E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Vend Vakant: Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm/Specialistit I pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit

Vend Vakant: Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm/Specialistit I pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit

Duke u mbështetur në Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë për “Miratimin e strukturës

organike të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”, me nr. 1019, datë 28.03.2024, nr.

12714/1 prot., datë 28.03.2024, ju bëjme me dije se pozicioni i punës së Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm/Specialistit I pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit është i lire (vakant).

Si më poshtë do të gjeni:

  1. Përshkrimin e përgjithshëm të pozicionit të punës.
  2. Detyrat kryesore të Asistentit të Drejtorit të Përgjithshëm /Specialistit I.
  3. Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati
  4. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit.

Përshkrimi përgjithshëm i pozicionit të punës.

Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e punës. Të zbatoj me përpikmëri, udhëzimet dhe porositë e Drejtorit të Përgjithshëm në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Detyrat kryesore të Asistent i Drejtorit të Përgjithshëm /specialistit I.

a) Të ndihmojë në përgatitjen e materialeve për titullarin;

b) Të sistemojë dhe kontrollojë rregullsinë e materialeve që do t’i kalojnë për firmë ose për shqyrtim Drejtorit të Përgjithshëm dhe të rakordojë me zyrën e protokollit sipas shënimeve të titullarit;

 c) Të mbajë dhe të evidentojë porositë, afatet për ndjekjen e tyre, ecurinë dhe përgjigjen ndaj porosive;

d) Të kujdeset për mbarëvajtjen e korrespondencës dhe axhendës së takimeve tëtitullarit;

e) Të organizojë pritjen dhe sqarimin e personave që kërkojnë takim me titullarin;

f) Të marrë masa për sigurimin e linjës telefonike të titullarit, në funksion të komunikimit të vazhdueshëm;

g) Të koordinojë takimet dhe mbledhjet e planifikuara me pjesëmarrjen e titullarit, të mbajë proces-verbale për protokollimin dhe zbatimin e tyre;

h) Të evidentojë problemet dhe detyrat që dalin nga dosja e shqyrtuar nga titullari dhe t’i dërgojë ato në drejtoritë dhe sektorët përkatës për ndjekje;

i) Të realizojë me porosi të titullarit, mbajtjen e protokollit në takimet zyrtare.

Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë kandidati.

a- Të zotërojë diplomë të masterit shkencor, apo master profesional të përfituar në fund

të studimeve të ciklit të dytë, me 120 kredite dhe me kohezgjatje normale 2 vite

akademike; Master Profesional të barasvlershme sipas legjislacionit të arsimit të

lartë.

b- Përvoja në punë; mbi 2 vite në të njëjtin pozicion ose të ngjashëm;

c- Të zotërojë gjuhë të huaj (preferohet gjuha angleze).

Dokumentacioni dhe afati i dorëzimit

a- Jetëshkrim i përditësuar, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike, adresën

postare, letër shprehje interesi me emërtesën e plotë të pozicionit të punës;

b- Fotokopje e noterizuar e diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor); Diplomat që

janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit

përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi;

c- Libreza e punës;

d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f- Çertifikatë e gjëndjes gjyqësore(dëshmia e penalitetit)

g- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime, kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

Dorëzimi i dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet pranë zyrës së burimeve njerëzore brenda datës 24.04.2024 ora 16:00.