E-mail: [email protected]
Parqe të bukura, njerëz të lumtur!
Instagram: Aprtirana
Tirana Ime Outdoor: iOS / Android

Instagram

Baza Ligjore dhe Detyrat Funksionale


Ligji Nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
VKB Nr. 41, datë 23.09.2015 “Për riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit dhe krijimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”.
VKB Nr. 88, datë 26.07.2017 “Për një shtesë në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 41, datë 23.09.2015 “Për riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit dhe krijimin e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”.
VKB Nr. 108, datë 28.09.2017 “ Për një ndryshim në VKB Nr. 41, datë 23.09.2015”, në të cilin është miratuar numri prej 298 punonjësish”.
VKB Nr. 28, datë 23.05.2016 “Për kalimin e funksioneve të mirëmbajtjes së rrugëve rurale, ujitjes dhe kullimit pranë D.P.N.2, si dhe Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave, pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”.
VKB Nr. 33, datë 23.05.2016 “Për Kalimin e Parkut të Madh të Liqenit Artificial, Tiranë (asetet e ndodhura në të), “Varrezat e dëshmorëve”, Sauk, Kopshti Zoologjik, nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit në administrim të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, kalimin e Amfiteatrit të Parkut të Madh të Liqenit Artificial nga Ndërmarrja e Dekorit në administrim të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”.
VKB Nr. 36, datë 05.04.2017 “Për Miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore, Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorëve, Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, dhe Tirana Parking”.
VKB Nr. 49, datë 26.04.2018 “Për kalimin e administrimit të Parkut Rinia, si park rekreativ me gjithë elementët përbërës, nga Drejtoria e Përgjithshme nr.1 e Punëtorëve të Qytetit tek Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit”.
VKB Nr. 55, datë 26.04.2018 “Për kalimin e Bandës Frymore nga Qendra Kulturës “Tirana” pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit”.
Urdhëri Nr. 4303, datë 10.02.2016 “Për instalimin e veprës së artit “Reja” të arkitektit Sou Fujimoto në lulishten pranë Galerisë Kombëtare të Arteve dhe administrimin e saj nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Bashkia e Tiranës”.
Urdhëri Nr. 2306, datë 19.01.2017 mbi “Delegimin e kompetencave Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për pajisjen me lejë kalimi në raste përjashtimore për subjektet e veçanta, për disiplinimin e hyrje – daljeve në Parkun e Madh të Liqenit Artificial në Tiranë”.
Urdhër i Brendshëm i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Nr. 23432, datë 13.06.2017 “Për Marrjen në shfrytëzim e mirëmbajtje të investimeve për kënde sportive dhe lodrave për fëmijë”.
Autorizim Nr. 30483, datë 21.08.2017 “Për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e pasurisë me emërtimin “Klubi Sportiv Dinamo” Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, deri në kryerjen e procedurave për përcaktimin e strukturës përgjegjëse për administrim”.
VKB Nr. 27, datë 30.04.2007 “Mbi caktimin e territorit të Parkut të Madh të Liqenit Artificial si zonë me trafik të kufizuar”.
Urdhëri Nr. 30075, datë 07.10.2016 i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës “Për krijimin e sheshit rekreativ në Njësinë Administrative Kashar, Tiranë”.
Urdhëri Nr. 26779, datë 03.07.2019 i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës “Për bashkëpunimin e institucioneve të varësisë, për krijimin e shesheve rekreative me kënde lojrash si dhe rikualifikimin e këndeve ekzistuese të lojrave në Bashki8në e Tiranës”, urdhëri nr. 12693/1, datë 25.04.2016, i Kryetarit të Bashkisë “Për krijimin e shesheve rekreative me kënde lojrash si dhe rikualifikimin e këndeve ekzistuese të lojrave”, shfuqizohet. 

Vendim Nr. 816 datë 16.11.2016 
“Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të njësisë përgjegjëse në autoritetet publike, në zbatim të ligjit nr.60/2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

Ligji Nr. 60/2016
PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE
I ndryshuar me ligjin nr. 150/2020, datë 17.12.2020
shkarko

Detyrat funksionale të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit:

 • Administrimi dhe mirëmbajtja e parqeve memoriale (Varrezat e Dëshmorëve Tiranë dhe Pezë), brenda territorit të Bashkisë së Tiranës.
 • Zhvillimi, administrimi dhe mirëmbajtja e parqeve rekreative (përfshirë Parkun Zoologjik), historike dhe natyrore brenda territorit të Bashkisë së Tiranës.
 • Kthimi i parqeve, nëpërmjet planifikimit dhe projekteve, në zona rekreative të frekuentueshme nga çdo grupmoshë.
 • Mbrojtja e kurorave të gjelbërta dhe inspektimi i respektimit të zonave të gjelbërta brenda territorit të Bashkisë së Tiranës.
 • Administrimi i aseteve rekreative e sportive (terrene, kënde, salla, pishina, fusha, palestra, sheshe, vegla e pajisje, pista e shtigje, ambjente rekreative e sportive) që ndodhen në territorin e Bashkisë së Tiranës.
 • Nxitja, promovimi, mbështetja dhe organizimi i aktiviteteve rekreative e sportive për fuqizimin e jetesës aktive nëpërmjet edukimit e sensibilizimit për një jetesë të shëndetshme.
 • Mbrojtja dhe zhvillimi i pyjeve dhe kullotave.
 • Organizimi dhe implementimi i planeve operacionale të mbarështrimit të pyjeve.
 • Organizimi i shërbimit pyjor dhe inspektimit të pyjeve dhe kullotave.
 • Mbrojtja e fondit pyjor e kullosor nga faktorët e ndryshëm biotikë dhe abiotikë dhe marrja e masave për përmirësimin e gjendjes.
 • Mbarështimi i fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ nëpërmjet hartimit, përditësimit dhe monitorimit të planit të mbarështimit dhe kullotave.
 • Hartimi i planeve operacionale për aktivitetet vjetore në pyje dhe kullota, bazuar në të dhënat e planit të mbarështimit të pyjeve dhe kullotave.
 • Përgatitja e projekt-planit vjetor buxhetor për të plotësuar nevojat financiare të operacioneve dhe masave teknike, të parashikuara për t’u kryer në sipërfaqet dhe fondin pyjor/kullosor në pronësi, për vitin pasardhës buxhetor.
 • Hartimi i projekteve tekniko-ekonomike të zbatimit për realizimin e masave të rekomanduara ose planifikuara nga planet e mbarështimit, për trajtimin e pyjeve dhe kullotave, si dhe për punimet e tjera dhe ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme.