Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

E-mail:           [email protected] Subscribe below:

  Parqe të bukura, njerëz të lumtur! Instagram:     Aprtirana Tirana Ime Outdoor:     iOS / Android
  Instagram

  Vende të Lira Pune

  Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit është një institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës.

  Struktura dhe numri i saj i punonjësve është i caktuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 108, dt. 28.09.2017.

  Marrëdhëniet e punës së APR janë të organizuara në bazë të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë. Njoftimet për vendet e lira të punës shfaqen në faqen tonë web.

  Për çdo informacion në lidhje me proçedurat dhe kriteret për pozicionet pranë APR ndiqni format e poshtëshënuara të kontaktit: mund të kontaktoni me zyrën tonë të Burimeve Njerëzore, në Rrugën “Liman Kaba” ose nëpërmjet e-mailit: [email protected]


  Shpallje për vend vakant pune

  Pozicioni: Specialistit I pranë Drejtorisë së Sporteve në Sektorin Aktivitete Sportive dhe Komuniteti

  Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit I pranë Drejtorisë së Sporteve në Sektorin Aktivitete Sportive dhe Komuniteti është i lirë (vakant).

  Si më poshtë do të gjeni:

  1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.
  2. Detyrat kryesore të Specialistit I.
  3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati
  4. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit.

  Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës.

  Specialisti është nëpunës i nivelit ekzekutiv. Ai ka varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit.

  Specialisti  zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e punës së drejtorisë dhe sektorit.

  Siguron mbarëvajtjen e procesit të punës dhe plotëson të gjitha kushtet e nevojshme për organizimin me profesionalizëm të aktiviteteve në natyrë me  karakter sportiv dhe mjedisor. Identifikon të gjithë elementët e duhura për mbarëvajtjen e aktivitetit në terren dhe specifikon të gjitha nevojat për materjalet e duhura dhe të kërkuara.

  Detyrat kryesore të specialistit I.

  1. Të konceptojë dhe realizojë aktivitete sportive dhe të komunitetit që do të zhvillohen në parqe (hapësirat e gjelbra, liqene, struktura atraktive) në interes të komunitetit dhe vizitorëve;
  2. Identifikon të gjitha elementët e duhura për mbarëvajtjen e aktivitetit në terren dhe specifikon të gjitha nevojat për materjalet e duhura dhe të kërkuara.
  3. Ndjek me përpikmëri zhvillimin e aktivitetit dhe survejon mbarëvajtjen e tij. Është në gadishmëri për të përmbushur të gjitha papritshmëritë e terrenit.
  4. Plotësimi i të gjitha kërkesave të bashkëpunëtorëve, si dhe ndjekja e tyre deri në realizimin me sukses.
  5. Siguron plotësimin e kushteve të palës së tretë (mbështetësve apo bashkëorganizuesve) në terren gjatë aktivitetit.
  6. Përpilon dhe siguron të gjitha shkresat e nevojshme për të gjitha nevojat nga drejtoritë e tjera për realizimin sa më të mirë të aktiviteteve.
  7. Koordinon punën me drejtoritë e tjera të Agjencise dhe siguron që të gjitha kërkesat të vijnë në kohën e caktuar.
  8. Identifikon të gjitha problematikat që hasen në terren gjatë aktivitetit dhe vë në dijeni përgjegjësin dhe drejtorin e drejtorisë për gjërat që nuk shkojnë.
  9. Komunikon me disiplinë të lartë dhe siguron kushtet e kërkuara nga të tretët gjatë aktivitetit.

  Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati.

  • Të zotërojnë diplomë të masterit shkencor, apo master profesional të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë, me 120 kredite dhe me kohezgjatje normale 2 vite akademike arsimimi në Shkencat Sportive/Shkencat shoqërore dhe natyrore (preferohet degët sportive ) ; Master Profesional.
  • Përvoja në punë; mbi 2 vite në të njëjtin pozicion ose të ngjashëm;
  • Aftësi teknike të veçanta; trajnime në fushën sportive; pjesëmarrje në aktivitete sportive.

  Dokumentacioni dhe afati i dorëzimit

  • Jetëshkrim i përditësuar, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike, adresën postare, letër shprehje interesi me emërtesën e plotë të pozicionit të punës;
  • Fotokopje e noterizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor); Diplomat që janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi;
  • Libreza e punës;
  • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
  • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
  • Çertifikatë e gjëndjes gjyqësore(dëshmia e penalitetit)
  • Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime, kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

  Dorëzimi i dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet pranë zyrës së burimeve njerëzore brenda datës 03.10.2023 ora 16:00.

   


   

  Pozicioni: Drejtor i Drejtorisë Zoo Park

  Duke u mbështetur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. prot. 23463/1, datë 28.06.2022 “Për Miratimin e Strukturës dhe Organikës së Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” informojmë se pozicioni i punës së Drejtorit të drejtorisë pranë Drejtorisë Zoo Park është i lirë (vakant).

  Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës:

  Drejtoria Zoo Park është përgjegjes për mirëadministrimin, mirëmbajtjen dhe përkujdesjen e Koopshtit Zoologjik. Kjo drejtori ofron shërbime rekreativo-edukativ dhe konservuese e si e tillë, duhet t’i ofrojë këto shërbime me rregullsinë dhe konsistencën maksimale.

  Drejtoria Zoo Park administron dhe drejton punën për mbrojtjen, trajtimin dhe zhvillimin e Parkut Zoologjik, (gjelbërimi dekorativ, lulishte, sipërfaqe të gjelbëra, infrastrukra rrugore, elementet dekorativë, kafshët dhe shpendët, etj. Ka përgjegjësinë të krijojë kontakte me organizata të ndryshme që ndihmojnë në edukimin, mbarëvajtjen dhe realizimin e aktiviteteve brenda Zoo Park.

   Detyrat kryesore të drejtorit të drejtorisë:

  • Të parashikojë në planet mujore të punës, të gjitha detyrat që i dalin drejtorisë sipas fushave përkatëse, të ndjekë sistematikisht plotësimin e tyre dhe të bëjë analizën në nivel drejtorie/njësie, në zbatim të detyrave të përcaktuara nga programet vjetore dhe periodike të miratuara;
  • Të bëjë shpërndarjen e punës dhe çështjeve që i adresohen drejtorisë dhe të ndjekë e kontrollojë punën që bëhet nga përgjegjësit e sektorëve, punonjësit dhe zyrave, për përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara;
  • Të zbatojë, ndjekë dhe bashkërendojë plotësimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm;
  • Të kryejë analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë/njësisë dhe mbi këtë bazë, të informojë periodikisht Drejtorin e Përgjithshëm për veprimtarinë e drejtorisë/njësisë dhe për ecurinë e detyrave të ngarkuara në çdo sektor apo zyrë;
  • Të delegojë urdhërat e eprorëve të tij dhe të mbajë korrespondencë me vartësit në formë shkresore, verbale dhe nëpërmjet komunikimit elektronik; të kërkojë mbajtjen e procesverbaleve në të cilat të pasqyrohet delegimi i punës dhe rezultati i arritur nga punonjësi i ngarkuar me një detyrë të caktuar;

  Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati:

  • Të zotërojnë diplomë të masterit shkencor, apo master profesional të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë, me 120 kredite dhe me kohezgjatje normale 2 vite akademike në shkencat Juridike/Sociale/Ekoonomike;
  • Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune në pozicion drejtues;
  • Aftësi teknike të veçanta; aftësi drejtuese dhe pune në grup.

  Dokumentacioni dhe afati i dorëzimit:

  • Jetëshkrim i përditësuar, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike, adresën postare, kodin e shpalljes publike dhe emërtesën e plotë të pozicionit të punës;
  • Fotokopje e noterizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor); Diplomat që janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi;
  • Libreza e punës;
  • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
  • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
  • Çertifikatë e gjëndjes gjyqësore(dëshmia e penalitetit)
  • Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime, kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

  Dorëzimi i dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet pranë zyrës së burimeve njerëzore brenda datës 25.09.2023 ora 16:00.