tjetri, kryejnë së bashku një detyrë ose shërbim dhe kur nuk është caktuar se kush do të jetë përgjegjësi, drejtimin e merr ai që ka pozicionin e punës më të lartë, në rast se pozicionet e punës janë të barabarta, e merr ai që ka vjetërsi punë dhe eksperiencë më të madhe.

 

NENI 39

RREGULLAT E DHËNIES DHE TË ZBATIMIT TË URDHRAVE APO DETYRAVE

 

 1. Eprorët komunikojnë me vartësit dhe strukturat vartëse nëpërmjet urdhrave verbalë, në mënyrë të drejtpërdrejtë, me shkrim ose mjete të tjera komunikimi. Urdhrat dhe detyrat jepen në mënyrë hierarkike dhe janë të detyrueshëm për t’u zbatuar. Ata duhet të jenë të studiuar mirë, të qartë dhe konkretë. Urdhri dhe detyra e caktuar që jepet duhet të jenë të mundshëm për t’u zbatuar dhe të mbështetur me burimet dhe kompetencat e nevojshme për zbatimin e tyre.
 2. Nuk zbatohen urdhrat apo detyrat që në mënyrë të dukshme bien ndesh me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ligjore, si dhe kur dukshëm cënojnë jetën e qytetarëve dhe pronën shtetërore e private. Në këtë rast, punonjësi që merr një urdhër apo detyrë të tillë, menjëherë njofton eprorin më lartë apo strukturën e burimeve njerëzore dhe vepron sipas udhëzimeve të tyre.
 3. Punonjësi, në lidhje me përmbushjen e përgjegjësive të tij funksionale të shprehura me akteligjore e nënligjore, nuk mund të shfajësohet për veprimet ose mosveprimet e tij që kanë sjellë pasoja të

dëmshme me pretendimin se nuk ka marrë urdhra apo detyra.

 

NENI 40

KONFLIKTI I INTERESIT

 

 1. Është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të punonjësit, në të cilën punonjësi ka interesa private, të drejtpërdrejta ose të tërthorta, që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të drejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike. Interesat private të punonjësit përfshijnë çdo përparësi për veten, familjen, të afërmit deri në shkallën e dytë, personat ose organizatat me të cilët punonjësi ka ose ka pasur marrëdhënie biznesi.
 2. Në rastet kur punonjësi ka dijeni se ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit, duhet:
 • Të verifikojë nëse ka konflikt interesi;
 • Të ndërmarrë hapat për të shmangur konfliktin e interesit;
 • Të vërë në dijeni eprorin e drejtpërdrejtë për konfliktin e mundshëm të interesit;
 • T’i bindet çdo veprimi përfundimtar për të hequr dorë nga përparësitë që shkakton konflikti.
 1. Në rastet kur eprori ka dijeni ose disponon të dhëna mbi konfliktin e interesit, duhet të:
 • Marrë masat e nevojshme që të shmanget emërimi i punonjësit në pozicione, në të cilat mund të lindin ose ka konflikte interesash ose të mos i ngarkohen detyra që mund të çojnë në shfaqjen e një konflikti të mundshëm interesash;
 • Shmangë marrjen e vendimeve të njëanshme të ndikuara politikisht ose për përfitime materiale apo financiare, në lidhje me emërimet, ecurinë në karrierë, si dhe në zgjidhjen e problemeve gjatë ushtrimit të funksioneve.

 

NENI 41

KONFIDENCIALITETI DHE E DREJTA PËR INFORMIM

 

 1. Informacionet konfidenciale që punonjësi ka për shkak të funksionit apo detyrës të ngarkuar, duhet të mbahen të fshehta.
 2. Mbledhja, ruajtja, dhe përdorimi i të dhënave personale nga punonjësit do të kryhen nëpërputhje me parimet e mbrojtjes së të dhënave dhe, në veçanti, do të kufizohen në masën enevojshme për kryerjen e qëllimeve të ligjshme.
 3. Punonjësi jep informacionin që qytetarët kërkojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Nëse informacioni i kërkuar nga qytetari nuk është kompetencë e punonjësit, ky i fundit e orienton qytetarin drejt punonjësit përgjegjës për dhënien e këtij informacioni. Nëse për shkak të konfidencialitetit apo natyrës së informacionit një punonjës nuk mund të zbulojë informacionin e kërkuar, ai i përgjigjet personit se informacioni lidhet me një çështje në proces për të cilën nuk ka një vendimmarrje përfundimtare.

 

 

 

 

 

 

 

KREU VI

PROCEDURAT DISIPLINORE DHE ANKIMIMI

 

NENI 42

KUPTIMI I SHKELJEVE DISIPLINORE

 

 1. Shkelje disiplinore vlerësohet çdo veprim, mosveprim, sjellje apo qëndrim që bie në kundërshtim me rregullat e etikës së APR, përcaktimet e bëra në këtë rregullore, si dhe me akte të tjera ligjore dhe nënligjore, objekt i punës së këtij institucioni.
 2. Punonjësi është i detyruar të respektojë rregullat e sjelljes e të etikës gjatë përmbushjes së detyrave.
 3. Subjekt i procedurave disiplinore sipas kodit të punës janë të gjithë punonjësit e APR.

 

NENI 43

KATEGORITË E SHKELJEVE DISIPLINORE DHE MASAT DISIPLINORE

 

 1. Punonjësi mban përgjegjësi të plotë për ligjshmërinë, korrektësinë dhe saktësinë e veprimeve të tij gjatë ushtrimit të detyrës dhe funksionit. Për shkeljet e detyrave gjatë zhvillimit të punës/detyrës të ngarkuar, ndaj punonjësit merren këto masa disiplinore:
 2. Tërheqje vëmëndje;
 3. Vërejtje me shkrim;
 4. Vërejtje me paralajmërim për zgjidhje të kontratës së punës;
 5. Zgjidhje të kontratës individuale së punës.
 6. Shkeljet disiplinore kategorizohen në:
 7. Shkelje të lehta disiplinore;
 8. Shkelje të rënda disiplinore.
 9. Për përcaktimin e masës disiplinore, titullari bazohet në:
 10. Shkaqet, rrethanat e kryerjes së shkeljes, rëndësinë dhe pasojat e ardhura prej saj;
 11. Shkallën e fajësisë;
 12. Ekzistencën e masava të tjera disiplinore të pashuara. Masat disiplinore jepen në raport të drejtë me shkeljen e kryer.
 13. Zgjidhja e kontratës mund të zgjidhet në çdo kohë për shkaqe të justifikuara. Vlerësohen si shkaqe të justifikuara të gjitha rastet kur punonjësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të rëndë, si dhe me faj të lehtë në mënyrë të përsëritur, me gjithë paralajmërimin me shkrim të bërë nga institucioni.
 14. Fillimi i procedimit për masat disiplinore propozohet nga eprori direkt i punonjësit, drejtori i drejtorisë apo struktura e burimeve njerëzore.

 

NENI 44

KATEGORITË E SHKELJEVE TË LEHTA DISIPLINORE

 

 1. Shkelje e lehtë disiplinore konsiderohet veprimi ose mosveprimi i punonjësit të APR që nuk ka

sjellë pasoja të rënda dhe është kryer në kushtet e rrethanave lehtësuese.

 1. Shkelje e lehtë disiplinore, konsiderohet:
 2. Sjellja e lehtë diskredituese;
 3. Mosbindja;
 4. Pakujdesia në detyrë;
 5. Dëmtimi i lehtë i pasurisë;
 6. Shkelje të tjera të cilat kategorizohen si shkelje te lehta sipas përkufizimit të pikës 1 të këtij neni.

 

 Sjellja e lehtë diskredituese

Punonjësi është përgjegjës për sjellje të lehtë diskredituese nëse:

 • Nuk raporton për shkelje të rregullave dhe normave të APR;
 • Nuk i trajton punonjësit vartës me mirësjellje dhe në mënyrë të paanshme;
 • Nuk raporton për marrjen e dhuratave dhe shpërblimeve, sipas detyrimeve të përcaktuara, në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;
 • Si epror, jep urdhra joprofesionale, jo të qarta, të pakuptueshme dhe komunikon në mënyrë joetike.

 

Mosbindja

Punonjësi është përgjegjës për mosbindje nëse:

 • Nuk paraqitet në detyrë, në kohë dhe në vendin e caktuar, sipas orarit ose largohet nga vendi i punës pa leje, por që nuk e komprometon situatën apo nevojat e saj;
 • Punësohet në punë private, jashtë detyre, në kundërshtim me ligjet dhe aktet nënligjore;
 • Nuk dorëzon raportin mjekësor, brenda 3 (tre) ditëve të punës, pas përfundimit të pushimit mjekësor;
 • Nuk bën kthimin e pajisjeve/pronës së APR pas mbarimit të orarit të punës;
 • Pi duhan në vendet e ndaluara;
 • Si epror toleron sjellje joprofesionale, joetike apo të pahijshme të punonjësve të tij;
 • Nuk paraqitet, nuk bashkëpunon apo pengon strukturën e burimeve njerëzore gjatë veprimeve proceduriale që ato ndërmarrin.

 

Pakujdesia në detyrë

Punonjësi është përgjegjës për pakujdesi në detyrë nëse:

 • Nuk përgatit apo shfaq vonesa të përsëritura, në përgatitjen e raporteve ose informacioneve që lidhen ngushtësit me detyrën e ngarkuar;
 • Pa autorizim, u jep informacion mediave dhe personave të paautorizuar;
 • Komunikon në mënyrë joetike, në ambientet e punës apo të APR;
 • Nuk kërkon informacion, kur ekzistojnë paqartësi, lidhur me detyrat që i jepen;
 • Nuk njihet apo nuk informohet me ligjet dhe aktet nënligjore, që janë të lidhura me punën e APR;
 • Pa leje të eprorit, angazhohet gjatë orarit të punës, në aktivitete që nuk kanë lidhje me punën e APR;
 • Nuk bën kontrollin e vendit të punës apo pajisjeve përpara fillimit të punës.

 

Dëmtimi i lehtë i pasurisë

Punonjësi është përgjegjës për dëmtim të lehtë të pasurisë së APR, nëse:

 • Nuk i mban apo mirëmban sipas standardeve pajisjet e punës apo materialin në ngarkim;
 • Nga pakujdesia bën ndonjë dëmtim, humbje apo shkatërrim të pasurisë së APR ose ndonjë pasurie tjetër që i është besuar atij.

 

 

NENI 45

KATEGORITË E SHKELJEVE TË RËNDA DISIPLINORE

 

 1. Shkelje e rëndë disiplinore konsiderohet veprimi ose mosveprimi i punonjësit të APR, punonjësit që bashkëpunon me të, ose atij që nxit kryerjen e shkeljeve, që ka sjellë pasoja të rënda dhe është kryer në kushtet e rrethanave rënduese.
 2. Shkelje e rëndë disiplinore, konsiderohet:
 3. Sjellja e rëndë diskredituese;
 4. Mosbindja e rëndë;
 5. Dëmtimi i rëndë, shpërdorimi ose humbja e pasurisë së APR;
 6. Përdorimi i lëndëve narkotike dhe alkolike;
 7. Ngacmimet seksuale;
 8. Veprimet diskriminuese në bazë të moshës, gjinisë, orientimit seksual përkatësisë etnike apo fetare;
 9. Veprimet diskriminuese mbi simbolet e APR, Bashkisë Tiranë apo Republikës së Shqipërisë;
 10. Shkelje të tjera të cilat kategorizohen si shkelje të rënda sipas përkufizimin të pikës 1 të këtij neni.

 

Sjellja e rëndë diskredituese

Punonjësi është përgjegjës për sjellje të rëndë diskredituese, nëse:

 • Pa ndonjë arsye të ligjshme shkatërron, dëmton, ndryshon, shtrembëron apo fsheh dokument zyrtar shkresor ose elektronik, ose ndryshon, fshin apo shton ndonjë të dhënë në të;
 • Pa ndonjë arsye nuk i ofron ndihmë, asistencë dhe mbrojtje kolegëve, me të gjitha mundësitë e tij, kur e kërkon nevoja dhe në përputhje me procedurat e miratuara, duke vënë në rrezik jetën e kolegëve ose duke dëmtuar rëndë imazhin e APR;
 • Merr vendim apo vepron në mënyrë jo të duhur, i ndikuar nga ndjenjat personale, paragjykimet, urrejtjet, apo lidhjet shoqërore të cilat ndikojnë në vendimmarrje;
 • Pengon personat zyrtarë në kryerjen e detyrave;
 • Prezanton si të vërtetë një dokument apo informacion, për të cilin e di se është i falsifikuar;
 • Paraqet prova të rreme për shkelje disiplinore që shkaktojnë fillimin e hetimit disiplinor kundër punonjësit për të cilin ka informacion se nuk e ka kryer shkeljen disiplinore;
 • Merr pjesë në aktivitete politike, shfrytëzon pronën apo autoritetin e APR për qëllime politike, bën propagandë politike;
 • Vendos sende apo pajisje të paautorizuara në pronën e APR, të cilat paraqesin apo mund të jenë ofenduese apo diskriminuese në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, seksualisht sugjestive apo provokuese, në bazë të lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal;
 • Si epror, vepron në mënyrë të vazhdueshme apo periodike te vartësi i tij duke krijuar presion, shqetësime, të cilat i shkaktojnë stres dhe depresion;
 • Përdor në mënyrë të kundërligjshme emrin, titullin apo fotografinë në emër të APR;
 • Është i njëanshëm gjatë kryerjes së detyrës;
 • Konsumon pije alkoolike gjatë punës/detyrës;
 • Sillet në mënyrë joprofesionale apo përdor shprehje përçmuese dhe paragjykuese gjatë kryerjes së detyrës;
 • Me veprimet e tij si epror, nxit mungesë respekti ndaj kolegëve epror apo funksion më të ulët;
 • Nuk i shmanget me qëllim, konfliktit të interesave.

 

Mosbindja e rëndë

Punonjësi është përgjegjës për mosbindje të rëndë, nëse:

 • Pa ndonjë arsyetim të ligjshëm nuk zbaton, shmang, refuzon të bashkëpunojë apo komprometon urdhrin e ligjshëm të dhënë nga Drejtori i Përgjithshëm;
 • Nuk paraqitet apo shmanget nga vendi i punës, duke cënuar kryerjen e detyrave;
 • Nuk u bindet kërkesave apo kryerjes së detyrave të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi duke shkaktuar, apo rrezikuar të shkaktojë pasoja të rënda për sigurinë e objekteve që janë në pronësi/administrim të APR;
 • Mungon pa arsye nga puna mbi 3 (tre) ditë;
 • Nuk raporton humbjen e pajisjeve/pronës së APR.

 

 Dëmtimi i rëndë, shpërdorimi ose humbja e pasurisë

Punonjësi është përgjegjës për dëmtim të rëndë, shpërdorim ose humbje të pasurisë së APR, nëse:

 • Me qëllim dëmton, humbet apo shkatërron rëndë pasurinë e APR;
 • Autorizon ose lejon keqpërdorimin e fondeve publike;
 • Lejon me dashje dëmtimin apo prishjen e pajisjeve dhe mjeteve të APR.

 

 

 

 

 

 

Përdorimi i lëndëve narkotike dhe alkolike

Punonjësi është përgjegjës për përdorim të lëndëve narkotike dhe alkolike, nëse:

 • Mban lëndë narkotike apo konstatohet se përdor lëndë narkotike;
 • Përdor mjetet e APR pas/gjatë konsumimit të alkolit, konsumon alkol në mjediset e institucionit apo jashtë tij gjatë orarit të punës.

 

Përgjegjësia për ngacmimet seksuale

 1. Punonjësi është përgjegjës për ngacmim seksual verbal, fizik, pamor ose nëpërmjet rrjeteve elektronike, ndaj një personi tjetër, duke pasur për qëllim shkeljen e dinjitetit të atij personi dhe krijimin e rrethanave frikësuese, armiqësore, degraduese, stresuese, poshtëruese ose ofenduese.
 2. Punonjësi është përgjegjës për çdo sjellje të natyrës seksuale edhe me dëshirë të palëve, kur ajo kryhet gjatë detyrës.
 3. Punonjësi është përgjegjës për mosnjoftimin e drejtuesit për rastet e konstatuara të ngacmimit seksual.

 

Veprimet diskriminuese në bazë të moshës, gjinisë, orientimit seksual, përkatësisë etnike dhe   

         fetare   

Punonjësi është përgjegjës nëse kryen veprime diskriminuese në bazë të moshës, gjinisë, orientimit seksual, përkatësisë etnike apo fetare.

 

Veprimet diskriminuese mbi simbolet e APR, Bashkisë Tiranë apo Republikës së Shqipërisë

Dëmtimi, përdhosja, përçmimi, djegja, denigrimi apo çdo veprim tjetër fyes mbi simbolet të APR, Bashkisë Tiranë apo Republikës së Shqipërisë përbën shkelje të rëndë.

 

 

NENI 46

KOMISIONI DISPLINOR

 

 1. Çdo punonjës i APR gëzon të drejtën e ankimit për masën e vendosur ndaj tij pranë Komisionit Disiplinor. Ankimimi për masën e marrë sipas shkeljes disiplinore të kryer, kryhet vetëm në formë shkresore.
 2. Komisioni Disiplinor mblidhet, organizohet, funksionon dhe është përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të punonjësve të APR, për masat disiplinore të marra ndaj tyre.
 3. Veprimet proceduriale të Komisionit Displinor përfundojnë pas dhënies së informacionit Drejtorit të Përgjithshëm mbi trajtimin e shkeljes së ankimuar, i cili pas informacionit të marrë nga Komisioni vendos ta lërë në fuqi masën e vendosur apo ta rrëzojë atë.

 

 

 

 

KREU VII

DISPOZITA TË FUNDIT

 

NENI 47

SANKSIONE

 

 1. Mosrespektimi i rregullores së institucionit përbën shkak për procedim disiplinor.
 2. Mosnjohja e rregullores, nuk e justifikon punonjësin nga përgjegjësia dhe sanksionet e përmendura në të.

 

 

 

NENI 48

HYRJA NË FUQI

 

 1. Rregullorja hyn në fuqi me miratimin e saj nga Kryetari i Bashkisë.