E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram
Image Alt

Standard No Sidebar

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Specialistit I pranë Drejtorisë Gjelbërimit Dekorativ në Sektorin e Prodhimit të Bimësisë është i lirë (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Specialistit I. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra dhe

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se 2 pozicionet e punës së Inspektor/Specialistit I pranë Drejtorisë Administrim Pyje dhe Kullota në Sektorin Inspektim dhe Monitorim në Pyje janë të lira. (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Inspektor/Specialistit I. Kushtet dhe kriteret që duhet të

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm/Specialistit I pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit është i lire (vakant). Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Asistentit të Drejtorit të Përgjithshëm /Specialistit I. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr. 12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se janë të lira 2 (dy) pozicione të punës së Specialistit të II pranë Drejtorisë së Aktiviteteve Rekreative në Sektorin e Aktiviteteve në Natyrë. Si më poshtë do të gjeni: Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës. Detyrat kryesore të Specialistit II. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati Dokumentacioni, mënyra