E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram
Image Alt

Standard No Sidebar

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i ngritur pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave për procedurën konkuruese “Qiramarrje ambjenti për fidanishte dhe sere”, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi ofertën e vetme të paraqitur për  këtë procedurë konkurimi publik vëren: Z. Ilirjan Shkalla, ka paraqitur kërkesën për pjesëmarrje në procedurën konkuruese “Qiramarrje ambjenti për fidanishte dhe sere”. Dokumentacioni i paraqitur nga ofertuesi i plotëson të gjitha kërkesat, kriteret, specifikimet dhe dokumentacionin e kërkuar në njoftimin e publikuar nga

Në kuadër të nevojave të saj institucionale Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Bashkia Tiranë, zhvillon procedurën konkuruese me objekt: “Qiramarrje ambjenti për fidanishte dhe sere”. Me qëllim marrjen pjesë në këtë procedurë subjektet/individët e interesuar duhet të plotësojnë kriteret si vijon: Ambienti duhet të jetë brenda territorit që administron Bashkia Tiranë; Ambienti të ketë sipërfaqe sere + fidanishte jo më pak se 4000 m2 të çertifikuar nga ZRPP, nga të cilat 2000 m2 të jetë fidanishte e hapur, me sistem rrethimi

Në kuadër të nevojave të saj institucionale Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Bashkia Tiranë, zhvillon procedurën konkuruese me objekt: “Qiramarrje ambjenti për pus vaditje”. Me qëllim marrjen pjesë në këtë procedurë subjektet/individët e interesuar duhet të plotësojnë kriteret si vijon: Ambienti për pus vaditje duhet të jetë brenda territorit që administron Bashkia Tiranë; Të ketë aksesin e hyrjes/daljes; Të jetë jo më shumë se 100 m nga rruga kryesore; Kapaciteti në muajt korrik dhe gusht të jetë mbi 8 lit/sek; Të jetë i izoluar me kapak; Të

https://youtu.be/yM4P-HjFAp4 Liqeni i Tiranës, strehë për qindra shpendë ujorë. Sipas Qendrës për Studimin dhe Ruajtjen e Shpendëve të Shqipërisë (Shpendët e Shqipërisë/Bird of Albania), 3160 shpendë uji janë numëruar së fundmi në Liqenin e Tiranës, siç e cilëson kjo qendër, një vend i shkëlqyer për kundrimin e shpendëve, pasi krahas shpendëve të ujit ka larmi edhe të harabelorëve.