Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

    Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
    Instagram

    Procedura e Prokurimit Publik

    Prokurimet në interes të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit funksionojnë në bazë të ligjit nr. 9643, dt. 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914, dt. 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Të gjithë informacionin e nevojshëm mbi prokurimet që lidhen me APR mund ta gjeni në linkun e poshtëshënuar të organit përgjegjës, Agjencisë së Prokurimeve Publike: www.app.gov.al.